Επιλογή Σελίδας

Το Περού συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών της Λατινικής Αμερικής και οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες επιλέγουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στο Περού λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρει αυτή η χώρα.

Το Περού είναι μια από τις πιο ευνοϊκές χώρες της Λατινικής Αμερικής για να σκεφτείτε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, επειδή οι ευκαιρίες που προσφέρει είναι πολλές. Η χώρα έχει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, δεν υπάρχουν επίσης περιορισμοί όσον αφορά την ξένη συμμετοχή, το συνάλλαγμα και τις ξένες επενδύσεις. Η διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων στο Περούείναι απλή και η ευημερία των φυσικών πόρων που διαθέτει το Περού, σε συνδυασμό με την ευκολία εισόδου για τις ξένες οντότητες, καθιστούν το Περού έναν επιθυμητό προορισμό για ξένες επενδύσεις.

Επιχειρηματικές δομές στο Περού

Ανάλογα με τη δραστηριότητα που σκοπεύουν να αναλάβουν οι επενδυτές, υπάρχουν διάφοροι τύποι νομικών οντοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επενδυτές για να ιδρύσουν επιχειρήσεις στο Περού. Οι κυριότερες νομικές μορφές εταιρειών στο Περού είναι οι ακόλουθες,

Ανώνυμη εταιρεία (Sociedad Anónima/S.A)

Αυτός είναι ο πιο διάσημος τύπος νομικής οντότητας στο Περού για επιχειρήσεις, καθώς είναι σχετικά εύκολο να ανοίξει. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο Περουβιανοί ή αλλοδαποί μέτοχοι, οι οποίοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η ευθύνη της περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς και αυτός ο τύπος εταιρείας πρέπει να διαθέτει διοικητικό συμβούλιο και γενικό διευθυντή.

Ιδιωτική κλειστή εταιρεία (Sociedad Anónima Cerrada/ S.A.C.)

Αυτός ο τύπος οντότητας μπορεί να χαρακτηριστεί ως στενά ελεγχόμενη αν δεν έχει περισσότερους από 20 μετόχους και οι μετοχές της δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Η στενά ελεγχόμενη εταιρεία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συναντώνται σε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Δημόσιες επιχειρήσεις (Sociedades Anónimas Abiertas/S.A.A.)

Αυτός ο τύπος εταιρείας διαμορφώνεται κυρίως για εταιρείες με μεγάλο αριθμό μετόχων ή στις οποίες πάνω από το 35% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε εκατόν εβδομήντα πέντε ή περισσότερους μετόχους, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι μέτοχοι των οποίων η προσωπική συμμετοχή είναι μικρότερη από 0,002% του μετοχικού κεφαλαίου ή υπερβαίνει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada/S.R.L)

Στο πλαίσιο αυτού του τύπου εταιρείας, επιτρέπονται κατ’ ελάχιστο δύο και κατ’ ανώτατο όριο είκοσι εταίροι. Αυτός ο τύπος εταιρείας δεν εκδίδει μετοχές και οι απαιτήσεις για τη σύστασή της είναι οι ίδιες με εκείνες των άλλων εταιρειών. Το μετοχικό της κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να ενσωματωθεί σε τίτλους.

Υποκατάστημα (Sucursal)

Πρόκειται για έναν άλλο τύπο νομικής οντότητας στο Περού. Είναι εγκατεστημένη εκτός της νομικής της διεύθυνσης και ασκεί τις ίδιες δραστηριότητες με την έδρα της.

Διαθέτει νομική εκπροσώπηση και απολαμβάνει διοικητικής ανεξαρτησίας στις δραστηριότητες που έχει καθιερώσει η μητρική εταιρεία. Ένα υποκατάστημα λαμβάνει κεφάλαιο από τη μητρική του εταιρεία.

Βήματα για την εγγραφή εταιρείας στο Περού

Υπάρχουν ορισμένες νομικές διατυπώσεις που πρέπει να αναγνωριστούν πριν από την εγγραφή μιας εταιρείας στο Περού και περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο εταιρείας: η επιλογή του σωστού τύπου εταιρείας είναι το πρώτο βήμα κατά την εγγραφή μιας εταιρείας στο Περού. Ο τύπος της εταιρείας που επιλέγεται στο Περού πρέπει να ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τους επιχειρηματικούς στόχους και σκοπούς.
 • Επιλογή ονόματος για την εταιρεία: Αφού επιλέξετε ένα όνομα για την εταιρεία, πρέπει να αναζητήσετε τη διαθεσιμότητα του ονόματος στο Μητρώο Νομικών Προσώπων και να το κρατήσετε ως όνομα της εταιρείας. Αυτό το βήμα δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά συνιστάται, καθώς διευκολύνει την εγγραφή της εταιρείας στα αρχεία του Εθνικού Δημόσιου Μητρώου.
 • Προετοιμάστε το καταστατικό σύστασης: το καταστατικό σύστασης της εταιρείας πρέπει να υπογραφεί από Περουβιανό δικηγόρο και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • Προσδιορισμός των μετόχων
 • Τύπος εταιρείας
 • Περιγραφή των ηγετικών θέσεων
 • Στόχος της εταιρείας
 • Εσωτερικός κανονισμός, και
 • Εγκεκριμένο κεφάλαιο.

Σημειώστε ότι για να καταχωρίσετε μια εταιρεία στο Περού, πρέπει επίσης να ορίσετε μια διεύθυνση καταστατικής έδρας και έναν νόμιμο εκπρόσωπο για την εταιρεία. Για να ορίσετε νόμιμο εκπρόσωπο θα χρειαστείτε ένα πληρεξούσιο (POA), το οποίο πρέπει να υπογραφεί και να επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών του Περού.

 • Καταχώρηση της εταιρείας στη SUNARP: το επόμενο υποχρεωτικό βήμα είναι η διεκπεραίωση της καταχώρισης της δημόσιας πράξης στην αρχή καταχώρισης, την Εθνική Υπηρεσία Δημόσιων Μητρώων (SUNARP). Μόλις η εταιρεία καταχωρηθεί στο SUNARP, υπάρχει επίσημα.
 • Λήψη ΑΦΜ: Στη συνέχεια, πρέπει να υποβάλετε τα απαραίτητα έντυπα και τις απαιτήσεις στη SUNAT, την Εθνική Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για να λάβετε τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Όλα τα έντυπα εγγραφής για τη SUNAT πρέπει να συμπληρώνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
 • Τυπικοποίηση των βιβλίων της εταιρείας: το επόμενο βήμα που απαιτείται για τη σύσταση εταιρείας στο Περού είναι η νομιμοποίηση των υποχρεωτικών βιβλίων και λογιστικών αρχείων.
 • Λήψη άδειας δημοτικής λειτουργίας: η άδεια δημοτικής λειτουργίας απαιτείται για τη λειτουργία εμπορικών, υπηρεσιών, βιομηχανικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών.
 • Η Άδεια Δημοτικής Λειτουργίας είναι η άδεια που χορηγείται από τον αντίστοιχο Δήμο σε εταιρείες για την έναρξη εργασιών. Αυτό ζητείται στο Δήμο της περιφέρειας όπου η εταιρεία θα δραστηριοποιείται φυσικά. Ακολουθεί επιθεώρηση ασφαλείας από το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Άμυνας (INDECI).
 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού εταιρείας στο Περού: το τελευταίο βήμα είναι η επιλογή τράπεζας για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας. Κάντε μια μικρή έρευνα για να επιλέξετε μια τοπική τράπεζα που προσφέρει τις καλύτερες δομές τιμολόγησης όσον αφορά τις διεθνείς συναλλαγές. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία που γνωρίζει καλά τη διαδικασία αυτή.

Θα θέλατε να εγγράψετε την εταιρεία σας στο Περού; – Ας προχωρήσουμε και ας επικοινωνήσουμε τώρα με τον εμπειρογνώμονα Damalion.