Valitse sivu

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -järjestelmän käyttöönotto 23. heinäkuuta 2016 on jälleen yksi valtava askel kohti Luxemburgin houkuttelevuutta sijoitusrahastona ja omaisuudenhoitoalueena rahaston soveltamisalaa koskevan direktiivin 2011/61/EU mukaisesti. vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva direktiivi (AIFMD).

1. Onko Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) samanlainen kuin Specialized Investment Fund (SIF)?

Vaikka Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) on samanlainen kuin Specialized Investment Fund (SIF) -järjestelmä, edellinen ei vaadi Luxemburgin rahoitussektorin valvontakomission (CSSF) suoraa valvontaa. Sen sijaan varattujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (RAIF) järjestelmä on omistettu vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (AIF) perustamiselle, jotka nimittävät sen sijaan asianmukaisesti valtuutetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan.

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) on vallankumouksellinen sijoitusväline Luxemburgin sijoitusmaisemassa , koska sen rakenteelliset ominaisuudet sisältävät erillisten osien alarahastoja, jotka on asetettu Luxemburgin sääntelemättömien rahastojen käyttöön.

2. Mitä etuja Reserved Alternative Investment Fund -rahaston valitsemisesta on Luxemburgin perinteisiin rahastorakenteisiin verrattuna?

 • Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) tarjoaa muita strukturointiratkaisuja aloitteentekijöille, jotka perustavat vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja (AIF) välttääkseen tehokkaasti kaksinkertaisen sääntelyn.
 • Riippumatta siitä, onko varattu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto perustettu Luxemburgiin vai johonkin muuhun EU:n jäsenvaltioon, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja (AIFM) valvoo ja hallinnoi sitä.
 • Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) on saman järjestelmän alainen kuin Specialized Investment Fund (SIF), mutta ilman Luxemburgin rahoitussektorin valvontakomissiota (CSSF).
 • Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -järjestelmä synkronoi nykyisen järjestelmän ja keskittyy selkeästi johdon valvontaan tuotevalvonnan sijaan.
 • Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot voivat olla vain asianmukaisesti valtuutetun vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan valvonnan ja hallinnoinnin alaisia, ja niillä on mahdollisuus vakiinnuttaa itsensä joko säännellyksi tuotteeksi, kuten osan II siirrettävissä olevien yhteissijoitusyritysten tapauksessa. Arvopaperit (UCITS), Specialized Investment Fund (SIF) ja sijoitusyhtiö riskipääomaan tai sääntelemättöminä tuotteina, kuten kommandiittiyhtiö (SCS), Special Limited Partnership (SCSp) tai varattu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto (RAIF).

3. Mitkä ovat Reserved Alternative Investment Fund -rahaston tärkeimmät ominaisuudet?

 • Reserved Alternative Investment Funds (RAIF) -rahastot eivät ole Luxemburgin rahoitussektorin valvontakomission (CSSF) tai minkään muun valvontaviranomaisen valvonnan tai valvonnan alaisia.
 • Yllä olevan tosiasian mielessä aloitteentekijä voi perustaa Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahaston ilman Luxemburgin rahoitussektorin valvontakomission (CSSF) ennakkohyväksyntää. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastodirektiivin (AIFMD) vaihtoehtoisten rahastojen hoitajille asetetut vaatimukset katsotaan kuitenkin täytetyiksi.

4. Mitkä ovat vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan nimeämisen kriteerit varattuun vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon?

Reserved Alternative Investment Fundin nimeämän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Sinulla on oltava asianmukaiset valtuudet toimia kyseistä sijoitusstrategiaa noudattavien rahastojen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana. On tärkeää huomata, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan valtuutus on rajoitettu vain tiettyihin rakenteisiin, mukaan lukien hedge-rahastot tai pääomasijoitusstrategiat.
 • Jos toiseen EU-maahan tai muuhun tukikelpoiseen maahan sijoittautuneella vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla on passioikeus Luxemburgissa ja muissa EU-maissa.
 • Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja käyttää markkinointipassijärjestelmää, Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahaston perustamis- ja liikkeeseenlaskuasiakirjat on toimitettava asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Jos varattu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto (RAIF) sijaitsee Luxemburgissa, Luxemburgin rahoitussektorin valvontakomissiota (CSSF) ei tarvitse tarkistaa asiaankuuluvia rahastoasiakirjoja, vaikka niillä on oikeus kieltäytyä myöntämästä lupaa vaihtoehtoinen sijoitusrahasto (AIF), jos Luxemburgin rahoitussektorin valvontakomissiolle (CSSF) toimitetut asiakirjat rajoittavat asianomaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston (AIF) tyyppisen rahaston hoitoa.
 • Epäselvyyden poistamiseksi ei vaadita viranomaishyväksyntää RAIF:n (Reserved Alternative Investment Fund) elinkaaren aikana suoritettaville vaiheille.

5. Millaisia oikeudellisia muotoja on tarjolla Reserved Alternative Investment Funds -rahastoille Luxemburgissa?

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) voidaan perustaa jollakin seuraavista tavoista:

 • Common Fund (FCP)
 • Sijoitusyhtiö vaihtuvalla pääomalla (SICAV)
 • julkinen osakeyhtiö (SA)
 • Corporate Partnership Limited by Shares (SCA)
 • Yksityinen osakeyhtiö (SARL)
 • Kommandiittiyhtiö (SCS)
 • Special Limited Partnership (SCSp)

6. Mitkä ovat Reserved Alternative Investment Fund -lain nojalla saatavilla olevat sateenvarjorakenteet?

Mikä tahansa Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) voi valita sateenvarjorakenteen , mikä puolestaan antaa niille mahdollisuuden käynnistää toisinaan eristettyjä alarahastoja tai osastoja. Jokainen osasto vastaa erillistä osaa Reserved Alternative Investment Fundin varoista ja veloista.

Varatuissa vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoosastoissa voi olla alla lueteltuja ominaisuuksia:

 • Jokaisella osastolla voi olla oma sijoituspolitiikkansa
 • Kaikki korkojen ja/tai arvopapereiden liikkeeseenlaskua ja lunastusta koskevat määräykset voidaan räätälöidä kullekin tietylle osastolle. Tätä silmällä pitäen seuraavat rahastot ovat mahdollisia saman sateenvarjon alla:
 1. Avoimet ja suljetut rahastot
 2. Täysin rahoitetut alarahastot ja alarahastot, joilla on nostettu pääomarakenne
 3. Reserved Alternative Investment Funds -rahastot, jotka on strukturoitu kommandiittiyhtiöiksi tai erityisiksi kommandiittiyhtiöiksi, alarahastot, jotka käyttävät yhtiötiliä

Kaikki Varatun Vaihtoehtoisen Sijoitusrahaston osastoihin liittyvät säännöt määritellään vapaasti varatun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston liikkeeseenlaskuasiakirjassa. On myös tärkeää muistaa, että alarahaston selvitystilaan asettaminen ei käynnistä Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahaston muiden alarahastojen likvidaatiota.

Reserved Alternative Investment Fund ( RAIF ) voi nimetä jokaiselle alarahastolleen eri sijoitushoitajan. Tämän hallintojärjestelmän mukaisesti jokaisella alarahastolla voi olla oma sijoituskomitea tai erillinen neuvottelukunta. Tästä huolimatta SA:n, SCA:n, SCS:n ja SCSp:n kaltaisten rakenteiden hallintoelimen, joka koostuu varsinaisista yhtiömiehistä, hallituksesta sekä säilytysyhteisöstä, keskushallinnosta ja lakisääteisestä tilintarkastajasta, on oltava yksi ja sama yhtiötasolla. varattu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto kokonaisuudessaan.

Muut varatun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ominaisuudet ovat seuraavat:

 • Yksittäisillä alarahastoilla voi olla oma palkkiorakenne ja -jako.
 • Yksittäisiä alarahastoja voidaan varata yhdelle tai useammalle sijoittajalle.
 • Ristisijoitukset saman varatun vaihtoehtoisen sijoitusrakenteen alarahastojen välillä ovat sallittuja, jos tietyt ehdot täyttyvät.
 • Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ja automaattisesti sen alarahastot voivat sisältää kaksi tai useampia arvopaperityyppejä, joihin varoja voidaan sijoittaa yhteisiin, mutta niihin sovelletaan vaihtelevia maksurakenteita, markkinointitavoitteita, jakelupolitiikkaa ja suojausehtoja.

7. Mitkä ovat potentiaalisten sijoittajien kelpoisuusvaatimukset Reserved Alternative Investment Fund -rakenteessa?

Sijoitukset varattuihin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin (RAIF) on rajoitettu vain hyvin perillä oleviin sijoittajiin. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -lain mukaan hyvin perillä oleva sijoittaja on yksi tai useampi seuraavista:

 • Institutionaalisten sijoittajien
 • Ammattimaiset sijoittajat
 • Sijoittajat, jotka vahvistavat kirjallisesti olevansa hyvin perillä oleva sijoittaja
 • Sijoittaja, joka voi sitoutua vähintään 125 000 euron osuuteen Reserved Alternative Investment Fund -rahastosta
 • Sijoittaja, joka saa rahoituslaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittamista harjoittavan rahastoyhtiön tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan antaman todistuksen, joka todistaa sijoittajan asiantuntemuksen, kokemuksen ja kyvyn arvioida ja arvioida sijoituksiaan varattuun vaihtoehtoon Sijoitusrahaston rakenne.

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahaston hallinnointiin osallistuvat johtajat ja muut henkilöt voivat myös sijoittaa, vaikka he eivät kuuluisi mihinkään edellä mainituista kategorioista.

8. Millaista verojärjestelmää Reserved Alternative Investment Fund -rahaston rakenne noudattaa?

Yksinkertaisesti sanottuna varatut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ovat kahden verojärjestelmän alaisia. Seuraavat säännökset ovat joitain yleisiä verosäännöksiä varattujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ajoneuvoille Luxemburgissa:

 • Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahastoon sovelletaan samaa verojärjestelmää kuin erikoistuneisiin sijoitusrahastoihin (SIF). Tämän järjestelmän mukaan Reserved Alternative Investment Funds (RAIF-rahastot) on vapautettu yhtiöverosta ja muista veroista Luxemburgissa, ja merkintäverovapaus on 0,01 % vuodessa.
 • Merkintäveroa sovelletaan myös RAIF-rahastoihin, jotka on strukturoitu kommandiittiyhtiöiksi (SCS) ja erityisiksi kommandiittiyhtiöiksi (SCSp).
 • Vapautus merkintäverosta tietyin edellytyksin voidaan myöntää Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahastolle:
  1. Varat sijoitetaan muihin Luxemburgin yhteissijoitusyrityksiin, erikoistuneisiin sijoitusrahastoihin ja varattuihin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin
  2. Varatut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joiden ainoana tavoitteena on yhteissijoittaminen rahamarkkina-aloitteisiin ja talletusten sijoittaminen luottolaitoksiin
  3. Varatut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, jotka sijoittavat eläkerahastojen rahastoihin
  4. Varatut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, jotka sijoittavat mikrorahoituslaitoksiin
 • Valinnainen verojärjestelmä koskee varattuja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja (RAIF), jotka sijoittavat riskipääomaan. Nämä rahastot voivat pyytää erityistä verojärjestelmää, joka koskee riskipääomasijoitusyhtiöitä (SICAR) ja on siten vapautettu merkintäverosta.
 • Kaikki varatut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, jotka ovat rakenteeltaan yksityisiä osakeyhtiöitä (SARL) , julkisia osakeyhtiöitä (SA) ja osakeyhtiöitä (SCA), jotka valitsevat erityisen verojärjestelmän, ovat täysin verollisia ja mahdollistavat näin ollen voittoa. pääsy kaksinkertaisen verotuksen sopimuksiin. Lisäksi nämä juridiset rakenteet voidaan myös vapauttaa kaikista arvopapereista saaduista tuloista ja myyntivoitoista.
 • Myös kaikki vireillä olevista riskipääomasijoituksista kertyvät tulot on vapautettu verosta, koska käteisvarat ovat sijoituksia riskipääomaan 12 kuukauden kuluessa.
 • Reserved Alternative Investment Funds (RAIF), jotka päättävät kuulua erityiseen verojärjestelmään, voidaan vapauttaa nettovarallisuusverosta, lukuun ottamatta täysin verotettaviin Luxemburgin yrityksiin sovellettavan vähimmäisnettovarallisuusveron maksamista.
 • Reserved Alternative Investment Funds -rahastot, jotka on perustettu kommandiittiyhtiönä (SCS) tai erityisenä kommandiittiyhtiönä (SCSp), katsotaan täysin verotuksellisesti läpinäkyviksi, joten ne vapautetaan Luxemburgin parlamentin määräämistä välittömistä veroista.
 • Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -sateenvarjorakenteet eivät voi valita erityistä verojärjestelmää. Siksi on mahdotonta luoda erityistä verojärjestelmää jokaiselle kattorakenteelle, jossa tietyt osastot ovat yleisen verojärjestelmän alaisia, kun taas toiset ovat erityisen verojärjestelmän alaisia.

Erityisen verojärjestelmän valinneen RAIF:n lakisääteisten tilintarkastajien on toimitettava kunkin tilikauden lopussa kertomus, jossa varmistetaan, että varattu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto (RAIF) on sijoittanut riskipääomaan relevantin ajanjakson aikana. Raportti toimitetaan Luxemburgin välittömän verohallinnolle.

9. Miksi varattujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen on noudatettava riskin hajautusperiaatetta?

Reserved Alternative Investment Funds (RAIF) -rahastot, lukuun ottamatta riskipääomaan sijoittavia ja erityisen verojärjestelmän valinneita, on velvollinen noudattamaan riskin hajauttamisperiaatetta.

 • Hajautuksen vähimmäistasolle ei ole olemassa kiinteitä ohjeita, joita on noudatettava RAIF-salkussa.
 • Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ei saa sijoittaa enempää kuin 30 % bruttovaroistaan yhteen omaisuusluokkaan.
 • 30 prosentin rajoitusta ei sovelleta arvopaperisijoituksiin, jotka ovat takaaneet OECD:n jäsenvaltio tai EU:n paikallisviranomaiset tai EU:n, alueelliset tai maailmanlaajuiset julkiset organisaatiot.
 • 30 prosentin rajoituksesta ei myöskään luovuta yhteissijoitusaloitteille, jotka on arvioitu soveltuvien varattujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (RAIF) riskien hajauttamisvaatimusten mukaisesti.
 • Infrastruktuuriin sijoittavilla varatuilla vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla (RAIF) on lievennetty riskien hajautusvaatimus. Niiden katsotaan olevan riittävän hajautettuja, koska niillä on vähintään kaksi sijoitusta, joista yksikään sijoitus ei edusta yli 75 prosenttia sen bruttovarallisuudesta.

1. Mitkä ovat Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahaston perustamisen vaatimukset?

Perustusasiakirjat riippuvat varatun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston (RAIF) rakenteesta:

 • Sijoitusrahaston hallinnointisäännöt
 • Yksityisen osakeyhtiön (SARL), julkisen osakeyhtiön (SA) tai osakeyhtiön (SCA) yhtiöjärjestys
 • Kommandiittiyhtiösopimus kommandiittiyhtiöille (SCS) ja erityisille kommandiittiyhtiöille (SCSp)
 • Yhtiöjärjestys vahvistetaan notaarin vahvistamalla asiakirjalla.
 • Hallintosäännöt ja kommandiittiyhtiösopimukset tehdään tyypillisesti yksityiskäden toimesta.
 • Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahaston perustaminen on kirjattava notaarin vahvistamalla asiakirjalla viiden arkipäivän kuluessa sen perustamisesta.
 • Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -yhtiö on julkaistava 15 päivän kuluessa sen rekisteröimisestä notaarin vahvistamalla asiakirjalla sekä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan nimityksestä.
 • Kaikki varatut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (RAIF) on listattu virallisesti Luxemburgin kauppa- ja yritysrekisteriin 20 arkipäivän kuluessa notaarin vahvistamisesta.

10. Voidaanko muita sijoitusrakenteita muuntaa RAIF-rahastoksi (Reserved Alternative Investment Fund)?

 • Osa II Yhteissijoitusyritykset (UCI) Specialized Investment Fund (SIF) ja riskipääomasijoitusyhtiö voivat muuttua Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahastoksi hyödyntääkseen sen nopeaa markkinoilletuloaikaa alarahastojen käynnistämisen yhteydessä.
 • Sääntelemättömät kommandiittiyhtiöt voivat muuttua Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahastoksi hyödyntääkseen sen kattorakennetta
 • Säänneltyjen rahastojen muuntaminen edellyttää tyypillisesti Finanssisektorin valvonnan toimikunnan (CSSF) hyväksyntää, rahaston perustamisasiakirjojen muutosta ja rahastoesitteen muutoksia.
 • Sääntelemättömän kommandiittiyhtiön muuntaminen Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahastoksi edellyttää muutoksia kommandiittiyhtiösopimukseen.
 • On myös mahdollista muuntaa ei-luxemburgilainen yhteisö RAIF-rahastoksi (Reserved Alternative Investment Fund), sillä valtuutettu kotipaikan muuttaminen on sallittua niiden alkuperämaan voimassa olevien lakien mukaan. Jos ei, muuntaminen RAIF:ksi (Reserved Alternative Investment Fund) voidaan toteuttaa luontoissuorituksilla, sulautumisella tai muulla mekanismilla.
 • Muuntaminen on sallittua vain, jos yhteisö on täysin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajadirektiivin (AIFMD) mukainen nimittämällä ulkopuolisena vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana toimivan asianmukaisesti valtuutetun rahastonhoitajan.

Hyvämaineisena riippumattomana konsulttiyrityksenä Damalion on luotettava kumppanisi liiketoiminnassa Luxemburgissa. Voit luottaa Damalion-asiantuntijatiimimme asiantuntijaneuvontaan, joka antaa sinulle kaikki tarvittavat tiedot tehdäksesi perusteltuja sijoituspäätöksiä, perustatko Reserved Alternative Investment Fund -rahaston tai muun sijoitusrakenteen, kuten arvopaperistamisvälineen . Luxemburgin laajan palveluntarjoajaverkostomme, vuosien kokemuksemme markkinoilla ja Luxemburgin sijoitusmaailman paremman ymmärryksemme ansiosta voit olla varma, että pidämme aina etujasi mielessä. Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan jo tänään , jos haluat tietää lisää koko konsultointipalvelustamme.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.