Επιλογή Σελίδας

Στις 17 Δεκεμβρίου 2021, το ελβετικό κοινοβούλιο προχώρησε στην τροποποίηση του νόμου περί παρακράτησης φόρου. Για να ενισχύσουν περαιτέρω την αγορά χρέους κεφαλαίου της χώρας και να τονώσουν τη φήμη της ως ελκυστικής δικαιοδοσίας για τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του ομίλου, οι αρχές συμφώνησαν να καταργήσουν την παρακράτηση φόρου στις πληρωμές τόκων ομολόγων. Η μεταρρύθμιση του παρακρατούμενου φόρου περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στον ελβετικό νόμο περί φόρου χαρτοσήμου. Οι κρίσιμες αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023, αλλά ενδέχεται να υπόκεινται σε λαϊκή ψηφοφορία πριν από την πραγματική τους θέσπιση.

Εισαγωγή στον νόμο περί παρακράτησης φόρου στην Ελβετία

Η Ελβετία επιβάλλει, μεταξύ άλλων, παρακράτηση φόρου 35% στην πληρωμή τόκων ομολόγων. Δεδομένου του υψηλού συντελεστή παρακράτησης φόρου, τα ομόλογα που εκδίδονται από ελβετικά νομικά πρόσωπα θεωρούνται μη ελκυστικά από τους ξένους επενδυτές. Είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο πολυεθνικές εταιρείες με έδρα την Ελβετία προτιμούν την πρόσβαση στις αγορές χρεωστικών κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ομολόγων ξένων εταιρειών του ομίλου, με τους αντίστοιχους ομίλους τους με έδρα την Ελβετία να παρέχουν υποστήριξη, όταν χρειάζεται.

Οι Ελβετοί φορείς χάραξης πολιτικής ήθελαν εδώ και καιρό να μεταρρυθμίσουν το υφιστάμενο καθεστώς παρακράτησης φόρου στις πληρωμές τόκων ομολόγων , προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητα της χώρας στην αγορά κεφαλαίων χρέους. Υπήρχαν μερικές προτάσεις στο παρελθόν, αλλά έλαβαν ανάμεικτες αντιδράσεις από τις νομοθετικές αρχές.

Ήταν το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο που διατύπωσε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Ο νόμος για την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών χρέους (ASDCM) περιλαμβάνει την κατάργηση της ελβετικής παρακράτησης φόρου στις πληρωμές τόκων ομολόγων για όλα τα ομόλογα που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά.

Το ελβετικό κοινοβούλιο ενέκρινε τελικά το ASDCM στις 17 Δεκεμβρίου 2021 με τη θέσπιση των αλλαγών που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2023 και ορισμένες αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Το ASDCM δεν περιλαμβάνει μόνο την κατάργηση του ελβετικού παρακρατούμενου φόρου στην πηγή, αλλά επίσης οριοθετεί άλλα μέτρα, όπως η είσπραξη παρακράτησης φόρου στις κατασκευασμένες πληρωμές και τροποποιήσεις στον ελβετικό νόμο περί φόρου χαρτοσήμου.

Δράση για την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών χρέους Κύρια χαρακτηριστικά

 • Κατάργηση του ελβετικού WHT στις πληρωμές τόκων ομολόγων χωρίς αντικατάσταση.
 • Μόλις θεσπιστεί, οι μόνες πληρωμές τόκων που θα συνεχίσουν να αξιολογούνται με την ελβετική WHT είναι οι πληρωμές τόκων σε τραπεζικές καταθέσεις που γίνονται σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες κατοίκους Ελβετίας.

Ο αντίκτυπος της παρακράτησης φόρου στις πληρωμές τόκων ομολόγων στο οικονομικό κλίμα της Ελβετίας

 • Σημαντικός θετικός αντίκτυπος στις αγορές χρέους και τραπεζικού χρέους της χώρας.

Όταν πρόκειται για την αγορά τραπεζικού χρέους, οι επικρατούσες συμφωνίες διευκόλυνσης με Ελβετούς δανειολήπτες περιλαμβάνουν τους δέκα μη τραπεζικούς και είκοσι μη τραπεζικούς κανόνες.

 • Ο κανόνας των δέκα μη τραπεζών περιορίζει το συνολικό ποσό των μη τραπεζικών δανειστών σε δέκα.
 • Ο κανόνας των είκοσι μη τραπεζικών υποχρεώσεων απαιτεί ο συνολικός αριθμός μη τραπεζικών πιστωτών του δανειολήπτη για όλα τα ανεξόφλητα χρέη που είναι κρίσιμα για να πληρούν τις προϋποθέσεις για ομόλογα να μην υπερβαίνει τους είκοσι.

Οι δέκα μη τραπεζικοί κανόνες και οι είκοσι μη τραπεζικοί κανόνες αναμένεται να καταστούν απαρχαιωμένοι μόλις θεσπιστεί η κατάργηση του ελβετικού WHT για τις πληρωμές τόκων ομολόγων. Υπάρχουν πολλά οφέλη από αυτή την αλλαγή και περιλαμβάνει:

 • Αυξημένη δυνατότητα διεύρυνσης των συμφωνιών διευκόλυνσης, η οποία με τη σειρά της αυξάνει την ελκυστικότητα των ελβετικών αγορών χρέους για εναλλακτικές εταιρείες δανεισμού, όπως αυτές που συμμετέχουν σε ιδιωτικά κεφάλαια χρέους.

Όσον αφορά τις αγορές κεφαλαίων χρέους, τα ομόλογα που εκδίδονται από μη ελβετικό όμιλο εταιρειών, αλλά εγγυημένα από μια ελβετική οντότητα του ομίλου που συνεπάγεται την τήρηση των κανόνων επιστροφής, αναμένεται να καταστούν παρωχημένα μόλις ξεκινήσει τελικά η κατάργηση του ελβετικού WHT.

Μεταβατικές Διατάξεις

 • Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η παρακράτηση φόρου θα καταργηθεί μόνο για νέες εκδόσεις ομολόγων. Αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν θα αλλάξει για ομόλογα που είχαν ήδη κριθεί με παρακράτηση φόρου πριν και κατά την ψήφισή του.
 • Το Swiss WTH θα ισχύει μόνο για ομόλογα που απελευθερώθηκαν από εκδότη με έδρα την Ελβετία και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
 • Τα ξένα ομόλογα που εκδίδονται μπορούν να μεταφερθούν στην Ελβετία από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η τροποποίηση, χωρίς αυτή η ενέργεια να έχει φορολογικές επιπτώσεις και μετά.
 • Οι περιορισμοί στη χρήση των εσόδων θα είναι παρωχημένοι μόλις τεθεί σε ισχύ η κατάργηση της ελβετικής WTH.

Παρακράτηση φόρου στις βιομηχανικές πληρωμές

Οι βιομηχανικές πληρωμές στην Ελβετία γίνονται με δύο μορφές:

 • Στο πλαίσιο συμφωνιών δανεισμού τίτλων, όπου ο δανειολήπτης υποχρεούται να πληρώσει στον δανειστή οποιοδήποτε εισόδημα, όπως με τη μορφή μερισμάτων και τόκων που λαμβάνονται από έναν εκδότη χρεογράφων
 • Υπό τίτλους που πωλήθηκαν πριν από την ημερομηνία αποκοπής, αλλά το κλείσιμο της συναλλαγής πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αποκοπής.

Παραδοσιακά, η διοικητική πρακτική της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Φορολογικής Διοίκησης (SFTA) απαιτεί από τους Ελβετούς θεματοφύλακες να εκπίπτουν παρακράτηση φόρου επί των κατασκευασμένων πληρωμών. Αυτή η διάταξη εισήχθη για να αποτραπούν καταστάσεις όπου επιστρέφεται μεγαλύτερος ελβετικός παρακρατούμενος φόρος από ό,τι οι πραγματικές παρακρατήσεις.

Το 2017, το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο νόμος περί παρακράτησης φόρου δεν έχει καμία νομική βάση για την έκπτωση του παρακρατούμενου φόρου στις κατασκευασμένες πληρωμές.

Με τον νόμο για την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών χρέους, το νομοθετικό σώμα της χώρας έχει δημιουργήσει μια νομική βάση για την αξιολόγηση του ελβετικού WHT στις βιομηχανικές πληρωμές.

 • Οφείλεται παρακράτηση φόρου από το πρόσωπο που πιστώνει, πληρώνει, συμψηφίζει, επαναριθμεί ή μεταφέρει τις κατασκευασμένες πληρωμές θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το άτομο που αξιολογείται με WHT είναι ο θεματοφύλακας τίτλων.
 • Σύμφωνα με τον νέο ελβετικό κανόνα WHT, οι μη Ελβετοί θεματοφύλακες ελβετικών τίτλων θα αφαιρούνται από παρακράτηση φόρου επί των κατασκευασμένων πληρωμών.

Οι διατάξεις θα γίνουν σαφείς μόλις δημοσιευθούν οι διοικητικές οδηγίες από την Ελβετική Ομοσπονδιακή Φορολογική Διοίκηση (SFTA).

Ελβετικό Παρακρατούμενο Φόρο στις Διανομές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

 • Τα έσοδα που αποκτώνται από εγχώρια συλλογικά επενδυτικά προγράμματα θα εξακολουθούν να υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
 • Απαλλαγή από την πληρωμή παρακράτησης φόρου θα εφαρμοστεί για τους τόκους που εισπράττουν τα συλλογικά επενδυτικά σχήματα.
 • Οι τόκοι που διανέμονται από τα συλλογικά επενδυτικά σχήματα θα είναι απαλλαγμένοι από παρακράτηση φόρου.
 • Κατά τη διαβούλευση απορρίφθηκε η μερική απαλλαγή για εισόδημα εξωτερικού των συλλογικών συστημάτων.

Πραγματισμός Διατάξεις Παρακράτησης Φόρου

 • Δεν υπολογίζεται παρακράτηση φόρου στην πηγή και δεν απορρίπτεται καμία επιστροφή για λάθη, ακόμη και όταν ένας φορολογούμενος μπορεί να παράσχει απόδειξη ότι καμία φορολογική ζημία δεν έχει αποτέλεσμα από μη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.

Τροποποιήσεις στον ελβετικό νόμο περί φόρου χαρτοσήμου μεταβίβασης

Καταργείται ο φόρος χαρτοσήμου μεταβίβασης 0,15% στις συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά που αφορούν ομόλογα εσωτερικού. Ωστόσο, το τέλος χαρτοσήμου μεταβίβασης 0,3% στις συναλλαγές της δευτερογενούς αγοράς που αφορούν ομόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό θα συνεχιστεί σε περίπτωση που ένας εγχώριος έμπορος τίτλων διαδραματίσει το ρόλο του διαμεσολαβητή.

 • Ελβετικά και μη ελβετικά χρεόγραφα που δεν υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες θα απαλλάσσονται από τον ελβετικό φόρο χαρτοσήμου μεταβίβασης.
 • Παρέχει απαλλαγή από το φόρο χαρτοσήμου μεταβίβασης για την έκδοση και την εξαγορά μεριδίων σε μη ελβετικά επενδυτικά κεφάλαια που κατέχουν χρεόγραφα με λήξη μικρότερη από 397 ημέρες.

Κατάργηση του ελβετικού τέλους χαρτοσήμου μεταβίβασης για την πώληση εγκεκριμένων συμμετοχών

 • Οι αγοραπωλησίες συμμετοχών σε εγχώριες και ξένες συμμετοχές είναι 0,15% και 0,30 αντίστοιχα σε περίπτωση που διαμεσολαβεί εγχώριος έμπορος τίτλων.
 • Μια εγχώρια εταιρεία χαρτοφυλακίου μπορεί επίσης να πληροί τις προϋποθέσεις ως έμπορος κινητών αξιών.
 • Η μεσιτεία, καθώς και η αγοραπωλησία συμμετοχών 10% και άνω δεν θα αξιολογούνται πλέον με τέλος χαρτοσήμου, εάν η συμμετοχή χαρακτηρίζεται ως πάγιο στοιχείο του άρθ. 960cd CO.

Έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2023

Εάν δεν διεξαχθεί δημοψήφισμα κατά του νομοσχεδίου, η κατάργηση της ελβετικής παρακράτησης φόρου στις πληρωμές τόκων ομολόγων θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023. Καθώς τα μεγάλα πολιτικά κόμματα έχουν εκφράσει ξεκάθαρα την υποστήριξή τους για ένα δημοψήφισμα, είναι πολύ πιθανό οι Ελβετοί ψηφοφόροι να έχουν τον τελευταίο λόγο για τη μεταρρύθμιση της παρακράτησης φόρου . Σε περίπτωση αποτυχίας δημοψηφίσματος, οι πληρωμές τόκων ομολόγων που εκδίδονται από εκδότες κατοίκους Ελβετίας δεν θα υπόκεινται σε ελβετικό WHT μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Από την άλλη πλευρά, οι πληρωμές για ομόλογα που εκδόθηκαν από Ελβετό εκδότη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 θα συνεχίσουν να υπολογίζονται με παρακράτηση φόρου. Η θέσπιση των άλλων τμημάτων της ελβετικής παρακράτησης φόρου στις πληρωμές τόκων ομολόγων θα εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, αλλά δεν αναμένεται να συμβεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την κατάργηση της ελβετικής παρακράτησης φόρου στις πληρωμές τόκων ομολόγων, επικοινωνήστε σήμερα με τους ειδικούς μας στο Damalion .

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.