Επιλογή Σελίδας

Η έναρξη μιας επιχείρησης ή η επέκταση μιας επιχείρησης στην Κολομβία είναι μια επιθυμητή επιλογή στη Λατινική Αμερική, καθώς η Κολομβία έχει μια από τις πιο σημαντικές οικονομίες στη Λατινική Αμερική για το παγκόσμιο εμπόριο και τις ξένες επενδύσεις.

Για να δραστηριοποιηθούν στην Κολομβία, οι ξένοι επενδυτές δεν χρειάζονται τοπικό εταίρο, καθώς το σύνολο των μετοχών μιας εταιρικής οντότητας μπορεί να ανήκει σε ξένους.

Σύμφωνα με την κολομβιανή νομοθεσία, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κολομβία σε συνεχή βάση υποχρεούται να έχει τοπική παρουσία. Η τοπική παρουσία μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους: είτε με την ίδρυση τοπικού υποκαταστήματος είτε με την ίδρυση τοπικής εταιρείας.

Ίδρυση τοπικού υποκαταστήματος στην Κολομβία

Το υποκατάστημα είναι ένα εμπορικό ίδρυμα που ιδρύεται από μια ξένη εταιρεία στην Κολομβία. Το διοικητικό συμβούλιο της αλλοδαπής μητρικής εταιρείας και ο νόμιμος εκπρόσωπος της μητρικής εταιρείας στην Κολομβία εξουσιοδοτούνται από τη διοίκηση και τη διαχείριση της οντότητας. Τα υποκαταστήματα δεν είναι εταιρικές οντότητες ανεξάρτητες από τις αλλοδαπές μητρικές επιχειρήσεις, αν και, για φορολογικούς και άλλους λόγους, αναμένεται να τηρούν τοπικά λογιστικά βιβλία. Για την εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Κολομβία απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό σύστασης και νόμιμου εκπροσώπου της αλλοδαπής μητρικής εταιρείας, το οποίο χορηγείται από τον επίσημο φορέα της έδρας της εταιρείας.
  • Πληρεξούσιο (POA) που χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο για να ενεργεί εξ ονόματος της αλλοδαπής μητρικής εταιρείας.
  • Εσωτερικός κανονισμός της μητρικής εταιρείας.
  • Απόφαση της μητρικής εταιρείας με την οποία εγκρίνεται το άνοιγμα του υποκαταστήματος στην Κολομβία, στην οποία αναφέρονται ο σκοπός του υποκαταστήματος, το ποσό του κεφαλαίου που διατίθεται στο υποκατάστημα, η νομική του διεύθυνση, η διάρκειά του, οι λόγοι διακοπής της επιχείρησης, ο διορισμός νόμιμου εκπροσώπου και οι εξουσίες του, καθώς και ο διορισμός ελεγκτή.

Μετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, το επόμενο βήμα είναι η επισημοποίηση μιας δημόσιας πράξης, η οποία πρέπει να υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αλλοδαπής εταιρείας.

Ακολουθεί η παραλαβή των επιστολών αποδοχής, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους εκπροσώπους του υποκαταστήματος που ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας, όπως ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Το τελικό βήμα είναι η απόκτηση του φορολογικού αναγνωριστικού του υποκαταστήματος (NIT) ενώπιον της Φορολογικής Αρχής της Κολομβίας (DIAN).

Είναι επίσης σημαντικό να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό στην Κολομβία, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την εγγραφή του υποκαταστήματος στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του υποκαταστήματος πρέπει να εγγραφεί ενώπιον της Φορολογικής Αρχής της Κολομβίας για την απόκτηση φορολογικού μητρώου, επομένως, εάν η εγγραφή αυτή δεν έχει γίνει πριν από την ίδρυση του υποκαταστήματος, πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την εγγραφή του υποκαταστήματος.

Σημειώνεται ότι όλα τα υποκαταστήματα πρέπει να διαθέτουν λογιστικά βιβλία, τα οποία περιλαμβάνουν ημερολόγιο λογαριασμών και γενικό καθολικό, και πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

Τα είδη των εταιρειών στην Κολομβία

Υπάρχουν διάφοροι τύποι επιχειρηματικών δομών που είναι διαθέσιμοι για τις ξένες εταιρείες στην Κολομβία. Κάθε μία από αυτές τις επιχειρηματικές δομές έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς και διαφορετικά πεδία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απαιτήσεις εγγραφής και ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με την κολομβιανή νομοθεσία, υπάρχουν πέντε τύποι εμπορικών οντοτήτων που μπορούν να συσταθούν:

  • Ομόρρυθμη εταιρεία (“Sociedad Colectiva” στα ισπανικά)

Οι ομόρρυθμες εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες οι εταίροι πρέπει να επιβλέπουν οι ίδιοι την εταιρεία ή να εξουσιοδοτούν ένα τρίτο άτομο να το κάνει, καθώς και να επιτρέπουν την ολική ή μερική εκχώρηση της συμμετοχής τους στην εταιρεία. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν τουλάχιστον 2 εταίροι ανά πάσα στιγμή. Οι εταίροι σε μια ομόρρυθμη εταιρεία έχουν επικουρική προσωπική ευθύνη και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι το ανώτατο εταιρικό όργανο.

  • Ετερόρρυθμη εταιρεία (ή “Sociedad en Comandita Simple y por Acciones” στα ισπανικά)

Πρόκειται για υβριδικό τύπο εταιρείας, όπου οι εταίροι μπορούν να είναι είτε ετερόρρυθμοι εταίροι είτε διαχειριστές εταίροι. Κάθε τύπος εταίρου έχει διαφορετικά επίπεδα ευθύνης, καθηκόντων και συμμετοχής στην εταιρεία. Υπάρχουν δύο τύποι ετερόρρυθμων εταιρειών σύμφωνα με το κολομβιανό δίκαιο. (Ι) Η απλή ετερόρρυθμη εταιρεία, όπου οι εισφορές του εταίρου καθορίζονται ως ποσόστωση συμμετοχής- και (ii) η ετερόρρυθμη εταιρεία, όπου οι εισφορές του εταίρου καθορίζονται ως μερίδια.

  • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (“Sociedad de Responsabilidad Limitada” στα ισπανικά)

Η LLC είναι ένας υβριδικός τύπος εταιρείας όπου οι εταίροι μπορούν να περιορίσουν την ευθύνη τους στο ποσό των εισφορών τους, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Οι LLC πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 εταίρους και το πολύ 25, και οι εταίροι αυτοί έχουν δικαιώματα ψήφου με βάση τις ποσοστώσεις κεφαλαίου που κατέχουν. Μια LLC εποπτεύεται από ένα διοικητικό συμβούλιο εταίρων και το κεφάλαιό της μπορεί να διατεθεί σε άλλους εταίρους ή άλλους τρίτους μετά από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου των εταίρων. Τροποποιήσεις στην εκχώρηση ποσοστώσεων κεφαλαίου μπορούν να γίνουν μόνο με τροποποίηση του καταστατικού, η οποία πρέπει να νομιμοποιηθεί με δημόσια πράξη και να καταχωρηθεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

  • Εταιρεία (“Sociedad Anónima” στα ισπανικά)

Σε μια εταιρεία, οι μέτοχοι δεν έχουν προσωπική ευθύνη. Μια εταιρεία πρέπει να έχει τη γενική συνέλευση των μετόχων, ένα διοικητικό συμβούλιο, έναν νόμιμο εκπρόσωπο που διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και έναν νόμιμο ελεγκτή. Σε μια εταιρεία απαιτούνται τουλάχιστον 5 μέτοχοι.

  • Απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία (“Sociedad por Acciones Simplificada” στα ισπανικά)

Η SAS είναι ένας πρόσφατος και προσαρμόσιμος τύπος εμπορικής οντότητας που δημιουργήθηκε βάσει της κολομβιανής νομοθεσίας. Μια SAS πρέπει να διαθέτει γενική συνέλευση μετόχων και νόμιμο εκπρόσωπο. Μπορεί να έχει διοικητικό συμβούλιο, εάν το επιθυμούν οι μέτοχοι. Απαιτείται τουλάχιστον ένας μέτοχος και δεν υπάρχει μέγιστη απαίτηση. Οι μέτοχοί της δεν έχουν προσωπική ευθύνη και όλα τα καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης μπορούν να ασκούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο που ορίζεται από τη συνέλευση των μετόχων.

Φόροι στην Κολομβία

Σε εταιρικό επίπεδο, όλες οι οντότητες φορολογούνται με βάση τα κέρδη τους και σε προσωπικό επίπεδο, οι εταίροι και οι μέτοχοι φορολογούνται με βάση τα διανεμόμενα μερίσματα.

Ο γενικός συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιρειών είναι 25% και υπάρχει επίσης μια προσαύξηση στον φόρο εισοδήματος 9%, γνωστή ως φόρος δικαιοσύνης (CREE), η οποία πρέπει να καταβάλλεται από κάθε τύπο επιχειρηματικής δομής. Οι εταιρείες στην Κολομβία μπορεί επίσης να υπόκεινται σε ΦΠΑ και τοπικούς φόρους, οι οποίοι είναι 16% για αγαθά και υπηρεσίες, αλλά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος του αγαθού ή της υπηρεσίας που παρέχεται.

Η Κολομβία προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες για κάθε ξένο που επιθυμεί να ξεκινήσει ένα επιχειρηματικό εγχείρημα στην περιοχή. Εάν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το εγχείρημά σας στην Κολομβία και χρειάζεστε τη σωστή εταιρεία για να σας βοηθήσει σε αυτό, ας προχωρήσουμε και ας επικοινωνήσουμε τώρα με τον εμπειρογνώμονα Damalion.