Selecteer een pagina

Op 17 december 2021 heeft het Zwitserse parlement een voorschot genomen op de wijziging van de wet op de bronbelasting. Om de schuldkapitaalmarkt van het land verder te versterken en zijn reputatie als aantrekkelijk rechtsgebied voor financiële groepsactiviteiten te versterken, hebben de autoriteiten ermee ingestemd de bronbelasting op rentebetalingen op obligaties af te schaffen. De hervorming van de bronbelasting omvat ook wijzigingen in de Zwitserse wet op de zegelbelasting. De cruciale wijzigingen zullen naar verwachting op 1 januari 2023 van kracht worden, maar kunnen nog aan een volksstemming worden onderworpen voordat zij daadwerkelijk in werking treden.

Een inleiding tot de Switzerland Withholding Tax Act

Zwitserland heft onder meer een bronbelasting van 35% op de betaling van obligatierente. Gezien het hoge bronbelastingtarief worden door Zwitserse rechtspersonen uitgegeven obligaties door buitenlandse beleggers als onaantrekkelijk beschouwd. Het is ook de reden waarom in Zwitserland gevestigde multinationale ondernemingen de voorkeur geven aan toegang tot de schuldkapitaalmarkten via de uitgifte van obligaties van buitenlandse groepsondernemingen, waarbij hun respectieve in Zwitserland gevestigde groepen zo nodig ondersteuning bieden.

Zwitserse beleidsmakers willen al lang de bestaande bronbelastingregeling voor rentebetalingen op obligaties hervormen om de schuldkapitaalmarkt van het land te versterken. In het verleden zijn al enkele voorstellen gedaan, maar de wetgevingsautoriteiten hebben daar gemengd op gereageerd.

Het was de Zwitserse Federale Raad die een nieuw wetgevend initiatief formuleerde. De wet ter versterking van de schuldkapitaalmarkten (ASDCM) voorziet in de afschaffing van de Zwitserse bronbelasting op rentebetalingen op obligaties voor alle obligaties die vanaf 1 januari 2023 worden uitgegeven.

Het Zwitserse parlement heeft de ASDCM uiteindelijk goedgekeurd op 17 december 2021, waarbij de wijzigingen met ingang van 1 januari 2023 moeten worden toegepast en bepaalde wijzigingen op een latere datum moeten worden vastgesteld. De ASDCM voorziet niet alleen in de afschaffing van de Zwitserse bronbelasting, maar ook in andere maatregelen, zoals de inning van bronbelasting op gefabriceerde betalingen en wijzigingen in de Zwitserse wet op de zegelbelasting.

Wet ter versterking van de schuldkapitaalmarkten Belangrijkste kenmerken

 • Afschaffing van Zwitserse WHT op rentebetalingen op obligaties zonder vervanging.
 • Zodra de richtlijn in werking is getreden, zijn de enige rentebetalingen waarop nog Zwitserse WHT wordt geheven, rentebetalingen op bankdeposito’s aan Zwitserse ingezeten banken en verzekeringsmaatschappijen.

Het effect van bronbelasting op rentebetalingen op obligaties op het financiële klimaat van Zwitserland

 • Significant positief effect op de schuldkapitaal- en bankschuldmarkten van het land.

Wat de markt voor bankschulden betreft, zijn de tien niet-bancaire en de twintig niet-bancaire regels de belangrijkste faciliteitovereenkomsten met Zwitserse kredietnemers.

 • De regel van tien niet-bancaire kredietverleners beperkt het totale aantal niet-bancaire kredietverleners tot tien.
 • De regel van twintig niet-bancaire crediteuren houdt in dat het totale aantal niet-bancaire crediteuren van een kredietnemer voor alle uitstaande schulden die van kritiek belang zijn om voor een obligatielening in aanmerking te komen, niet meer dan twintig mag bedragen.

De tien niet-bancaire en twintig niet-bancaire regels zullen naar verwachting achterhaald zijn zodra de afschaffing van de Zwitserse WHT op rentebetalingen op obligaties een feit is. Er zijn veel voordelen aan deze verandering en omvat:

 • Grotere mogelijkheid om faciliteitovereenkomsten te verruimen, wat op zijn beurt de Zwitserse schuldmarkten aantrekkelijker maakt voor alternatieve leners, zoals die welke bij particuliere schuldfondsen betrokken zijn.

Wat de schuldkapitaalmarkten betreft, wordt verwacht dat de obligaties die door niet-Zwitserse ondernemingengroepen zijn uitgegeven maar door een Zwitserse groepsentiteit zijn gegarandeerd en waarbij de terugbetalingsregels moeten worden nageleefd, overbodig zullen worden zodra de Zwitserse WHT eindelijk wordt afgeschaft.

Overgangsbepalingen

 • Het is belangrijk te bedenken dat de bronbelasting alleen wordt afgeschaft voor nieuwe obligatie-emissies. Dit betekent dat er niets verandert voor obligaties die reeds vóór en ten tijde van de inwerkingtreding van de richtlijn aan de bronbelasting waren onderworpen.
 • Zwitserse WTH zal alleen van toepassing zijn op obligaties die werden uitgegeven door een in Zwitserland gevestigde emittent en die onderworpen zijn aan bronbelasting.
 • Uitgegeven buitenlandse obligaties kunnen naar Zwitserland worden gemigreerd vanaf de datum waarop de wijziging van kracht wordt, zonder dat deze handeling nog fiscale gevolgen heeft.
 • Beperkingen op het gebruik van de opbrengsten zullen achterhaald zijn zodra de afschaffing van de Zwitserse WTH in werking treedt.

Roerende voorheffing op vervaardigde betalingen

Gefabriceerde betalingen in Zwitserland komen in twee vormen voor:

 • In het kader van overeenkomsten inzake effectenleningen, waarbij een kredietnemer verplicht is aan een kredietgever inkomsten te betalen, zoals in de vorm van dividenden en rentebetalingen ontvangen van een emittent van effecten
 • Onder effecten die vóór de ex-date zijn verkocht, maar de transactie wordt na de ex-date afgesloten.

Traditioneel schrijft de administratieve praktijk van de Zwitserse federale belastingdienst (SFTA) voor dat Zwitserse bewaarders bronbelasting inhouden op vervaardigde betalingen. Deze bepaling is ingevoerd om situaties te voorkomen waarin meer Zwitserse bronbelasting wordt terugbetaald dan er daadwerkelijk is ingehouden.

In 2017 concludeerde het Zwitserse Federale Hooggerechtshof dat de wet op de bronbelasting geen rechtsgrondslag heeft om bronbelasting in te houden op vervaardigde betalingen.

Met de wet ter versterking van de schuldkapitaalmarkten heeft het wetgevend orgaan van het land een rechtsgrondslag gecreëerd om Zwitserse WHT te heffen op vervaardigde betalingen.

 • De bronbelasting is verschuldigd door degene die de vervaardigde betalingen crediteert, uitbetaalt, verrekent, hernoemt of overdraagt. In de meeste gevallen is de persoon op wie de WHT wordt toegepast, de bewaarder van de effecten.
 • Volgens de nieuwe Zwitserse WHT-regel zullen niet-Zwitserse bewaarnemers van Zwitserse effecten bronbelasting moeten inhouden op vervaardigde betalingen.

De bepalingen zullen duidelijker worden zodra de administratieve richtsnoeren van de Zwitserse federale belastingdienst (SFTA) zijn gepubliceerd.

Zwitserse bronbelasting op uitkeringen van instellingen voor collectieve belegging

 • Inkomsten uit binnenlandse collectieve beleggingsregelingen zullen nog steeds aan bronbelasting onderworpen zijn.
 • Er zal vrijstelling van bronbelasting worden verleend voor rente die door collectieve beleggingsfondsen wordt ontvangen.
 • Door collectieve beleggingsfondsen uitgekeerde rente zal vrijgesteld zijn van bronbelastingheffingen.
 • Een gedeeltelijke vrijstelling voor buitenlandse inkomsten van collectieve regelingen werd tijdens de raadpleging verworpen.

Pragmatisme-bepalingen voor bronbelasting

 • Er wordt geen bronbelasting ingehouden en teruggaaf wordt niet geweigerd wegens fouten, zelfs niet wanneer een belastingbetaler kan bewijzen dat geen belastingderving het gevolg is van niet-naleving van wettelijke voorschriften.

Wijziging van de Zwitserse wet inzake overdrachtsbelasting

De heffing van 0,15% overdrachtsbelasting op transacties op de secundaire markt met binnenlandse obligaties wordt afgeschaft. Het overdrachtstempelrecht van 0,3% op transacties op de secundaire markt met in het buitenland uitgegeven obligaties blijft echter bestaan wanneer een binnenlandse effectenhandelaar als tussenpersoon optreedt.

 • Zwitserse en niet-Zwitserse obligaties met een looptijd van ten hoogste twaalf maanden zijn vrijgesteld van de Zwitserse zegelbelasting op overdrachten.
 • Verleent vrijstelling van zegelrecht op de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming in niet-Zwitserse beleggingsfondsen die schuldinstrumenten met een looptijd van minder dan 397 dagen aanhouden.

Afschaffing van het Zwitserse zegelrecht bij de verkoop van gekwalificeerde deelnemingen

 • Aan- en verkoop van participaties in binnenlandse en buitenlandse participaties bedragen respectievelijk 0,15% en 0,30 ingeval een binnenlandse effectenhandelaar als tussenpersoon optreedt.
 • Een binnenlandse houdstermaatschappij kan ook als effectenhandelaar worden gekwalificeerd.
 • Makelaardij, alsmede aan- en verkoop van deelnemingen van 10% of meer zullen niet langer worden belast met zegelrecht, indien de deelneming wordt gekwalificeerd als een vast activum volgens Art. 960cd CO.

Inwerkingtreding op 1 januari 2023

Tenzij een referendum wordt gehouden tegen het wetsvoorstel, zal de afschaffing van de Zwitserse bronbelasting op rentebetalingen op obligaties op 1 januari 2023 van kracht worden. Aangezien de grote politieke partijen duidelijk hun steun hebben uitgesproken voor een referendum, is het zeer waarschijnlijk dat de Zwitserse kiezers zich definitief zullen uitspreken over de hervorming van de bronbelasting. In het geval van een mislukt referendum zullen rentebetalingen op obligaties die zijn uitgegeven door Zwitserse ingezeten emittenten, na 1 januari 2023 niet onderworpen zijn aan de Zwitserse WHT. Daar staat tegenover dat betalingen op obligaties die vóór 1 januari 2023 door een Zwitserse emittent zijn uitgegeven, aan een bronbelasting onderworpen zullen blijven. De invoering van de andere onderdelen van de Zwitserse bronbelasting op rentebetalingen op obligaties zal onder de discretionaire bevoegdheid van de Zwitserse Federale Raad vallen, maar zal naar verwachting niet vóór 1 januari 2023 plaatsvinden.

Indien u vragen heeft over de afschaffing van de Zwitserse bronbelasting op rentebetalingen op obligaties, neem dan vandaag nog contact op met onze Damalion-experts.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.