Select Page

Uzņēmējdarbības uzsākšana vai paplašināšana Kolumbijā ir vēlama iespēja Latīņamerikā, jo Kolumbijas ekonomika ir viena no izcilākajām Latīņamerikā pasaules tirdzniecības un ārvalstu investīciju ziņā.

Lai veiktu uzņēmējdarbību Kolumbijā, ārvalstu investoriem nav nepieciešams vietējais partneris, jo viss uzņēmuma kapitāls var piederēt ārvalstniekiem.

Saskaņā ar Kolumbijas tiesību aktiem jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kas pastāvīgi veic uzņēmējdarbību Kolumbijā, ir pienākums izveidot vietējo pārstāvniecību. Vietējo klātbūtni var panākt divējādi: vai nu izveidojot vietējo filiāli, vai arī reģistrējot vietējo uzņēmumu.

Vietējās filiāles izveide Kolumbijā

Filiāle ir komerciāla iestāde, ko Kolumbijā ir izveidojis ārvalstu uzņēmums. Ārvalstu mātesuzņēmuma direktoru padomi un mātesuzņēmuma juridisko pārstāvi Kolumbijā pilnvaro uzņēmuma vadība un administrācija. Filiāles nav no ārvalstu mātesuzņēmumiem neatkarīgas korporatīvas vienības, lai gan nodokļu un citu iemeslu dēļ tām ir jākārto vietējā grāmatvedība. Filiāles uzstādīšanai Kolumbijā ir nepieciešami šādi dokumenti:

  • Ārvalsts mātesuzņēmuma reģistrācijas apliecība un juridiskā pārstāvja apliecība, ko izsniegusi uzņēmuma mītnesvietas oficiālā iestāde.
  • Pilnvara, kas piešķirta fiziskai personai rīkoties ārvalstu mātesuzņēmuma vārdā.
  • mātesuzņēmuma statūti.
  • Mātesuzņēmuma rezolūcija, ar ko apstiprina filiāles atvēršanu Kolumbijā, norādot filiāles mērķi, filiālei piešķirtā kapitāla apmēru, juridisko adresi, darbības ilgumu, darbības izbeigšanas iemeslus, juridiskā pārstāvja iecelšanu un pilnvaras, kā arī revidenta iecelšanu.

Pēc visu nepieciešamo dokumentu apkopošanas nākamais solis ir publiskā akta noformēšana, kas jāparaksta ārvalstu uzņēmuma likumīgajam pārstāvim.

Tālāk ir jāsaņem apstiprinājuma vēstules, kas jāsaņem no uzņēmuma statūtos noteiktajiem filiāles pārstāvjiem, piemēram, juridiskā pārstāvja.

Pēdējais solis ir filiāles nodokļu identifikācijas numura (NIT) saņemšana Kolumbijas nodokļu iestādē (DIAN).

Svarīgi ir arī atvērt bankas kontu Kolumbijā 15 darba dienu laikā pēc filiāles reģistrācijas Tirdzniecības palātas Tirdzniecības reģistrā.

Personas, kas ieceltas par filiāles juridiskajiem pārstāvjiem, ir jāreģistrē Kolumbijas nodokļu iestādē, lai iegūtu nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, tāpēc, ja šāda reģistrācija nav veikta pirms filiāles izveides, tā ir jāveic pirms filiāles reģistrācijas.

Jāņem vērā, ka visām filiālēm ir jābūt grāmatvedībai, kas ietver grāmatvedības žurnālu un galveno grāmatu, un jābūt reģistrētām Tirdzniecības palātā.

Uzņēmumu veidi Kolumbijā

Ārvalstu uzņēmumiem Kolumbijā ir pieejami dažādi uzņēmējdarbības struktūru veidi. Katrai no šīm uzņēmējdarbības struktūrām ir atšķirīgas priekšrocības un trūkumi, kā arī atšķirīgs uzņēmējdarbības apjoms, reģistrācijas prasības un minimālā kapitāla prasības.

Saskaņā ar Kolumbijas tiesību aktiem ir piecu veidu komercsabiedrības, kuras var reģistrēt:

  • Pilnsabiedrība (“Sociedad Colectiva” spāņu valodā)

Pilnsabiedrības ir uzņēmumi, kuros partneriem pašiem jāuzrauga uzņēmums vai jāpilnvaro trešā persona to darīt, kā arī jāpilnvaro pilnībā vai daļēji nodot līdzdalību uzņēmumā. Vienmēr jābūt vismaz 2 partneriem. Pilnsabiedrības partneriem ir subsidiāra personiskā atbildība, un pilnsabiedrības valde ir augstākā korporatīvā struktūra.

  • Komandītsabiedrība (jeb “Sociedad en Comandita Simple y por Acciones” spāņu valodā)

Tas ir hibrīda veida uzņēmums, kurā partneri var būt gan komandītsabiedrības, gan vadošie partneri. Katram partnerim ir atšķirīgs atbildības, funkciju un līdzdalības līmenis uzņēmumā. Saskaņā ar Kolumbijas tiesību aktiem pastāv divu veidu komandītsabiedrības. (I) vienkāršā komandītsabiedrība, kurā partnera ieguldījums ir noteikts kā līdzdalības kvota; un (ii) komandītsabiedrība ar akcijām, kurā partnera ieguldījumi ir norādīti kā akcijas.

  • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (“Sociedad de Responsabilidad Limitada” spāņu valodā)

SIA ir hibrīda veida uzņēmums, kurā partneri var ierobežot savu atbildību, nepārsniedzot savu ieguldījumu apmēru, taču ir noteikti izņēmumi. SIA jābūt vismaz 2 partneriem un ne vairāk kā 25 partneriem, un šiem partneriem ir balsstiesības, pamatojoties uz viņiem piederošajām kapitāla kvotām. LLC pārrauga partneru valde, un tās kapitālu var piešķirt citiem partneriem vai citām trešām personām pēc partneru valdes atļaujas saņemšanas. Izmaiņas kapitāla kvotu piešķiršanā var izdarīt tikai ar grozījumiem statūtos, kas jālegalizē ar publisku aktu un jāreģistrē Tirdzniecības palātā.

  • Korporācija (“Sociedad Anónima” spāņu valodā)

Uzņēmumā akcionāriem nav personiskās atbildības. Uzņēmumam ir jābūt akcionāru pilnsapulcei, direktoru padomei, direktoru padomes ieceltam juridiskajam pārstāvim un obligātajam revidentam. Uzņēmumā ir nepieciešami vismaz 5 akcionāri.

  • Vienkāršotā akciju sabiedrība (“Sociedad por Acciones Simplificada” spāņu valodā)

SAS ir jauns un pielāgojams komercsabiedrības veids, kas izveidots saskaņā ar Kolumbijas tiesību aktiem. SAS jābūt akcionāru kopsapulcei un likumīgajam pārstāvim. Ja akcionāri to vēlas, tai var būt direktoru padome. Nepieciešams vismaz viens akcionārs, un nav noteikta maksimālā prasība. Tās akcionāriem nav personiskās atbildības, un visus tās pārstāvības un vadības pienākumus var veikt akcionāru sapulces iecelts likumīgais pārstāvis.

Nodokļi Kolumbijā

Uzņēmumu līmenī nodokli piemēro visām juridiskajām personām, pamatojoties uz to peļņu, bet privātpersonu līmenī nodokli piemēro partneriem un akcionāriem, pamatojoties uz izmaksātajām dividendēm.

Vispārējā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir 25 %, un papildus ienākuma nodoklim tiek piemērots arī papildu nodoklis 9 % apmērā, kas pazīstams kā taisnīguma nodoklis (CREE), kas jāmaksā visiem uzņēmējdarbības veidiem. Uzņēmumiem Kolumbijā var piemērot arī PVN un vietējos nodokļus, kas ir 16% precēm un pakalpojumiem, bet var atšķirties atkarībā no preču vai sniegto pakalpojumu veida.

Kolumbijā ir daudz iespēju jebkuram ārzemniekam, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību šajā reģionā. Ja esat gatavs uzsākt savu Kolumbijas uzņēmumu un jums ir nepieciešams pareizais uzņēmums, kas jums palīdzēs to īstenot, sazinieties ar Damalion ekspertu jau tagad.