Επιλογή Σελίδας

Στο Damalion’s, εντοπίζουμε και πληροίμε τις ανάγκες σας προκειμένου να επιλέξουμε έναν από τους ανεξάρτητους ειδικούς μας.

Κάθε εμπειρογνώμονας αναπτύσσει εμπειρία και ενημερωμένες γνώσεις για να ταιριάζει με το επιχειρηματικό σας όραμα.

Οι ειδικοί μας είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες. Είναι εγγύησή μας ότι η ενσωματωμένη δομή σας παραμένει στο καλύτερο επίπεδο συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τους παρέχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται από τους νόμους και τους κανονισμούς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Οι ειδικοί της Damalion σας προσφέρουν στους κατοίκους του Λουξεμβούργου, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, να φροντίζουν την εταιρεία σας που είναι εγκατεστημένη στο Λουξεμβούργο.

Ατομικό ή διοικητικό συμβούλιο εκτελεί μεταξύ των ακόλουθων καθηκόντων για λογαριασμό της εταιρείας σας για να τηρεί τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς:

 • Καθημερινή διαχείριση λειτουργίας
 • Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων της εταιρείας
 • Επίβλεψη της διοικητικής συμμόρφωσης της εταιρείας
 • Επισκόπηση της λογιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας, των χρηματοοικονομικών ροών, της απαιτούμενης τεκμηρίωσης
 • Επικοινωνήστε με λογιστική ή ελεγκτική εταιρεία για να ενημερώνετε τις πληροφορίες
 • Επικοινωνήστε με άλλους επαγγελματίες και ιδρύματα (δικηγόροι, φορολογικοί σύμβουλοι, τράπεζες, συμβολαιογράφοι,…)
 • Παρακολούθηση ετήσιων συνεδριάσεων, συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, ad hoc συνεδριάσεων
 • Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη διακυβέρνηση ευθυγραμμισμένη με τα βέλτιστα συμφέροντα της εταιρείας.

Οι εμπειρογνώμονες της Damalion σκηνοθεσίας μπορούν επίσης να σας συστήσουν κατόπιν αιτήματος σε άλλους έμπειρους επαγγελματίες με ειδικές γνώσεις ή που μπορούν να υποστηρίξουν το επιχειρηματικό σας όραμα και τις εταιρικές ανάγκες.

 

Ενσωματώστε τη δομή του Λουξεμβούργου

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διατυπώσεις ενσωμάτωσης

Οι επιλεγμένοι πιστοποιημένοι ειδικοί μας φροντίζουν για τη δημιουργία της εταιρείας σας. Η διαδικασία διαχείρισης ενσωμάτωσης περιλαμβάνει:

 • Επικοινωνήστε με τους τακτικούς σας συμβούλους (δικηγόροι, φοροτεχνικοί,…)
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας του ονόματος της εταιρείας
 • Υλοποιήστε την ενσωμάτωση κοντά στον δημόσιο συμβολαιογράφο με τη δέουσα πληρεξούσια
 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ρύθμιση μητρώου μετόχων

Διαπιστευμένη κατοικία

Ο νόμος του Λουξεμβούργου της 31ης Μαΐου 1999, συχνά έλεγε ότι “Ο νόμος για την κατοίκηση” ρυθμίζει τη δραστηριότητα της κατοικίας και καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις για συμμόρφωση.

Οι επιλεγμένοι πιστοποιημένοι ειδικοί μας προσφέρουν:

 • Υπηρεσίες κυριαρχίας στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να συμμορφώνεστε δεόντως με την έδρα σας
 • Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης για την αλληλογραφία σας
 • Υποστήριξη ενοικίασης γραφείου.

Υπηρεσίες διαχείρισης κύκλου ζωής και σύστασης εταιρείας

Είναι υποχρεωτικό να έχετε ενημερωμένα τα λογιστικά σας στοιχεία και τεκμηρίωση.

Με βάση τις απαιτήσεις του επιχειρηματικού σας μοντέλου, ένας ειδικευμένος λογιστής θα συνεργαστεί μαζί σας για να σας προσφέρει:

 1. Λογιστικές υπηρεσίες: βιβλία και αρχεία που τηρούνται σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις, έκδοση νόμιμων οικονομικών καταστάσεων, νόμιμες περιοδικές αναφορές, προσφορά ακόμη και τεχνικής υποστήριξης στους νόμιμους ελεγκτές για τη βελτιστοποίηση της καλής κατάστασης της εταιρείας σας
 2. Υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης: ο ειδικός λογιστής σας προετοιμάζει, υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας και συμμορφώνεται με περιοδικές φορολογικές δηλώσεις και υποχρεώσεις (όπως ΦΠΑ).

Προστιθέμενη αξία: ο ειδικευμένος λογιστής σας θα προετοιμάσει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Λουξεμβούργο Γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (LUXGAAP) ή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΠ)

Υπηρεσίες εκκαθάρισης

Ένας από τους ειδικούς μας ειδικούς μπορεί να διοριστεί ως εκκαθαριστής και θα χειρίζεται τη λογιστική εκκαθάρισης, τους ισολογισμούς, τις αναφορές, τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις και θα συντονίζει με μετόχους, συμβολαιογράφους, τοπικές διοικήσεις και δημόσιες διατυπώσεις για την επίτευξη της επιτυχούς εκκαθάρισης της οντότητας.

Αποκτήστε τις καλύτερες υπηρεσίες σύστασης εταιρείας κοντά σας!

Ανθρώπινο δυναμικό και υπηρεσίες εργαζομένων

Η τεχνογνωσία Damalion καλύπτει την πρόσληψη εργαζομένων και μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το κύριο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού σας για να προμηθευτούμε το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να επιτύχουμε καλή κατάσταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας στο Λουξεμβούργο.

Σημείωση: οι ορκωτοί λογιστές εκτελούν την εντολή τους ανεξάρτητα, όπως απαιτείται από τους νόμους. Η εταιρεία Damalion δεν είναι ορκωτή λογιστής και δεν παρουσιάζεται ως τέτοια.