Επιλογή Σελίδας

Εισαγωγή

Νομικοί παράγοντες γύρω από τις τιτλοποιήσεις στο Λουξεμβούργο

Πηγή χρηματοδότησης SVs

Χρεωστικός τίτλος

Euro-MTF

Ενδοομιλική χρηματοδότηση

Επενδυτές

Σύσταση SV στο Λουξεμβούργο

Αρχή των διαχωρισμένων διαμερισμάτων στα SVs

Αξιολόγηση χρηματοπιστωτικών μέσων

Ρύθμιση των SVs στο Λουξεμβούργο

Πώληση των τίτλων των φορέων τιτλοποίησης (SV)

Περιορισμοί

Διάθεση περιουσιακών στοιχείων φορέων τιτλοποίησης (SV)

Χειρισμός SV στο Λουξεμβούργο

Διασφάλιση SVs

Πάροχοι υπηρεσιών

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Απαλλαγή από τους νόμους περί ΔΟΕΕ

Εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια (ΟΕΕ)

Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Φορολογικό καθεστώς των φορέων τιτλοποίησης (SV)

Φόρος καθαρής περιουσίας

Εταιρικός φόρος εισοδήματος (CIT)

Φορολογικά διαφανή οχήματα

Νομοθεσία του Λουξεμβούργου για τη φορολογία εισοδήματος (LITL)

ATAD I και II

Πολυμερή μέσα

Περιορισμός παροχών (LOB)

Δοκιμή κύριου σκοπού (PPT)

Νομοθεσία περί τιμών μεταβίβασης

Bottomline

Οδηγός σχετικά με τα οχήματα τιτλοποίησης του Λουξεμβούργου

Τα οχήματα τιτλοποίησης (SV) γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, απτά περιουσιακά στοιχεία στην αγορά. Πρόκειται για ένα νόμιμο όχημα που ανήκει σε μια εταιρεία και τις θυγατρικές της με τη χρήση του εταιρικού κεφαλαίου, των πωλήσεων και άλλων ρευστών περιουσιακών στοιχείων. Τα οχήματα αυτά αποτελούν πηγή αγοράς από τρίτους που παρέχει ασυλία στην εταιρεία όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο.

Με άλλα λόγια, αναφέρεται σε δύο διαφορετικά πράγματα: α) μια εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη από την πτώχευση θυγατρική εταιρεία που έχει συσταθεί αποκλειστικά με σκοπό την πραγματοποίηση μιας ή περισσότερων τιτλοποιήσεων στις οποίες η εταιρεία ή οι θυγατρικές της μεταβιβάζουν τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων και την έκδοση δικαιωμάτων τρίτων- και β) μια θυγατρική εταιρεία που έχει συσταθεί αποκλειστικά με σκοπό την αγορά περιουσιακών στοιχείων τιτλοποίησης από την εταιρεία και άλλες θυγατρικές εταιρείες.

Με την πάροδο των ετών, οι εταιρείες στο Λουξεμβούργο έχουν επίσης συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτών των SV, γεγονός που είναι εμφανές από την αυξανόμενη δημοτικότητά τους στην περιοχή. Συνολικά, οι τιτλοποιήσεις και οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στο Λουξεμβούργο θεωρούνται ως ένας από τους ισχυρότερους δείκτες στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Τελευταία, έχουν καταγραφεί περίπου 1000 SV, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν ακόμη πιο γρήγορα στο μέλλον.

Ο νόμος του Λουξεμβούργου για την τιτλοποίηση ψηφίστηκε στις 22 Μαρτίου 2004 και έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις και ελέγχους. Για να διευκολύνει την τιτλοποίηση ενός σχεδόν ατελείωτου φάσματος κινδύνων, το Λουξεμβούργο παρέχει ένα ρεαλιστικό και ασφαλές νομικό και φορολογικό σύστημα που επιτρέπει την τιτλοποίηση πολλών τύπων φορέων τιτλοποίησης (SV), με μειωμένη πολυπλοκότητα και σχεδόν πλήρη φορολογική ουδετερότητα.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη αλλαγή έγινε στις αρχές του τρέχοντος έτους (στις 9 Φεβρουαρίου 2022). Με αυτή την τελευταία τροποποίηση, προέκυψε μια σειρά νέων πρακτικών. Οι εκκολαπτόμενες πρακτικές περιλαμβάνουν νέες πρακτικές της αγοράς καθώς και κανονισμούς που επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Νομικοί παράγοντες γύρω από τις τιτλοποιήσεις στο Λουξεμβούργο:

Η τιτλοποίηση έχει δύο βασικές πτυχές. Αυτές περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία ενός τρίτου μέρους μαζί με τις κλασικές κεφαλαιακές δομές της αγοράς. Οι απαιτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αναληφθεί από τρίτους ή ανήκουν απευθείας στην εταιρεία. Εγγυάται την αξία των χρημάτων, καθώς και την επιστροφή των χρηματοπιστωτικών μέσων για τις απαιτήσεις που διατυπώνονται επίσης.

Δεύτερον, οι κλασικές κεφαλαιακές δομές της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών περιουσιακών στοιχείων, εξασφαλίζονται από τα SVs από την πτώχευση. Βασίζονται ως επί το πλείστον σε πραγματικές επιχειρήσεις πώλησης ή ίσως σε μέρος ενός χαρτοφυλακίου που έχει δημιουργηθεί τεχνητά με ασφαλή τρόπο. Όπως και να έχει, η ρύθμιση είναι εξασφαλισμένη για τον επενδυτή.

Ωστόσο, παρ’ όλη την ασφάλεια, τα χαρτοφυλάκια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ασφαλέστερα σε σύγκριση με εκείνα που περιλαμβάνουν υποχρεώσεις προς τρίτους. Η ρευστότητα και η μεταβλητότητα των περιουσιακών στοιχείων επιφέρουν περαιτέρω κινδύνους και πιθανά κενά στο πλαίσιο της τιτλοποίησης.

Οι συναλλαγές επιβεβαιώνονται μετά από προσεκτική ανάλυση των διαρθρωτικών δυνατοτήτων. Κατά τη διαδικασία της συναλλαγής, η νέα τροπολογία παρέχει ελευθερία στο SV να αγοράσει ένα περιουσιακό στοιχείο άμεσα ή έμμεσα με κόστος ένα σημαντικό περιθώριο.

Πηγή χρηματοδότησης των φορέων τιτλοποίησης (SVs)

Νομικά, δεν υπάρχει τέλειος ορισμός αυτών των περιουσιακών στοιχείων που εμπίπτουν στα SV. Μπορούν να περιλαμβάνουν μια ποικιλία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να περιλαμβάνουν μετοχές της αγοράς και μετοχικά ομόλογα. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι άυλα και τιτλοποιούνται έναντι των κινδύνων όταν πρόκειται για αποδόσεις.

Χρεωστικός τίτλος:

Τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα στο Λουξεμβούργο από τις SV είναι χρεωστικοί τίτλοι. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος πτώχευσης είναι ελάχιστος, γεγονός που εξασφαλίζει ότι οι SV δεν θα χρεωθούν για να διατηρήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αυτό τους υποβάλλει επίσης στην ξένη νομοθεσία, η οποία καθορίζει πόσο ασφαλής ή ανασφαλής είναι μια επένδυση. Η αξία και το μέρισμα μαζί με το περιτύλιγμα που τα περιβάλλει αντικατοπτρίζουν την απόδοση και τη μελλοντική αξία ενός οχήματος τιτλοποίησης (SV).

Euro-MTF:

Το Euro MTF, ένας πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης, και το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, μια ευρωπαϊκή ρυθμιζόμενη αγορά, αποτελούν αμφότερα μέρος του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Λουξεμβούργο ή στο εξωτερικό.

Χρηματοδότηση εντός του ομίλου:

Ο εκσυγχρονισμένος νόμος για την τιτλοποίηση προβλέπει ότι οι SV μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω δανεισμού ή ενδοομιλικής χρηματοδότησης. Οι SV έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πηγών χρηματοδότησης (προηγουμένως, η χρηματοδότηση μέσω δανείων ήταν δυνατή μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις). Ο φορέας τιτλοποίησης (SV) είναι πλέον υποχρεωμένος να αποπληρώσει κάθε είδους δάνειο που τον θέτει σε θέση υποχρέωσης.

Επενδυτές

Η επένδυση στο Λουξεμβούργο δεν έχει περιορισμούς. Ωστόσο, οι επενδυτές από άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν τη νομοθεσία για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να τους αφορά. Οι επιλέξιμοι επενδυτές στο Λουξεμβούργο δεν υπόκεινται σε περιορισμούς βάσει του νόμου.

Σύσταση οχήματος τιτλοποίησης (SV) στο Λουξεμβούργο:

Ένα όχημα τιτλοποίησης Λουξεμβούργου (SV) μπορεί να ιδρυθεί με διάφορους τρόπους. Ένα όχημα τιτλοποίησης στο Λουξεμβούργο μπορεί να συσταθεί ως εξής:

  1. εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Sàrl)
  2. ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ)
  3. συνεταιριστική εταιρεία (SCOA)
  4. συνιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων
  5. ομόρρυθμη εταιρεία (SNC)
  6. απλουστευμένη ετερόρρυθμη ή ειδική εταιρία (SCS ή SCSp)
  7. ενσωματωμένη εταιρεία που εκδίδει μετοχές (SCA)

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αναγκαίες τροποποιήσεις του νόμου περί τιτλοποιήσεων εφαρμόζονται στις SV που είναι οργανωμένες ως εταιρείες. Ωστόσο, σε λίγες σπάνιες περιπτώσεις, οι SV ελέγχονται από το εταιρικό δίκαιο του Λουξεμβούργου.

Παρόλο που οι εταιρείες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των λουξεμβουργιανών εταιρειών ειδικού σκοπού (SV), ορισμένοι επενδυτές ενδέχεται να προτιμούν την πιο ευέλικτη δομή που παρέχουν οι SV που είναι οργανωμένες ως προσωπικές εταιρείες.


Αρχή των χωριστών διαμερισμάτων

:

Ο νόμος περί τιτλοποίησης επιτρέπει τη δημιουργία περιφραγμένων τμημάτων εντός του SV, γεγονός που επιτρέπει τον σαφή διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων και των ευθυνών που συνδέονται με κάθε τμήμα. Τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις των επενδυτών και των πιστωτών που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο τμήμα θα περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία του εν λόγω τμήματος, τα οποία θα είναι προσβάσιμα μόνο για την εκπλήρωση των εν λόγω δικαιωμάτων και απαιτήσεων. Δεν αναφέρεται στο καταστατικό του οχήματος τιτλοποίησης (SV), αλλά οι επενδυτές πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε τμήμα σαν να ήταν δική τους επιχείρηση, ενώ αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Τα τμήματα μπορούν να δημιουργηθούν από το διοικητικό όργανο του SV με απλή ψηφοφορία, η οποία πρέπει να επικυρωθεί στα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού. Μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ρευστοποιήσει ένα μεμονωμένο τμήμα μιας ΣΠ αντί να ρευστοποιήσει ολόκληρη την ΣΠ.

Κατά συνέπεια, τώρα οι οικονομικές καταστάσεις και οι διανομές κερδών ενός χρηματοδοτούμενου με ίδια κεφάλαια διαμερίσματος μπορούν να εγκρίνονται αποκλειστικά από τον μέτοχο του διαμερίσματος. Σε σύγκριση με το προηγούμενο σύστημα, η τροποποίηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί μεγάλη πρόοδος.

Τα ένδικα μέσα είναι περιορισμένα. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαμαρτυρίας και η υποταγή είναι ενδημική. Ως εκ τούτου, τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από τις SV του Λουξεμβούργου υπόκεινται σε συμβατικούς περιορισμούς σχετικά με την αναγωγή, τη μη κατάσχεση και την υποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για την εξασφάλιση των επενδύσεων και την αποφυγή της πτώχευσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές για τη ρευστοποίηση και τη διασπορά των περιουσιακών στοιχείων αποτελούν απλή πρόταση και κανείς δεν είναι νομικά υποχρεωμένος να το πράξει. Είναι ελεύθεροι να ασκήσουν την ελεύθερη βούλησή τους όσον αφορά τη διασπορά των κεφαλαίων τους σε πολλαπλές φάσεις.

Αξιολόγηση χρηματοπιστωτικών μέσων:

Εκτός από την αναθεώρηση του νόμου περί τιτλοποίησης, το νομικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συνόλου κριτηρίων για την αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδει ο φορέας τιτλοποίησης (SV), το εκδιδόμενο μέσο στο πλαίσιο ενός SV περιλαμβάνει μερίδια, μετοχές καθώς και χρεωστικούς τίτλους.

Ρύθμιση των SVs στο Λουξεμβούργο:

Στο Λουξεμβούργο, η μεγάλη πλειονότητα των SV δεν ρυθμίζεται. Η νομοθεσία του Λουξεμβούργου δεν απαιτεί τη ρύθμιση ενός SV εάν δεν παρέχει χρηματοπιστωτικά μέσα στο ευρύ κοινό και δεν το κάνει σε συνεχή βάση. Μια εταιρεία που παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε τακτική βάση και απευθυνόμενη στο κοινό πρέπει να υπόκειται σε ρύθμιση από την Εποπτική Αρχή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα του Λουξεμβούργου (CSSF).

Πώληση των τίτλων των φορέων τιτλοποίησης (SV):

Το γεγονός και μόνο ότι μια εταιρεία έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμη να πουλήσει στο ευρύ κοινό. Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν μια έκδοση περιέχει προσφορά στο ευρύ κοινό, θα χρησιμοποιείται η βάση της “επισκόπησης” σε σχέση με κάθε ενδιάμεσο φορέα που παρέχει διανομή ή μηχανισμό.

Δεν θεωρείται δημόσια προσφορά στο πλαίσιο μιας λουξεμβουργιανής SV όταν τα χρηματοπιστωτικά μέσα προσφέρονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζει ο τραπεζικός νόμος του Λουξεμβούργου του 1993, ή όταν προσφέρονται μόνο μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων στο Λουξεμβούργο. Για να εξαιρεθεί μια έκδοση από την απαίτηση δημόσιας προσφοράς, πρέπει να πληρούται καθεμία από αυτές τις προϋποθέσεις. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ και άνω συνήθως δεν θεωρούνται ότι εκδίδονται στο ευρύ κοινό με τον ίδιο τρόπο.

Περιορισμοί:

Ο νόμος περί τιτλοποίησης καθιστά πλέον σαφές ότι μια προσφορά θεωρείται ότι γίνεται σε “συνεχή” βάση εάν τα χρηματοπιστωτικά μέσα εκδίδονται περισσότερες από τρεις φορές ετησίως σε τακτική βάση (λαμβανομένου υπόψη του συνολικού αριθμού εκδόσεων όλων των τμημάτων).

Στην περίπτωση μη ελεγχόμενων SV, δεν χρειάζεται να υποβληθεί αίτηση στην CSSF. Η επιλογή ενός ρυθμιζόμενου διαχειριστή, διαχειριστή ή θεματοφύλακα δεν απαιτείται από τον κανονισμό. Επιπλέον, ούτε τα έγγραφα της SV ούτε τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου υπόκεινται σε ρυθμιστικό έλεγχο ή έγκριση.

Εάν η έκδοση χρηματοπιστωτικών μέσων εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις του νόμου περί ενημερωτικών δελτίων του Λουξεμβούργου, ο οποίος εφαρμόζει την οδηγία της ΕΕ για τα ενημερωτικά δελτία, τότε μια μη ρυθμιζόμενη λουξεμβουργιανή SV δεν χρειάζεται να εκδώσει οποιαδήποτε μορφή ενημερωτικού δελτίου, ενημερωτικού δελτίου ή εγγράφου προσφοράς.

Διάθεση περιουσιακών στοιχείων φορέων τιτλοποίησης (SV):

Η τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων κινδύνου που διαχειρίζεται ενεργά το SV ή τρίτος, όπως οι εξασφαλισμένες δανειακές και χρεωστικές υποχρεώσεις, είναι πλέον δυνατή εάν τα χρηματοπιστωτικά μέσα του φορέα τιτλοποίησης (SV) εκδίδονται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Μια σημαντική στροφή από τη στρατηγική παθητικής διαχείρισης που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία περισσότερων εξασφαλισμένων δανειακών υποχρεώσεων (CLO) και εξασφαλισμένων χρεωστικών υποχρεώσεων (CDO) στο Λουξεμβούργο.

Χειρισμός SVs στο Λουξεμβούργο:

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις τραπεζικής αδειοδότησης για μια SV στο Λουξεμβούργο, γεγονός που της επιτρέπει να διαχειρίζεται τα δικά της κεφάλαια, να προσλαμβάνει τρίτους παρόχους υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του εκχωρητή ή του εκδότη των κεφαλαίων) ή/και να ορίζει τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Όσον αφορά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, μια SV μπορεί είτε να την αναλάβει εσωτερικά είτε να προσλάβει εξωτερική βοήθεια.

Διασφάλιση SVs:

Παλαιότερα, ένα δικαίωμα ασφάλειας μπορούσε να χορηγηθεί μόνο για έναν από τους δύο λόγους. Πρόκειται για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων της SV σε σχέση με την τιτλοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ή υπέρ των επενδυτών της. Οποιοσδήποτε παραβιάζει τον εν λόγω κανονισμό θα κηρύσσεται άκυρος.

Η παροχή δυνατότητας σε ένα SV να παρέχει ασφάλεια για υποχρεώσεις που σχετίζονται με τιτλοποίηση κατέστη δυνατή με τον νόμο περί τιτλοποίησης. Κατά συνέπεια, μέρη εκτός από τους άμεσους οφειλέτες της SV ή/και των θυγατρικών της ενδέχεται να είναι σε θέση να αποκτήσουν δικαιώματα εξασφάλισης επί του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου. Ο νόμος περί τιτλοποίησης, από την άλλη πλευρά, επιτρέπει πλέον σε ένα SV να παρέχει ασφάλεια για υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πράξη τιτλοποίησης.

Πάροχοι υπηρεσιών

Πολλές φορές, ο φορέας τιτλοποίησης μπορεί να επιλέξει τον αντιπρόσωπο κατοικίας στο Λουξεμβούργο, ο οποίος επιπλέον προσφέρει και καταστατική έδρα. Μπορεί επίσης να βοηθήσει με την υποβολή οικονομικών εκθέσεων και την προετοιμασία φόρων. Ανεξάρτητοι ελεγκτές πρέπει να προσλαμβάνονται από όλα τα SV, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν ρυθμιστεί από την CSSF, προκειμένου να ελέγχουν τους ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς τους.

Η φύλαξη των ρευστών διαθεσίμων και των κινητών αξιών των ρυθμιζόμενων SV πρέπει να ανατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στο Λουξεμβούργο ή έχει συσταθεί εκεί. Οι μέτοχοι της SV πρέπει να εγκρίνουν και στη συνέχεια να δημοσιεύουν αυτούς τους λογαριασμούς τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων:

Οι φορείς τιτλοποίησης του Λουξεμβούργου υποχρεούνται να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) βάσει του κανονισμού ΕΚΤ/2013/40 και της εγκυκλίου 2014/236, αντίστοιχα, της Κεντρικής Τράπεζας του Λουξεμβούργου σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για φορείς τιτλοποίησης. Οι κανόνες αυτοί θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα του Λουξεμβούργου, αντίστοιχα.

Όταν συνάπτουν συναλλαγές επί παραγώγων, οι SVs ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται από τον κανονισμό για την υποδομή της ευρωπαϊκής αγοράς (EMIR) (EMIR).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα υποχρεούνται επίσης να παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό EMIR (κανονισμός ΕΕ αριθ. 648/2012), πέραν της εκπλήρωσης άλλων υποχρεώσεων, όπως η σύναψη συμβάσεων παραγώγων.

Υπάρχει μια νέα απαίτηση ότι τα ταμεία τιτλοποίησης, τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα, πρέπει πλέον να εγγράφονται στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο του Λουξεμβούργου. Σύμφωνα με την τροποποίηση που έγινε στις 8 Ιουνίου 2011, οι Οντότητες ΟΕΕΠΑΠ των οποίων ο μοναδικός σκοπός είναι η διενέργεια μίας ή περισσότερων πράξεων τιτλοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ/2013/40 (οι Οντότητες Ειδικού Σκοπού Τιτλοποίησης) δεν εμπίπτουν κατά κανόνα στο πεδίο εφαρμογής του Οδηγία 2011/61/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε το 2011.

Απαλλαγή από τους νόμους περί ΔΟΕΕ:

Ο νόμος περί ΔΟΕΕ (Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • εμπλέκονται οι πρωτογενείς δανειστές, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η χορήγηση νέων δανείων
  • Τα SV εκδίδουν δομημένα προϊόντα που προσφέρουν κυρίως συνθετική έκθεση σε περιουσιακά στοιχεία εκτός των δανείων
  • σε συνθήκες όπου η μεταφορά πιστωτικού κινδύνου είναι μόνο επικουρική.

Εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια (ΟΕΕ)

Ωστόσο, παρόλο που οι SV πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου περί ΔΟΕΕ για να ταξινομηθούν ως οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης, δεν πληρούν τα κριτήρια για να ταξινομηθούν ως Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ). Αυτό ισχύει εάν εκδίδουν μόνο χρηματοπιστωτικά προϊόντα που βασίζονται σε χρέος ή εάν η διαχείρισή τους δεν γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα του “καθορισμένου επενδυτικού σχεδίου”.

Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Οι SV του Λουξεμβούργου θα εξαιρεθούν από τον κανονισμό λόγω του ότι ο ορισμός της τιτλοποίησης στο νόμο περί τιτλοποίησης είναι πιο διευρυμένος από τον ορισμό του κανονισμού.

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/2402 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Ιανουαρίου 2018, οι συναλλαγές που περιέχουν τιτλοποίηση υπόκεινται σε αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι ο ορισμός της “τιτλοποίησης” στον κανονισμό θα πρέπει να εξεταστεί σε ατομική βάση, παρά το γεγονός ότι, στην πράξη, πολλές συναλλαγές τιτλοποίησης έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα χωρίς ιδιαίτερες ρυθμίσεις.

Φορολογικό καθεστώς των φορέων τιτλοποίησης (SV)

Δεν υπάρχουν απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων του Λουξεμβούργου για μια SV που έχει συσταθεί ως εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι ένα SV μπορεί να συσταθεί είτε ως εταιρική οντότητα είτε ως περιουσιακό στοιχείο που ανήκει σε τρίτους κατά τη σύστασή του.

Καθαρός φόρος πλούτου:

Υπάρχει η πιθανότητα να πρέπει να καταβάλει ο SV έναν ετήσιο ελάχιστο φόρο καθαρού πλούτου (NWT). Η ελάχιστη ετήσια επιβάρυνση της ΝΤΤ για τις SV είναι 4.815 ευρώ, εάν ο ισολογισμός τους περιλαμβάνει τουλάχιστον 90% επιλέξιμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών μετρητών. Για να ισχύσει αυτό, το SV πρέπει να υπόκειται στο φορολογικό σύστημα SV. Για τις SV που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, η ετήσια τιμή για το NWT μπορεί να κυμαίνεται από 535 έως 32.100 ευρώ, ανάλογα με το συνολικό ποσό των ακαθάριστων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.


Εταιρικό

Εισόδημα

Φόρος Εισοδήματος (CIT)

Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος (CIT) επί του παγκόσμιου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2022 θα είναι 18,19%, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης αλληλεγγύης 7% για το ταμείο απασχόλησης. Κατά συνέπεια, ο συνολικός συνολικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 24,94%.

Αυτό μπορεί να αποφευχθεί εάν η φορολογική δομή της SV μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Μια εταιρεία μπορεί να εκπέσει οποιουσδήποτε τόκους, μερίσματα ή άλλες πληρωμές προς τους κατόχους ή πιστωτές των εκδοθέντων τίτλων της, ακόμη και αν η SV υπόκειται στο Συνολικό Συντελεστή, δεδομένου ότι οι πληρωμές αυτές εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας.

Το εκτεταμένο δίκτυο διπλών φορολογικών συμφωνιών του Λουξεμβούργου παρέχει στην SV πρόσβαση σε οδηγίες της ΕΕ (όπως η οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες) και κανονισμούς της ΕΕ.

Φορολογικά διαφανή οχήματα:

Ένα φορολογικά διαφανές όχημα είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού που βασίζεται σε ταμείο τιτλοποίησης. Οι επενδυτές σε SV είναι αυτοί που είναι τελικά υπεύθυνοι για την καταβολή φόρων επί του παραγόμενου εισοδήματος, όχι το ίδιο το όχημα τιτλοποίησης.


Νομοθεσία του Λουξεμβούργου για τη φορολογία εισοδήματος (LITL)

:

Οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου εξέδωσαν την εγκύκλιο L.I.R. αριθ. 168bis/1 στις 8 Ιανουαρίου 2021. Χρησιμοποιώντας την εγκύκλιο, οι φορολογούμενοι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός περιορισμού της έκπτωσης των τόκων που εφαρμόστηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 της 12ης Ιουλίου 2016 για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. (ATAD).

Στο βαθμό που ένας φορολογούμενος πραγματοποιεί “δαπάνες δανεισμού που υπερβαίνουν τα όρια” κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης φορολογικής περιόδου, μόνο το μεγαλύτερο ποσό από το 30 τοις εκατό του EBITDA του φορολογούμενου ή 3 εκατομμύρια ευρώ εκπίπτει σύμφωνα με το άρθρο 168α του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος του Λουξεμβούργου (LITL). Το άρθρο 168α του LITL τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτήσεις του νόμου. Η πρόθεση αυτής της διάταξης είναι να αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από το να μειώνουν τη συνολική φορολογική τους επιβάρυνση με υπερβολικές πληρωμές τόκων, γεγονός που συνάδει με τον διακηρυγμένο στόχο της ATAD και τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την προκαταρκτική διατύπωση του νόμου.

ATAD I και II:

Ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων στο πλαίσιο της BEPS, όπως η οδηγία κατά της φοροαποφυγής (ATAD), η οποία ενσωματώθηκε στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου για τη φορολογία εισοδήματος (LITL) την 1η Ιανουαρίου 2020 (“ATAD I”) και στη συνέχεια την 1η Ιανουαρίου 2022 (“ATAD II”). Η ATAD I, επικεντρώνεται στη θέσπιση νόμων για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, νέους κανόνες περιορισμού των τόκων, κανόνες κατά της υβριδικότητας, και φόρους εξόδου, καθώς και γενικούς κανόνες κατά της φοροαποφυγής.

Τα κριτήρια υβριδικής αναντιστοιχίας της ATAD I είναι πλέον ευρύτερα εφαρμόσιμα χάρη στην ATAD II, η οποία περιλαμβάνει νέους περιορισμούς για τη διαδικασία αντίστροφης υβριδοποίησης. Όσον αφορά τις διεθνείς τιτλοποιήσεις, ένα από τα νομοθετικά προβλήματα και τις φιλοδοξίες του Λουξεμβούργου είναι να κρατήσει τις SV ή/και τις ιδιαιτερότητές τους εκτός του πεδίου εφαρμογής της ATAD όσο το δυνατόν πιο ευέλικτα και προσαρμοστικά, προκειμένου να διατηρηθεί η ελκυστικότητα του Λουξεμβούργου για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τιτλοποίησης.

Πολυμερή μέσα:

Όσον αφορά τις ρήτρες κατά της συνθήκης, οι προσπάθειες BEPS και η εκτέλεση των μέτρων αυτών με την υιοθέτηση του πολυμερούς μέσου (MLI) είναι αμφότερες σχετικές. Προκειμένου να συμμορφωθούν με τους τελευταίους κανονισμούς κατά της BEPS, το MLI παρέχει στα συμμετέχοντα κράτη, όπως το Λουξεμβούργο, ένα εύχρηστο εργαλείο.


Περιορισμός παροχών (LOB)

:

Θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα περιορισμού των οφελών (LOB), ή τουλάχιστον η δοκιμασία του κύριου σκοπού, για να αποθαρρυνθούν οι κυβερνήσεις από το “treaty shopping”. Λόγω της απαίτησης του LOB, τα SV, όπως και τα οχήματα συλλογικών επενδύσεων, δεν πρέπει να στερούνται τα οφέλη των φορολογικών συνθηκών. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο κανόνας LOB είναι πολύ βέβαιο ότι δεν θα μπορεί να τηρηθεί από μια SV του Λουξεμβούργου (οι επενδυτές δεν κατοικούν κυρίως στο Λουξεμβούργο).

Για το λόγο αυτό, οι SV θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κάτοικοι των συμβαλλόμενων κρατών οι οποίοι είναι φορολογικά υπεύθυνοι) στο εν λόγω κράτος και οι οποίοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι του εισοδήματος και των κερδών τους. Η ιδιοκτησία και ο έλεγχος του εισοδήματος και των κερδών των SV θα πρέπει επίσης να απαιτείται. Για να είναι επιλέξιμη για τα οφέλη των συνθηκών, μια SV πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια.

Δοκιμή κύριου σκοπού (PPT):

Ο κύριος όγκος των φορολογικών συμφωνιών του Λουξεμβούργου θα ενσωματώνει πλέον ένα τεστ κύριου σκοπού (PPT) από εδώ και στο εξής. Η πιο πρόσφατη κατευθυντήρια γραμμή του ΟΟΣΑ περιγράφει ορισμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι SV του Λουξεμβούργου. Ένα SV χρησιμοποιείται επίσης ως παράδειγμα στον οδηγό.

Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί η PPT. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κοινό νόμισμα της περιφερειακής ομάδας. Πρέπει να εφαρμόζεται μαζί με υψηλή φήμη μεταξύ των επενδυτών, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που είναι πολύγλωσσο και βρίσκεται σε δικαιοδοσία μέλος της συγκεκριμένης περιφερειακής ομάδας.

Μαζί με την αξιοπιστία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των επενδυτών και του εργατικού δυναμικού, η πολιτική σταθερότητα παίζει επίσης ζωτικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Σε περίπτωση που μια κυβέρνηση δεν είναι σταθερή, οι διάφορες τροποποιήσεις και πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν τα SVs.

Επιπλέον, οι αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων και το εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας μπορούν επίσης να αποτελέσουν κρίσιμο σημείο όταν πρόκειται για την εφαρμογή της ΣΔΠ.

Νομοθεσία περί τιμολόγησης μεταβιβάσεων:

Η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου εισπράττει φόρους στην πηγή και κεφαλαιακές επιβαρύνσεις, εκτός από ένα πάγιο τέλος 75 ευρώ για τη σύσταση και κάθε τροποποίηση του καταστατικού των SV που συστήνονται ως εταιρείες.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης ενός SV μπορεί να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος υπόκειται σε διαφοροποιήσεις κατά περίπτωση. Ωστόσο, οι μη ρυθμιζόμενες SV απαλλάσσονται από τα ρυθμιστικά τέλη.

Τα άρθρα 56 και 56 bis LIR του LITL διευρύνουν και αποσαφηνίζουν τη νομοθεσία περί τιμών μεταβίβασης που ισχύει για τις SV του Λουξεμβούργου επιπλέον των γενικών απαιτήσεων περί τιμών μεταβίβασης. Παρά το γεγονός ότι αυτό θα πρέπει να έχει μόνο περιορισμένο αντίκτυπο στην πράξη, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν πρόκειται για θέματα συνθηκών.

Λόγω της εξελισσόμενης νομοθεσίας του Λουξεμβούργου για τις τιμές μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένης της εγκυκλίου για τη χρηματοδότηση του ομίλου (η οποία αποσαφηνίζει τους κανόνες για τις συναλλαγές χρηματοδότησης εντός του ομίλου), και ιδίως των νέων εγκυκλίων αριθ. LIR 56/1 και LIR 56Bis/1, οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου έχουν αυξήσει την προσοχή τους στις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών. Αυτό είναι αποτέλεσμα των αλλαγών στους κανονισμούς του Λουξεμβούργου για τις τιμές μεταβίβασης. Η εγκύκλιος χρηματοδότησης του ομίλου δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες ενός SV, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενεργή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στις συναλλαγές που συνήθως πραγματοποιούνται από ένα SV.

Κατώτατη γραμμή:

Λόγω της έλλειψης καθορισμένων προτύπων υποκεφαλαιοποίησης ή ελάχιστης κεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο της φορολογικής νομοθεσίας του Λουξεμβούργου, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο, όπως οι SV, απαλλάσσονται από τους δείκτες χρέους προς ίδια κεφάλαια. Ακόμη και αν επιτρέπεται η υποκεφαλαιοποίηση, αυτό ισχύει.

Όσον αφορά τις κανονικές SOPARFI, οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου έχουν δημιουργήσει διοικητικές πρακτικές που θεωρούν ότι η αναλογία 85/15 χρέους προς ίδια κεφάλαια αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τις επενδυτικές πράξεις χαρτοφυλακίου που πραγματοποιούνται από SOPARFI των οποίων η μόνη εξασφάλιση είναι τα ίδια τους τα περιουσιακά στοιχεία.

Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Λουξεμβούργου που χρησιμοποιούν τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για τις επενδύσεις τους υπόκεινται σε αυτή την πρακτική. Το ένα τοις εκατό των μετοχών και το 14 τοις εκατό των άτοκων δανείων των μετόχων αποτελούν το υπόλοιπο 15 τοις εκατό. Λόγω αυτής της διαφοράς μεταξύ των SVs του Λουξεμβούργου και των SOPARFIs, ενδέχεται να είναι σε θέση να επιτύχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η Damalion Luxembourg σας βοηθάει με επιχειρηματική νοοτροπία να κατανοήσετε το επιχειρηματικό σας μοντέλο και να αποκτήσετε βιώσιμη αξία.


Επικοινωνήστε μαζί μας
για να καταχωρήσετε το όχημά σας τιτλοποίησης σήμερα.