Välj en sida

Damalion Australia skrivbord

Att göra affärer i Australien

Australien är ett av de rikaste länderna i världen och erbjuder en stabil, enkel och riskfri miljö för investeringar och affärsverksamhet.

Australien är en utvecklad ekonomi som erbjuder en rad investeringsmöjligheter inom olika branscher. Förutom att landet har ett strategiskt läge i Asien-Stillahavsregionen, som är en växande och dynamisk marknad, har landet en blomstrande ekonomi med ett överflöd av naturresurser.

Australien anses vara en av de enklaste platserna i världen för att starta ett företag. Landet har också en av de starkaste och mest konkurrenskraftiga ekonomierna i världen och är det dominerande finansiella centret i Asien och Stillahavsområdet.

Få hinder för att komma in i landet, en rad olika rättsliga ramar och företagsramar samt en utmärkt företagskultur gör landet attraktivt för företag som vill expandera. Regionen har också uppnått ett “Triple A”-kreditbetyg från de främsta kreditbyråerna, vilket gör att den är en ekonomi med låg risk.

Generellt sett erbjuder Australien en gynnsam affärsmiljö för utländska investerare, med en rad fördelar som gör det till en attraktiv plats för affärer och investeringar.

Fördelar med att göra affärer i Australien

Australien är en utvecklad och stabil ekonomi som erbjuder en rad fördelar för företag som vill etablera eller utöka sin verksamhet. Här är några av de viktigaste fördelarna med att göra affärer i Australien:

  • Australien har en stark och stabil ekonomi med hög BNP per capita, låg inflation och låg arbetslöshet. Landet rankas också högt av Världsbanken när det gäller att göra det lätt att göra affärer.
  • Australien har en högkvalificerad och välutbildad arbetskraft med ett starkt fokus på innovation och teknik. Landet har också en hög levnadsstandard, vilket gör det till en attraktiv destination för kvalificerad arbetskraft.
  • Australien har en modern och effektiv infrastruktur med välutvecklade transport-, telekommunikations- och energinät. Detta gör det enkelt för företag att komma i kontakt med kunder och leverantörer över hela landet och även utanför.
  • Den australiensiska regeringen har genomfört en rad politiska åtgärder för att stödja företags tillväxt och innovation, bland annat skatteincitament, bidrag och finansieringsprogram. Regeringen erbjuder också stöd till företag som vill expandera på internationella marknader.
  • Australiens ekonomi är stabil, med en stark rättsstat, transparenta regler och en låg korruptionsnivå. Landet har ett väletablerat finansiellt system och är hemvist för några av världens största banker och finansinstitut.
  • Australiens ekonomi är diversifierad och omfattar en rad olika branscher. Detta ger investerare en rad möjligheter att investera i olika sektorer.
  • Australien har en stabil politisk miljö med en robust demokrati och en tradition av fredliga maktskiften. Regeringen erbjuder också stöd till företag som vill expandera på internationella marknader.
RÄTTSLIGT SYSTEM

Australien har ett välutvecklat rättssystem som ger en stabil och förutsägbar affärsmiljö. Det australiensiska rättssystemet är baserat på ett common law-system, som liknar rättssystemen i Storbritannien och Nya Zeeland, med High Court of Australia som högsta instans för överklagande.

Några av de viktigaste inslagen i det australiska rättssystemet är den australiska konstitutionen som anger ramarna för den federala regeringen och dess befogenheter, de federala och delstatliga lagarna, domstolssystemet, common law och maktdelning.

Dessutom ger det australiska rättssystemet ett starkt skydd för immateriella rättigheter, inklusive varumärken, patent och upphovsrätt.

Utländska investeringar

Australien är ett populärt resmål för utländska investeringar, med en rad möjligheter inom en rad olika branscher, och är generellt sett positivt inställd till utländska direktinvesteringar och har ett väletablerat regelverk för utländska investeringar. Den australiska regeringen främjar aktivt utländska investeringar och erbjuder en rad incitament för att locka investerare.

Utländska investeringar regleras av Foreign Investment Review Board (FIRB), som bedömer föreslagna investeringar utifrån en rad kriterier för att se till att de ligger i det nationella intresset. FIRB:s godkännande krävs för vissa typer av investeringar, t.ex. investeringar i känsliga branscher eller investeringar som överstiger ett visst värde.

Utländska investeringar uppmuntras starkt, men tillstånd krävs för vissa typer av investeringar, beroende på bland annat typen av investerare, typen av investeringar från andra utländska investerare, industrisektorn, värdet av den föreslagna investeringen, förslagets art och ytterligare granskning av den nationella säkerheten.

Juridiska former i Australien

I Australien finns det flera olika företagsstrukturer som företagare kan välja mellan beroende på deras behov, mål och preferenser. De vanligaste företagsstrukturerna i Australien är:

Enskild näringsidkare

Detta är ett australiskt företag som ägs och drivs av en enda person.

Funktioner

 • Det är den enklaste och vanligaste typen av företagsstruktur i Australien.
 • Ägaren är ansvarig för alla aspekter av verksamheten, inklusive skulder och juridiska frågor.
 • Ägaren redovisar företagets inkomster och utgifter i sin skattedeklaration.
 • Den är lätt att installera och använda.

Partnerskap

Ett partnerskap är ett företag som ägs och drivs av två eller flera personer som delar på vinster och förluster.

Funktioner

 • Partnerskap kan antingen vara allmänna eller begränsade.
 • Varje partner är personligen ansvarig för företagets skulder och juridiska frågor.
 • Delägarna redovisar sin andel av bolagets inkomster i sin skattedeklaration.
 • Partnerskapet bör beskriva roller, ansvarsområden och beslutsprocesser för varje partner.

Företag

Detta är en separat juridisk enhet från dess ägare (aktieägare). Företag kan vara antingen ägda företag (Pty Ltd) eller offentliga företag (Ltd).

Funktioner

 • Det är en separat juridisk enhet från dess ägare (aktieägare).
 • Aktieägarna har begränsat ansvar, så deras tillgångar är skyddade i händelse av rättsliga problem.
 • Det måste vara registrerat hos Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
 • Styrelseledamöterna leder företagets dagliga verksamhet och ansvarar för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna.

Förtroende

Detta avser ett rättsligt arrangemang där en person (förvaltare) innehar och övervakar tillgångar till förmån för andra (förmånstagare).

Funktioner

 • Det finns många typer av truster, inklusive familjetruster och diskretionära truster.
 • Förmånstagarna får inkomst- och/eller kapitalutdelning från trusten.
 • Förvaltaren är ansvarig för att uppfylla lagstadgade skyldigheter och förvalta fondens tillgångar.

Kooperativ

Ett kooperativ är ett företag som ägs och drivs av medlemmarna, som delar på vinsten och har lika stor rösträtt.

Funktioner

 • Kooperativ kan registreras som ett företag, ett kooperativ eller ett icke-registrerat organ.
 • Medlemmarna får utdelning på grundval av deras grad av engagemang i verksamheten.
 • Medlemmarna har rösträtt i kooperativets förvaltning.

Filialkontor

Detta är en typ av företagsstruktur där ett utländskt företag inrättar en separat juridisk enhet i ett annat land för att bedriva verksamhet.

Funktioner

 • Ett filialkontor är inte en separat juridisk enhet i förhållande till moderbolaget.
 • Det måste vara registrerat hos Australian Securities and Investments Commission (ASIC) och måste följa den australiska lagen om företag.
 • Det måste använda samma namn som moderbolaget, med tillägget “Australia” i slutet.
 • Det måste ha minst en direktör som är bosatt i Australien.
 • Rapportering: Filialen måste lämna in finansiella rapporter till ASIC och ATO varje år.

När du väljer företagsstruktur i Australien är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som beskattning, ansvar, kontroll och löpande kostnader. Det rekommenderas därför att du söker professionell rådgivning för att avgöra vilken företagsstruktur som är lämpligast för dina specifika behov. Om du vill etablera ditt företag i Australien kan du kontakta din Damalion-expert nu.

BANK

Australien har ett sofistikerat och välutvecklat banksystem som består av en blandning av inhemska banker, internationella banker, kreditföreningar och byggnadsföreningar. Den regleras av den australiska tillsynsmyndigheten APRA (Australian Prudential Regulation Authority) och Australiens centralbank RBA (Reserve Bank of Australia).

Några av de viktigaste inslagen i bankväsendet i Australien är följande:

Större banker

Australiens banksystem domineras av fyra stora banker som står för en betydande del av banksektorns tillgångar, insättningar och vinster. Även om de fyra stora bankerna dominerar branschen finns det många mindre banker, kreditföreningar och byggnadsföreningar som skapar konkurrens och valmöjligheter för konsumenterna.

Bankprodukter och banktjänster i Australien

Australiensiska banker erbjuder ett brett utbud av bankprodukter och tjänster, inklusive sparkonton, tidsbundna insättningar, kreditkort, privatlån, bostadslån och företagslån. Bankerna erbjuder också en rad olika digitala bankalternativ, inklusive nätbank, mobilbank och digitala plånböcker.

Reglering och konsumentskydd

Det australiensiska banksystemet omfattas av ett omfattande regelverk som är byggt för att garantera säkerhet och stabilitet. Bankerna måste följa en rad konsumentskyddslagar, bland annat den australiska konsumentlagen och bankernas uppförandekod.

Öppna ett bankkonto i Australien

Om du planerar att flytta till Australien, antingen för livsstilen eller för att göra affärer, är en av de första sakerna du behöver ett bankkonto för att få ordning på din ekonomi.

När du öppnar ett konto är de viktigaste kraven giltiga dokument, och när det gäller dokumentation för ett bankkonto använder de australiska bankerna ett poängsystem. Det finns en lista med dokument som tilldelas ett visst antal poäng för varje dokument. För att öppna ett australiskt bankkonto måste den sökande visa upp flera dokument som sammanlagt ger 100 poäng. Detta är det identifieringssystem som den australiska regeringen har antagit för att bekämpa bedrägerier.

I många fall behöver den sökande bara uppvisa en första fotografisk ID-handling (denna kan ersättas med en form av primär icke-fotografisk ID-handling) och en andra ID-handling, t.ex. en ny räkning från en nyare allmännytta, ett körkort i pappersformat eller ett meddelande från den australiska skattemyndigheten.

När du har uppfyllt kraven i poängsystemet är resten av processen mycket enkel.

Dessutom kan du börja öppna ett australiskt bankkonto online, även om det beror på vilken bank det är.

Om du vill spara dig själv ett par timmars stress kan du kontakta dina Damalion-experter nu och låta oss hjälpa dig.

INVANDRING

Livet i Australien är unikt. Australien är ett enastående land med en mångsidig kultur, en avslappnad livsstil och en fantastisk natur.

Om du planerar att flytta till Australien finns det särskilda åtgärder som du måste vidta. Du måste få uppehållstillstånd och invandra formellt till Australien.

Typ av australiskt uppehållstillstånd

Det finns flera olika sätt att få uppehållstillstånd i Australien, bland annat:

 • Migration för kvalificerad arbetskraft: Detta innebär att en person måste uppfylla vissa kriterier, bland annat ålder, arbetslivserfarenhet och utbildningskvalifikationer. De sökande måste också uppfylla poängtröskeln i poängprovet för kvalificerad migration.
 • Familjemigration: Detta är för personer som har en partner, make/maka eller familjemedlem som är australisk medborgare eller permanent bosatt i Australien. Detta inkluderar partners, barn, föräldrar och vissa andra släktingar.
 • Företagsmigration: Detta är ett alternativ för personer som vill etablera eller investera i ett företag i Australien. Detta inkluderar programmet Business Innovation and Investment, som erbjuder alternativ för entreprenörer, investerare och företagsägare.
 • Humanitära program och flyktingprogram: Dessa är till för människor som flyr från förföljelse eller konflikter i sina hemländer.

Andra specialprogram inkluderar Global Talent Visa Program, som ger en förenklad väg för högkvalificerade personer inom vissa branscher att få uppehållstillstånd i Australien.

Permanent uppehållstillstånd i Australien

Permanent uppehållstillstånd i Australien är godkänt för vissa viseringsinnehavare i Australien. Australien erbjuder några få invandringsprogram, t.ex. business stream, family stream, special eligibility stream, work stream och child stream permanenta visum.

Utlänningar som vill få ett australiskt uppehållstillstånd rekommenderas att söka professionell rådgivning och vägledning för att få hjälp med ansökningsprocessen. Kontakta dina Damalion-experter nu och låt oss hjälpa dig.

SKATTEREGIM

Det australiensiska skattesystemet är relativt enkelt och företagsvänligt, med en enda nationell skattemyndighet, Australian Taxation Office (ATO), som administrerar alla federala skatter.

Skattemässigt hemvist

Australiens federala regering är behörig att beskatta invånare på deras inkomster över hela världen och icke-invånare endast på inkomster som härrör från Australien.

Den australiska lagstiftningen innehåller vissa regler om hemvist för att ange om en person eller ett företag är skattemässigt hemmahörande och för att beskatta i enlighet med detta.

De viktigaste typerna av skatter i Australien:

Inkomstskatt

Inkomstskatt är en skatt på inkomster för privatpersoner, företag och andra enheter. Inkomstskatter är den viktigaste formen av beskattning i Australien och tas ut av den federala regeringen genom ATO. Skattesatsen är progressiv, vilket innebär att personer med högre inkomster betalar en högre skattesats.

Företagsskatter

Företag och verksamheter betalar bolagsskatt på sin nettovinst, men företagets förlust överförs till nästa räkenskapsår. Australisk bolagsskatt tas ut med en fast skattesats på 30 % (25 % för små företag). Bolagsskatt betalas på företagets vinst enligt bolagsskatten och är allmänt tillgänglig för utdelning, utöver eventuella sparade vinstmedel som företaget kan ha överfört.

Skatt på varor och tjänster (GST)

Detta är en skatt på de flesta varor och tjänster i Australien. Den nuvarande skattesatsen för GST i Australien är 10 %. Företag som är registrerade för GST måste samla in skatten för statens räkning och skicka den till ATO.

Skatt på kapitalvinster (CGT)

CGT är en skatt på vinsten från försäljningen av en tillgång, t.ex. en fastighet eller en aktie. Skatten ska endast betalas på vinsten, inte på hela försäljningspriset. Det finns flera undantag och lättnader för att minska den skatt som ska betalas.

Skatt på förmåner i samband med anställning (FBT)

FBT är en skatt på andra förmåner än kontanter som ges till anställda, t.ex. tjänstebilar, sjukförsäkringar och representation. Arbetsgivarna är ansvariga för att betala FBT för sina anställdas räkning.

Pensionsförsäkringar

Superannuation är en typ av skatt på inkomst som betalas in till ett pensionssparkonto. Arbetsgivarna är skyldiga att bidra med en procentuell andel av de anställdas inkomster till ett pensionskonto.

Punktskatt

En punktskatt är en skatt på vissa varor, t.ex. bränsle, alkohol och tobak. Skatten ingår i priset på varorna och betalas av tillverkaren eller importören av varorna.

Fastighetsskatter

Det finns flera fastighetsskatter i Australien, bland annat stämpelskatt vid köp av fastighet, fastighetsskatt på investeringsfastigheter och kommunalskatt på alla fastigheter.

Skatteavtal

Australien har undertecknat skatteavtal med flera länder, däribland Argentina, Indonesien, Filippinerna, Aruba, Irland, Polen, Österrike, Isle of Man, Rumänien, Belgien, Israel, Ryssland, Brittiska Jungfruöarna, Italien, Samoa, Kanada, Japan, Singapore, Chile, Jersey, Slovakien, Kina, Kiribati, Sydafrika och Cooköarna, Korea, Spanien, Tjeckien, Malaysia, Sri Lanka, Danmark, Malta, Sverige, Fiji, Marshallöarna, Schweiz, Finland, Mauritius Taiwan, Frankrike, Mexiko, Thailand, Tyskland, Nederländerna, Turkiet, Guernsey, Nya Zeeland, Storbritannien, Ungern, Norge, USA, Indien, Papua Nya Guinea och Vietnam.

Avtalen är utformade för att förhindra dubbelbeskattning, främja internationell handel och investeringar och ge skattebetalarna större säkerhet.

Några av de viktigaste inslagen i dessa skatteavtal i Australien är undvikande av dubbelbeskattning, utbyte av information och åtgärder mot skatteundandragande.

Observera att skattesystemet i Australien är komplext, så det är viktigt att söka professionell rådgivning för att säkerställa att alla skatteförpliktelser uppfylls.

IMMATERIELL EGENDOM

Intellektuell egendom (IP) avser skapelser av sinnet och kan vara allt från ett namn, en skapelse eller en idé. I Australien skyddas immateriella rättigheter av en rad olika lagar och förordningar och omfattar en mängd olika områden, bland annat varumärken, patent, upphovsrätt, design och växtförädlarrätt.

I Australien erkänns och skyddas flera typer av immateriella rättigheter enligt lagen. Här är de viktigaste typerna:

Patent

 • Patent beviljas för att skydda uppfinningar, t.ex. nya produkter eller processer.
 • För att få ett patent i Australien måste en uppfinning vara ny, innefatta ett uppfinningssteg och kunna tillämpas industriellt.
 • Ett patent ger ägaren ensamrätt att tillverka, använda och sälja uppfinningen under en bestämd tidsperiod. Skyddets längd beror på vilken typ av patent det rör sig om.

Varumärken

 • Varumärken används för att skilja en näringsidkares varor eller tjänster från en annan näringsidkares varor eller tjänster.
 • Ett varumärke kan vara ett ord, en fras, en logotyp eller en kombination av dessa.
 • I Australien kan varumärken registreras hos IP Australia, det statliga organ som ansvarar för förvaltningen av immateriella rättigheter.
 • Ett varumärke ger ägaren ensamrätt att använda varumärket för de varor eller tjänster som det är registrerat för.
 • Ett varumärke registreras hos IP Australia i 10 år och kan förnyas på obestämd tid.

Upphovsrätt

 • Upphovsrätten skyddar originella kreativa verk, t.ex. litteratur, musik, konst och datorprogram.
 • Upphovsrättsskyddet uppstår automatiskt när verket skapas och ger ägaren ensamrätt att reproducera, publicera och förmedla verket till allmänheten.
 • Skyddstiden för upphovsrätt varierar beroende på vilken typ av verk det rör sig om.

Design

 • Mönster skyddar en produkts utseende, t.ex. dess form, mönster eller konfiguration.
 • För att registreras som en design i Australien måste en design vara ny och särskiljande.
 • En mönsterregistrering ger ägaren ensamrätt att använda, licensiera eller sälja mönstret under en bestämd tidsperiod.
 • En registrerad formgivning ger ägaren ensamrätt att använda, licensiera eller sälja formgivningen under en period på fem år, som kan förlängas i upp till 15 år.

Växtförädlares rättigheter

 • Växtförädlarrätten skyddar nya växtsorter som är distinkta, enhetliga och stabila.
 • Växtförädlares rättigheter i Australien skyddas av Plant Breeder’s Rights Act 1994 (lagen om växtförädlares rättigheter).
 • PBR ger ägaren ensamrätt att producera, sälja och licensiera sorten under en period på 20 år för de flesta växtarter, eller 25 år för vinstockar och träd.

Affärshemligheter

 • Med affärshemligheter avses konfidentiell affärsinformation, t.ex. kundlistor och prisstrategier, som ger ett företag en konkurrensfördel.
 • Affärshemligheter i Australien skyddas enligt common law och avtalsrätt, snarare än genom registrering.

Systemet för immateriella rättigheter i Australien ger en ram för att skydda ett brett spektrum av kreativa och innovativa verk. Det är därför viktigt att privatpersoner och företag förstår sina immateriella rättigheter och vid behov söker professionell rådgivning för att se till att deras immateriella rättigheter skyddas på rätt sätt.

ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING.

Australien har ett omfattande system för arbetsrätt som tillämpas av Fair Work Ombudsman.

I Australien regleras arbete och sysselsättning av en kombination av federala och delstatliga lagar, som i allmänhet är utformade för att skydda arbetstagarnas rättigheter och se till att arbetsplatserna är säkra, rättvisa och jämlika.

Anställningsavtal

I anställningsavtalen fastställs anställningsvillkoren, inklusive arbetets art, arbetstid, lön, förmåner och uppsägningstider. I Australien kan avtal vara skriftliga eller muntliga, men skriftliga avtal är vanligare.

I Australien finns det flera olika typer av anställningsavtal som är vanliga. Dessa inkluderar:

 • Permanent anställningsavtal: Detta är den vanligaste typen av anställningsavtal i Australien, där en anställd anställs för en pågående, obestämd tidsperiod.
 • Anställningsavtal för viss tid: Detta är ett avtal där en anställd anställs för en viss tidsperiod med ett fastställt slutdatum.
 • Tillfälligt anställningsavtal: Detta är ett avtal där en anställd anställs vid behov, utan någon garanti för kontinuerligt arbete. Tillfälligt anställda har inte tillgång till vissa rättigheter, t.ex. betald semester och uppsägningstid, men de får vanligtvis en högre timlön för att kompensera detta.
 • Deltidsanställningsavtal: Detta är ett avtal där en anställd arbetar mindre än heltid, vanligtvis regelbundet. Deltidsanställda har rätt till samma rättigheter som heltidsanställda på proportionell basis.
 • Avtal om egenföretagare: Detta är ett avtal där en person anställs för att utföra arbete för ett företag som egenföretagare. Självständiga entreprenörer ansvarar för sin skatt och sina pensionsförsäkringar och har inte rätt till vissa rättigheter, t.ex. betald semester.

Ersättningar, rättigheter och förmåner i Australien omfattar:

 • Minimilön: Fair Work Commission fastställer en nationell minimilön för alla anställda i Australien. Minimilönen ses över årligen och tar hänsyn till faktorer som inflation och ekonomins tillstånd.
 • Arbetstid: Enligt Fair Work Act får en anställd arbeta högst 38 timmar per vecka (7,6 timmar per dag) i Australien. Arbetsgivaren kan dock begära att arbetstagarna arbetar rimliga extra timmar (övertid), vilket kräver extra ersättning.
 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen: Arbetsgivarna är skyldiga att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats för sina anställda. Detta inkluderar saker som att tillhandahålla utbildning och utrustning, genomföra riskbedömningar och rapportera incidenter och risker.
 • Diskriminering: I Australien är det olagligt att diskriminera någon på grund av ras, kön, ålder eller andra personliga egenskaper. Arbetsgivare har en skyldighet att förhindra diskriminering på arbetsplatsen.
 • Betald semester: Hel- och deltidsanställda har rätt till betald semester på minst fyra veckor per år, medan tillfälliga anställda får en ökning av sin timlön för att kompensera för bristen på betald semester.
 • Betald ledighet för medlidande: Anställda har rätt till betald ledighet för medlidande för att ta hand om en familjemedlem eller hushållsmedlem som lider av en livshotande sjukdom eller skada, eller som har avlidit.
 • Betald föräldraledighet: Berättigade anställda har rätt till betald föräldraledighet i upp till 18 veckor, till den nationella minimilönen.
 • Sjukledighet: Heltidsanställda har rätt till betald sjukledighet. Australiensiska arbetstagare kan också ta ut betald ledighet för att stödja en närstående familjemedlem som är sjuk eller befinner sig i en nödsituation.
 • Pensionsförsäkringar: Arbetsgivarna är skyldiga att bidra med minst 10 % av den anställdes ordinarie arbetstidslön till en pensionsfond.
 • Arbetsersättning: Arbetsgivarna är skyldiga att tillhandahålla en arbetsskadeförsäkring för att täcka de anställda vid arbetsrelaterade skador eller sjukdomar.
 • Uppsägning och avgångsvederlag: Uppsägning av en anställning måste baseras på en rättvis bedömning, så det är förbjudet att säga upp en anställd på grund av ras, kön, ålder, eller om den anställde är frånvarande på grund av sjukdom eller mindre än tre månader under en tolvmånadersperiod. Anställda som anser att de har blivit orättvist uppsagda kan lämna in ett klagomål till Fair Work Commission. Kommissionen kan besluta om återanställning eller skadestånd om den anser att uppsägningen var oskälig.

Ytterligare förmåner som kan förhandlas fram mellan arbetsgivare och arbetstagare kan vara t.ex. sjukförsäkringar, extra ledighet och flexibla arbetsarrangemang utöver vad som krävs enligt lag.

Vill du ta dig in på den australiska marknaden?

Damalions experter kan hjälpa dig. Vi har den expertis som gör det möjligt för oss att vägleda våra kunder i att bygga ett företag, öppna ett bankkonto och investera i Australien. Vi erbjuder också företagslösningar, inklusive efterlevnad, förvaltning av enheter, redovisning, beskattning, löneservice och mycket mer i hela landet.

Kontakta oss nu för att registrera ditt företag i Australien.

10 + 9 =

Vill du veta mer om Damalion Australia Desk?

Damalion erbjuder skräddarsydda råd från direkt operativa experter inom de områden som utmanar ditt företag.

Vi rekommenderar dig att ge information när den är som bäst, så att vi kan kvalificera din efterfrågan och återkomma till dig inom de närmaste 8 timmarna.