Vyberte stránku

Zavedení režimu vyhrazeného alternativního investičního fondu (RAIF) dne 23. července 2016 je dalším velkým krokem ke zvýšení atraktivity Lucemburska jako investičního fondu a jurisdikce správy aktiv, podle směrnice 2011/61/EU týkající se rozsahu působnosti směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD).

1. Je rezervovaný alternativní investiční fond (RAIF) podobný Specializovanému investičnímu fondu (SIF)?

Zatímco režim Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) je podobný režimu Specialized Investment Fund (SIF), ten první nevyžaduje přímý dohled Lucemburské komise pro dohled nad finančním sektorem (CSSF). Namísto toho je režim vyhrazeného alternativního investičního fondu (RAIF) věnován zakládání alternativních investičních fondů (AIF) , které místo toho jmenují řádně oprávněného správce alternativních investičních fondů (AIFM).

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) je revolučním investičním nástrojem v lucemburském investičním prostředí díky svým výrazným strukturním rysům, které zahrnují podfondy oddělených oddílů, které jsou k dispozici lucemburským neregulovaným fondům.

2. Jaké jsou výhody volby Reserved Alternative Investment Fund oproti tradičním strukturám fondů v Lucembursku?

 • Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) nabízí další strukturovací řešení pro iniciátory, kteří zakládají alternativní investiční fondy (AIF), aby se účinně vyhnuli dvojité vrstvě regulace.
 • Bez ohledu na to, zda je rezervovaný alternativní investiční fond založen v Lucembursku nebo v jiné členské zemi EU, bude na něj dohlížet a řídit ho správce alternativního investičního fondu (AIFM).
 • Vyhrazený alternativní investiční fond (RAIF) podléhá stejnému režimu jako Specializovaný investiční fond (SIF), ale bez zásahu Lucemburské komise pro dohled nad finančním sektorem (CSSF).
 • Režim rezervovaného alternativního investičního fondu (RAIF) synchronizuje stávající režim s jasným zaměřením na dohled nad managementem na rozdíl od dohledu nad produktem.
 • Alternativní investiční fondy mohou podléhat pouze dohledu a správě řádně autorizovaného správce alternativních investičních fondů (AIFM) a mají možnost se usadit buď jako regulovaný produkt, jako v případě části II Podniky pro kolektivní investování do převoditelných Cenné papíry (UCITS), Specializovaný investiční fond (SIF) a Investiční společnost rizikového kapitálu nebo jako neregulované produkty, jako je komanditní společnost (SCS), speciální komanditní společnost (SCSp) nebo vyhrazený alternativní investiční fond (RAIF).

3. Jaké jsou klíčové vlastnosti rezervovaného alternativního investičního fondu?

 • Vyhrazené alternativní investiční fondy (RAIF) nepodléhají žádnému druhu dohledu nebo dohledu ze strany Lucemburské komise pro dohled nad finančním sektorem (CSSF) ani jakéhokoli jiného orgánu dohledu.
 • S ohledem na výše uvedenou skutečnost může iniciátor založit rezervovaný alternativní investiční fond (RAIF) bez předchozího souhlasu lucemburské komise pro dohled nad finančním sektorem (CSSF). Jakékoli požadavky uložené Směrnicí o alternativních investičních fondech (AIFMD) správcům alternativních fondů se však považují za splněné.

4. Jaká jsou kritéria pro jmenování správce alternativního investičního fondu pro vyhrazený alternativní investiční fond?

Správce alternativního investičního fondu jmenovaný Reserved Alternative Investment Fund musí splňovat následující kritéria:

 • Být řádně oprávněn působit jako správce alternativního investičního fondu fondů, které sledují příslušnou investiční strategii. Je důležité poznamenat, že oprávnění pro správce alternativních investičních fondů je omezeno pouze na určité struktury, včetně hedgeových fondů nebo strategií soukromého kapitálu.
 • Pokud má alternativní investiční fond zřízený v jiném členském státě EU nebo v jiné způsobilé zemi práva na povolení v Lucembursku a dalších členských státech EU.
 • Pokud správce alternativního investičního fondu využívá schéma marketingového pasu, musí být příslušnému dozorovému úřadu předloženy ustavující a emisní dokumenty Reserved Alternative Investment Fund (RAIF). V případě, že rezervovaný alternativní investiční fond (RAIF) sídlí v Lucembursku, není třeba, aby lucemburská komise pro dohled nad finančním sektorem (CSSF) přezkoumávala příslušné dokumenty fondu, ačkoli má právo odmítnout udělení práva na alternativní investiční fond (AIF), pokud dokumenty předložené lucemburské Komisi pro dohled nad finančním sektorem (CSSF) omezují správu fondu typu příslušného alternativního investičního fondu (AIF).
 • Abychom odstranili jakékoli pochybnosti, nejsou nutná žádná regulační schválení ve vztahu k jakémukoli z kroků, které mají být provedeny během životního cyklu rezervovaného alternativního investičního fondu (RAIF).

5. Jaké typy právních forem jsou k dispozici pro Reserved Alternative Investment Funds v Lucembursku?

Rezervovaný alternativní investiční fond (RAIF) může být založen jako jeden z následujících:

 • Společný fond (FCP)
 • Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV)
 • Společnost s ručením omezeným (SA)
 • Corporate Partnership Limited by Shares (SCA)
 • Soukromá společnost s ručením omezeným (SARL)
 • Limited Partnership (SCS)
 • Zvláštní komanditní společnost (SCSp)

6. Jaké jsou dostupné zastřešující struktury dostupné podle zákona o vyhrazených alternativních investičních fondech?

Jakýkoli rezervovaný alternativní investiční fond (RAIF) se může rozhodnout pro zastřešující strukturu , která mu na oplátku umožňuje příležitostně spustit oddělené podfondy nebo oddíly. Každý oddíl odpovídá samostatné části aktiv a pasiv fondu Reserved Alternative Investment Fund.

Podfondy Reserved Alternative Investment Fund mohou vykazovat vlastnosti uvedené níže:

 • Každý oddíl může mít vlastní investiční politiku
 • Všechna ustanovení upravující vydávání a zpětný odkup podílů a/nebo cenných papírů lze přizpůsobit každému konkrétnímu oddílu. S ohledem na to je možné pod jednou střechou tyto fondy:
 1. Otevřené a uzavřené fondy
 2. Plně financované podfondy a podfondy se strukturou čerpání kapitálu
 3. Pro rezervované alternativní investiční fondy strukturované jako komanditní společnosti nebo speciální komanditní společnosti, podfondy využívající partnerské účty

Všechna pravidla týkající se přihrádek fondu Reserved Alternative Investment Fund jsou volně stanovena v dokumentu o vydání fondu Reserved Alternative Investment Funds. Je také důležité mít na paměti, že likvidace podfondu nespouští likvidaci jiných podfondů v rámci Reserved Alternative Investment Fund (RAIF).

Rezervovaný alternativní investiční fond ( RAIF ) může jmenovat jiného investičního manažera pro každý ze svých podfondů. Podle tohoto schématu řízení může mít každý podfond svůj vlastní investiční výbor nebo samostatný poradní výbor. Navzdory tomu musí být řídící orgán pro struktury jako SA, SCA, SCS a SCSp , který se skládá z komplementářů, představenstva, ale i depozitáře, zmocněnce ústřední správy a statutárního auditora, jeden a tentýž na úrovni rezervovaný alternativní investiční fond jako celek.

Další charakteristiky rezervovaného alternativního investičního fondu jsou následující:

 • Jednotlivé podfondy mohou mít vlastní strukturu poplatků a distribuci.
 • Jednotlivé podfondy mohou být rezervovány pro jednoho nebo více investorů.
 • Křížové investice mezi podfondy v rámci stejné rezervované alternativní investiční struktury jsou povoleny, pokud jsou splněny určité podmínky.
 • Rezervovaný alternativní investiční fond (RAIF) a automaticky jeho podfondy mohou obsahovat dva nebo více typů cenných papírů, kde lze aktiva investovat společně, ale podléhají různým strukturám poplatků, marketingovým cílům, distribuční politice a zajišťovacím ustanovením.

7. Jaké jsou požadavky na způsobilost pro potenciální investory ve struktuře rezervovaného alternativního investičního fondu?

Investice do rezervovaných alternativních investičních fondů (RAIF) jsou omezeny pouze na dobře informované investory. Podle zákona o rezervovaných alternativních investičních fondech (RAIF) je dobře informovaný investor jeden nebo více z následujících:

 • Institucionální investoři
 • Profesionální investoři
 • Investoři, kteří písemně potvrdí, že je dobře informovaný investor
 • Investor, který se může zavázat k minimálnímu podílu ve výši 125 000 EUR ve fondu Reserved Alternative Investment Fund
 • Investor, který získá certifikát dodaný finanční institucí, investiční společností, podniky pro kolektivní investování do správcovské společnosti převoditelných cenných papírů nebo správcem alternativního investičního fondu osvědčující odbornost, zkušenosti a schopnost investora zhodnotit a zhodnotit své investice do vyhrazené alternativy Struktura investičního fondu.

Ředitelé a další osoby zapojené do správy rezervovaného alternativního investičního fondu (RAIF) mohou také investovat, i když nespadají do žádné z výše uvedených kategorií.

8. Jaký typ daňového režimu sleduje struktura Vyhrazeného alternativního investičního fondu?

Jednoduše řečeno, rezervované alternativní investiční fondy podléhají režimu dvojího zdanění. Následující ustanovení jsou některá z obecných daňových ustanovení pro fondy Reserved Alternative Investment Fund v Lucembursku:

 • Rezervovaný alternativní investiční fond (RAIF) podléhá stejnému daňovému režimu jako Specializované investiční fondy (SIF). V rámci tohoto režimu jsou vyhrazené alternativní investiční fondy (RAIF) osvobozeny od daně z příjmu právnických osob a jiných daní v Lucembursku s osvobozením od daně z upisování ve výši 0,01 % ročně.
 • Daň z upisování se také vztahuje na rezervované alternativní investiční fondy (RAIF) strukturované jako komanditní společnosti (SCS) a speciální komanditní společnosti (SCSp)
 • Osvobození od daně z úpisu za určitých podmínek může být uděleno fondu Reserved Alternative Investment Fund (RAIF):
  1. Aktiva jsou investována do jiných lucemburských podniků pro kolektivní investování, specializovaných investičních fondů a vyhrazených alternativních investičních fondů
  2. Vyhrazené alternativní investiční fondy, jejichž jediným cílem je kolektivní investování do iniciativ peněžního trhu a umisťování vkladů u úvěrových institucí
  3. Vyhrazené alternativní investiční fondy investující do fondů penzijních fondů
  4. Vyhrazené alternativní investiční fondy investující do mikrofinančních institucí
 • Volitelný daňový režim se vztahuje na rezervované alternativní investiční fondy (RAIF), které investují do rizikového kapitálu. Tyto fondy mohou požádat o zvláštní daňový režim, který se vztahuje na investiční společnosti rizikového kapitálu (SICAR) , a proto jsou osvobozeny od daně z upisování.
 • Všechny rezervované alternativní investiční fondy strukturované jako soukromá společnost s ručením omezeným (SARL) , veřejná společnost s ručením omezeným (SA) a společnost s ručením omezeným (SCA), které se rozhodnou pro zvláštní daňový režim, budou plně zdanitelné, a proto jim umožní získat přístup ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění. Tyto právní struktury mohou být navíc osvobozeny od veškerých výnosů a kapitálových zisků realizovaných z cenných papírů.
 • Všechny příjmy z nevyřízených investic do rizikového kapitálu jsou rovněž osvobozeny, protože hotovost bude investicí do rizikového kapitálu po dobu 12 měsíců.
 • Vyhrazené alternativní investiční fondy (RAIF), které se rozhodnou podléhat zvláštnímu daňovému režimu, mohou být osvobozeny od daně z čistého majetku, s výjimkou platby minimální daně z čistého majetku platné pro lucemburské společnosti plně zdanitelné.
 • Vyhrazené alternativní investiční fondy založené jako komanditní společnost (SCS) nebo speciální komanditní společnost (SCSp) jsou považovány za plně daňově transparentní, a proto jsou osvobozeny od přímých daní uložených lucemburským parlamentem.
 • Zastřešující struktury v rámci rezervovaného alternativního investičního fondu (RAIF) si nemohou zvolit zvláštní daňový režim. Proto není možné mít zvláštní daňový režim pro každou zastřešující strukturu, kde některé složky podléhají obecnému daňovému režimu, zatímco jiné podléhají zvláštnímu daňovému režimu.

Statutární auditoři rezervovaného alternativního investičního fondu (RAIF), který si zvolil zvláštní daňový režim, musí na konci každého finančního roku předložit zprávu ověřující, že vyhrazený alternativní investiční fond (RAIF) v příslušném období investoval do rizikového kapitálu. Hlášení bude předloženo lucemburské správě přímých daní.

9. Proč jsou rezervované alternativní investiční fondy povinny dodržovat zásadu rozložení rizika?

Vyhrazené alternativní investiční fondy (RAIF), s výjimkou těch, které investují do rizikového kapitálu a zvolily si zvláštní daňový režim, musí dodržovat zásadu rozložení rizika.

 • Neexistují žádné pevné pokyny, pokud jde o minimální úroveň diverzifikace, která musí být dodržována v portfoliu rezervovaného alternativního investičního fondu (RAIF).
 • Rezervovaný alternativní investiční fond (RAIF) nesmí investovat více než 30 % svých hrubých aktiv do jedné třídy aktiv.
 • Omezení 30 % se nevztahuje na investice do cenných papírů zaručené členským státem OECD nebo místními orgány v rámci EU nebo veřejnými organizacemi s působností v EU, regionální nebo celosvětové působnosti.
 • Od 30% omezení se rovněž upouští pro iniciativy kolektivního investování, které jsou posuzovány s požadavky na diverzifikaci rizika pro příslušné rezervované alternativní investiční fondy (RAIF).
 • Rezervované alternativní investiční fondy (RAIF), které investují do infrastruktury, požívají mírnějšího požadavku na diverzifikaci rizika. Jsou považovány za dostatečně diverzifikované, protože mají alespoň dvě investice, přičemž žádná jednotlivá investice nepředstavuje více než 75 % jejich hrubých aktiv.

1. Jaké jsou požadavky pro založení rezervovaného alternativního investičního fondu (RAIF)?

Ustavující dokumenty budou záviset na struktuře rezervovaného alternativního investičního fondu (RAIF):

 • Pravidla hospodaření pro podílový fond
 • Stanovy společnosti s ručením omezeným (SARL), společnosti s ručením omezeným (SA) nebo akciové společnosti (SCA)
 • Smlouva o komanditní společnosti pro komanditní společnosti (SCS) a speciální komanditní společnosti (SCSp)
 • Stanovy se zakládají notářským zápisem.
 • Manažerské předpisy a smlouvy o komanditní společnosti jsou obvykle vytvářeny soukromou rukou.
 • Zřízení vyhrazeného alternativního investičního fondu (RAIF) musí být sepsáno notářským zápisem do pěti pracovních dnů od jeho zřízení.
 • Založení Vyhrazeného alternativního investičního fondu (RAIF) musí být zveřejněno do 15 dnů od jeho sepsání notářským zápisem spolu s určením jeho jmenování správce alternativního investičního fondu (AIFM).
 • Všechny rezervované alternativní investiční fondy (RAIF) jsou oficiálně registrovány v lucemburském obchodním a obchodním rejstříku do 20 pracovních dnů od sepsání notářského zápisu.

10. Mohou být jiné investiční struktury přeměněny na vyhrazený alternativní investiční fond (RAIF)?

 • Část II Podniky pro kolektivní investování, (UCI) Specializovaný investiční fond (SIF) a investiční společnost v rizikovém kapitálu se mohou převést na Reserved Alternative Investment Fund (RAIF), aby využily jeho rychlého uvedení na trh v případě spuštění podfondů
 • Neregulované komanditní společnosti se mohou převést na Reserved Alternative Investment Fund (RAIF), aby využily její zastřešující strukturu
 • Konverze regulovaných fondů obvykle podléhá schválení Komisí pro dohled nad finančním sektorem (CSSF), úpravě zakládacích dokumentů fondu a úpravám prospektu fondu.
 • Přeměna neregulované komanditní společnosti na vyhrazený alternativní investiční fond (RAIF) vyžaduje změny smlouvy o komanditní společnosti.
 • Je také možné přeměnit subjekt mimo Lucembursko na vyhrazený alternativní investiční fond (RAIF), pokud je povoleno autorizované opětovné domicilování podle stávajících zákonů jejich země původu. Pokud ne, přeměna na vyhrazený alternativní investiční fond (RAIF) může být vynucena formou věcných příspěvků, sloučením nebo jiným mechanismem.
 • Přeměna je povolena pouze v případě, že subjekt plně dodržuje směrnici o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) prostřednictvím jmenování řádně oprávněného správce fondu působícího jako externí správce alternativního investičního fondu.

Jako renomovaná nezávislá poradenská firma bude Damalion vaším důvěryhodným partnerem při podnikání v Lucembursku. Můžete se spolehnout na odbornou radu od našeho týmu odborníků z Damalion, která vám poskytne všechny potřebné informace, které potřebujete pro informovaná investiční rozhodnutí, zda založit rezervovaný alternativní investiční fond nebo jinou investiční strukturu, jako je sekuritizační nástroj . Díky naší rozsáhlé síti poskytovatelů služeb v Lucembursku, našim letitým zkušenostem na trhu a lepšímu porozumění lucemburskému investičnímu prostředí si můžete být jisti, že budeme mít vždy na paměti vaše nejlepší zájmy. Chcete-li se dozvědět více o naší kompletní sadě konzultačních služeb , obraťte se ještě dnes na odborníka Damalion .

Tyto informace nejsou určeny jako náhrada za konkrétní individualizovanou daňovou nebo právní radu. Doporučujeme, abyste svou konkrétní situaci prodiskutovali s kvalifikovaným daňovým nebo právním poradcem.