Välj en sida

Damalion Norge skrivbord

Att göra affärer i Norge

Norge är ett skandinaviskt land i norra Europa och är officiellt känt som Norges kungadöme. Landet är känt för sin fantastiska natur, höga levnadsstandard och starka ekonomi.

Norge har ett stabilt företagsklimat och är en attraktiv destination för utländska investerare. Det har också ett robust företagsklimat som kännetecknas av en stabil ekonomi och en kvalificerad arbetskraft.

Norge välkomnar utländska investeringar och det är enkelt att starta ett företag i landet. Landet har en högutbildad och kvalificerad arbetskraft, hög grad av öppenhet, låg korruption och en stark rättsstat.

Landet är känt för sin höga grad av öppenhet, låga korruption och starka rättsstatlighet. Dessutom uppmuntrar Norges regering aktivt utländska investeringar, vilket gör det lätt för företag att etablera verksamhet i landet.

Sammantaget är Norge ett utmärkt resmål för företag som vill utöka sin verksamhet. Landet har ett stabilt företagsklimat, en kvalificerad arbetskraft och en välutvecklad infrastruktur. Norge erbjuder också många möjligheter för företag inom olika sektorer, vilket gör landet till en attraktiv destination för utländska investeringar.

Fördelar med att göra affärer i Norge

 • Norge har en stabil och välmående ekonomi med hög levnadsstandard och låg arbetslöshet. Landet är känt för sitt starka sociala välfärdssystem, som garanterar att medborgarna har en hög livskvalitet.
 • Norge har en högutbildad och kvalificerad arbetskraft. Landet har också en stark arbetsmoral och ett engagemang för excellens, vilket gör det till en attraktiv destination för företag.
 • Norge har ett starkt och pålitligt rättssystem som ger företag en hög skyddsnivå. Landet är också känt för sin låga korruption och höga grad av öppenhet.
 • Norge är inte medlem i Europeiska unionen, men är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta ger företagen tillgång till den europeiska marknaden utan de regelbördor som ett EU-medlemskap innebär.
 • Den norska regeringen stöder näringslivet och uppmuntrar aktivt utländska investeringar. Det finns också flera incitament och bidrag för företag som investerar i forskning och utveckling.
 • Landets engagemang för förnybar energi och hållbarhet gör det också till en attraktiv destination för företag som prioriterar miljöansvar.
RÄTTSLIGT SYSTEM

Norges rättssystem bygger på civilrättstraditionen, som också kallas det kontinentala rättssystemet. Detta system bygger i första hand på skrivna lagar och förordningar, till skillnad från common law-system som bygger på domstolsbeslut och prejudikat.

Det norska rättssystemet är uppdelat i två huvudgrenar:

 • Domstolsväsendet som omfattar Högsta domstolen, appellationsdomstolarna och distriktsdomstolarna,
 • den verkställande makten som omfattar regeringen och administrationen.

Högsta domstolen är Norges högsta instans och har sista ordet i alla rättsliga frågor.

Det norska rättssystemet är känt för sin transparens och sin respekt för rättsstatsprincipen. Den är också känd för sin effektivitet och tillgänglighet.

Utländska investeringar i Norge

Utländska investeringar i Norge välkomnas och uppmuntras i allmänhet av den norska regeringen. Landet har en stabil och välmående ekonomi och erbjuder en rad möjligheter för utländska investerare inom olika sektorer.

Utländska investerare kan investera i Norge på olika sätt, t.ex. genom att starta ett nytt företag, förvärva ett befintligt företag eller investera i fastigheter. Den norska regeringen inför inga restriktioner för utländskt ägande och utländska investerare åtnjuter samma rättsliga skydd som inhemska investerare.

Norge är också medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket ger utländska investerare tillgång till den europeiska marknaden utan de regelbördor som ett EU-medlemskap medför.

Utländska investerare omfattas av samma rättsliga krav som inhemska investerare. Det norska rättssystemet är känt för sin öppenhet och respekt för rättsstatsprincipen, vilket bidrar till att skapa en stabil och förutsägbar ram för utländska investerare.

På det hela taget välkomnas och stöds utländska investeringar i Norge av den norska regeringen.

Val av enhet i Norge

Det finns flera olika företagsstrukturer för företag som är verksamma i Norge. De vanligaste företagsstrukturerna är:

Enskilda företag (Enkeltpersonforetak)

Detta är den enklaste och vanligaste typen av företagsstruktur i Norge. Det ägs och drivs av en enda person.

Funktioner

 • Det finns ingen juridisk skillnad mellan ägaren och företaget.
 • Den är enkel och billig att installera.
 • Ägaren är personligen ansvarig för företagets skulder.
 • Vinster beskattas som personlig inkomst

Partnerskap (Ansvarlig selskap)

Detta är en norsk företagsstruktur där två eller flera personer äger och driver företaget tillsammans.

Funktioner

 • Den ägs och drivs av två eller flera personer.
 • Delägarna delar på företagets vinster och förluster.
 • Varje delägare är personligen ansvarig för partnerskapets skulder.
 • Partnerskapet måste ha ett skriftligt partnerskapsavtal.
 • Vinster beskattas som personlig inkomst

Aktiebolag med begränsat ansvar (Aksjeselskap)

Ett aktiebolag är en juridisk enhet som är skild från sina ägare. Aktieägarna äger bolaget och deras ansvar är begränsat till det belopp som de har investerat i bolaget.

Funktioner

 • Det måste ha minst en aktieägare och en styrelse.
 • Det är en juridisk enhet som är skild från ägarna.
 • Aktieägarna äger företaget
 • Aktieägarnas ansvar är begränsat till det belopp som de har investerat i bolaget.
 • Vinsterna är föremål för bolagsskatt

Aktiebolag (Allmennaksjeselskap)

Ett publikt aktiebolag liknar ett aktiebolag, men det omfattas av mer omfattande rapporterings- och upplysningskrav.

Funktioner

 • Det måste ha minst två aktieägare.
 • Dess aktier kan handlas på en börs.
 • Företagets vinster är föremål för bolagsskatt.

Filial (Filial)

Ett filialkontor är en separat del av ett utländskt företag som är verksamt i Norge.

Funktioner

 • Filialen är inte en separat juridisk enhet i förhållande till det utländska företaget.
 • Det omfattas av samma regler och bestämmelser som moderbolaget.
 • Den måste utse en rättslig företrädare i Norge.
 • Företagets vinster är föremål för bolagsskatt.

När du väljer en företagsstruktur i Norge är det viktigt att överväga de juridiska och skattemässiga konsekvenserna av varje alternativ. Det är också viktigt att rådgöra med en professionell person för att säkerställa att den valda strukturen är lämplig för företagets behov och mål. Kontakta dina Damalion-experter nu och låt oss hjälpa dig.

BANK

Bankväsendet i Norge är välutvecklat och modernt, med en rad olika tjänster tillgängliga för privatpersoner och företag. Norge har en välutvecklad finanssektor med flera stora affärsbanker som är verksamma i landet. Landet har också ett banksystem som är känt för sin höga säkerhet och stabilitet.

De viktigaste inslagen i bankväsendet i Norge är följande:

Förordningar

Den norska banksektorn regleras av Norges finansinspektion (Finanstilsynet). Myndigheten övervakar bankernas och andra finansinstituts verksamhet för att se till att de bedriver en säker och sund verksamhet.

Centralbanken

Norges centralbank heter Norges Bank. Den ansvarar för att upprätthålla prisstabilitet och främja ekonomisk stabilitet i landet. Norges Bank övervakar också banksystemet i Norge och tillhandahåller likviditet till finansmarknaderna.

Typer av banker som finns i Norge

Det finns olika typer av banker i Norge, bland annat affärsbanker, sparbanker och nätbanker. Affärsbankerna är de största och mest framstående bankerna i Norge och erbjuder en rad olika tjänster, inklusive sparkonton, lån, hypotekslån och kreditkort. Sparbanker är mindre, samhällsbaserade banker som fokuserar på sparkonton och privatlån. Onlinebanker erbjuder många av samma tjänster som traditionella banker, men med lägre avgifter och högre räntor.

Tjänster som erbjuds av banker i Norge

Bankerna i Norge erbjuder en rad olika tjänster till både privatpersoner och företag, inklusive sparkonton, checkkonton, kreditkort, lån, hypotekslån och investeringstjänster. De flesta banker erbjuder också online- och mobiltjänster som gör det enkelt för kunderna att hantera sina konton och göra transaktioner.

Öppna ett bankkonto i Norge

En person som är intresserad av att öppna ett bankkonto i Norge måste först välja en bank i Norge som passar hans/hennes krav och sedan välja vilken typ av konto han/hon vill öppna.

Den sökande måste sedan samla ihop de nödvändiga dokumenten, som inkluderar hans/hennes norska personnummer, D-nummer, pass, anställningsavtal, hyresavtal och i vissa fall ett rekommendationsbrev från den sökandes bank i hemlandet.

När den sökande har alla nödvändiga dokument kan han eller hon ansöka om ett konto antingen online eller personligen på ett kontor och sedan vänta på godkännande. När kontot är godkänt måste det aktiveras genom att pengar sätts in på kontot.

Observera att de specifika kraven och förfarandena för att öppna ett bankkonto i Norge kan variera beroende på vilken bank du väljer och vilka omständigheter som gäller för den sökande.

Utländska medborgare kan dessutom öppna ett bankkonto innan de anländer till Norge, men det får bara vara ett sparkonto. Utländska investerare kan också bara öppna ett sparkonto i Norge (det finns villkor för detta).

På det hela taget är bankväsendet i Norge modernt, säkert och välreglerat, med ett utbud av tjänster som uppfyller behoven hos privatpersoner och företag. Norska banker erbjuder en hög nivå av säkerhet och stabilitet, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för kunder som vill hantera sin ekonomi.

INVANDRING

En utländsk medborgare som planerar att flytta till Norge, antingen för affärer eller för att njuta av den trevliga livsstilen, för en längre period än tre månader, behöver ett uppehållstillstånd i Norge.

Uppehållstillståndet ger utlänningen rätt att bo och arbeta i Norge och att resa in och ut ur landet. Det kan också leda till medborgarskap.

Som behöver ett uppehållstillstånd i Norge

Medborgare i EU/EES-länder behöver inget uppehållstillstånd för att vistas eller arbeta i Norge, men om vistelsen är längre än tre månader måste den sökande registrera sig hos polisen.

Om den sökande däremot är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill stanna i mer än 90 dagar behöver han eller hon ett uppehållstillstånd.

Typer av uppehållstillstånd i Norge

Det finns några olika alternativ för att få uppehållstillstånd i Norge, bland annat:

 • Visum för arbetssökande: Detta är för personer som kommer från länder utanför EU/EES/Efta-länderna. Personen kan ansöka om ett sexmånadersvisum för arbetssökande för att söka arbete i Norge. Under denna tid får han/hon arbeta och bo i Norge medan han/hon söker jobb. Om den sökande hittar ett jobb kan han/hon sedan ansöka om arbetstillstånd.
 • Visum för kvalificerade arbetstagare: Detta är för personer som har ett jobberbjudande från en norsk arbetsgivare. Detta kräver att arbetsgivaren har fyllt i de nödvändiga papperen och fått godkännande från Norges arbets- och välfärdsförvaltning.
 • Studentvisum: Denna typ av visum är för utländska medborgare som planerar att studera i Norge. Detta ger den sökande rätt att stanna i Norge under hela studietiden och kan även ge honom eller henne rätt att arbeta deltid.
 • Familjeinvandring: Detta är för personer som har en familjemedlem som är norsk medborgare eller permanent bosatt i Norge.
 • Flykting eller asylsökande: En utländsk medborgare som flyr undan förföljelse eller fara i sitt hemland kan ansöka om asyl i Norge.

Permanent uppehållstillstånd och medborgarskap i Norge

Norges permanent uppehållstillstånd är det tillstånd som en utländsk medborgare får efter att ha bott i landet kontinuerligt under de senaste tre åren. När detta tillstånd har erhållits kan utlänningen bo och arbeta i Norge på obestämd tid och behöver bara förnya uppehållskortet vartannat år.

Efter att ha bott i landet i minst sju år av de senaste tio åren kan han eller hon ansöka om medborgarskap.

Ansökningsförfarandet för uppehållstillstånd i Norge kan vara komplicerat och tidskrävande, så det är viktigt att noga undersöka alternativen och samla in alla nödvändiga dokument innan du ansöker. Kontakta dina Damalion-experter nu och låt oss hjälpa dig.

SKATTEREGIM

Skattemyndighet

Skattemyndigheterna i Norge är kända som den norska skattemyndigheten (Skatteetaten), som ansvarar för att driva in och förvalta skatterna i Norge, och som dessutom ger råd och stöd till skattebetalare.

Den norska skattemyndigheten är uppdelad i flera avdelningar, bland annat:

 • Taxeringsavdelningen som ansvarar för att fastställa och beräkna skatter för privatpersoner och företag.
 • Uppbördsavdelningen som ansvarar för att driva in skatter och tillämpa skattelagstiftningen.
 • Avdelningen för internationell beskattning som ansvarar för internationella skattefrågor, t.ex. skatteavtal.
 • Servicecentret som ger vägledning och stöd till skattebetalare.

Skattlig hemvist

I Norge bestäms skatterättslig bosättningsstatus av skattebetalarens fysiska närvaro och kopplingar till landet. Om skattebetalaren tillbringar mer än 183 dagar i Norge under ett kalenderår eller har ett permanent hem i Norge anses han eller hon vara skattemässigt bosatt i Norge.

Som skattemässig bosatt i Norge kommer skattebetalaren att omfattas av norsk inkomstskatt på sin globala inkomst. Och som skattesubjekt i Norge måste skattebetalaren lämna in en årlig skattedeklaration till den norska skattemyndigheten. Skattedeklarationen innehåller information om skattebetalarens inkomster, avdrag och krediter.

Typer av skatter i Norge

 • Inkomstskatt: Inkomstskatten är den norska statens största inkomstkälla. Inkomstskattesatsen i Norge varierar beroende på skattebetalarnas inkomstnivå, där högre inkomsttagare betalar en högre procentandel av sin inkomst i skatt. Skattesatserna varierar mellan 22 % och 38,2 % beroende på skattebetalarnas inkomstnivå.
 • Företagsskatt: Norskt hemmahörande företag är skyldigt att betala bolagsskatt på sina inkomster i hela världen. Företag som inte är hemmahörande i Norge är också skyldiga att betala bolagsskatt i Norge när de bedriver verksamhet som antingen bedrivs i eller leds från Norge. Bolagsskatten i Norge är 22 procent. Företag kan dock också bli föremål för ytterligare kommunala skatter som varierar beroende på vilken kommun de är verksamma i.
 • Mervärdesskatt (moms): standardmomsen i Norge är 25 %. För vissa varor och tjänster, t.ex. livsmedel och kollektivtrafik, gäller en reducerad momssats på 15 %.
 • Förmögenhetsskatt: Norge har en förmögenhetsskatt på 0,85 % på nettoförmögenhet över 1,5 miljoner norska kronor för privatpersoner och 3 miljoner norska kronor för par. Denna skatt baseras på det totala värdet av skattebetalarnas tillgångar, inklusive egendom, sparande, investeringar och andra värdesaker.
 • Fastighetsskatt: Det finns också en fastighetsskatt i Norge, som tas ut med 0,7 % av fastighetens taxeringsvärde.
 • Arvs- och gåvoskatt: Arvs- och gåvoskatt i Norge baseras på värdet av gåvan eller arvet och förhållandet mellan givaren och mottagaren. Skattesatserna varierar mellan 0 % och 15,4 %.

Norge har ett progressivt skattesystem, vilket innebär att de med högre inkomster betalar en högre procentandel av sin inkomst i skatt.

Skatteavtal i Norge

Norge har ingått skatteavtal, även kallade dubbelbeskattningsavtal, med många länder runt om i världen för att förhindra dubbelbeskattning av inkomster som tjänas i båda länderna. Syftet med dessa avtal är att se till att privatpersoner och företag inte beskattas två gånger för samma inkomst.

Skatteavtalen innehåller i allmänhet regler för hur varje land ska beskatta olika typer av inkomster, t.ex. utdelningar, räntor och royalties. De innehåller också vanligtvis bestämmelser för att lösa tvister och utbyta information mellan skattemyndigheter.

Norges skatteavtal följer i allmänhet den modell för skatteavtal som utarbetats av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Denna modell för skatteavtal fungerar som en mall för förhandlingar om skatteavtal mellan länder.

Några av de viktigaste länderna som Norge har skatteavtal med är USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kina och Japan.

IMMATERIELL EGENDOM

Norge värdesätter immateriella rättigheter och de skyddas därför av landets nationella lagar och internationella avtal.

Norge är också part i flera internationella avtal om immateriella rättigheter, bland annat WIPO (World Intellectual Property Organization) och TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) inom Världshandelsorganisationen (WTO).

I Norge finns det flera olika typer av immaterialrättsligt skydd för privatpersoner och företag. Några av de viktigaste typerna av immateriella rättigheter i Norge är:

Patent

 • Ett patent ger ensamrätt att använda och kommersialisera en uppfinning under en begränsad tidsperiod.
 • I Norge utfärdas patent av Norges industriella patentbyrå (NIPO).
 • Patent måste uppfylla vissa kriterier, bland annat nyhet, uppfinningsrikedom och industriell tillämpbarhet.
 • Ett patent är vanligtvis giltigt i 20 år från ansökningsdagen.

Varumärken

 • Ett varumärke är ett särskiljande tecken som identifierar och skiljer en parts varor eller tjänster från andras.
 • Ett varumärke kan bestå av ord, logotyper eller andra symboler.
 • I Norge registreras varumärken hos det norska industriellt ägandeverket (NIPO).
 • En varumärkesregistrering varar vanligtvis i 10 år och kan förnyas på obestämd tid.

Upphovsrätt

 • Upphovsrättslagen i Norge övervakas av lagen om upphovsrätt (åndsverkloven).
 • Upphovsrätten i Norge skyddar författares och kreatörers originalverk, inklusive litterära, konstnärliga och vetenskapliga verk.
 • Upphovsrättsskyddet är automatiskt och kräver ingen registrering.
 • Upphovsrättslagen ger upphovsmannen exklusiva rättigheter, inklusive rätten att reproducera, distribuera och visa sitt verk.

Design

 • En design avser utseendet på en produkt eller en del av en produkt, inklusive form, färg och struktur.
 • En design måste vara ny och ha individuell karaktär.
 • En mönsterregistrering ger innehavaren ensamrätt att använda ett visst mönster under en begränsad tidsperiod.
 • I Norge kan mönster registreras hos det norska industriella patentverket (NIPO).
 • En mönsterregistrering varar vanligtvis i 5 år och kan förnyas i upp till 25 år.

Affärshemligheter

 • Med affärshemligheter avses konfidentiell affärsinformation och know-how som ger ett företag en konkurrensfördel.
 • I Norge skyddas affärshemligheter av den norska lagen om affärshemligheter, som ger företag som har fått sina affärshemligheter förskingrade rättsmedel.
 • Företag kan vidta rättsliga åtgärder mot dem som använder eller avslöjar deras affärshemligheter utan tillstånd.

Det är viktigt att förstå de specifika kraven och bestämmelserna för varje typ av immaterialrättsligt skydd för att se till att ditt immaterialrättsliga skydd är korrekt. Det är också viktigt att rådgöra med en professionell person för att få vägledning om registrering, verkställighet och licensiering av dina immateriella tillgångar. Kontakta dina Damalion-experter nu och låt oss hjälpa dig.

ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING.

Arbets- och anställningsrätten i Norge regleras av flera lagar, bland annat arbetsmiljölagen och semesterlagen. Dessa lagar utgör en ram för anställningsförhållandet och fastställer miniminormer för arbetsvillkor, löner och förmåner.

De viktigaste inslagen i Norges arbets- och anställningsrätt är följande:

Anställningsavtal i Norge

Anställningsavtal i Norge regleras av arbetsmiljölagen och måste uppfylla de miniminormer som anges i denna lag.

Anställningsavtal i Norge måste vara skriftliga och både arbetsgivaren och arbetstagaren måste underteckna dem. Arbetsavtalet ska också innehålla uppgifter om arbetstiden, arbetstagarens rätt till semesterdagar och den uppsägningstid som krävs för uppsägning av både arbetsgivaren och arbetstagaren.

I Norge finns det två huvudtyper av anställningsavtal: tillsvidareanställningar och visstidsanställningar. Här är en översikt över varje enskild produkt:

 • Tillsvidareanställningar: Detta är den vanligaste typen av anställningsavtal i Norge. Dessa avtal har inget fastställt slutdatum och fortsätter vanligtvis tills antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp avtalet. Fast anställda har rätt till alla anställningsrättigheter och förmåner.
 • Visstidsanställningar: Dessa anställningar har ett fastställt slutdatum, vilket kan vara baserat på ett specifikt projekt eller ett tillfälligt behov av ytterligare personal. Avtalen kan förnyas om både arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om det. Visstidsanställda har samma rättigheter och förmåner som fast anställda, med några få undantag.

Ersättning, rättigheter och förmåner i Norge

 • Arbetstid: Standardarbetstiden i Norge är 37,5 timmar per vecka och övertidsarbete är i allmänhet begränsat till 10 timmar per vecka. Arbetsgivarna är skyldiga att erbjuda raster och viloperioder, och arbetstagarna har rätt att vägra arbeta övertid under vissa omständigheter.
 • Löner: Arbetsgivare i Norge måste betala anställda minst den minimilön som fastställts av regeringen.
 • Betald semester: Norska anställda har rätt till minst 25 dagars betald semester per år, utöver 10 helgdagar.
 • Sjuklön: Anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada har rätt till sjuklön från arbetsgivaren i upp till 16 dagar per år. Efter denna period kan de anställda få sjuklön från det nationella försäkringssystemet.
 • Föräldraledighet: Nya föräldrar i Norge har rätt till sammanlagt 49 veckors betald föräldraledighet, som kan delas mellan mamman och pappan.
 • Moderskaps- och faderskapsförmåner: Gravida kvinnor har rätt till 100 % av sin lön i upp till 16 veckor före och efter barnets födelse. Pappor har rätt till upp till två veckors pappaledighet med full lön.
 • Pension: De flesta anställda i Norge omfattas av ett obligatoriskt tjänstepensionssystem som finansieras gemensamt av arbetsgivaren och arbetstagaren.
 • Sjukförsäkring: Alla norska medborgare och invånare har rätt till kostnadsfri offentlig hälso- och sjukvård, som finansieras via skatter. Arbetsgivarna kan också erbjuda privata sjukförsäkringar som en anställningsförmån.
 • Arbetslöshetsersättning: Om en anställd förlorar sitt arbete utan egen förskyllan har han eller hon rätt till arbetslöshetsersättning från National Insurance Scheme.

Uppsägning av anställning

I Norge kan arbetsgivare endast säga upp ett anställningsavtal av en giltig anledning, t.ex. på grund av dåliga prestationer eller uppsägning. Anställda som sägs upp utan giltigt skäl kan ha rätt till ersättning. Arbetstagare har också rätt att säga upp sig från sitt arbete med uppsägningstid och i vissa fall utan uppsägningstid.

Sammantaget är arbets- och anställningslagstiftningen i Norge utformad för att skydda arbetstagarnas rättigheter och garantera rättvisa arbetsvillkor. Arbetsgivare måste följa dessa lagar och förordningar för att undvika rättsliga konsekvenser och upprätthålla en positiv arbetsmiljö.

Funderar du på att ge dig in på den norska marknaden?

Damalion är ett oberoende konsultföretag som hjälper utländska juridiska personer att etablera ett företag var som helst i världen, inklusive Norge. Förutom att hjälpa kunderna att bygga upp ett företag erbjuder vi också olika integrerade affärslösningar, inklusive efterlevnad, hantering av enheter, redovisning, beskattning, lönesupport och mycket mer över hela världen.

Om du vill veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att göra ditt norska företag framgångsrikt, kontakta Damalions experter redan idag.

3 + 7 =

Vill du veta mer om Damalion Norway Desk?

Damalion erbjuder skräddarsydda råd från direkt operativa experter inom de områden som utmanar ditt företag.

Vi rekommenderar dig att ge information när den är som bäst, så att vi kan kvalificera din efterfrågan och återkomma till dig inom de närmaste 8 timmarna.