Selecteer een pagina

SPF (société de gestion de patrimoine familial), is een Luxemburgs vehikel voor het beheer van privévermogen waarmee particulieren hun vermogen op een eenvoudige, aanpasbare, niet-gereglementeerde en fiscaal efficiënte manier en voor verschillende doeleinden kunnen structureren, waardoor verschillende soorten beleggers worden aangesproken.

De SPF is uitsluitend bedoeld voor beleggers die hun privévermogen beheren, zodat de aandelen van de SPF niet kunnen worden gebruikt voor openbare plaatsing en niet op een beurs kunnen worden genoteerd. De SPF is een niet-gereguleerde entiteit en heeft geen bedrijfsvergunning nodig.

De SPF kan in Luxemburg als volgt worden opgericht:

 • een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL),
 • een naamloze vennootschap (société anonyme – S.A.),
 • een commanditaire vennootschap op aandelen (société en commandite par actions – S.C.A.) of,
 • een coöperatieve vennootschap (société cooperative – S.C.) in de vorm van een S.A.

De vereisten inzake oprichting, minimumkapitaal, vertegenwoordiging, jaarlijkse algemene vergaderingen, jaarrekeningen, enz. zijn van toepassing overeenkomstig de bijzonderheden van de gekozen rechtsvorm, maar met zinvolle structureringsmogelijkheden om beleggers voertuigen op maat aan te bieden.

Subsidiabele activiteiten en doelstellingen van de FKP

Doelstelling

Het ondernemingsdoel van een SPF is beperkt tot het verwerven, aanhouden, beheren en vervreemden van financiële instrumenten, contanten en andere soorten activa. De Luxemburgse FKP kan geen enkele commerciële activiteit uitoefenen. De Luxemburgse SPF kan een portefeuille ontwikkelen, verwerven, beheren en verkopen van effecten die door openbare of particuliere organisaties in Luxemburg of overzee zijn uitgegeven. Een SPF kan lenen van een bankinstelling of een aandeelhouder.

SPF-activiteiten

Toegestane activiteiten

De Luxemburgse SPF mag participaties houden, mits dit het beheer van de onderneming waarin de SPF participeert niet belemmert.

Naast de inhouding op rente uit hoofde van de spaarrichtlijn zijn dividenden en rente die aan niet-ingezetenen worden uitgekeerd, aan geen enkele Luxemburgse belasting onderworpen. De door niet-ingezetenen gerealiseerde inkomsten als gevolg van de verkoop van hun deelneming in een SPF of als gevolg van de liquidatie van een SPF zullen in Luxemburg niet worden belast.

Wegens zijn unieke fiscale status heeft de SPF geen toegang tot de voordelen die krachtens de dubbelbelastingverdragen zijn toegestaan.

Verboden activiteiten

Er zijn verschillende verboden activiteiten die onder de SPF vallen, waaronder, maar niet uitsluitend:

 • Verlenen van leningen: de FKP is niet gemachtigd tot het verlenen van diensten van welke aard ook, waaronder het verstrekken van rentedragende leningen. Zij kan wel voorschotten in contanten verstrekken of garant staan voor de schulden van een vennootschap waarin zij een deelneming heeft, maar alleen op secundaire basis en zonder vergoeding.
 • Bezit van onroerend goed: de SPF mag niet rechtstreeks in onroerend goed beleggen, maar kan wel deelnemingen verwerven in vennootschappen of andere niet-transparante entiteiten die onroerend goed bezitten.
 • Bezit van intellectueel eigendom: de SPF is niet gemachtigd om rechtstreeks enige vorm van intellectueel eigendom te bezitten.

SPF In aanmerking komende beleggers

 • Particulieren die hun privévermogen beheren,
 • Patrimoniale entiteiten die optreden voor één of meer personen (trusts, family offices),
 • Zuivere deelnemingen: dit kan een aandeelhouder van een SPF zijn indien de aandeelhouders van deze deelneming natuurlijke personen zijn. Maar dit bedrijf mag geen commerciële activiteit uitoefenen
 • Tussenpersonen: dit zijn entiteiten die namens particulieren optreden. Zaakwaarnemers kunnen ook als tussenpersonen worden aangemerkt.

De fiscale regeling voor de Luxemburgse familievermogensbeheerder

Een SPF, die wordt beschouwd als een specifieke uitbreiding van het privévermogen van een persoon en niet betrokken is bij commerciële activiteiten, is een belastingneutrale vennootschap, die is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, gemeentelijke bedrijfsbelasting en vermogensbelasting.

Bovendien zijn de volgende belastingwetten van toepassing op een SPF:

 • De uitkering van dividenden aan beleggers is niet onderworpen aan enige bronbelasting.
 • Er is geen bronbelasting op rentebetaling, tenzij de EU-spaarrichtlijn van toepassing is.
 • Geen belasting op vermogenswinst en liquidatieopbrengsten van niet-ingezeten beleggers.
 • De inschrijvingstaks van 0,25%, berekend over de waarde van het gestorte aandelenkapitaal plus agio, is van toepassing.
 • Geen toegang tot belastingverdragen en Europese richtlijnen, en geen BTW-verplichtingen.

Vanuit fiscaal oogpunt is de SPF een zeer gunstige structuur, die echter ook moet voldoen aan verschillende fiscale eisen die door de Luxemburgse autoriteiten worden opgelegd.

Als een van de belangrijkste financiële centra in de wereld biedt het Groothertogdom Luxemburg een aantrekkelijk juridisch kader voor investeerders en ondernemers die het beheer van hun vermogen of een deel daarvan willen toevertrouwen aan een speciale bedrijfsstructuur.

Neem voor de oprichting en het beheer van uw Luxemburgse bedrijfsstructuren nu contact op met uw Damalion-expert en laat ons helpen.