Selecteer een pagina

Het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund of RAIF) biedt een zeer aantrekkelijke oplossing voor de uitvoering van alternatieve beleggingsstrategieën die door lokale en buitenlandse investeerders als hefboom kunnen worden gebruikt. Deze regeling is in 2016 door het Groothertogdom ingevoerd met als voornaamste doel de aantrekkelijkheid van het landschap van beleggingsfondsen en vermogensbeheer van het land te vergroten, als aanvulling op de uitvoering van Richtlijn 2011/61/EU inzake beheer van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD).

In wezen moet de RAIF voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en de omzettingswetten van 2013. Met dit in het achterhoofd kunnen beleggingsinstellingen een Europees paspoort in hun voordeel behalen. In essentie is RAIF een Luxemburgse instelling voor collectieve belegging (ICB) die tot doel heeft beleggingsfondsen bijeen te brengen in activa, met toepassing van het beginsel van risicospreiding; aldus biedt zij beleggers veelbelovende voordelen bij het beheer van hun eigen activa.

De aandelen zijn uitsluitend voorbehouden aan welingelichte beleggers – een in aanmerking komende belegger die schriftelijk heeft verklaard dat hij of zij voldoet aan de definitie van een welingelichte belegger in de zin van de RAIF-wet. Een goed geïnformeerde belegger moet zich bewust zijn van de risico’s die aan de voorgenomen belegging verbonden zijn, waarbij de belegging ten minste 125.0000 euro bedraagt. Bovendien komt een persoon in aanmerking om een weloverwogen belegger te zijn na beoordeling van een kredietinstelling die onder de vigerende bankwetgeving valt, door een beleggingsmaatschappij of een icbe-beheermaatschappij. Ten slotte moet hij of zij aantonen over de nodige kennis en ervaring te beschikken om de haalbaarheid en de groeimogelijkheden van een investering in een bepaalde AB te kunnen beoordelen.

 • RAIF-Oprichting

Een RAIF kan in de volgende rechtsvormen worden opgericht:

 • Modelcontract (gemeenschappelijk fonds)
 • Vennootschapsvorm (SICAV en SICAF)
 1. Naamloze vennootschap
 2. Commanditaire vennootschap op aandelen
 3. Gemeenschappelijke commanditaire vennootschap
 4. Bijzondere commanditaire vennootschap
 5. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 6. Coöperatieve Naamloze Vennootschap

Ongeacht de gekozen rechtsvorm moeten RAIF’s voldoen aan de algemene bepalingen van de Luxemburgse vennootschapswetgeving. De vennootschap moet worden geleid door een vergunninghoudende AISM die ter plaatse of in een andere EU-lidstaat is gevestigd.

 • Waarom is RAIF een geschikt instrument in Luxemburg?
 1. Meer flexibiliteit en tegelijkertijd de voordelen van een EU-paspoort
 2. Hoge efficiëntie en proactiviteit van diverse Luxemburgse autoriteiten
 3. Economische stabiliteit van Luxemburg
 4. Uitmuntend professionalisme in de financiële sector
 • In aanmerking komende activa en diversificatie

Net als de regeling voor bijzondere beleggingsfondsen (Special Investment Fund – SIF) mogen RAIF’s beleggen in elk type wettelijk verworven activa. Bovendien is elk type investeringsstrategie toegestaan zonder vooraf vastgestelde beperkingen, op voorwaarde dat een RAIF-beheerder in staat is de investeringsrisico’s effectief te spreiden. Hoewel de RAIF-wet onduidelijk is over de definitie en de reikwijdte van het diversificatievereiste, is meer duidelijkheid te vinden in de toelichting bij de wetgeving waarin wordt verwezen naar het SIF-regime en de daarmee samenhangende circulaire CSSF 07/309 met betrekking tot risicospreiding door SIF’s. Met het oog hierop is het volgende van toepassing op RAIF’s:

 1. Een RAIF mag niet meer dan 30% van zijn activa of verplichtingen beleggen in effecten van dezelfde aard die door dezelfde emittent zijn uitgegeven. Voorts wordt elk subfonds van een gericht overkoepelend project voor inzamelbeleggingen als een afzonderlijke emittent beschouwd. Deze voorwaarde is slechts van toepassing indien de beginselen inzake de scheiding van de passiva tussen de verschillende compartimenten worden nageleefd.
 2. Short sales mogen er niet toe leiden dat het RAIF een shortpositie aanhoudt in effecten van dezelfde soort en uitgegeven door dezelfde emittent, die meer dan 30% van de totale activa van een RAIF mag vertegenwoordigen.
 3. Bij het gebruik van financiële derivaten moet het RAIF zorgen voor een gelijkmatige risicospreiding door middel van de juiste diversificatiestrategieën van zijn onderliggende activa. Anderzijds is het risico bij een OTC-transactie slechts beperkt naar gelang van de kwaliteit en de geschiktheid van de wederpartij.
 • Het gewijzigde vennootschapsrecht voor RAIF’s in Luxemburg

De modernisering van het vennootschapsrecht erkent oude praktijken, eerbiedigt de contractuele vrijheid van de aandeelhouders en de rechtszekerheid ten aanzien van derden. De gemoderniseerde wetgeving op het gebied van vennootschapsrecht heeft tot doel de regeling inzake aandelen zonder stemrecht voor naamloze vennootschappen of NV’s te versoepelen. Dit maakt de weg vrij voor het behoud van de rechten van aandeelhouders die hun economische rechten binnen een onderneming willen handhaven. Bovendien kunnen RAIF’s aandelen uitgeven onder de nominale waarde of zelfs met ongelijke waarden.

De regels die van invloed zijn op besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn gewijzigd en omvatten een verhoging van het maximumaantal aandeelhouders van 40 tot 100, de uitgifte van volgaandelen en de opneming van een clausule inzake toegestaan kapitaal die de raad van bestuur in staat stelt het aandelenkapitaal met een paar specifieke beperkingen te verhogen. Ten slotte heeft een SaRL nu de mogelijkheid om terugbetaalbare en winstaandelen met of zonder stemrecht uit te geven, wat tot grotere flexibiliteit en groei bij de beleggers leidt.

De modernisering van het vennootschapsrecht, met zijn vele wijzigingen, heeft ervoor gezorgd dat SaRL in sommige opzichten op een NV gaat lijken. Een nieuwe rechtsvorm, société par actions simplifiée genaamd, werd ingevoerd in de gewijzigde vennootschapswet die voldoet aan dezelfde reeks regels als die welke gelden voor NV’s.

 • Luxemburgse RAIF-belastingregeling

Net als een gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt een RAIF fiscaal transparant behandeld. In de reële werksituatie gaan de Luxemburgse belastingautoriteiten ervan uit dat de RAIF-inkomsten pas naar de beleggers worden overgemaakt wanneer de winsten volledig zijn uitgekeerd.

In wezen moet RAIF in de vorm van een BEVEK of een SICAF om fiscale redenen transparant zijn.

Voorts zullen RAIF’s die als BEVEK of SICAF worden opgericht, worden ingedeeld in de gewone commanditaire vennootschap of de bijzondere commanditaire vennootschap, die beide fiscaal transparant van aard zijn.

 • Vrijstellingen van Luxemburgse inkomstenbelastingen

In de regel zijn RAIF’s vrijgesteld van Luxemburgse inkomstenbelastingen, zoals de vennootschapsbelasting, de vermogensbelasting en de gemeentebelasting. Dit betekent dat zij geen recht hebben op belastingkredieten.

Elke dividend- of rentebetaling die een RAIF ontvangt uit beleggingen, zal onderworpen zijn aan buitenlandse bronbelastingen, en mogelijk profiteren van belastingverdragen, maar slechts tot op zekere hoogte.

Op RAIF-bijdragen wordt geen roerende voorheffing geheven.

Er wordt geen zegelrecht geheven op de uitgifte of overdracht van aandelen.

De belasting van buitenlandse beleggers zal worden bepaald door hun respectieve landen van verblijf.

Volgens artikel 46 van de RAIF-wet moet een RAIF een jaarlijkse inschrijvingsbelasting van 0,01% van de waarde van de netto-activa van een RAIF betalen. Deze belasting kan per kwartaal worden betaald en is gebaseerd op het aan het einde van elk kwartaal berekende nettovermogen. De RAIF-wet stelt de inschrijvingstaks vrij op het deel van de activa dat belegd is in andere Luxemburgse ICB’s die aan deze taks onderworpen zijn, bepaalde institutionele financieringen, financieringen van microfinanciering en financieringen van pensioenpooling.

 • Facultatieve belastingregeling voor RAIF’s die in risicokapitaal beleggen

Een bijzondere belastingregeling, vergelijkbaar met die welke van toepassing is op de SICAR, kan worden toegepast op voorwaarde dat uit hun documenten blijkt dat hun voornaamste doel is hun fondsen te beleggen in risicokapitaal en dat alle voorschriften van het vennootschapsrecht op hen van toepassing zijn. Investeren in risicokapitaal betekent directe en indirecte inbreng van activa in entiteiten met het oog op de lancering, ontwikkeling en notering ervan op een effectenbeurs. Daartoe hoeven RAIF’s of RAIF-compartimenten de beleggingsrisico’s niet te spreiden.

De naleving van de risicokapitaalinvesteringen moet jaarlijks worden gecertificeerd en door een controleur van het RAIF worden goedgekeurd.

Voor RAIF’s die onder een speciale regeling vallen, wordt geen inschrijvingsbelasting geheven. Deze RAIF’s zijn volledig belastbaar voor de vennootschapsbelasting, de gemeentelijke belasting op ondernemingen en de solidariteitstoeslag die in Luxemburg op 29,22% is vastgesteld. Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Alle inkomsten uit effecten, of alle inkomsten uit de verkoop, liquidatie en inbreng zullen volledig worden vrijgesteld.
 • Inkomsten uit activa die worden aangehouden tijdens risicokapitaalinvesteringen worden niet als belastbaar inkomen beschouwd, mits zij binnen een jaar in risicokapitaal worden geïnvesteerd.

Deze RAIF moeten een minimale nettovermogensbelasting van 3 2103 EUR betalen.

RAIF met de gewone commanditaire vennootschap of een bijzondere commanditaire vennootschap die voor een bijzondere belastingregeling heeft gekozen, moet volledig transparant zijn. Bijgevolg zijn deze RAIF’s niet onderworpen aan Luxemburgse directe belastingen van welke aard ook.

 • Belasting Toegevoegde Waarde

De SICAV en de SICAF worden voor BTW-doeleinden als natuurlijke personen beschouwd. De beheermaatschappij en het gemeenschappelijk beleggingsfonds worden voor BTW-doeleinden als één juridische entiteit beschouwd.

De door RAIF’s afgenomen beheersdiensten, waaronder beleggingsadvies, portefeuillebeheer en andere administratieve diensten, zijn vrijgesteld van Luxemburgse btw.

In wezen is er in Luxemburg geen btw verschuldigd over de uitgifte van aandelen, rechten van deelneming of partnerships door een RAIF.

 • Belastingdienst Regelgevende instantie

De belangrijkste belastingautoriteit die verantwoordelijk is voor de fiscale regelgeving voor RAIF’s is de Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Als dit agentschap oordeelt dat een RAIF betrokken is bij verrichtingen die buiten het vooraf bepaalde kader vallen van activiteiten die door de wet naar behoren zijn toegestaan, dan zijn de fiscale bepalingen van de RAIF-wet niet van toepassing.

Een boete van 0,2% kan worden geheven op het bedrag van de activa van een RAIF.

 • Fiscaal statuut van de beheermaatschappij

De beheermaatschappij die een FCP-RAIF beheert, is volledig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, de gemeentelijke belasting op ondernemingen en de vermogensbelasting.

 • De voordelen van RAIF’s uit de huidige belastingverdragen

SICAV en SICAF kunnen profiteren van dubbele belastingverdragen zoals vermeld op de bilaterale overeenkomsten van verschillende naties. Daarom kunnen sommige landen die reeds een dubbelbelastingverdrag met het Groothertogdom hebben gesloten en landen die tot dusver niet zijn geverifieerd, nog steeds profiteren van een dubbelbelastingverdrag.

In sommige gevallen kunnen sommige SICAF’s of SICAV’s niet profiteren van andere door Luxemburg gesloten dubbelbelastingverdragen.

RAIF’s die in risicokapitaal investeren en voor een bijzondere belastingregeling kiezen, kunnen ook van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting profiteren.

In de regel kan een BEVEK of een SICAF met de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap of een bijzondere commanditaire vennootschap geen aanspraak maken op verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.

 • Stappenplan voor de oprichting van een RAIF in Luxemburg

Om een RAIF in Luxemburg op te richten, moet een gekwalificeerde belegger ten minste 125 000 euro in het collectief fonds inbrengen. Het fonds als zodanig behoeft geen vergunning van de CSSF te verkrijgen, maar het moet wel volledig zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Luxemburg, waarbij in de oprichtingsdocumenten duidelijk moet worden vermeld dat de operationele capaciteit van het fonds beperkt is tot beleggingen in risicokapitaal.

De Luxemburgse RAIF moet onder rechtstreeks toezicht staan van een vergunninghoudende BAB – een persoon die een ingezetene van Luxemburg of de EU kan zijn. Burgers van derde landen kunnen ook de taak van fondsbeheerder op zich nemen, mits zij aan de BAB-vereisten voldoen. RAIF’s kunnen in de volgende rechtsvormen worden gebruikt:

 • Coöperaties
 • Partnerschappen
 • Openbare of particuliere bedrijven
 • SIF’s
 • SICARs
 • UCIS-middelen

Een RAIF moet binnen 10 dagen na de oprichtingsdatum volledig zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Luxemburg.

De RAIF-structuur weerspiegelt echt de wens van Luxemburg om het toezicht op alternatieve beleggingen te versterken. Indien u wenst deel te nemen aan de vele groeimogelijkheden die de RAIF-wet u biedt, zullen onze specialisten bij Damalion u helpen bij de oprichting van om het even welk type vennootschap in Luxemburg.