Zaznacz stronę

SPF (société de gestion de patrimoine familial) jest luksemburską spółką zarządzającą majątkiem prywatnym, która pozwala osobom fizycznym na zorganizowanie swojego majątku w prosty, elastyczny, nieuregulowany i efektywny pod względem podatkowym sposób oraz na kilka celów, a tym samym jest atrakcyjna dla wielu rodzajów inwestorów.

Fundusz SPF przeznaczony jest wyłącznie dla inwestorów zarządzających swoim prywatnym majątkiem, w związku z czym jednostki uczestnictwa Funduszu SPF nie mogą być wykorzystywane do publicznego plasowania i nie mogą być notowane na giełdzie. SPF jest podmiotem nieuregulowanym i nie posiada żadnej licencji biznesowej.

W Luksemburgu fundusz SPF może być utworzony jako jeden z następujących podmiotów:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée – SARL),
 • spółka akcyjna (société anonyme – S.A.),
 • spółka komandytowa (société en commandite par actions – S.C.A.) lub,
 • spółka spółdzielcza (société cooperative – S.C.) zorganizowana jako S.A.

Wymogi dotyczące rejestracji, minimalnego kapitału zakładowego, reprezentacji, corocznych walnych zgromadzeń, rocznych sprawozdań finansowych itp. mają zastosowanie zgodnie ze specyfiką wybranej formy prawnej, ale z uwzględnieniem znaczących opcji strukturyzacji w celu zaoferowania inwestorom instrumentów dostosowanych do ich potrzeb.

Działania i Cele kwalifikujące się do SPF

Cel pomocy

Cel korporacyjny SPF jest ograniczony do nabywania, posiadania, zarządzania i zbywania instrumentów finansowych, środków pieniężnych i innych rodzajów aktywów. Luksemburski SPF nie może prowadzić żadnego rodzaju działalności komercyjnej. Luksemburski SPF może rozwijać, nabywać, zarządzać i sprzedawać portfel papierów wartościowych przyznawanych przez organizacje publiczne lub prywatne w Luksemburgu lub za granicą. Fundusz SPF może zaciągnąć pożyczkę w instytucji bankowej lub u udziałowca.

Działania SPF

Uprawnione działania

Luksemburski SPF jest upoważniony do posiadania udziałów kapitałowych, pod warunkiem, że nie utrudnia to zarządzania spółką, w której te udziały są posiadane przez SPF.

Poza potrąceniem odsetek na mocy dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności, dywidendy i odsetki wypłacane nierezydentom nie będą podlegały żadnemu luksemburskiemu podatkowi. Dochody realizowane przez nierezydentów z tytułu sprzedaży udziałów w SPF lub z tytułu likwidacji SPF nie będą podlegały opodatkowaniu w Luksemburgu.

Ze względu na swój unikalny status podatkowy, fundusz SPF nie ma dostępu do korzyści dozwolonych na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Działalność zabroniona

Istnieje kilka czynności zabronionych podlegających SPF, są to między innymi:

 • Udzielanie pożyczek: SPF nie jest upoważniony do świadczenia jakichkolwiek usług, w tym udzielania oprocentowanych pożyczek. Ale może udzielać zaliczek pieniężnych lub gwarantować zobowiązania spółki, w której posiada udziały, ale tylko na zasadzie wtórności i bez wynagrodzenia.
 • Posiadanie nieruchomości: fundusz SPF nie może inwestować bezpośrednio w nieruchomości, ale może posiadać udziały w korporacjach lub innych nieprzejrzystych podmiotach posiadających nieruchomości.
 • Posiadanie własności intelektualnej: SPF nie jest upoważniony do bezpośredniego posiadania jakiegokolwiek rodzaju własności intelektualnej.

SPF Kwalifikujący się inwestorzy

 • Osoby prywatne zarządzające swoim prywatnym majątkiem,
 • Podmioty patrymonialne działające na rzecz jednej lub kilku osób fizycznych (trusty, family office),
 • Pure Holdings: może to być udziałowiec SPF w przypadku, gdy udziałowcami tego gospodarstwa są osoby fizyczne. Gospodarstwo takie nie może jednak prowadzić działalności handlowej
 • Pośrednicy: są to podmioty działające na zlecenie osób prywatnych. Powiernicy mogą być kwalifikowani również jako pośrednicy.

System podatkowy dla luksemburskiej spółki zarządzającej majątkiem rodzinnym

Uważany za swoiste przedłużenie prywatnego majątku osoby fizycznej, nie prowadzący działalności komercyjnej, SPF jest neutralnym podatkowo przedsiębiorstwem, które jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności komunalnej oraz podatku od majątku netto.

Ponadto do funduszu SPF mają zastosowanie następujące ustawy podatkowe:

 • Wypłata dywidendy dla inwestorów nie podlega opodatkowaniu u źródła
 • Nie ma podatku u źródła od wypłaty odsetek, chyba że zastosowanie ma dyrektywa UE w sprawie oszczędności.
 • Brak podatku od zysków kapitałowych i dochodów z likwidacji uzyskanych przez inwestorów nierezydentów.
 • Obowiązuje podatek subskrypcyjny w wysokości 0,25% liczony od wartości wpłaconego kapitału zakładowego powiększonego o nadwyżkę wartości nominalnej akcji.
 • Brak dostępu do umów podatkowych i dyrektyw europejskich oraz brak obowiązku płacenia podatku VAT

Z podatkowego punktu widzenia fundusz SPF jest bardzo korzystną strukturą, niemniej jednak musi on również spełniać różne wymogi podatkowe, określone przez władze luksemburskie.

Będąc jednym z ważnych centrów finansowych na świecie, Wielkie Księstwo Luksemburga oferuje atrakcyjne ramy prawne dla inwestorów i przedsiębiorców pragnących powierzyć dedykowanej strukturze korporacyjnej zarządzanie całością lub częścią swoich aktywów.

W celu utworzenia i zarządzania luksemburskimi strukturami korporacyjnymi, skontaktujmy się teraz z ekspertem Damalion i pozwólmy sobie pomóc.