Επιλογή Σελίδας

Το Reserved Alternative Investment Fund ή RAIF προσφέρει μια εξαιρετικά ελκυστική λύση για την εφαρμογή εναλλακτικών επενδυτικών στρατηγικών που μπορούν να αξιοποιηθούν από ντόπιους και ξένους επενδυτές. Αυτό το καθεστώς εισήχθη από το Μεγάλο Δουκάτο το 2016 με πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας του επενδυτικού κεφαλαίου της χώρας και του τοπίου διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπληρώνοντας την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τις εναλλακτικές διαχειριστικές επενδύσεις κεφαλαίων (AIFMD).

Ουσιαστικά, το RAIF πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Διαχειριστών Εναλλακτικών Επενδύσεων και οι νόμοι μεταφοράς του 2013 στο εθνικό δίκαιο. Με αυτό κατά νου, τα επενδυτικά οχήματα μπορούν να αποκτήσουν ευρωπαϊκό διαβατήριο προς όφελός του. Ουσιαστικά, η RAIF είναι επιχείρηση του Λουξεμβούργου για συλλογικές επενδύσεις (UCI) με στόχο τη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων σε περιουσιακά στοιχεία από την εφαρμογή της αρχής της διάδοσης των κινδύνων. δίνοντας έτσι στους επενδυτές πολλά υποσχόμενα οφέλη στη διαχείριση των δικών τους περιουσιακών στοιχείων.

Οι μετοχές προορίζονται αποκλειστικά για καλά ενημερωμένους επενδυτές-επιλέξιμους επενδυτές που έχουν δηλώσει εγγράφως ότι συμμορφώνονται με τον ορισμό του καλά ενημερωμένου επενδυτή βάσει του νόμου RAIF. Ένας καλά ενημερωμένος επενδυτής πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με την μελλοντική επένδυση, με επένδυση ύψους τουλάχιστον 125.0000 ευρώ. Επιπλέον, ένα άτομο είναι επιλέξιμο να είναι καλά ενημερωμένος επενδυτής μετά από αξιολόγηση ενός πιστωτικού ιδρύματος που εμπίπτει στο κυρίαρχο πεδίο εφαρμογής των τραπεζικών νόμων, από μια εταιρεία επενδύσεων ή από μια εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Τέλος, θα πρέπει να αποδείξει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να μπορέσει να αξιολογήσει τις δυνατότητες εφικτότητας και ανάπτυξης που επενδύουν σε κάθε δεδομένο ΟΕΕ.

 • Σχηματισμός RAIF

Ένα RAIF μπορεί να δημιουργηθεί με τις ακόλουθες νομικές μορφές:

 • Πρότυπο συμβατικό έντυπο (κοινό ταμείο)
 • Εταιρική μορφή (SICAV και SICAF)
 1. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 2. Partnership Limited by Shares
 3. Κοινοπραξία περιορισμένης εταιρικής σχέσης
 4. Ειδική περιορισμένη εταιρική σχέση
 5. Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 6. Συνεταιριστική Ανώνυμη Εταιρεία

Ανεξάρτητα από την προτιμώμενη νομική μορφή, οι RAIF υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις γενικές διατάξεις του νόμου του Λουξεμβούργου για τις εταιρείες. Η διαχείριση της εταιρείας πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο AISM εγκατεστημένο σε τοπικό επίπεδο ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

 • Γιατί το RAIF είναι κατάλληλο όχημα στο Λουξεμβούργο
 1. Παρουσιάζει μεγαλύτερη ευελιξία, αποκομίζοντας ταυτόχρονα τα οφέλη της απόκτησης διαβατηρίου της ΕΕ
 2. Υψηλή αποδοτικότητα και ενεργητικότητα διαφόρων αρχών του Λουξεμβούργου
 3. Οικονομική σταθερότητα του Λουξεμβούργου
 4. Εξαιρετικός επαγγελματισμός στον χρηματοπιστωτικό τομέα
 • Επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία και διαφοροποίηση

Παρόμοια με το καθεστώς του Ειδικού Επενδυτικού Ταμείου (SIF), οι RAIF μπορούν να επενδύσουν σε οποιοδήποτε τύπο νόμιμα αποκτηθέντος περιουσιακού στοιχείου. Επιπρόσθετα, κάθε τύπος επενδυτικής στρατηγικής επιτρέπεται χωρίς προκαθορισμένους περιορισμούς, με την προϋπόθεση ότι ένας διαχειριστής RAIF έχει την ικανότητα να κατανέμει αποτελεσματικά τους επενδυτικούς κινδύνους. Ενώ ο νόμος RAIF είναι ασαφής ως προς τον ορισμό και το εύρος της απαίτησης διαφοροποίησης, περαιτέρω σαφήνεια μπορεί να βρεθεί στις νομοθετικές επεξηγηματικές σημειώσεις που αναφέρονται στο καθεστώς SIF και σχετίζονται Εγκύκλιος CSSF 07/309 σε σχέση με την εξάπλωση κινδύνων από SIFs Το Έχοντας αυτά τα υπόψη, τα ακόλουθα ισχύουν για τα RAIF:

 1. Η RAIF δεν επιτρέπεται να επενδύει περισσότερο από το 30% των περιουσιακών στοιχείων ή των δεσμεύσεών της σε τίτλους της ίδιας φύσης που εκδίδονται από τον ίδιο εκδότη. Επιπλέον, κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στοχευμένου έργου ομπρέλας για επενδύσεις συλλογής θεωρείται ως ξεχωριστός εκδότης. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο εάν διασφαλιστούν οι αρχές που αφορούν τον διαχωρισμό των υποχρεώσεων μεταξύ διαφόρων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων.
 2. Οι σύντομες πωλήσεις δεν πρέπει να οδηγούν το RAIF να κατέχει μια μικρή θέση σε τίτλους του ίδιου είδους και να εκδίδονται από τον ίδιο εκδότη, οι οποίοι μπορεί να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 30% του συνολικού ενεργητικού της RAIF.
 3. Όταν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα εργαλεία, το RAIF πρέπει να καθορίσει ακόμη και τον κίνδυνο εξάπλωσης μέσω των σωστών στρατηγικών διαφοροποίησης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων του. Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος σε μια εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή περιορίζεται μόνο ανάλογα με την ποιότητα και την επιλεξιμότητα του άλλου μέρους.
 • Το τροποποιημένο εταιρικό δίκαιο για RAIFs στο Λουξεμβούργο

ο εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου αναγνωρίζει τις παλιές πρακτικές, σέβεται τη συμβατική ελευθερία των μετόχων και τη νομική ασφάλεια που αφορά τρίτους. Οι εκσυγχρονισμένες νομοθεσίες του εταιρικού δικαίου στοχεύουν στη χαλάρωση του καθεστώτος που περιλαμβάνει μετοχές χωρίς δικαιώματα ψήφου από ανώνυμες εταιρείες ή ΑΕ. Αυτό ανοίγει το δρόμο για τη διατήρηση των δικαιωμάτων των μετόχων που προσπαθούν να διατηρήσουν τα οικονομικά τους δικαιώματα εντός μιας εταιρείας. Επιπλέον, οι RAIF μπορούν να εκδίδουν μετοχές κάτω από την ονομαστική αξία ή ακόμη και με άνισες αξίες.

Οι κανόνες που επηρεάζουν ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SaRL) έχουν τροποποιηθεί και περιλαμβάνουν αύξηση του αριθμού μέγιστων μετόχων από 40 σε 100, έκδοση μετοχών παρακολούθησης και συμπερίληψη ρήτρας εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου που επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με μερικούς συγκεκριμένους περιορισμούς. Τέλος, ένα SaRL έχει πλέον τη δυνατότητα να εκδίδει εξαγοράσιμες μετοχές και κέρδη με ή χωρίς δικαιώματα ψήφου με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ευελιξία και ανάπτυξη μεταξύ των επενδυτών.

Ο εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου, μαζί με τις πολλές αλλαγές του, έχουν κάνει το SaRL να μοιάζει με ένα SA από κάποια άποψη. Μια νέα νομική μορφή που ονομάζεται société par action simplifiée εισήχθη στο τροποποιημένο εταιρικό δίκαιο το οποίο συμμορφώνεται με το ίδιο σύνολο κανόνων όπως αυτοί που διέπουν τις Α.Ε.

 • Φορολογικό καθεστώς RAIF Λουξεμβούργου

Όπως ένα Κοινό Ταμείο Επενδύσεων, ένα RAIF αντιμετωπίζεται ως φορολογικά διαφανές. Στο πραγματικό περιβάλλον εργασίας, οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου θεωρούν ότι το εισόδημα RAIF θα μεταφερθεί στους επενδυτές του μόλις διανεμηθούν πλήρως τα κέρδη.

Ουσιαστικά, το RAIF στο έντυπο SICAV ή SICAF θα πρέπει να είναι διαφανές για φορολογικούς λόγους.

Επιπλέον, τα RAIF που έχουν ενσωματωθεί ως SICAV ή SICAF θα κατηγοριοποιηθούν στο πλαίσιο της κοινής μορφής ετερόρρυθμης εταιρείας ή μιας ειδικής ετερόρρυθμης εταιρείας- και τα δύο είναι φορολογικά διαφανή.

 • Απαλλαγές από τους φόρους εισοδήματος του Λουξεμβούργου

Κατά κανόνα, οι RAIF απαλλάσσονται από τους φόρους εισοδήματος του Λουξεμβούργου, όπως ο φόρος εισοδήματος εταιρειών, ο καθαρός φόρος περιουσίας και ο δημοτικός φόρος. Αυτό σημαίνει ότι δεν δικαιούστε καμία φορολογική πίστωση.

Τυχόν μερίσματα ή τόκοι που εισπράττονται από RAIF από επενδύσεις υπόκεινται σε παρακρατούμενους φόρους από το εξωτερικό και ενδεχομένως θα επωφελούνται από φορολογικές συνθήκες, αλλά μόνο σε ορισμένο βαθμό.

Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για εισφορές RAIF.

Δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου σε εκδόσεις μετοχών ή μεταβιβάσεις.

Η φορολογία των ξένων επενδυτών θα υπόκειται στις αντίστοιχες χώρες διαμονής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου RAIF, ένα RAIF καλείται να πληρώσει ετήσιο φόρο συνδρομής 0,01% της αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων ενός RAIF. Ο φόρος αυτός μπορεί να καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση και με βάση το καθαρό περιουσιακό στοιχείο που υπολογίζεται στο τέλος κάθε τριμήνου. Ο νόμος RAIF εξαιρεί την επιβολή φόρου εγγραφής στο μέρος των περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται σε άλλους ΟΣΕ του Λουξεμβούργου που υπόκεινται σε αυτόν τον φόρο, ορισμένη χρηματοδότηση θεσμικών οργάνων, χρηματοδότηση μικροχρηματοδοτήσεων και χρηματοδότηση συνενώσεων συντάξεων.

 • Προαιρετικό φορολογικό καθεστώς για επενδύσεις RAIF σε κεφάλαια κινδύνου

Μπορεί να εφαρμοστεί ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς παρόμοιο με εκείνο που ισχύει για το SICAR, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφά τους δηλώνουν ότι ο κύριος στόχος τους είναι να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους σε περιουσιακά στοιχεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και ότι όλες οι απαιτήσεις του εταιρικού δικαίου εφαρμόζονται σε αυτά. Η επένδυση σε κεφάλαια κινδύνου μεταφράζεται σε άμεση και έμμεση συνεισφορά περιουσιακών στοιχείων σε οντότητες ενόψει της έναρξης, ανάπτυξης και εισαγωγής τους σε χρηματιστήριο. Για το σκοπό αυτό, τα RAIF ή τα διαμερίσματα RAIF δεν χρειάζεται να διασπείρουν επενδυτικούς κινδύνους.

Η συμμόρφωση με τις επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων πρέπει να πιστοποιείται σε ετήσια βάση και να εγκρίνεται από έναν ελεγκτή του RAIF.

Για RAIF υπό ειδικό καθεστώς , δεν θα υπολογιστεί φόρος συνδρομής. Αυτά τα RAIF φορολογούνται πλήρως για φόρο εισοδήματος εταιρειών, δημοτικό φόρο επιχειρήσεων και επιπλέον επιβάρυνση αλληλεγγύης που καθορίζεται στο 29,22% στο Λουξεμβούργο. Ισχύουν μερικές εξαιρέσεις:

 • Οποιοδήποτε εισόδημα που αποκτάται από τίτλους ή οποιοδήποτε εισόδημα από την πώληση, τη ρευστοποίηση και την εισφορά θα απαλλάσσεται πλήρως.
 • Οποιοδήποτε εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται κατά τη διάρκεια επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν θεωρείται φορολογητέο εισόδημα, εφόσον επενδύονται σε επιχειρηματικά κεφάλαια εντός ενός έτους.

Αυτά τα RAIF υποχρεούνται να πληρώσουν ελάχιστο καθαρό φόρο περιουσίας 3,2103 EUR.

Η RAIF στο πλαίσιο της κοινής μορφής περιορισμένης εταιρικής σχέσης ή μιας ειδικής ετερόρρυθμης εταιρείας που επέλεξε για ειδικό φορολογικό καθεστώς θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανής. Κατά συνέπεια, αυτά τα RAIF δεν υπόκεινται σε κανενός είδους άμεσους φόρους στο Λουξεμβούργο.

 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Η SICAV και η SICAF θεωρούνται επιτραπέζια πρόσωπα για σκοπούς ΦΠΑ. Η εταιρεία διαχείρισης και το κοινό επενδυτικό ταμείο θεωρούνται ως μία νομική οντότητα για σκοπούς ΦΠΑ.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης που λαμβάνουν οι RAIF, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και άλλων διοικητικών υπηρεσιών απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ του Λουξεμβούργου.

Ουσιαστικά, δεν καταβάλλεται ΦΠΑ στο Λουξεμβούργο σε σχέση με την έκδοση μετοχών, μεριδίων ή εταιρικών σχέσεων που πραγματοποιούνται από RAIF.

 • Ρυθμιστική Υπηρεσία Φορολογικής Αρχής

Η κύρια φορολογική αρχή που είναι υπεύθυνη για τους φορολογικούς κανονισμούς των RAIF είναι η Administration de l’Enregistrement et des Domaines Το Εάν αυτός ο οργανισμός θεωρεί ότι ένα RAIF συμμετέχει σε δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στις προκαθορισμένες δραστηριότητες-πλαίσιο που έχουν εγκριθεί νόμιμα, τότε οι φορολογικές διατάξεις του νόμου RAIF δεν θα ισχύουν.

Πρόστιμο 0,2% μπορεί να επιβληθεί στο ποσό των περιουσιακών στοιχείων ενός RAIF.

 • Φορολογία της Εταιρείας Διαχείρισης

Η εταιρεία διαχείρισης που διαχειρίζεται ένα FCP-RAIF φορολογείται πλήρως από φόρο εισοδήματος εταιρειών, δημοτικό φόρο επιχειρήσεων και καθαρό φόρο περιουσίας.

 • Τα οφέλη των RAIFs από τις τρέχουσες φορολογικές συνθήκες

Η SICAV και η SICAF μπορούν να επωφεληθούν από τις συνθήκες διπλής φορολογίας, όπως αναφέρεται στις διμερείς συμφωνίες από διαφορετικά έθνη. Ως εκ τούτου, ορισμένες χώρες με υφιστάμενες συνθήκες διπλού φόρου με το Μεγάλο Δουκάτο και εκείνες που δεν έχουν επαληθευτεί αργά ενδέχεται να επωφεληθούν από συνθήκες διπλού φόρου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένα SICAF ή SICAV μπορεί να μην μπορούν να επωφεληθούν από άλλα συνθήκες διπλού φόρου που συνήφθη από το Λουξεμβούργο Το

Κάθε RAIF που επενδύει σε κεφάλαια κινδύνου που επέλεξε να υπαχθεί σε ειδικό φορολογικό καθεστώς μπορεί επίσης να επωφεληθεί από συνθήκες διπλής φορολογίας.

Κατά κανόνα, κάθε SICAV ή SICAF στο πλαίσιο της κοινής μορφής ετερόρρυθμης εταιρίας ή ειδικής μορφής περιορισμένης εταιρικής σχέσης δεν θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από συνθήκες διπλής φορολογίας.

 • Βήματα για τον τρόπο ρύθμισης RAIF στο Λουξεμβούργο

Για την ίδρυση RAIF στο Λουξεμβούργο, ένας εξειδικευμένος επενδυτής πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον 125.000 ευρώ στο συλλογικό ταμείο. Το κεφάλαιο αυτό καθαυτό δεν απαιτείται για να λάβει άδεια από το CSSF, αλλά πρέπει να είναι πλήρως καταχωρισμένο στο πλαίσιο του Εμπορικό Επιμελητήριο στο Λουξεμβούργο , με τα συστατικά έγγραφά της που δηλώνουν σαφώς ότι η επιχειρησιακή της ικανότητα περιορίζεται σε επενδύσεις μόνο σε επιχειρηματικά κεφάλαια.

Το RAIF του Λουξεμβούργου θα πρέπει να βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψη εξουσιοδοτημένου ΔΟΕΕ- ατόμου που μπορεί να είναι κάτοικος Λουξεμβούργου ή ΕΕ. Οι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν επίσης να αναλάβουν καθήκοντα διαχειριστών κεφαλαίων εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του ΔΟΕΕ. Τα RAIF μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ακόλουθες νομικές μορφές:

 • Συνεταιρισμοί
 • Συμπράξεις
 • Δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες
 • SIFs
 • SICARs
 • Κονδύλια UCIS

Το RAIF πρέπει να είναι πλήρως εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Λουξεμβούργου εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ίδρυσής του.

ο Δομή RAIF αντανακλά πραγματικά την επιθυμία του Λουξεμβούργου να ενισχύσει την εποπτεία εναλλακτικών επενδύσεων. Εάν θέλετε να λάβετε μέρος στις πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζει ο νόμος RAIF, οι ειδικοί σχηματισμού εταιρειών μας εδώ Νταμάλιον θα σας βοηθήσει στην ίδρυση κάθε είδους εταιρείας που επιθυμείτε στο Λουξεμβούργο.