Επιλογή Σελίδας

Η εισαγωγή του καθεστώτος του Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Ταμείου (RAIF) στις 23 Ιουλίου 2016 είναι ένα ακόμη τεράστιο βήμα προς την ενίσχυση της ελκυστικότητας του Λουξεμβούργου ως επενδυτικού ταμείου και δικαιοδοσίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του οδηγία για τους διαχειριστές κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD).

1. Είναι το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) παρόμοιο με το Ειδικό Επενδυτικό Ταμείο (SIF);

Ενώ το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) είναι παρόμοιο με το καθεστώς του Ειδικού Επενδυτικού Ταμείου (SIF), το πρώτο δεν απαιτεί άμεση εποπτεία από την Επιτροπή του Λουξεμβούργου για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα (CSSF). Αντίθετα, το καθεστώς του Αποθεματικού Κεφαλαίου Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) είναι αφιερωμένο στην ενσωμάτωση κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που ορίζουν αντ’ αυτού έναν δεόντως εξουσιοδοτημένο διαχειριστή κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ).

Το Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) είναι ένα επαναστατικό επενδυτικό όχημα στο επενδυτικό τοπίο του Λουξεμβούργου λόγω των διακριτών δομικών χαρακτηριστικών του που περιλαμβάνουν επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια διαχωρισμένων τμημάτων που διατίθενται σε μη ρυθμιζόμενα κεφάλαια του Λουξεμβούργου.

2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επιλογής του Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου έναντι των παραδοσιακών δομών κεφαλαίων στο Λουξεμβούργο;

 • Το Ταμείο Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) προσφέρει άλλες λύσεις διάρθρωσης στους ιδρυτές που ιδρύουν ταμεία εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) για να αποφύγουν αποτελεσματικά ένα διπλό επίπεδο ρύθμισης.
 • Ανεξάρτητα από το εάν ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο έχει ιδρυθεί στο Λουξεμβούργο ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, θα εποπτεύεται και θα διαχειρίζεται από διαχειριστή κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ).
 • Ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) υπόκειται στο ίδιο καθεστώς με το Ειδικό Επενδυτικό Ταμείο (SIF), αλλά χωρίς την παρέμβαση της Επιτροπής του Λουξεμβούργου για την Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF).
 • Το καθεστώς του Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Ταμείου (RAIF) συγχρονίζει το υφιστάμενο καθεστώς με σαφή εστίαση στην εποπτεία διαχείρισης σε αντίθεση με την εποπτεία προϊόντων.
 • Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Εναλλακτικών Επενδύσεων μπορούν να υπόκεινται μόνο στην εποπτεία και τη διαχείριση ενός δεόντως εξουσιοδοτημένου διαχειριστή κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) και έχουν την επιλογή να εγκατασταθούν είτε ως ρυθμιζόμενο προϊόν, όπως στην περίπτωση του Μέρους ΙΙ Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Μεταβιβάσιμες Τίτλοι (ΟΣΕΚΑ), Εξειδικευμένο Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (SIF) και Εταιρεία Επενδύσεων σε Επιχειρηματικά Κεφάλαια ή ως μη ρυθμιζόμενα προϊόντα, όπως Ετερόρρυθμη Εταιρεία (SCS), Ειδική Ετερόρρυθμη Εταιρεία (SCSp) ή Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο (RAIF).

3. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου;

 • Τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (RAIF) δεν υπόκεινται σε κανενός είδους εποπτεία ή επίβλεψη από την Επιτροπή του Λουξεμβούργου για την Εποπτεία του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF) ή οποιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή.
 • Έχοντας υπόψη το παραπάνω γεγονός, ένας ιδρυτής μπορεί να ιδρύσει ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή του Λουξεμβούργου για την Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF). Ωστόσο, οποιεσδήποτε απαιτήσεις επιβάλλονται από την οδηγία για τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια (AIFMD) στους διαχειριστές εναλλακτικών κεφαλαίων θεωρείται ότι πληρούνται.

4. Ποια είναι τα κριτήρια για τον διορισμό διαχειριστή κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων για Αποθεματικό Εναλλακτικών Επενδύσεων;

Ένας διαχειριστής κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων που διορίζεται από το Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Να είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος να λειτουργεί ως διαχειριστής κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων κεφαλαίων που ακολουθεί τη σχετική επενδυτική στρατηγική. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εξουσιοδότηση για διαχειριστή κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων περιορίζεται μόνο σε ορισμένες δομές, συμπεριλαμβανομένων των hedge funds ή των στρατηγικών ιδιωτικών μετοχών.
 • Εάν το ταμείο εναλλακτικών επενδύσεων που είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε άλλη επιλέξιμη χώρα διαθέτει δικαιώματα διαβατηρίου στο Λουξεμβούργο και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
 • Εάν ένας διαχειριστής κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων χρησιμοποιεί το σύστημα εμπορίας διαβατηρίων, τα ιδρυτικά και εκδοτικά έγγραφα του Αποθεματικού Ταμείου Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή. Σε περίπτωση που ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) εδρεύει στο Λουξεμβούργο, δεν υπάρχει ανάγκη εξέτασης των σχετικών εγγράφων κεφαλαίων από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα του Λουξεμβούργου (CSSF), αν και έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τα δικαιώματα διαβατηρίου ένα ταμείο εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) εάν τα έγγραφα που υποβάλλονται στην Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF) του Λουξεμβούργου περιορίζουν τη διαχείριση ενός ταμείου του τύπου του σχετικού κεφαλαίου εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ).
 • Για την άρση κάθε αμφιβολίας, δεν απαιτούνται ρυθμιστικές εγκρίσεις σε σχέση με οποιοδήποτε από τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου (RAIF).

5. Ποιοι τύποι νομικών μορφών διατίθενται για τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια στο Λουξεμβούργο;

Ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) μπορεί να συσταθεί ως ένα από τα ακόλουθα:

 • Κοινό Ταμείο (FCP)
 • Εταιρεία Επενδύσεων με Μεταβλητό Κεφάλαιο (SICAV)
 • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
 • Corporate Partnership Limited by Shares (SCA)
 • Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (SARL)
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (SCS)
 • Ειδική Ετερόρρυθμη Εταιρεία (SCSp)

6. Ποιες είναι οι διαθέσιμες δομές ομπρέλας που είναι διαθέσιμες βάσει του νόμου περί αποθεματικών εναλλακτικών επενδύσεων;

Οποιοδήποτε Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (RAIF) μπορεί να επιλέξει μια δομή ομπρέλα , η οποία με τη σειρά του του δίνει τη δυνατότητα να λανσάρει περιφραγμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ή διαμερίσματα κατά καιρούς. Κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστοιχεί σε ένα διακριτό μέρος των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του Αποθεματικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Τα Τμήματα Δεσμευμένων Εναλλακτικών Επενδύσεων ενδέχεται να εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω:

 • Κάθε διαμέρισμα μπορεί να έχει τη δική του επενδυτική πολιτική
 • Όλες οι διατάξεις που διέπουν την έκδοση και την εξαγορά τόκων και/ή τίτλων μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε συγκεκριμένο τμήμα. Έχοντας αυτό υπόψη, είναι δυνατά τα ακόλουθα κεφάλαια κάτω από μια ομπρέλα:
 1. Αμοιβαία κεφάλαια ανοικτού και κλειστού τύπου
 2. Πλήρως χρηματοδοτούμενα υποκεφάλαια και υποκεφάλαια με διάρθρωση κεφαλαίου ανάληψης
 3. Για Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια δομημένα ως ετερόρρυθμες ή ειδικές ετερόρρυθμες εταιρείες, υποκεφάλαια που χρησιμοποιούν εταιρικούς λογαριασμούς

Όλοι οι κανόνες που σχετίζονται με τα τμήματα ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Δεσμευμένων Εναλλακτικών Επενδύσεων καθορίζονται ελεύθερα σε ένα έγγραφο έκδοσης Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων. Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι η ρευστοποίηση ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν ενεργοποιεί τη ρευστοποίηση άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων εντός του Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Ταμείου (RAIF).

Ένα Αποθεματικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εναλλακτικών Επενδύσεων ( RAIF ) μπορεί να διορίσει διαφορετικό διαχειριστή επενδύσεων για κάθε ένα από τα υποκεφάλαιά του. Σύμφωνα με αυτό το σχήμα διακυβέρνησης, κάθε υποκεφάλαιο μπορεί να έχει τη δική του επενδυτική επιτροπή ή ξεχωριστό συμβουλευτικό συμβούλιο. Παρόλα αυτά, το διαχειριστικό όργανο για δομές όπως η SA, η SCA, η SCS και η SCSp που αποτελείται από γενικούς εταίρους, διοικητικό συμβούλιο, καθώς και θεματοφύλακα, εκπρόσωπο της κεντρικής διοίκησης και νόμιμο ελεγκτή πρέπει να είναι ένα και το αυτό σε επίπεδο ένα Αποθεματικό Εναλλακτικών Επενδύσεων στο σύνολό του.

Άλλα χαρακτηριστικά ενός Αποθεματικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Εναλλακτικών Επενδύσεων είναι τα εξής:

 • Τα μεμονωμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να έχουν τη δική τους δομή και διανομή προμήθειας.
 • Τα μεμονωμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να δεσμευτούν για έναν ή περισσότερους επενδυτές.
 • Επιτρέπονται διασταυρούμενες επενδύσεις μεταξύ επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την ίδια Δομή Διατηρημένων Εναλλακτικών Επενδύσεων, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (RAIF) και αυτόματα, τα υποκεφάλαιά του μπορούν να διαθέτουν δύο ή περισσότερους τύπους τίτλων όπου τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να επενδύονται από κοινού, αλλά υπόκεινται σε διαφορετικές δομές προμηθειών, στόχους μάρκετινγκ, πολιτικές διανομής και διατάξεις αντιστάθμισης κινδύνου.

7. Ποιες είναι οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας για δυνητικούς επενδυτές σε μια δομή Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων;

Οι επενδύσεις για Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (RAIF) περιορίζονται μόνο σε καλά ενημερωμένους επενδυτές. Σύμφωνα με τον νόμο περί Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF), ένας καλά ενημερωμένος επενδυτής είναι ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

 • Θεσμικοί επενδυτές
 • Επαγγελματίες επενδυτές
 • Επενδυτές που επιβεβαιώνουν γραπτώς ότι είναι καλά ενημερωμένος επενδυτής
 • Ένας επενδυτής που μπορεί να δεσμευτεί για ελάχιστο μερίδιο 125.000 ευρώ στο Αποθεματικό Εναλλακτικών Επενδύσεων
 • Ένας επενδυτής που λαμβάνει πιστοποιητικό που χορηγείται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εταιρεία επενδύσεων, εταιρεία διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή διαχειριστή κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων που πιστοποιεί την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την ικανότητα ενός επενδυτή να αξιολογήσει και να αξιολογήσει τις επενδύσεις του σε μια δεσμευμένη εναλλακτική λύση Δομή Επενδυτικών Ταμείων.

Διευθυντές και άλλα άτομα που εμπλέκονται στη διαχείριση ενός Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Ταμείου (RAIF) μπορούν επίσης να επενδύσουν ακόμη και αν δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

8. Τι είδους φορολογικό καθεστώς ακολουθεί η δομή του Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου;

Με απλά λόγια, τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια υπόκεινται σε διπλό φορολογικό καθεστώς. Οι ακόλουθες διατάξεις είναι μερικές από τις γενικές φορολογικές διατάξεις για οχήματα Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο:

 • Ένα Αποθεματικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) υπόκειται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τα Εξειδικευμένα Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (SIF). Σύμφωνα με αυτό το καθεστώς, τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (RAIF) απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος εταιρειών και άλλους φόρους στο Λουξεμβούργο με την απαλλαγή του φόρου εγγραφής που υπολογίζεται σε 0,01% ετησίως.
 • Ο φόρος συνδρομής εφαρμόζεται επίσης σε Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (RAIF) που δομούνται ως ετερόρρυθμες εταιρείες (SCS) και ειδικές ετερόρρυθμες εταιρείες (SCSp).
 • Απαλλαγή από τον φόρο συνδρομής υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να δοθεί σε Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF):
  1. Τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου, σε εξειδικευμένα επενδυτικά κεφάλαια και σε δεσμευμένα κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων
  2. Αποθεματικά Αμοιβαία Κεφάλαια Εναλλακτικών Επενδύσεων με μοναδικό στόχο τη συλλογική επένδυση σε πρωτοβουλίες χρηματαγοράς και την τοποθέτηση καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα
  3. Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια που επενδύουν σε οχήματα ταμείων συγκέντρωσης συντάξεων
  4. Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια που επενδύουν σε ιδρύματα μικροχρηματοδότησης
 • Το προαιρετικό φορολογικό καθεστώς ισχύει για τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (RAIF) που επενδύουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να ζητήσουν ειδικό φορολογικό καθεστώς που να ισχύει για εταιρείες επενδύσεων σε επιχειρηματικά κεφάλαια (SICAR) και επομένως απαλλάσσονται από τον φόρο εγγραφής.
 • Όλα τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια που είναι δομημένα ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (SARL) , ανώνυμη εταιρεία (SA) και εταιρική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (SCA) που επιλέγουν ειδικό φορολογικό καθεστώς θα φορολογούνται πλήρως και επομένως τους επιτρέπει να κερδίζουν πρόσβαση σε συνθήκες διπλής φορολογίας. Επιπλέον, αυτές οι νομικές δομές μπορούν επίσης να εξαιρούνται από όλα τα κέρδη και τα κεφαλαιουχικά κέρδη που πραγματοποιούνται από τίτλους.
 • Όλα τα έσοδα που παράγονται από εκκρεμείς επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια εξαιρούνται επίσης, δεδομένου ότι τα μετρητά θα είναι επένδυση σε επιχειρηματικά κεφάλαια εντός περιόδου 12 μηνών
 • Τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (RAIF) που επιλέγουν να υπάγονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς ενδέχεται να απαλλάσσονται από τον φόρο καθαρής περιουσίας, εκτός από την πληρωμή του ελάχιστου φόρου καθαρής περιουσίας που ισχύει για τις πλήρως φορολογούμενες εταιρείες του Λουξεμβούργου.
 • Τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συσταθεί ως ετερόρρυθμη εταιρεία (SCS) ή ειδική ετερόρρυθμη εταιρεία (SCSp) θεωρούνται πλήρως φορολογικά διαφανή, επομένως απαλλάσσονται από τους άμεσους φόρους που επιβάλλονται από το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου.
 • Οι δομές-ομπρέλα εντός ενός Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Ταμείου (RAIF) δεν μπορούν να επιλέξουν ειδικό φορολογικό καθεστώς. Επομένως, είναι αδύνατο να υπάρχει ειδικό φορολογικό καθεστώς για κάθε δομή ομπρέλας, όπου ορισμένα διαμερίσματα υπόκεινται σε γενικό φορολογικό καθεστώς ενώ άλλα υπόκεινται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς.

Οι νόμιμοι ελεγκτές ενός Αποθεματικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) που επέλεξαν το ειδικό φορολογικό καθεστώς πρέπει να υποβάλλουν έκθεση στο τέλος κάθε οικονομικού έτους που να επαληθεύει ότι ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) έχει επενδύσει σε επιχειρηματικά κεφάλαια για μια σχετική περίοδο. Η έκθεση θα κατατεθεί ενώπιον της διοίκησης άμεσης φορολογίας του Λουξεμβούργου.

9. Γιατί τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια απαιτείται να συμμορφώνονται με την αρχή της διασποράς κινδύνου;

Τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (RAIF), εκτός από αυτά που επενδύουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια και επέλεξαν ειδικό φορολογικό καθεστώς, υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της διασποράς του κινδύνου.

 • Δεν υπάρχουν σταθερές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά το ελάχιστο επίπεδο διαφοροποίησης που πρέπει να τηρούνται σε ένα χαρτοφυλάκιο Αποθεματικών Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF).
 • Ένα Αποθεματικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 30% του ακαθάριστου ενεργητικού του σε μία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
 • Ο περιορισμός του 30% δεν ισχύει για επενδύσεις σε τίτλους που εγγυώνται ένα κράτος μέλος του ΟΟΣΑ ή τοπικές αρχές εντός της ΕΕ ή από δημόσιους οργανισμούς που καλύπτουν κοινοτικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο πεδίο εφαρμογής.
 • Ο περιορισμός του 30% αίρεται επίσης για συλλογικές επενδυτικές πρωτοβουλίες που αξιολογούνται με απαιτήσεις διαφοροποίησης κινδύνου στα ισχύοντα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (RAIF).
 • Τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (RAIF) που επενδύουν σε υποδομές απολαμβάνουν μια χαλαρή απαίτηση διαφοροποίησης κινδύνου. Θεωρούνται επαρκώς διαφοροποιημένες καθώς έχουν τουλάχιστον δύο επενδύσεις χωρίς καμία επένδυση να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 75% του ακαθάριστου ενεργητικού της.

1. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη σύσταση Αποθεματικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF);

Τα συστατικά έγγραφα θα εξαρτώνται από τη δομή του Αποθεματικού Εναλλακτικού Επενδυτικού Ταμείου (RAIF):

 • Κανονισμοί διαχείρισης κοινού ταμείου
 • Καταστατικό για ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (SARL), ανώνυμη εταιρεία (SA) ή εταιρική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (SCA)
 • Συμφωνία περιορισμένης εταιρικής σχέσης για ετερόρρυθμες εταιρείες (SCS) και ειδικές ετερόρρυθμες εταιρείες (SCSp)
 • Το καταστατικό συντάσσεται με συμβολαιογραφική πράξη.
 • Οι κανονισμοί διαχείρισης και οι συμφωνίες ετερόρρυθμης εταιρείας καθορίζονται συνήθως από ιδιώτη.
 • Η σύσταση Αποθεματικού Ταμείου Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) πρέπει να καταγράφεται με συμβολαιογραφική πράξη εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη σύστασή του.
 • Η σύσταση του Αποθεματικού Ταμείου Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) πρέπει να δημοσιεύεται εντός 15 ημερών από την καταχώρισή τους με συμβολαιογραφική πράξη, μαζί με τον προσδιορισμό του διορισμού διαχειριστή κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ).
 • Όλα τα Αποθεματικά Εναλλακτικά Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (RAIF) είναι επίσημα εισηγμένα στο εμπόριο του Λουξεμβούργου και οι εταιρείες εγγράφονται εντός 20 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης.

10. Μπορούν άλλες επενδυτικές δομές να μετατραπούν σε Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF);

 • Μέρος II Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων, το Εξειδικευμένο Επενδυτικό Ταμείο (SIF) και οι εταιρείες επενδύσεων σε επιχειρηματικά κεφάλαια μπορούν να μετατραπούν σε Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο (RAIF) για να επωφεληθούν από τον γρήγορο χρόνο διάθεσης στην αγορά σε περίπτωση έναρξης επιμέρους κεφαλαίων
 • Οι μη ρυθμιζόμενες ετερόρρυθμες εταιρείες μπορούν να μετατραπούν σε Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) για να επωφεληθούν από τη δομή ομπρέλα του
 • Η μετατροπή των ρυθμιζόμενων κεφαλαίων υπόκειται συνήθως σε έγκριση από την Επιτροπή για την Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF), τροποποίηση των συστατικών εγγράφων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου και τροποποιήσεις του ενημερωτικού δελτίου ενός ταμείου.
 • Η μετατροπή μιας μη ρυθμιζόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας σε Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) απαιτεί τροποποιήσεις στη σύμβαση ετερόρρυθμης εταιρείας.
 • Είναι επίσης δυνατή η μετατροπή μιας οντότητας εκτός Λουξεμβούργου σε Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF), δεδομένου ότι επιτρέπεται η εξουσιοδοτημένη επανεγκατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας προέλευσής τους. Εάν όχι, η μετατροπή σε Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο (RAIF) μπορεί να επιβληθεί μέσω εισφορών σε είδος, συγχώνευσης ή άλλου μηχανισμού.
 • Η μετατροπή επιτρέπεται μόνο εάν μια οικονομική οντότητα συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία διαχείρισης κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD) μέσω του διορισμού ενός δεόντως εξουσιοδοτημένου διαχειριστή κεφαλαίων που θα λειτουργεί ως εξωτερικός διαχειριστής κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων.

Ως μια αξιόπιστη ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, η Damalion θα είναι ο έμπιστος συνεργάτης σας στην επιχειρηματική δραστηριότητα στο Λουξεμβούργο. Μπορείτε να βασιστείτε στις συμβουλές ειδικών από την ομάδα ειδικών της Damalion για να σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να λάβετε καλά ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις είτε θα δημιουργήσετε ένα Αποθεματικό Εναλλακτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο ή άλλη επενδυτική δομή, όπως ένα όχημα τιτλοποίησης . Χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο παρόχων υπηρεσιών μας στο Λουξεμβούργο, την πολυετή εμπειρία μας στην αγορά και την καλύτερη κατανόηση του επενδυτικού τοπίου του Λουξεμβούργου, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε πάντα κατά νου τα καλύτερα συμφέροντά σας. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Damalion σήμερα εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πλήρη σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών μας.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.