Välj en sida

SPF (société de gestion de patrimoine familial) är ett luxemburgskt instrument för privat förmögenhetsförvaltning som gör det möjligt för privatpersoner att strukturera sin egendom på ett enkelt, anpassningsbart, oreglerat och skatteeffektivt sätt och för flera olika ändamål, vilket gör det möjligt för flera olika typer av investerare att attrahera.

SPF är uteslutande avsedd för investerare som förvaltar sin privata förmögenhet, vilket innebär att SPF:s aktier inte kan användas för offentlig placering och inte kan noteras på en börs. SPF är en oreglerad enhet och behöver inte ha någon företagslicens.

SPF kan inrättas på något av följande sätt i Luxemburg:

 • ett privat aktiebolag (société à responsabilité limitée – SARL),
 • ett aktiebolag (société anonyme – S.A.),
 • ett aktiebolag (société en commandite par actions – S.C.A.) eller,
 • Ett kooperativt företag (société cooperative – S.C.) som är organiserat som ett S.A.

Kraven på bolagisering, minsta aktiekapital, representation, årliga bolagsstämmor, årsbokslut osv. ska gälla i enlighet med särdragen hos den valda juridiska formen, men med meningsfulla struktureringsalternativ för att kunna erbjuda skräddarsydda instrument till investerare.

SPF:s stödberättigande verksamhet och mål

Mål

En SPF:s bolagsmål är begränsat till att förvärva, inneha, förvalta och avyttra finansiella instrument, kontanter och andra typer av tillgångar. Den luxemburgska SPF får inte bedriva någon form av kommersiell verksamhet. Den luxemburgska SPF:n kan utveckla, förvärva, förvalta och sälja en portfölj av värdepapper som beviljats av offentliga eller privata organisationer i Luxemburg eller utomlands. En SPF kan låna från ett bankinstitut eller en aktieägare.

SPF:s verksamhet

Godkänd verksamhet

Den luxemburgska SPF:n har rätt att inneha aktieposter, förutsatt att det inte hindrar förvaltningen av det företag där SPF:n innehar sådana poster.

Förutom källskatten på räntor enligt sparandedirektivet kommer utdelningar och räntor som betalas till utländska personer inte att omfattas av någon luxemburgsk skatt. Vinster som realiseras av utländska personer på grund av försäljning av aktieinnehav i en SPF eller på grund av likvidation av en SPF kommer inte att beskattas i Luxemburg.

På grund av sin unika skattestatus kan SPF inte få tillgång till förmåner som är tillåtna enligt dubbelbeskattningsavtal.

Förbjuden verksamhet

Det finns flera förbjudna verksamheter som omfattas av SPF, bland annat, men inte uteslutande:

 • Beviljande av lån: SPF har inte rätt att tillhandahålla någon form av tjänster, inklusive beviljande av räntebärande lån. Den får dock ge kontantförskott eller garantera skulder för ett företag i vilket den har en andel, men endast i andra hand och utan ersättning.
 • Innehav av fastigheter: SPF får inte investera direkt i fastigheter, men den kan få innehav i bolag eller andra icke-transparenta enheter som innehar fastigheter.
 • Innehav av immateriella rättigheter: SPF har inte rätt att direkt inneha någon typ av immateriella rättigheter.

SPF Stödberättigade investerare

 • Privatpersoner som förvaltar sin privata förmögenhet,
 • Patrimoniella enheter som agerar för en eller flera personer (truster, familjekontor),
 • Rena innehav: Detta kan vara en aktieägare i en SPF om aktieägarna i detta innehav är fysiska personer. Men företaget får inte bedriva någon kommersiell verksamhet.
 • Förmedlare: Dessa är enheter som agerar på uppdrag av privatpersoner. Även förvaltare kan kvalificera sig som förmedlare.

Skattesystemet för familjeförvaltningsbolag i Luxemburg

Ett SPF betraktas som en särskild förlängning av en enskild persons privata egendom och är inte involverat i kommersiell verksamhet. Det är ett skattemässigt neutralt företag som är befriat från bolagsinkomstskatt, kommunal företagsskatt och förmögenhetsskatt.

Dessutom är följande skattelagar tillämpliga på en SPF:

 • Utdelning till investerare omfattas inte av någon källskatt.
 • Det finns ingen källskatt på räntebetalningar, såvida inte EU:s sparandedirektiv är tillämpligt.
 • Ingen skatt på kapitalvinster och likvidationsintäkter för utländska investerare.
 • Teckningsskatt på 0,25 % beräknad på värdet av det inbetalda aktiekapitalet plus överkursen tillämpas.
 • Ingen tillgång till skatteavtal och EU-direktiv, och det är inte föremål för momsskyldighet.

Ur skattesynpunkt är SPF en mycket fördelaktig struktur, men den måste också uppfylla olika skattekrav som fastställts av de luxemburgska myndigheterna.

Storhertigdömet Luxemburg är ett av världens viktigaste finansiella centra och erbjuder en attraktiv rättslig ram för investerare och entreprenörer som vill anförtro förvaltningen av alla eller en del av sina tillgångar åt en särskild företagsstruktur.

När det gäller bildandet och förvaltningen av dina företagsstrukturer i Luxemburg kan du kontakta din Damalion-expert nu och låta oss hjälpa dig.