Επιλογή Σελίδας

Η SPF (société de gestion de patrimoine familial), είναι ένα λουξεμβουργιανό όχημα διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου που επιτρέπει στους ιδιώτες να διαρθρώνουν την περιουσία τους με απλό, προσαρμόσιμο, μη ρυθμιζόμενο και φορολογικά αποδοτικό τρόπο και για διάφορους σκοπούς, απευθυνόμενοι έτσι σε διάφορους τύπους επενδυτών.

Το SPF έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για επενδυτές που διαχειρίζονται τον ιδιωτικό τους πλούτο, επομένως τα μερίδια του SPF δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δημόσια τοποθέτηση και δεν μπορούν να εισαχθούν σε χρηματιστήριο. Το SPF είναι μια μη ρυθμιζόμενη οντότητα και δεν απαιτεί άδεια λειτουργίας.

Το SPF μπορεί να συσταθεί ως ένα από τα ακόλουθα στο Λουξεμβούργο:

 • ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée – SARL),
 • ανώνυμη εταιρεία (société anonyme – S.A.),
 • ομόρρυθμη εταιρεία (société en commandite par actions – S.C.A.) ή,
 • μια συνεταιριστική εταιρεία (société cooperative – S.C.) που είναι οργανωμένη ως S.A.

Οι απαιτήσεις σχετικά με τη σύσταση, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, την εκπροσώπηση, τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις, τους ετήσιους λογαριασμούς κ.λπ. ισχύουν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της επιλεγείσας νομικής μορφής, αλλά με ουσιαστικές επιλογές διάρθρωσης, ώστε να προσφέρονται στους επενδυτές οχήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες και οι στόχοι του SPF

Στόχος

Ο εταιρικός στόχος ενός SPF περιορίζεται στην απόκτηση, κατοχή, διαχείριση και διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων, μετρητών και άλλων τύπων περιουσιακών στοιχείων. Το SPF του Λουξεμβούργου δεν μπορεί να ασκεί κανενός είδους εμπορική δραστηριότητα. Το SPF του Λουξεμβούργου μπορεί να αναπτύσσει, να αποκτά, να διαχειρίζεται και να πωλεί χαρτοφυλάκιο τίτλων που χορηγούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς στο Λουξεμβούργο ή στο εξωτερικό. Ένα SPF μπορεί να δανειστεί από ένα τραπεζικό ίδρυμα ή έναν μέτοχο.

Δραστηριότητες SPF

Εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες

Το SPF του Λουξεμβούργου επιτρέπεται να κατέχει συμμετοχές, εφόσον αυτό δεν εμποδίζει τη διαχείριση της εταιρείας στην οποία κατέχει τις εν λόγω συμμετοχές το SPF.

Εκτός από την παρακράτηση επί των τόκων βάσει της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις, τα μερίσματα και οι τόκοι που καταβάλλονται σε μη κατοίκους δεν υπόκεινται σε φόρο Λουξεμβούργου. Τα κέρδη που πραγματοποιούνται από μη κατοίκους λόγω της πώλησης της συμμετοχής σε SPF ή λόγω της εκκαθάρισης SPF δεν υπόκεινται σε φόρο στο Λουξεμβούργο.

Λόγω του μοναδικού φορολογικού καθεστώτος του, το SPF δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε οφέλη που επιτρέπονται από τις συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

Υπάρχουν διάφορες απαγορευμένες δραστηριότητες που υπόκεινται στο SPF, οι οποίες περιλαμβάνουν, αλλά όχι αποκλειστικά:

 • Χορήγηση δανείων: το SPF δεν επιτρέπεται να παρέχει κανενός είδους υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης τοκοφόρων δανείων. Μπορεί όμως να χορηγεί προκαταβολές μετρητών ή να εγγυάται τις υποχρεώσεις μιας εταιρείας στην οποία συμμετέχει, αλλά μόνο σε δευτερεύουσα βάση και χωρίς αμοιβή.
 • Κατοχή ακινήτων: το ΣΠΙ δεν μπορεί να επενδύσει απευθείας σε ακίνητα, αλλά μπορεί να αποκτήσει συμμετοχές σε εταιρείες ή άλλες αδιαφανείς οντότητες που κατέχουν ακίνητα.
 • Κατοχή διανοητικής ιδιοκτησίας: το SPF δεν επιτρέπεται να κατέχει άμεσα οποιοδήποτε είδος διανοητικής ιδιοκτησίας.

SPF Επιλέξιμοι επενδυτές

 • Ιδιώτες που διαχειρίζονται τον ιδιωτικό τους πλούτο,
 • Κληρονομικές οντότητες που ενεργούν για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων (καταπιστεύματα, οικογενειακά γραφεία),
 • Αμιγείς συμμετοχές: μπορεί να είναι μέτοχος ενός SPF σε περίπτωση που οι μέτοχοι της εν λόγω συμμετοχής είναι φυσικά πρόσωπα. Αλλά η εκμετάλλευση αυτή δεν πρέπει να ασκεί καμία εμπορική δραστηριότητα
 • Μεσάζοντες: πρόκειται για οντότητες που ενεργούν για λογαριασμό ιδιωτών. Οι καταπιστευματοδόχοι μπορούν επίσης να χαρακτηριστούν ως διαμεσολαβητές.

Το φορολογικό καθεστώς για την εταιρεία διαχείρισης οικογενειακού πλούτου του Λουξεμβούργου

Θεωρούμενη ως ειδική προέκταση της ιδιωτικής περιουσίας ενός ιδιώτη και μη συμμετέχοντας σε εμπορικές δραστηριότητες, η SPF είναι μια ουδέτερη φορολογικά εταιρεία, η οποία απαλλάσσεται από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος, τον δημοτικό φόρο επιχειρήσεων και τον φόρο καθαρού πλούτου.

Επιπλέον, οι ακόλουθοι φορολογικοί νόμοι ισχύουν για ένα SPF:

 • Η διανομή μερισμάτων στους επενδυτές δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου στην πηγή για την πληρωμή τόκων, εκτός εάν εφαρμόζεται η οδηγία της ΕΕ για τις αποταμιεύσεις.
 • Κανένας φόρος επί των κεφαλαιακών κερδών και των εσόδων ρευστοποίησης που αποκτούν οι μη κάτοικοι επενδυτές.
 • Ισχύει φόρος εγγραφής με συντελεστή 0,25% επί της αξίας του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου συν την υπέρ το άρτιο.
 • Δεν έχει πρόσβαση σε φορολογικές συνθήκες και ευρωπαϊκές οδηγίες και δεν υπόκειται σε υποχρεώσεις ΦΠΑ

Από φορολογικής άποψης, το SPF είναι μια πολύ επωφελής δομή, ωστόσο, πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με διάφορες φορολογικές απαιτήσεις, όπως ορίζονται από τις αρχές του Λουξεμβούργου.

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, ως ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά κέντρα στον κόσμο, προσφέρει ένα ελκυστικό νομικό πλαίσιο σε επενδυτές και επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναθέσουν σε μια ειδική εταιρική δομή τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών τους στοιχείων.

Για τον σχηματισμό και τη διαχείριση των εταιρικών δομών σας στο Λουξεμβούργο, ας επικοινωνήσουμε τώρα με τον ειδικό της Damalion και ας σας βοηθήσουμε.