Selecteer een pagina

De invoering van de regeling inzake Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF’s) op 23 juli 2016 is opnieuw een enorme stap om Luxemburg aantrekkelijker te maken als rechtsgebied voor beleggingsfondsen en vermogensbeheer, overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU betreffende de werkingssfeer van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD).

1. Is het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) vergelijkbaar met het Gespecialiseerd Beleggingsfonds (SIF)?

Hoewel het stelsel van de gereserveerde alternatieve beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) vergelijkbaar is met het stelsel van de gespecialiseerde beleggingsfondsen (Specialized Investment Fund – SIF), is voor eerstgenoemd stelsel geen direct toezicht door de Luxemburgse Commissie voor toezicht op de financiële sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) vereist. In plaats daarvan is de regeling inzake voorwaardelijke alternatieve beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) bedoeld voor de oprichting van alternatieve beleggingsfondsen (abi’s) die in plaats daarvan een vergunninghoudende beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (abi-beheerder) aanwijzen.

Het Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) is een revolutionair beleggingsinstrument in het Luxemburgse beleggingslandschap dankzij zijn aparte structurerende kenmerken, waaronder subfondsen van gesegregeerde compartimenten die ter beschikking worden gesteld van Luxemburgse niet-gereglementeerde fondsen.

2. Wat zijn de voordelen van de keuze voor Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds boven traditionele fondsstructuren in Luxemburg?

 • Het Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) biedt andere structureringsoplossingen voor initiatiefnemers die alternatieve beleggingsfondsen (abi’s) oprichten om in feite een dubbele laag van regelgeving te vermijden.
 • Ongeacht of een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds in Luxemburg of in een andere EU-lidstaat wordt opgericht, het zal onder toezicht staan van en worden beheerd door een beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Manager – AIFM)
 • Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) is onderworpen aan dezelfde regeling als een Gespecialiseerd Beleggingsfonds (Specialized Investment Fund – SIF), maar zonder tussenkomst van de Luxemburgse Commissie voor toezicht op de financiële sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF).
 • De regeling inzake Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAB’s) synchroniseert de bestaande regeling met een duidelijke focus op beheerstoezicht in plaats van producttoezicht.
 • Alternatieve beleggingsfondsen mogen alleen onderworpen zijn aan het toezicht en het beheer van een naar behoren gemachtigde beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (BAB), en hebben de keuze zich te vestigen hetzij als gereglementeerd product, zoals in het geval van instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s), gespecialiseerde beleggingsfondsen (SIF’s) en beleggingsmaatschappijen in risicokapitaal, hetzij als niet-gereglementeerd product, zoals een commanditaire vennootschap (CVS), een bijzondere commanditaire vennootschap (SPV) of een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RABV).

3. Wat zijn de voornaamste kenmerken van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds?

 • Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF’s) zijn niet onderworpen aan enige vorm van toezicht of controle door de Luxemburgse Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) of enige andere toezichthoudende autoriteit.
 • Rekening houdend met het bovenstaande kan een initiatiefnemer een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) oprichten zonder voorafgaande goedkeuring van de Luxemburgse Commissie voor toezicht op de financiële sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). Aan alle vereisten die de richtlijn inzake alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD) aan beheerders van alternatieve fondsen oplegt, wordt echter geacht te zijn voldaan.

4. Wat zijn de criteria voor de aanstelling van een beheerder van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds?

Een beheerder van een alternatief beleggingsfonds die door het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds wordt aangesteld, moet aan de volgende criteria voldoen:

 • naar behoren gemachtigd zijn om op te treden als beheerder van alternatieve beleggingsfondsen van fondsen die de desbetreffende beleggingsstrategie volgen. Het is belangrijk op te merken dat de vergunning voor beheerder van alternatieve beleggingsfondsen slechts beperkt is tot bepaalde structuren, waaronder hedgefondsen of private-equitystrategieën.
 • Indien het alternatieve beleggingsfonds dat in een andere EU-lidstaat of een ander in aanmerking komend land is gevestigd, in Luxemburg en andere EU-lidstaten over paspoortrechten beschikt.
 • Indien een beheerder van een alternatief beleggingsfonds gebruik maakt van de regeling inzake het handelspaspoort, moeten de oprichtings- en uitgiftedocumenten van het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) aan de betrokken toezichthoudende autoriteit worden voorgelegd. Indien een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RBI) in Luxemburg is gevestigd, hoeven de relevante fondsdocumenten niet door de Luxemburgse Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) te worden gecontroleerd, hoewel zij het recht hebben de paspoortrechten voor een alternatief beleggingsfonds (AB) te weigeren indien de aan de Luxemburgse Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) voorgelegde documenten het beheer van een fonds van het type van het betrokken alternatieve beleggingsfonds (AB) beperken.
 • Om elke twijfel weg te nemen: voor geen enkele van de stappen die tijdens de levenscyclus van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) moeten worden gezet, is goedkeuring van een toezichthouder nodig.

5. Welke rechtsvormen zijn er beschikbaar voor Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen in Luxemburg?

Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) kan worden opgericht als een van de volgende:

 • Gemeenschappelijk Fonds (FCP)
 • Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK)
 • Naamloze vennootschap (SA)
 • Vennootschap op aandelen (SCA)
 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL)
 • Commanditaire vennootschap (SCS)
 • Speciale commanditaire vennootschap (SCSp)

6. Wat zijn de beschikbare paraplustructuren in het kader van de Wet op de Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen?

Elk Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) kan kiezen voor een paraplustructuur, die het op haar beurt mogelijk maakt om bij gelegenheid afgeschermde subfondsen of compartimenten te lanceren. Elk compartiment stemt overeen met een afzonderlijk deel van de activa en passiva van het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds.

Voorbehouden Compartimenten voor Alternatieve Beleggingsfondsen kunnen de hieronder vermelde kenmerken vertonen:

 • Elk compartiment kan zijn eigen beleggingsbeleid hebben
 • Alle bepalingen betreffende de uitgifte en terugbetaling van renten en/of effecten kunnen aan elk specifiek compartiment worden aangepast. Met dit in het achterhoofd is het mogelijk de volgende fondsen onder één paraplu te brengen:
 1. Open fondsen en fondsen van het “closed-end”-type
 2. Compleet gefinancierde compartimenten en compartimenten met een kapitaalstructuur met terugbetaling
 3. Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen met de rechtsvorm van commanditaire vennootschappen of speciale commanditaire vennootschappen, subfondsen die gebruik maken van partnerschapsrekeningen

Alle regels met betrekking tot de compartimenten van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds worden vrij bepaald in een uitgiftedocument voor Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen. Het is ook belangrijk te onthouden dat de liquidatie van een compartiment niet leidt tot de liquidatie van andere compartimenten binnen het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF).

Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds(Reserved Alternative Investment Fund –RAIF) kan voor elk van zijn compartimenten een andere beleggingsbeheerder aanwijzen. Volgens deze governanceregeling kan elk compartiment zijn eigen beleggingscomité of afzonderlijke adviesraad hebben. Desondanks moet het beheersorgaan voor structuren zoals SA, SCA, SCS en SCSp, dat bestaat uit de beherende vennoten, de raad van bestuur, alsmede de bewaarder, de centrale administrateur en de met de wettelijke controle belaste accountant, één en hetzelfde zijn op het niveau van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds als geheel.

Andere kenmerken van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds zijn de volgende:

 • Individuele compartimenten kunnen hun eigen kostenstructuur en distributie hebben.
 • Individuele compartimenten kunnen voor één of meer beleggers worden gereserveerd.
 • Kruisbeleggingen tussen compartimenten van eenzelfde Voorbehouden Alternatieve Beleggingsstructuur zijn toegestaan, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
 • Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) en automatisch ook de subfondsen ervan kunnen twee of meer effectentypes hebben waarin de activa gemeenschappelijk kunnen worden belegd, maar zijn onderworpen aan uiteenlopende kostenstructuren, marketingdoelstellingen, distributiebeleid, en afdekkingsbepalingen.

7. Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor potentiële investeerders in een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds-structuur?

Beleggingen voor Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Funds – RAIF’s) zijn voorbehouden aan goed geïnformeerde beleggers. Volgens de wet betreffende de Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) is een goed geïnformeerde belegger een of meer van de volgende:

 • Institutionele beleggers
 • Professionele beleggers
 • Beleggers die schriftelijk bevestigen dat zij een goed geïnformeerde belegger zijn
 • Een belegger die zich kan verbinden tot een minimumaandeel van 125.000 euro in het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds
 • Een belegger die van een financiële instelling, een beleggingsonderneming, een beheermaatschappij van instellingen voor collectieve belegging in effecten of een beheerder van alternatieve beleggingsfondsen een gecertificeerde afgifte verkrijgt waarin de deskundigheid, ervaring en bekwaamheid van een belegger worden bevestigd om zijn beleggingen in een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds-structuur te evalueren en te beoordelen.

Bestuurders en andere personen die betrokken zijn bij het beheer van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) mogen ook beleggen als zij niet tot een van de bovengenoemde categorieën behoren.

8. Welk type belastingregime is van toepassing op de structuur van het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds?

Eenvoudig gezegd vallen Gereserveerde Alternatieve Beleggingsfondsen onder een dubbel belastingstelsel. De volgende bepalingen zijn enkele van de algemene belastingbepalingen voor Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen in Luxemburg:

 • Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) is onderworpen aan dezelfde belastingregeling als Gespecialiseerde Beleggingsfondsen (Specialized Investment Funds – SIF’s). Onder deze regeling zijn gereserveerde alternatieve beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Funds – RAIF’s) vrijgesteld van vennootschapsbelasting en andere belastingen in Luxemburg, met een vrijstelling van de inschrijvingsbelasting die wordt vastgesteld op 0,01% per jaar.
 • Inschrijvingsbelasting wordt ook geheven op Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF’s) die de vorm hebben van commanditaire vennootschappen (SCS) en bijzondere commanditaire vennootschappen (SCSp)
 • Onder bepaalde voorwaarden kan vrijstelling van inschrijvingstaks worden verleend aan een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF):
  1. De activa worden belegd in andere Luxemburgse instellingen voor collectieve belegging, gespecialiseerde beleggingsfondsen en Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen
  2. Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen met als enig doel collectieve beleggingen in geldmarktinitiatieven en de plaatsing van deposito’s bij kredietinstellingen
  3. Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen die beleggen in vehikels voor pensioenpoolingfondsen
  4. Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen die investeren in microfinancieringsinstellingen
 • De facultatieve belastingregeling is van toepassing op Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF’s) die in risicokapitaal beleggen. Deze fondsen kunnen een beroep doen op een bijzondere belastingregeling, die van toepassing is op beleggingsmaatschappijen in risicokapitaal (SICAR’s) en zijn derhalve vrijgesteld van inschrijvingstaks.
 • Alle Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL), een naamloze vennootschap (SA) en een commanditaire vennootschap op aandelen (SCA) die voor een bijzondere belastingregeling kiezen, zullen volledig belastbaar zijn, waardoor zij toegang kunnen krijgen tot dubbelbelastingverdragen. Bovendien kunnen deze juridische structuren ook worden vrijgesteld van alle inkomsten en vermogenswinsten uit effecten.
 • Alle inkomsten uit nog te verrichten investeringen in risicokapitaal zijn eveneens vrijgesteld, aangezien de liquide middelen binnen een periode van 12 maanden in risicokapitaal zullen worden geïnvesteerd
 • Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Funds – RAIF’s) die ervoor kiezen onder een bijzondere belastingregeling te vallen, kunnen worden vrijgesteld van vermogensbelasting, met uitzondering van de betaling van de minimale vermogensbelasting die van toepassing is op volledig belastbare Luxemburgse vennootschappen.
 • Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen die zijn opgericht in de vorm van een commanditaire vennootschap (CV) of een bijzondere commanditaire vennootschap (CVSp) worden geacht volledig fiscaal transparant te zijn, waardoor zij zijn vrijgesteld van directe belastingen die door het Luxemburgse Parlement worden geheven.
 • Paraplustructuren binnen een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RBI) kunnen niet kiezen voor een bijzondere belastingregeling. Daarom is het onmogelijk om voor elke paraplustructuur een speciale belastingregeling te hebben, waarbij bepaalde compartimenten onder de algemene belastingregeling vallen en andere onder de bijzondere belastingregeling.

De wettelijke auditors van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) die voor de bijzondere belastingregeling hebben gekozen, moeten aan het eind van elk boekjaar een verslag indienen waarin wordt geverifieerd of een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) gedurende een relevante periode in risicokapitaal heeft geïnvesteerd. Het verslag zal worden ingediend bij de Luxemburgse administratie der directe belastingen.

9. Waarom moeten Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen aan het risicospreidingsbeginsel voldoen?

Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF’s), met uitzondering van fondsen die in risicokapitaal beleggen en voor een bijzondere belastingregeling hebben geopteerd, moeten zich aan het risicospreidingsbeginsel houden.

 • Er zijn geen vaste richtsnoeren voor het minimumniveau van diversificatie dat moet worden aangehouden in een portefeuille van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF).
 • Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) mag niet meer dan 30% van zijn bruto-activa in één activaklasse beleggen.
 • De 30%-beperking is niet van toepassing op beleggingen in effecten die worden gegarandeerd door een OESO-lidstaat of lokale autoriteiten binnen de EU, of door overheidsorganisaties met een EU-, regionaal of mondiaal bereik.
 • De 30%-beperking geldt ook niet voor collectieve beleggingsinitiatieven die worden getoetst aan de vereisten inzake risicospreiding van de toepasselijke Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF’s)
 • Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Funds – RAIF’s) die in infrastructuur investeren, genieten een versoepelde eis inzake risicospreiding. Zij worden als voldoende gediversifieerd beschouwd wanneer zij ten minste twee beleggingen hebben en geen enkele belegging meer dan 75% van hun bruto-activa vertegenwoordigt.

1. Wat zijn de vereisten voor de oprichting van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF)?

De oprichtingsdocumenten zullen afhankelijk zijn van een Reserved Alternative Investment Fund (RAIF)-structuur:

 • Beheersvoorschriften voor het gemeenschappelijk fonds
 • Oprichtingsakte van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL), een naamloze vennootschap (SA) of een commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)
 • Limited Partnership Agreement voor commanditaire vennootschappen (SCS) en speciale commanditaire vennootschappen (SCSp)
 • De oprichtingsakte wordt bij notariële akte opgesteld.
 • Beheersreglementen en commanditaire vennootschapsovereenkomsten worden gewoonlijk door een particuliere hand opgesteld.
 • De oprichting van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) moet binnen vijf werkdagen na de oprichting bij notariële akte worden vastgelegd.
 • De oprichting van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) moet worden gepubliceerd binnen 15 dagen na de registratie ervan bij notariële akte, samen met de vaststelling van de aanstelling van de beheerder van het alternatieve beleggingsfonds (AIFM)
 • Alle Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF’s) worden binnen 20 werkdagen na de registratie van de notariële akte officieel genoteerd bij het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg.

10. Kunnen andere beleggingsstructuren worden omgezet in een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RABV)?

 • Deel II Instellingen voor collectieve belegging, (ICB’s) Gespecialiseerde beleggingsfondsen (SIF’s), en beleggingsmaatschappij in risicokapitaal kunnen zich omvormen tot Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF’s) om te profiteren van de snelle marktintroductietijd bij de lancering van compartimenten
 • Niet-gereglementeerde commanditaire vennootschappen kunnen zich omvormen tot Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) om van de overkoepelende structuur te profiteren
 • De omzetting van gereglementeerde fondsen moet gewoonlijk worden goedgekeurd door de Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF), de oprichtingsdocumenten van een fonds moeten worden gewijzigd en het prospectus van een fonds moet worden aangepast.
 • Voor de omzetting van een niet-gereguleerde commanditaire vennootschap in een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RBI) moeten wijzigingen worden aangebracht in de overeenkomst inzake de commanditaire vennootschap.
 • Het is ook mogelijk om een niet-Luxemburgse entiteit om te zetten in een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF), mits heromzetting is toegestaan krachtens de bestaande wetgeving van hun land van herkomst. Zo niet, dan kan de omzetting in een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) worden afgedwongen door middel van bijdragen in natura, een fusie, of een ander mechanisme.
 • Conversie is alleen toegestaan als een entiteit volledig voldoet aan de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD) door de benoeming van een naar behoren gemachtigde fondsbeheerder die functioneert als een externe beheerder van alternatieve beleggingsfondsen.

Als gerenommeerd onafhankelijk adviesbureau is Damalion uw vertrouwde partner bij het zakendoen in Luxemburg. U kunt rekenen op deskundig advies van ons team van Damalion-experts om u alle nodige informatie te verschaffen die u nodig hebt om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen, of het nu gaat om de oprichting van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds of een andere beleggingsstructuur, zoals een effectiseringsvehikel. Dankzij ons uitgebreide netwerk van dienstverleners in Luxemburg, onze jarenlange ervaring op de markt en een beter inzicht in het Luxemburgse beleggingslandschap, kunt u er zeker van zijn dat wij altijd uw belangen voor ogen zullen houden. Neem vandaag nog contact op met een Damalion-expert als u meer wilt weten over ons volledige pakket van adviesdiensten.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.