Επιλογή Σελίδας
«Η στρατηγική θέση, η απαράμιλλη οικονομική σταθερότητα, το ισχυρό νομικό πλαίσιο και το σταθερό πολιτικό περιβάλλον προσελκύουν τους ξένους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στο Λουξεμβούργο».

Τι είναι το SARL-S;

Η Απλοποιημένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή SARL-S είναι μια επιχειρηματική δομή που θεσπίστηκε από το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου στις 13 Ιουλίου 2016 ως εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο 6777 των Αντιπροσώπων, η επιχειρηματική δομή είναι ευρύτερα γνωστή ως «εταιρεία για 1 ευρώ» και είναι ειδικά σχεδιασμένη για εμπορικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σκοπός και Στόχοι

Ο στόχος της εισαγωγής της επιχειρηματικής δομής SARL-S είναι η περαιτέρω προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων επιχειρηματιών στο Λουξεμβούργο. Για να βοηθηθούν οι εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες να εισέλθουν στην αγορά του Λουξεμβούργου, το κόστος που σχετίζεται με την ίδρυση μιας εταιρείας μειώνεται σημαντικά, ενώ οι διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για να είναι ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές.

Φορολογικό καθεστώς/Φορολογικά οφέλη

Οι SARL-S υπόκεινται σε καταβολή των ακόλουθων τελών και φόρων:

 • Καθαρός φορολογικός συντελεστής περιουσίας 0,5% υπολογίζεται για SARL-S με μοναδιαία αξία ίση ή μικρότερη από 500 εκατομμύρια ευρώ.
 • Ένα SARL-S θα υπόκειται σε ΦΠΑ εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών μετά από φόρους είναι μικρότερος από 112.000 ευρώ. Η SARL-S έχει εντολή να αναφέρει τις δηλώσεις ΦΠΑ σε ετήσια βάση.
 • Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών χωρίς φόρους κυμαίνεται μεταξύ 112.000 και 620.000 ευρώ, οι δηλώσεις ΦΠΑ πρέπει να αναφέρονται ανά τρίμηνο.
 • Τέλος, εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών χωρίς φόρους υπερβαίνει τα 620.000 ευρώ, η SARL-S πρέπει να υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ σε μηνιαία βάση.
 • Τα κριτήρια για τον υπολογισμό του συντελεστή φόρου ακίνητης περιουσίας για ένα SARL-S θα εξαρτηθούν από παράγοντες όπως η φύση του περιουσιακού στοιχείου και η τοποθεσία του ακινήτου. Ο συντελεστής φόρου ακίνητης περιουσίας για ένα SARL-S είναι συνήθως μεταξύ 0,7% και 1%. Κατά κανόνα, ο φόρος ακίνητης περιουσίας μπορεί να συμψηφιστεί με τα επιχειρηματικά κέρδη μιας εταιρείας μετά τη δήλωση φόρου εισοδήματος, δεδομένου ότι η δομή που υπολογίζεται με τη φορολογία εμπίπτει στην κατηγορία των επενδυμένων καθαρών περιουσιακών στοιχείων.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν SARL-S αποτιμώνται με φόρο καθαρής περιουσίας. Ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής ορίζεται στα 535 ευρώ και υπολογίζεται κάθε 1η Ιανουαρίου.
 • Οι SARL-S υποχρεούνται να πληρώσουν Φόρο Επιχειρήσεων. Ο συντελεστής φορολογίας επιχειρήσεων θα βασίζεται στο παγκόσμιο εισόδημα ενός SARL-S, με συνολικό πραγματικό φορολογικό συντελεστή να ορίζεται στο 24,94%.
 • Η SARL-S απολαμβάνει τις ίδιες συνθήκες διπλής φορολογίας με μια παραδοσιακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
 • Το πάγιο τέλος εγγραφής ύψους 75 ευρώ καταβάλλεται από τον αιτούντα απευθείας στα τέλη εγγραφής, τα ακίνητα και την Αρχή ΦΠΑ.
 • Όταν το φορολογητέο εισόδημα ενός SARL-S δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, ο εταιρικός φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 15%. Ένα εταιρικό εισόδημα 17% θα υπολογιστεί όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τις 200.000 EIR.

Οφέλη από τη ρύθμιση και τη διαχείριση του SARL-S

 • Η ενσωμάτωση της SARL-S περιορίζεται σε φυσικά πρόσωπα με περιορισμένη συμμετοχή σε έναν μόνο τύπο εταιρείας.
 • Συνήθως δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη κατά τη σύσταση SARL-S. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 1 ευρώ.
 • Προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα να ιδρύσουν εταιρεία στο Λουξεμβούργο.

Σε ποιον απευθύνεται ένα SARL-S;

Deputes Bill 6777 στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργίας νομικών εταιρικών οντοτήτων από νέους επιχειρηματίες στο Λουξεμβούργο. Μόνο φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται να γίνουν μέτοχοι μιας SARL-S. Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να αναλάβει το ρόλο του μετόχου μόνο για ένα SARL-S κάθε φορά. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι όταν οι μετοχές μεταβιβάζονται σε μέτοχο της SARL-S μετά το θάνατο άλλου μετόχου. Τέλος, ένα SARL-S μπορεί να έχει μόνο ένα φυσικό πρόσωπο για να λειτουργεί ως φάτνη, και όχι νομικά πρόσωπα όπως εταιρείες ή οργανισμούς.

Νομικό πλαίσιο

Η επιχειρηματική δομή SARL-S είναι ευρέως γνωστή για το σλόγκαν της, «Ένα ευρώ, ένα άτομο, μια μέρα». Ο πρωταρχικός στόχος της δημιουργίας SARL-S είναι να ωθήσει τους αρχάριους επιχειρηματίες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους να ιδρύσουν με επιτυχία μια εταιρεία με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Η ενσωμάτωση ενός SARL-S δεν απαιτεί μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο για να διατηρηθεί και να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα.

Κόστος για την ενσωμάτωση

Για τη σύσταση μιας SARL-S, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο θα εξαρτηθεί από τη συγκεκριμένη νομική μορφή που μπορεί να επιλέξει ένα φυσικό πρόσωπο για τη λειτουργία της επιχείρησής του στο Λουξεμβούργο. Η δημιουργία SCA ή SA απαιτεί ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 31.000 ευρώ, ενώ η παραδοσιακή απαίτηση ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου SARL είναι 12.5000 ευρώ.

Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να έχει τη μορφή εισφορών σε είδος, όπως περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να αποτιμηθούν οικονομικά, αλλά εξαιρουμένων των εισφορών εργασίας ή/και υπηρεσιών.

Κανόνες και κανονισμοί

 • Το SARL-S ακολουθεί το ίδιο σύνολο φορολογικών και νομικών καθεστώτων μιας παραδοσιακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
 • Ένας μέτοχος SARL-S μπορεί να λάβει (i) πλήρως φορολογητέο μισθό, (ii) μερίσματα που απαλλάσσονται εν μέρει, (iii) λοιπές πλήρως φορολογητέες επανααριθμήσεις βάσει ειδικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα σε εταιρικό επίπεδο.
 • Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου του επόμενου οικονομικού έτους.
 • Στην περίπτωση κύκλου εργασιών SARL-S, όταν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει μια ορισμένη τιμή, πρέπει να υποβάλλεται ετήσια έκθεση ελέγχου.
 • Υποβάλετε το καταστατικό και την απόδειξη εγγραφής στο RCS στην προτιμώμενη τράπεζα και ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό για το SARL-S.
 • Εντός 30 ημερών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι κανονισμοί θα δημοσιευθούν στην επίσημη εφημερίδα του Λουξεμβούργου.

Διοίκηση της Εταιρείας

 • Ένας ιδιοκτήτης εταιρείας μπορεί να αλλάξει την επιχειρηματική δομή μετά από μια προκαθορισμένη περίοδο και να στραφεί σε μια παραδοσιακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και άλλες νομικές μορφές.
 • Ένα SARL-S πρέπει να διαθέτει άδεια για εμπορικές δραστηριότητες για να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο Λουξεμβούργο.
 • Μόνο φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται να ιδρύσουν μια απλουστευμένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στο Λουξεμβούργο. Τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν την ευθύνη των μετόχων που περιορίζεται σε μία εταιρεία.
 • Η SARL-S υποχρεούται να καταβάλει ετήσια προμήθεια αποθεματικού ύψους 5% των συνολικών ετήσιων παροχών.
 • Ο ιδρυτής της SARL-S πρέπει να έχει κατάθεση που αποτελεί το 5% του καθαρού κέρδους που υπολογίζεται ετησίως μέχρι να φτάσει το ποσό των 12.394,68 ΕΕ.

Γιατί να ανοίξετε ένα SARL-S στο Λουξεμβούργο;

Μια απλουστευμένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης προσφέρει μια σειρά από οφέλη για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που σκέφτονται να ανοίξουν μια επιχείρηση στο Λουξεμβούργο. Εκτός από την πρόσβαση σε μια εξαιρετικά σταθερή οικονομική και χρηματοπιστωτική αγορά, οι ειδικοί μας στο Damalion μπορούν να σας δώσουν μια εις βάθος ματιά στα πολλά πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης ενός SARL-S στο Μεγάλο Δουκάτο.

Ελάχιστη Απαίτηση Μεριδίου – Ένας ξένος επενδυτής που επιθυμεί να ιδρύσει μια απλουστευμένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης θα χρειαστεί τουλάχιστον 200 ευρώ για να εξασφαλίσει την ομαλή σύσταση της εταιρείας. Το SARL-S έχει σχεδιαστεί ειδικά για να μειώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Αποτελεσματική επιχειρηματική οργάνωση – Ιδανικό για επενδυτές που επιθυμούν να ανοίξουν μια επιχείρηση στο Λουξεμβούργο χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από τις τυπικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και την περίπλοκη διαδικασία ενσωμάτωσης.

Απαιτήσεις επιεικής εγγύησης – Συνήθως, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως οι τράπεζες απαιτούν προσωπική εγγύηση από έναν μέτοχο πριν εγκρίνουν ένα δάνειο σε μια απλουστευμένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Από την άλλη πλευρά, τα άτομα ή οι εταιρείες που ασχολούνται με το SARL-S δεν απαιτούν εγγυήσεις που αφήνουν ανέπαφο το στοιχείο περιορισμένης ευθύνης.

Τέλος, οι διαχειριστές SARL-S δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι εφόσον ο διαχειριστής επιβλέπει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό μιας εταιρείας.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Απλοποιημένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Η Damalion σας προσφέρει συμβουλές κατ ‘εξαίρεση που παρέχονται από άμεσα επιχειρησιακούς ειδικούς στους τομείς που προκαλούν την επιχείρησή σας.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε τις καλύτερες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτησή σας και να επιστρέψουμε σε εσάς τις επόμενες 8 ώρες.