Zaznacz stronę

Jednym z najważniejszych i najbardziej atrakcyjnych luksemburskich instrumentów jest SPF (“Société de Gestion de Patrimoine Familial”) lub rodzinna spółka zarządzająca.

Co to jest SPF w Luksemburgu?

SPF (Société de Gestion de Patrimoine Familial) zostało utworzone w celu zastąpienia luksemburskiego systemu holdingowego z 1929 roku, który został uznany za niezgodny ze środkami pomocy państwa zawartymi w Traktacie Wspólnoty Europejskiej.

Rodzinny SPF przedstawia odpowiednio prywatne narzędzie do zarządzania aktywami dla osób ultra i high-net-worth w ich dążeniu do budowania, ochrony i przekazywania swojego bogactwa.

Spółka zarządzająca majątkiem rodziny (Société de Gestion de Patrimoine Familial) ma jeden cel korporacyjny: nabycie, posiadanie, zarządzanie i realizacja aktywów finansowych z wyłączeniem jakiejkolwiek działalności handlowej, jakiejkolwiek wyraźnej własności budynków lub praw własności intelektualnej.

Kwalifikujący się inwestorzy

Zgodnie z ustawą o FMP, uprawnionymi inwestorami są: albo.

  1. osoby prywatne zarządzające swoim majątkiem; lub
  2. podmioty zarządzające majątkiem prywatnym działające wyłącznie na rzecz majątku jednej lub więcej osób fizycznych, które mogą być podmiotami będącymi rezydentami i nierezydentami; lub
  3. pośredników działających w imieniu osób wymienionych w pkt 1 i 2 powyżej.

Spółki lub przedsiębiorstwa komercyjne nie powinny być uznawane za inwestorów kwalifikujących się do pomocy.

Ponadto, SPF jest doskonałym narzędziem zarówno dla klubów inwestycyjnych i/lub początkujących i nieprofesjonalnych inwestorów, którzy chcą sprawdzić funkcjonowanie swoich relacji z potencjalnymi współinwestorami.

Polityka inwestycyjna funduszu SPF

Sam SPF oznacza pasywny wehikuł inwestycyjny stworzony do planowania majątku rodzinnego i sukcesji, zarządzania majątkiem małżeńskim i podobnych celów. Jego dozwolona działalność jest więc ograniczona do nabywania, posiadania i sprzedaży aktywów finansowych, gotówki i innych aktywów przechowywanych na rachunku u doświadczonych dostawców usług finansowych.

Działalność ograniczona

Ze względu na swój szczególny status:

  • SPF nie może świadczyć usług, w tym udzielać oprocentowanych pożyczek
  • SPF nie może uczestniczyć w zarządzaniu podmiotami, w których posiada udziały, nawet jeśli procent kapitału posiadanego przez SPF stanowiłby większość i dawałby mu pewne prawa do zarządzania.
  • wszelkie rodzaje działalności handlowej są ograniczone
  • nie jest dozwolone bezpośrednie posiadanie nieruchomości lub własności intelektualnej
  • OFE nie może zawierać umów ubezpieczenia na życie.

Prawo nie określa żadnych bezpośrednich ograniczeń w zakresie finansowania i zadłużania się, a finansowanie SPF może być realizowane poprzez operacje zaciągania pożyczek, czy to od instytucji kredytowych, czy od swoich udziałowców lub innych inwestorów. Ponadto, SPF może posiadać udziały kapitałowe, pod warunkiem, że nie ingeruje w zarządzanie spółką, w której te udziały są w posiadaniu SPF.

Uproszczone opodatkowanie SPF

Zgodnie z ustawą o PFM, PFM są co do zasady zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności komunalnej oraz podatku od majątku netto.

Roczny podatek od subskrypcji w wysokości 0,25%, ograniczony do rocznej kwoty 125 000 EUR, ma zastosowanie do wszystkich funduszy SPF. Podstawę opodatkowania oblicza się jako sumę wpłaconego kapitału zakładowego i agio emisyjnego oraz tej części zadłużenia, która przekracza ośmiokrotność wyżej wymienionej sumy.

W związku ze swoją neutralnością podatkową, fundusz SPF nie korzysta z warunków luksemburskiej sieci dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ani z dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej spółek dominujących i zależnych. W związku z tym, fundusz SPF może podlegać zagranicznym podatkom u źródła w kraju, w którym znajdują się jego inwestycje.

Dywidendy wypłacane przez SPF nie podlegają podatkowi u źródła.

Ze względu na brak jakiejkolwiek działalności handlowej, fundusz SPF nie powinien być podatnikiem dla celów luksemburskiego podatku od wartości dodanej.

Zarządzanie funduszem SPF dla celów podatkowych jest prowadzone przez pośrednie organy podatkowe, które mogą poinformować bezpośrednie organy podatkowe w przypadku, gdy fundusz SPF nie spełnia już wymogów pozwalających na korzystanie z systemu SPF.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tylko kilka klasyfikacji inwestorów może otworzyć SPF w Luksemburgu, a nasz zespół ekspertów w Damalion może zaoferować pomoc w rejestracji SPF w Luksemburgu. Skontaktuj się z ekspertem Damalion teraz, aby zarejestrować SPF w Luksemburgu.