Zaznacz stronę

Przewodnik po luksemburskich spółkach sekurytyzacyjnych

Wehikuły sekurytyzacyjne (SV) stają się coraz bardziej popularnymi, materialnymi aktywami na rynku. Jest to legalnie posiadany pojazd przez spółkę i jej podmioty zależne, przy wykorzystaniu kapitału spółki, sprzedaży i innych płynnych aktywów. Pojazdy te są źródłem zakupu przez osoby trzecie, co zapewnia firmie odporność na ryzyko kredytowe.

Innymi słowy, odnosi się do dwóch różnych rzeczy: a) spółki zależnej, będącej w całości własnością upadłego, utworzonej wyłącznie w celu przeprowadzenia jednej lub więcej sekurytyzacji, do której spółka lub jej spółki zależne przenoszą b) podmiot zależny utworzony wyłącznie w celu nabywania AktywówSekurytyzacyjnych od spółki i innych podmiotów zależnych.

Z biegiem lat również firmy w Luksemburgu zdały sobie sprawę ze znaczenia SV, o czym świadczy rosnąca popularność tych urządzeń w regionie. Ogólnie rzecz biorąc, sekurytyzacja i transakcje finansowe w Luksemburgu są uważane za jeden z najmocniejszych punktów w branży finansowej. Ostatnio zarejestrowano podobno około 1000 egzemplarzy SV, a w przyszłości liczba ta ma jeszcze wzrosnąć.

Luksemburska ustawa o sekurytyzacji została uchwalona 22 marca 2004 roku i była wielokrotnie nowelizowana oraz poddawana kontroli. Aby ułatwić sekurytyzację niemal nieskończonego spektrum ryzyk, Luksemburg oferuje pragmatyczny i bezpieczny system prawny i podatkowy, który pozwala na sekurytyzację wielu rodzajów spółek sekurytyzacyjnych (SV), przy jednoczesnym ograniczeniu złożoności i niemal całkowitej neutralności podatkowej.

Jednak ostatnia zmiana została wprowadzona na początku bieżącego roku (9 lutego 2022 r.). Wraz z tą ostatnią zmianą pojawiło się wiele nowych praktyk. Powstające praktyki obejmują nowe praktyki rynkowe, a także regulacje zapewniające większą swobodę zainteresowanym stronom.

Czynniki prawne dotyczące sekurytyzacji w Luksemburgu:

Z sekurytyzacją wiążą się dwa podstawowe aspekty. Obejmują one zobowiązania i aktywa strony trzeciej wraz z klasycznymi rynkowymi strukturami kapitałowymi. Należności i aktywa obejmują aktywa finansowe, które zostały przejęte przez osoby trzecie lub są dziedziczone bezpośrednio przez spółkę. Gwarantuje on wartość pieniądza oraz zwrot instrumentów finansowych również na podstawie zgłoszonych roszczeń.

Po drugie, klasyczne rynkowe struktury kapitałowe obejmujące aktywa komercyjne są zabezpieczone przez SV przed bankructwem. Są one w większości oparte na rzeczywistych przedsięwzięciach sprzedażowych lub stanowią część portfela stworzonego sztucznie w bezpieczny sposób. Tak czy inaczej, układ jest zabezpieczony dla inwestora.

Jednak pomimo wszystkich zabezpieczeń, portfele jednoaktywowe są uważane za bezpieczniejsze w porównaniu z portfelami, w których występują zobowiązania wobec osób trzecich. Płynność i zmienność aktywów dodatkowo zwiększają ryzyko i stwarzają luki w sekurytyzacji.

Transakcje są potwierdzane po dokładnym przeanalizowaniu możliwości konstrukcyjnych. W trakcie procesu transakcyjnego nowa nowelizacja daje SV swobodę bezpośredniego lub pośredniego zakupu aktywów za cenę znacznej swobody.

Źródło finansowania instytucji sekurytyzacyjnych (SV)

Z prawnego punktu widzenia nie istnieje doskonała definicja takich aktywów, które wchodzą w zakres FV. Mogą one obejmować różne aktywa finansowe, w tym akcje rynkowe i obligacje kapitałowe. Aktywa te mają charakter niematerialny i są zabezpieczone przed ryzykiem związanym ze zwrotem.

Zabezpieczenie zadłużenia:

Większość instrumentów finansowych SV w Luksemburgu to dłużne papiery wartościowe. Oznacza to, że ryzyko upadłości jest minimalne, co zabezpiecza SV przed zadłużaniem się w celu utrzymania działalności gospodarczej. W związku z tym podlegają one również zagranicznemu ustawodawstwu, które określa, na ile dana inwestycja jest bezpieczna lub niepewna. Wartość i dywidenda wraz z otaczającym je ogrodzeniem odzwierciedlają wyniki i przyszłą wartość instrumentu sekurytyzacyjnego (SV).

Euro-MTF:

Euro MTF, wielostronna platforma obrotu, oraz Giełda Papierów Wartościowych w Luksemburgu, europejski rynek regulowany, są częścią Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Instrumenty finansowe mogą być przedmiotem obrotu w Luksemburgu lub za granicą.

Finansowanie wewnątrzgrupowe:

Zmodernizowana ustawa o sekurytyzacji przewiduje, że FV mogą uzyskać finansowanie poprzez zaciągnięcie pożyczki lub finansowanie wewnątrzgrupowe. Przepisy te znacznie zwiększyły możliwości finansowania dostępne dla FV. SV mają obecnie dostęp do znacznie szerszego wachlarza źródeł finansowania (wcześniej finansowanie za pomocą pożyczek było możliwe tylko w ograniczonych okolicznościach). Podmiot sekurytyzacyjny (SV) jest obecnie zmuszony do spłaty każdego rodzaju pożyczki, która stawia go w sytuacji zobowiązania.

Inwestorzy

Inwestowanie w Luksemburgu nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami. Niemniej jednak inwestorzy z innych krajów powinni znać przepisy dotyczące instrumentów finansowych, które mogą mieć do nich zastosowanie. Kwalifikujący się inwestorzy w Luksemburgu nie podlegają żadnym ograniczeniom prawnym.

Zakładanie instytucji sekurytyzacyjnej (SV) w Luksemburgu:

Luksemburska spółka sekurytyzacyjna (SV) może zostać utworzona na kilka różnych sposobów. Spółka sekurytyzacyjna w Luksemburgu może być utworzona jako:

  1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sàrl)
  2. spółka akcyjna (SA)
  3. spółka spółdzielcza (SCOA)
  4. współwłasność majątku
  5. spółka jawna (SNC)
  6. uproszczonej spółki komandytowej lub specjalnej (SCS lub SCSp)
  7. spółka kapitałowa emitująca akcje (SCA)

W większości przypadków konieczne zmiany w ustawie o sekurytyzacji dotyczą SV zorganizowanych w formie spółek. Jednak w kilku rzadkich przypadkach SV podlegają luksemburskiemu prawu spółek.

Mimo że większość luksemburskich spółek celowych (SV) stanowią korporacje, niektórzy inwestorzy mogą preferować bardziej elastyczną strukturę, jaką zapewniają SV zorganizowane jako spółki osobowe.


Zasada oddzielonych przedziałów

:

Ustawa o sekurytyzacji umożliwia tworzenie wyodrębnionych przedziałów w ramach SV, co pozwala na jednoznaczne oddzielenie aktywów i obowiązków związanych z każdym z przedziałów. Prawa i roszczenia inwestorów i wierzycieli związanych z określonym komponentem będą ograniczone do aktywów tego komponentu, które będą dostępne wyłącznie w celu realizacji tych praw i roszczeń. Nie jest to zapisane w statucie spółki sekurytyzacyjnej (SV), ale w kontaktach między inwestorami każdy przedział musi być traktowany tak, jakby był ich własną firmą.

Przedziały mogą być tworzone przez organ zarządzający SV w drodze zwykłego głosowania, które musi być zatwierdzone w dokumentach konstytucyjnych organizacji. Spółka może zdecydować się na likwidację pojedynczej części FV zamiast likwidacji całej FV.

W związku z tym obecnie sprawozdania finansowe i podziały zysków grupy finansowanej kapitałowo mogą być zatwierdzane wyłącznie przez akcjonariusza grupy. W porównaniu z poprzednim systemem, tę zmianę można uznać za duży postęp.

Środki prawne są ograniczone. Nie ma zdolności do protestu, a podporządkowanie jest powszechne. W związku z tym instrumenty finansowe emitowane przez luksemburskie SV podlegają umownym ograniczeniom dotyczącym regresu, zakazu petycji oraz podporządkowania, w tym transzowania. Ograniczenia te wprowadzono w celu zabezpieczenia inwestycji i zapobieżenia bankructwu.

Dostępne opcje likwidacji i rozdysponowania majątku są jedynie sugestią i nikt nie jest do nich prawnie zobowiązany. Mogą oni swobodnie korzystać ze swojej woli, jeśli chodzi o rozproszenie swoich funduszy w wielu fazach.

Ocena instrumentów finansowych:

Oprócz nowelizacji ustawy o sekurytyzacji, ramy prawne pozwalają obecnie na stosowanie kompleksowego zestawu kryteriów do oceny instrumentów finansowych emitowanych przez spółkę sekurytyzacyjną (SV), przy czym instrumenty emitowane w ramach SV obejmują jednostki uczestnictwa, akcje oraz instrumenty dłużne.

Regulacje dotyczące SV w Luksemburgu:

W Luksemburgu zdecydowana większość SV nie jest uregulowana prawnie. Prawo luksemburskie nie wymaga regulacji SV, jeśli nie dostarcza on instrumentów finansowych ogółowi społeczeństwa i nie czyni tego w sposób ciągły. Spółka, która regularnie świadczy usługi finansowe na rzecz ogółu społeczeństwa, musi podlegać regulacji luksemburskiego Urzędu Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF).

Sprzedaż papierów wartościowych instytucji sekurytyzacyjnych (SV):

Sam fakt, że spółka jest notowana na giełdzie, nie oznacza, że jest gotowa do sprzedaży publicznej. W celu ustalenia, czy dana emisja stanowi ofertę publiczną, czy też nie, w odniesieniu do każdego pośrednika zapewniającego dystrybucję lub mechanizm stosuje się zasadę przełamania osobowości prawnej.

Nie uważa się za ofertę publiczną w kontekście luksemburskiego SV, gdy instrumenty finansowe są oferowane wyłącznie klientom profesjonalnym, zgodnie z luksemburskim prawem bankowym z 1993 roku, lub gdy są oferowane wyłącznie w ramach ofert prywatnych w Luksemburgu. Aby emisja nie podlegała wymogowi oferty publicznej, musi być spełniony każdy z tych wymogów. Instrumenty finansowe o wartości nominalnej 100 000 EUR lub wyższej zazwyczaj nie są uznawane za emitowane w ten sam sposób na rzecz ogółu społeczeństwa.

Ograniczenia:

Obecnie ustawa o sekurytyzacji wyraźnie stanowi, że ofertę uważa się za złożoną w sposób “ciągły”, jeśli instrumenty finansowe są emitowane regularnie więcej niż trzy razy w roku (biorąc pod uwagę łączną liczbę emisji we wszystkich grupach).

W przypadku niekontrolowanych SV nie ma potrzeby zwracania się do CSSF. Wybór regulowanego administratora, zarządcy lub powiernika nie jest wymagany przepisami. Ponadto ani dokumenty SV, ani członkowie jej zarządu nie podlegają kontroli ani zatwierdzeniu przez organy nadzoru.

Jeżeli emisja instrumentów finansowych podlega jednemu z wyjątków przewidzianych w luksemburskiej ustawie o prospekcie, która wdraża unijną dyrektywę o prospekcie, wówczas nieregulowany luksemburski SV nie musi wydawać żadnej formy memorandum, prospektu ani dokumentu ofertowego dotyczącego oferty na rynku niepublicznym.

Zbycie aktywów instytucji sekurytyzacyjnych (SV):

Sekurytyzacja portfeli ryzyka, które są aktywnie zarządzane przez spółkę celową lub osobę trzecią, takich jak zabezpieczone zobowiązania kredytowe i dłużne, jest obecnie możliwa, jeśli instrumenty finansowe spółki sekurytyzacyjnej (SV) są emitowane w drodze oferty prywatnej. Poważne odejście od strategii pasywnego zarządzania, która była stosowana w przeszłości, otworzyło drogę do tworzenia w Luksemburgu większej liczby obligacji zabezpieczonych (CLO) i obligacji zabezpieczonych długiem (CDO).

Postępowanie z FV w Luksemburgu:

W Luksemburgu nie ma wymogów dotyczących licencji bankowych dla SV, co pozwala mu na obsługę własnych środków, zatrudnianie zewnętrznych usługodawców (w tym cedenta lub inicjatora środków) i/lub wyznaczanie zewnętrznych usługodawców. Jeśli chodzi o zarządzanie aktywami, SV może zajmować się tym we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy zewnętrznej.

Zabezpieczanie SV:

Wcześniej zabezpieczenie można było przyznać tylko z jednego z dwóch powodów. Ma to na celu zapewnienie wykonania zobowiązań SV w związku z sekurytyzacją takich aktywów lub na rzecz inwestorów. W przypadku naruszenia tego przepisu zabezpieczenie zostanie uznane za nieważne.

Ustawa o sekurytyzacji umożliwia SV zabezpieczenie zobowiązań związanych z sekurytyzacją. W rezultacie strony inne niż bezpośredni dłużnicy SV i/lub jej podmiotów zależnych mogą być w stanie uzyskać udziały w zabezpieczeniach sekurytyzowanego portfela. Z drugiej strony, ustawa o sekurytyzacji zezwala obecnie SV na udzielanie zabezpieczenia na rzecz zobowiązań związanych z operacją sekurytyzacji.

Usługodawcy

Często zdarza się, że podmiot sekurytyzacyjny może wybrać luksemburskiego agenta ds. domicylacji, który dodatkowo oferuje siedzibę. Może on również pomagać w sporządzaniu sprawozdań finansowych i przygotowywaniu podatków. Niezależni biegli rewidenci muszą być zatrudnieni przez wszystkie SV, także te, które nie podlegają regulacji CSSF, w celu zbadania ich rocznych sprawozdań finansowych.

Przechowywanie aktywów płynnych i papierów wartościowych regulowanych FV musi być powierzone instytucji kredytowej mającej siedzibę w Luksemburgu lub tam zarejestrowanej. Akcjonariusze SV muszą zatwierdzać, a następnie publikować te sprawozdania co najmniej raz w roku.

Obowiązki sprawozdawcze:

Luksemburskie instytucje sekurytyzacyjne są zobowiązane do przekazywania określonych informacji do Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na podstawie odpowiednio rozporządzenia EBC/2013/40 i okólnika 2014/236 luksemburskiego banku centralnego w sprawie zbierania danych statystycznych dotyczących instytucji sekurytyzacyjnych. Zasady te zostały ustanowione odpowiednio przez Europejski Bank Centralny i Bank Centralny Luksemburga.

Zawierając transakcje na instrumentach pochodnych, SV mogą również podlegać określonym wymogom sprawozdawczym i innym, ustanowionym przez rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR).

W niektórych przypadkach, oprócz wypełniania innych obowiązków, takich jak zawieranie kontraktów na instrumenty pochodne, będą one również zobowiązane do przedstawiania informacji zgodnie z EMIR (rozporządzenie UE nr 648/2012).

Wprowadzono nowy wymóg, zgodnie z którym fundusze sekurytyzacyjne, zarówno nowe, jak i istniejące, muszą obecnie rejestrować się w luksemburskim rejestrze handlowym i rejestrze spółek. Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w dniu 8 czerwca 2011 r. podmioty ZAFI, których jedynym celem jest przeprowadzanie jednej lub większej liczby operacji sekurytyzacyjnych w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia EBC/2013/40 (podmioty specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji), co do zasady nie są objęte zakresem stosowania dyrektywy. Dyrektywa Unii Europejskiej2011/61/UE wydana w 2011 roku.

Zwolnienie z przepisów dotyczących ZAFI:

Ustawa o zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFM) nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

  • zaangażowani są główni kredytodawcy, w tym podmioty, których podstawową działalnością jest udzielanie nowych kredytów
  • SV emitują produkty strukturyzowane, które przede wszystkim oferują syntetyczną ekspozycję na aktywa inne niż kredyty
  • w warunkach, gdy transfer ryzyka kredytowego ma jedynie charakter pomocniczy.

Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (AFI)

Jednakże, mimo że SV spełniają wymogi Ustawy o ZAFI, aby zostać zaklasyfikowane jako jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji, nie spełniają one kryteriów, aby zostać zaklasyfikowane jako Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (AFI). Dotyczy to sytuacji, gdy emitują one wyłącznie produkty finansowe oparte na długu lub nie są zarządzane zgodnie ze standardami “zdefiniowanego planu inwestycyjnego”.

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie sekurytyzacji aktywów

Luksemburskie SV będą wyłączone z zakresu rozporządzenia, ponieważ definicja sekurytyzacji zawarta w ustawie o sekurytyzacji jest szersza niż definicja zawarta w rozporządzeniu.

Po wejściu w życie rozporządzenia Unii Europejskiej (UE) nr 2017/2402 w dniu 17 stycznia 2018 r. transakcje zawierające sekurytyzację zostały mu podporządkowane. Oznacza to, że definicja “sekurytyzacji” zawarta w rozporządzeniu będzie musiała być analizowana indywidualnie, mimo że w praktyce wiele transakcji sekurytyzacyjnych było do tej pory przeprowadzanych bez szczególnych regulacji.

Reżim podatkowy instytucji sekurytyzacyjnych (SV)

Dla SV założonego w formie spółki nie ma zwolnień z luksemburskiego podatku dochodowego od osób prawnych. Dla przypomnienia, SV może zostać utworzony jako podmiot korporacyjny lub jako składnik majątku należący do osoby trzeciej.

Podatek od majątku netto:

Istnieje możliwość, że SV będzie musiał płacić roczny minimalny podatek od majątku netto (NWT). Minimalna roczna opłata z tytułu NWT dla FV wynosi 4 815 euro, jeśli ich bilans składa się w co najmniej 90% z kwalifikowanych aktywów finansowych i bankowych środków pieniężnych. Aby to miało zastosowanie, SV musi podlegać systemowi podatkowemu SV. W przypadku SV, które nie spełniają powyższych kryteriów, roczna cena za NWT może wynosić od 535 do 32 100 euro, w zależności od łącznej wartości aktywów brutto firmy.


Corporate

Dochód

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) od dochodów globalnych w roku podatkowym 2022 wyniesie 18,19%, w tym 7% podatek solidarnościowy na fundusz pracy. W związku z tym łączna stawka podatku wyniosłaby 24,94%.

Można tego uniknąć, jeśli uda się skutecznie wdrożyć strukturę podatkową SV. Spółka może odliczyć wszelkie odsetki, dywidendy lub inne płatności dokonywane na rzecz posiadaczy lub wierzycieli wyemitowanych przez nią papierów wartościowych, nawet jeśli SV podlega Stópce Zagregowanej, ponieważ płatności te podlegają odliczeniu przy ustalaniu całkowitego dochodu spółki podlegającego opodatkowaniu.

Rozbudowana sieć luksemburskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zapewnia SV dostęp do dyrektyw UE (takich jak dyrektywa w sprawie spółek dominujących i zależnych) oraz rozporządzeń UE.

Pojazdy transparentne podatkowo:

Spółką transparentną podatkowo jest spółka celowa oparta na funduszu sekurytyzacyjnym. Ostatecznie to inwestorzy w SV są zobowiązani do płacenia podatków od uzyskanego dochodu, a nie sam instrument sekurytyzacyjny.


Ustawodawstwo Luksemburga w zakresie podatku dochodowego (LITL)

:

Luksemburskie władze podatkowe opublikowały okólnik L.I.R. nr 168bis/1 w dniu 8 stycznia 2021 r. Korzystając z Okólnika, podatnicy mogą lepiej zrozumieć, w jaki sposób będzie stosowana nowa regulacja dotycząca ograniczenia w odliczaniu odsetek, wprowadzona dyrektywą w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. (ATAD).

W zakresie, w jakim podatnik ponosi “nadmierne koszty finansowania zewnętrznego” w danym okresie podatkowym, zgodnie z art. 168bis luksemburskiej ustawy o podatku dochodowym (LITL) odliczeniu podlega jedynie wyższa z kwot: 30 procent EBITDA podatnika lub 3 miliony euro. Artykuł 168a ustawy LITL został zmieniony w celu uwzględnienia wymogów ustawy. Przepis ten ma na celu zniechęcenie przedsiębiorstw do zmniejszania całkowitego obciążenia podatkowego poprzez dokonywanie nadmiernych płatności odsetkowych, co jest zgodne z celem określonym przez ATAD oraz z uwagami zgłoszonymi do wstępnego brzmienia ustawy.

ATAD I i II:

W wyniku ostatnich postępów w zakresie BEPS, takich jak dyrektywa w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (ATAD), która została wdrożona do luksemburskiego ustawodawstwa w zakresie podatku dochodowego (LITL) 1 stycznia 2020 r. (ATAD I), a następnie 1 stycznia 2022 r. (ATAD II). ATAD I koncentruje się na ustanowieniu przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych, nowych zasad ograniczania odsetek, zasad antyhybrydowych oraz podatków od niezrealizowanych zysków kapitałowych, a także ogólnych zasad przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Kryteria niedopasowania hybrydowego zawarte w ATAD I mają obecnie szersze zastosowanie dzięki ATAD II, która zawiera nowe ograniczenia dotyczące procesu odwrotnej hybrydyzacji. Jeśli chodzi o sekurytyzacje międzynarodowe, jednym z problemów legislacyjnych i ambicji Luksemburga jest utrzymanie SV i/lub ich cech szczególnych poza zakresem stosowania ATAD w sposób jak najbardziej elastyczny i adaptacyjny, tak aby utrzymać atrakcyjność Luksemburga jako miejsca realizacji transakcji sekurytyzacyjnych.

Instrumenty wielostronne:

Jeśli chodzi o klauzule antytraktatowe, istotne są tu zarówno działania BEPS, jak i realizacja tych działań poprzez przyjęcie instrumentu wielostronnego (MLI). W celu zapewnienia zgodności z najnowszymi przepisami anty-BePS, MLI zapewnia państwom uczestniczącym, takim jak Luksemburg, łatwe w użyciu narzędzie.


Ograniczenie świadczeń (LOB)

:

Należy ustanowić środki ograniczające korzyści lub przynajmniej test głównego celu, aby zniechęcić rządy do “handlowania traktatami”. Ze względu na wymóg zapewnienia swobodnego przepływu kapitału, SV, podobnie jak instytucje zbiorowego inwestowania, nie mogą być pozbawione możliwości korzystania z przywilejów wynikających z umów podatkowych. W świetle faktu, że zasada LOB z całą pewnością nie będzie mogła być spełniona przez luksemburskie SV (inwestorzy w większości nie mieszkają w Luksemburgu).

Z tego powodu SV powinni być traktowani jak rezydenci państw umawiających się, którzy są odpowiedzialni za podatki w tym państwie i którzy są faktycznymi właścicielami swoich dochodów i przychodów. Należy również wprowadzić wymóg posiadania i kontrolowania dochodów i zysków osiąganych przez SV. Aby SV mógł korzystać z przywilejów wynikających z traktatów, musi spełniać określone kryteria.

Test Głównego Przeznaczenia (PPT):

Większość luksemburskich umów podatkowych będzie odtąd zawierała test głównego celu (Principal Purpose Test – PPT). Najbardziej aktualne wytyczne OECD zawierają szereg wymogów, które muszą spełniać luksemburskie SV. W przewodniku jako przykład wykorzystano również SV.

PPT można realizować na wiele sposobów. Może być stosowany jako wspólna waluta ugrupowania regionalnego. Należy ją wdrożyć wraz z wysoką reputacją wśród inwestorów, zapewniając dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, która jest wielojęzyczna i znajduje się w jurysdykcji członka danego ugrupowania regionalnego.

Oprócz wiarygodności i wzajemnego zaufania inwestorów i pracowników, istotną rolę odgrywa tu także stabilność polityczna. Jeśli rząd nie jest stabilny, różne zmiany i polityki mogą mieć wpływ na wskaźniki SV.

Co więcej, ścisłe wytyczne dotyczące sekurytyzacji aktywów oraz rozbudowana światowa sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą również mieć kluczowe znaczenie dla wdrożenia PPT.

Przepisy dotyczące cen transferowych:

Rząd luksemburski pobiera podatki u źródła i opłaty kapitałowe, z wyjątkiem stałej opłaty w wysokości 75 EUR za założenie spółki oraz wszelkie zmiany w jej statucie w przypadku SV założonych jako spółki.

Usługi zarządzania świadczone przez SV mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, który jest ustalany indywidualnie dla każdego przypadku. Nieuregulowane FV są jednak zwolnione z opłat regulacyjnych.

Artykuły 56 i 56 bis LIR ustawy LITL rozszerzają i wyjaśniają przepisy dotyczące cen transferowych, które mają zastosowanie do luksemburskich spółek SV oprócz ogólnych wymogów dotyczących cen transferowych. Mimo że w praktyce powinno to mieć jedynie ograniczony wpływ, należy to wziąć pod uwagę w kwestiach traktatowych.

W związku ze zmieniającymi się luksemburskimi przepisami dotyczącymi cen transferowych, w tym z okólnikiem dotyczącym finansowania grupowego (który wyjaśnia zasady dotyczące transakcji finansowania wewnątrzgrupowego), a w szczególności z nowymi okólnikami nr LIR 56/1 i LIR 56Bis/1, luksemburskie organy podatkowe zwróciły większą uwagę na transakcje z podmiotami powiązanymi. Jest to wynik zmian w luksemburskich przepisach dotyczących cen transferowych. Okólnik Finansowania Grupy nie ma zastosowania do działalności FV, ponieważ w transakcjach przeprowadzanych zwykle przez FV nie występuje aktywne zarządzanie aktywami.

Najważniejsze informacje:

Ze względu na brak zdefiniowanych norm dotyczących cienkiej lub minimalnej kapitalizacji w luksemburskim ustawodawstwie podatkowym, firmy mające siedzibę w Luksemburgu, takie jak SV, są zwolnione ze stosowania wskaźników zadłużenia do kapitału własnego. Nawet jeśli dozwolona jest cienka kapitalizacja, to tak właśnie jest.

Jeśli chodzi o zwykłe SPOARFI, luksemburskie organy podatkowe stworzyły praktyki administracyjne, zgodnie z którymi stosunek zadłużenia do kapitału własnego wynoszący 85/15 stanowi bezpieczną przystań dla inwestycyjnych operacji holdingowych przeprowadzanych przez SPOARFI, których jedynym zabezpieczeniem są ich własne aktywa.

Luksemburskie inwestycyjne spółki holdingowe, które wykorzystują własne aktywa jako zabezpieczenie swoich inwestycji, podlegają tej praktyce. Pozostałe 15% to 1% akcji i 14% nieoprocentowanych pożyczek od udziałowców. Ze względu na tę różnicę między luksemburskimi SV a SPOARFI, mogą one być w stanie osiągnąć lepszą efektywność.

Damalion Luxembourg pomaga klientom o przedsiębiorczym nastawieniu, aby zrozumieć ich model biznesowy i zapewnić im trwałą wartość.


Skontaktuj się z nami
aby już dziś zarejestrować swój wehikuł sekurytyzacyjny.