בחרו עמוד

ב-17 בדצמבר 2021, הפרלמנט השוויצרי החל לתקן את חוק ניכוי מס במקור. כדי לחזק עוד יותר את שוק הון החוב של המדינה ולהגביר את המוניטין שלה כתחום שיפוט אטרקטיבי לפעילות פיננסית של הקבוצה, הסכימו הרשויות לבטל ניכוי מס במקור על תשלומי ריבית באג”ח. רפורמת ניכוי מס במקור כוללת גם שינויים בחוק מס הבולים השוויצרי. השינויים הקריטיים צפויים להיאכף ב-1 בינואר 2023 אך עדיין עשויים להיות כפופים להצבעה עממית לפני חקיקתם בפועל.

מבוא לחוק ניכוי מס במקור של שוויץ

שוויץ מטילה ניכוי מס במקור של 35% על תשלום ריבית אג”ח בין היתר. בהתחשב בשיעור ניכוי מס במקור הגבוה, איגרות חוב שהונפקו על ידי ישויות משפטיות שוויצריות נחשבות כלא אטרקטיביות על ידי משקיעים זרים. זוהי גם הסיבה לכך שחברות רב-לאומיות מבוססות שוויץ מעדיפות גישה לשוקי הון חובות באמצעות הנפקת אג”ח של חברות קבוצתיות זרות, כאשר הקבוצות המבוססות בשווייץ שלהן מספקות תמיכה, בעת הצורך.

קובעי מדיניות שוויצרים רצו זה מכבר לבצע רפורמה במשטר ניכוי מס במקור הקיים בתשלומי ריבית אג”ח על מנת לחזק את כשירות שוק ההון של המדינה. היו כמה הצעות בעבר, אך קיבלו תגובות מעורבות מרשויות החקיקה.

המועצה הפדרלית השוויצרית היא שגיבשה יוזמת חקיקה חדשה. החוק לחיזוק שוקי הון חובות (ASDCM) , כולל את ביטול ניכוי המס השוויצרי על תשלומי ריבית אג”ח עבור כל האג”ח שהונפקו מ-1 בינואר 2023 ואילך.

הפרלמנט השוויצרי אישר לבסוף את ASDCM ב-17 בדצמבר 2021 עם חקיקת השינויים שיושמו החל מה-1 בינואר 2023 ושינויים מסוימים שיוחקו במועד מאוחר יותר. ה-ASDCM לא רק מציג את ביטול ניכוי מס במקור בשוויץ, אלא גם משרטט אמצעים אחרים כגון גביית ניכוי מס במקור על תשלומים מיוצרים ותיקונים בחוק מס הבולים השוויצרי.

לפעול לחיזוק שוק ההון חוב מאפיינים עיקריים

 • ביטול WHT Swiss על תשלומי ריבית אג”ח ללא החלפה.
 • לאחר חקיקה, תשלומי הריבית היחידים שימשיכו להיות מוערכים עם Swiss WHT הם תשלומי ריבית על הפקדות בנקאיות שבוצעו לבנקים תושבי שוויץ ולחברות ביטוח.

השפעת ניכוי מס במקור על תשלומי ריבית באג”ח על האקלים הפיננסי של שוויץ

 • השפעה חיובית משמעותית על שווקי הון החוב והחוב הבנקאי של המדינה.

בכל הנוגע לשוק החוב הבנקאי, הסכמי המסגרת הרווחים עם לווים שוויצרים כוללים את עשרת הכללים החוץ-בנקאיים ועשרים החוץ-בנקאיים.

 • כלל עשרת החוץ בנקאיים מגביל את הסכום הכולל של מלווים חוץ בנקאיים לעשרה.
 • כלל העשרים החוץ-בנקאי מחייב את המספר הכולל של נושים חוץ-בנקאי של הלווה עבור כל החובות הפתוחים הקריטיים לזכאות לאגרת חוב שלא תעלה על עשרים.

עשרת הכללים החוץ בנקאיים ועשרים החוץ בנקאיים צפויים להתיישן לאחר חקיקת ביטול ה-WHT השוויצרי על תשלומי ריבית אג”ח. ישנם יתרונות רבים לשינוי זה וכוללים:

 • אפשרות מוגברת להרחבת הסכמי ההסדר, אשר בתורו מגבירה את האטרקטיביות של שוקי החוב בשוויץ עבור חברות הלוואות אלטרנטיביות, כגון אלו העוסקות בקרנות חוב פרטיות.

בכל הנוגע לשוקי הון חוב, איגרות החוב שהונפקו על ידי קבוצת חברות שאינן שוויצריות אך מובטחות על ידי ישות קבוצתית שוויצרית הכרוכה בהקפדה על כללי הזרימה חוזרת צפויות להתיישנות ברגע שביטול ה-WHT השוויצרי ייכנס לבסוף.

הוראות מעבר

 • חשוב לזכור כי ניכוי מס במקור יבוטל רק בהנפקות אג”ח חדשות. המשמעות היא שדבר לא ישתנה לגבי איגרות חוב שכבר הוערכו בניכוי מס במקור לפני ובמועד חקיקתה.
 • ה-WTH השוויצרי יחול רק על איגרות חוב ששוחררו על ידי מנפיק בשוויץ והן כפופות לניכוי מס במקור.
 • איגרות חוב זרות שהונפקו ניתנות להגירה לשוויץ מתאריך חקיקת התיקון, מבלי שלפעולה זו תהיה השלכות מס ואילך.
 • הגבלות על השימוש בתמורה יתיישנו ברגע שביטול ה-WTH השוויצרי ייכנס לתוקף.

ניכוי מס במקור על תשלומים מיוצרים

תשלומים מיוצרים בשוויץ מתרחשים בשתי צורות:

 • במסגרת הסדרי השאלת ניירות ערך, שבהם הלווה נדרש לשלם למלווה כל הכנסה, כגון בצורת דיבידנדים ותשלומי ריבית שהתקבלו ממנפיק ניירות ערך.
 • תחת ניירות ערך שנמכרו לפני תאריך האקס, אך סגירת העסקה מתרחשת לאחר תאריך האקס.

באופן מסורתי, הנוהג המנהלי של מינהל המס הפדרלי של שוויץ (SFTA) מחייב את האפוטרופוסים השוויצרים לנכות ניכוי מס במקור על תשלומים שיוצרו. הוראה זו הוכנסה כדי למנוע מצבים בהם מוחזר יותר ניכוי מס במקור בשוויץ מאשר ניכויי ניכוי במקור בפועל.

בשנת 2017, בית המשפט העליון הפדרלי של שוויץ הגיע למסקנה שלחוק ניכוי מס במקור אין כל בסיס חוקי לניכוי מס במקור על תשלומים שיוצרו.

עם החוק לחיזוק שוקי הון חובות, הגוף המחוקק במדינה הקים בסיס חוקי להערכת WHT של שוויץ על תשלומים מיוצרים.

 • ניכוי מס במקור מחויב על מי שמזכה, משלם, מקזז, מפרק או מעביר תשלומים שיוצרו יהיו כפופים לניכוי מס במקור. ברוב המקרים, האדם המוערך עם WHT הוא האפוטרופוס לניירות ערך.
 • על פי הלכת ה-WHT השוויצרית החדשה, ינוכו ניכוי מס במקור על תשלומים שיוצרו לאפוטרופוסים שאינם שוויצרים של ניירות ערך שוויצריים.

ההוראות יובהרו לאחר פרסום ההנחיות המנהליות ממינהל המס הפדרלי של שוויץ (SFTA).

ניכוי מס במקור שוויצרי על הפצות של תוכניות השקעות קיבוציות

 • הכנסה שתתקבל מתוכניות השקעות קיבוציות מקומיות עדיין תהיה חייבת במס במקור.
 • פטור על ניכוי מס במקור ייושם עבור ריבית המתקבלת בתוכניות השקעה קיבוצית.
 • ריבית שתחולק על ידי תוכניות השקעה קיבוצית תהיה נקייה משומות ניכוי מס במקור.
 • במהלך התייעצות נדחה פטור חלקי עבור הכנסות חוץ מתוכניות קולקטיביות.

הוראות פרגמטיות לניכוי מס במקור

 • לא תיערך ניכוי מס במקור, ולא יסרב החזר בגין טעויות גם כאשר נישום יכול לספק הוכחה כי אין הפסד מס כתוצאה מאי עמידה בדרישות החוק.

תיקונים לחוק מס בולי העברה בשוויץ

תבוטל מס בולים של 0.15% על עסקאות בשוק המשני הכוללות איגרות חוב מקומיות. עם זאת, מס הבולים של 0.3% על עסקאות בשוק המשני הכוללות אג”ח שהונפקו בחו”ל יימשך במקרה שסוחר ניירות ערך מקומי ישחק את תפקיד המתווך.

 • ניירות חוב שוויצריים ושאינם שוויצרים לא יותר משנים עשר חודשים יהיו פטורים ממס בולי העברה שוויצרי.
 • מקנה פטור ממס בולים להנפקה ופדיון של יחידות בקרנות השקעה שאינן שוויצריות המחזיקות במכשירי חוב עם מועד פירעון של פחות מ-397 ימים.

ביטול מס בולים של העברה שוויצרית על מכירת השתתפות מוסמכת

 • רכישה ומכירה של השתתפויות בהשתתפויות מקומיות וזרות הן 0.15% ו-0.30 בהתאמה במקרה שסוחר בניירות ערך מקומי משמש כמתווך.
 • חברת אחזקות מקומית עשויה גם להיות סוחרת בניירות ערך.
 • תיווך, כמו גם רכישה ומכירה של השתתפויות בשיעור של 10% או יותר לא יוערכו עוד במס בולים, אם ההשתתפות כשירה כרכוש קבוע לפי א. 960cd CO.

כניסתו לתוקף ב-1 בינואר 2023

אלא אם כן יתקיים משאל עם נגד הצעת החוק, ביטול ניכוי מס במקור בשוויץ על תשלומי ריבית אג”ח ייחקק ב-1 בינואר 2023. מכיוון שמפלגות פוליטיות גדולות הביעו בבירור את תמיכתן במשאל עם, סביר מאוד להניח שלבוחרים בשווייץ תהיה מילה אחרונה על רפורמת ניכוי מס במקור . במקרה של משאל עם כושל, תשלומי ריבית אג”ח שהונפקו על ידי מנפיקים תושבי שוויץ לא יהיו כפופים ל-WHT של שוויץ לאחר ה-1 בינואר 2023. מנגד, תשלומים על איגרות חוב שהונפקו על ידי מנפיק שוויצרי לפני 1 בינואר 2023 ימשיכו להיות מוערכים בניכוי מס במקור. חקיקת החלקים האחרים של ניכוי מס במקור השוויצרי על תשלומי ריבית אג”ח תיפול על פי שיקול דעתה של המועצה הפדרלית השוויצרית, אך לא צפויה להתרחש בכל עת לפני ה-1 בינואר 2023.

אם יש לך שאלות כלשהן הקשורות לביטול ניכוי מס במקור בשוויץ על תשלומי ריבית אג”ח, אנא צור קשר עם מומחי Damalion שלנו עוד היום.

מידע זה אינו מיועד להחליף מס אישי או ייעוץ משפטי ספציפי. אנו מציעים לך לדון במצב הספציפי שלך עם מס או יועץ משפטי מוסמך.