Vælg en side

Indførelsen af ordningen for reserverede alternative investeringsfonde (RAIF) den 23. juli 2016 er endnu et stort skridt i retning af at øge Luxembourgs tiltrækningskraft som investeringsfond og kapitalforvaltningsjurisdiktion i henhold til direktiv 2011/61/EU vedrørende omfanget af Direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde (AIFMD).

1. Er den reserverede alternative investeringsfond (RAIF) magen til den specialiserede investeringsfond (SIF)?

Mens den reserverede alternative investeringsfond (RAIF) ligner den specialiserede investeringsfond (SIF), kræver førstnævnte ikke direkte tilsyn fra Luxembourg Commission for Supervision of the Financial Sector (CSSF). I stedet er RAIF-ordningen (Reserved Alternative Investment Fund) dedikeret til inkorporeringen af alternative investeringsfonde (AIF’er) , der i stedet udpeger en behørigt autoriseret forvalter af alternative investeringsfonde (AIFM).

Den reserverede alternative investeringsfond (RAIF) er et revolutionært investeringsmiddel i det luxembourgske investeringslandskab på grund af dets særskilte struktureringstræk, der omfatter underfonde af adskilte afdelinger, der stilles til rådighed for luxembourgske ikke-regulerede fonde.

2. Hvad er fordelene ved at vælge Reserved Alternative Investment Fund frem for traditionelle fondsstrukturer i Luxembourg?

 • Den reserverede alternative investeringsfond (RAIF) tilbyder andre strukturerende løsninger til initiativtagere, der opretter alternative investeringsfonde (AIF’er) for effektivt at undgå et dobbelt lag af regulering.
 • Uanset om en reserveret alternativ investeringsfond er oprettet i Luxembourg eller i en anden EU-medlemsnation, vil den blive overvåget og forvaltet af en forvalter af alternative investeringsfonde (AIFM)
 • En reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) er underlagt samme ordning som Specialized Investment Fund (SIF), men uden indgriben fra Luxembourg Commission for Supervision of the Financial Sector (CSSF).
 • Ordningen med reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) synkroniserer den eksisterende ordning med et klart fokus på ledelsestilsyn i modsætning til produkttilsyn.
 • Alternative investeringsfonde må kun være underlagt tilsyn og forvaltning af en behørigt autoriseret forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) og har mulighed for at etablere sig enten som et reguleret produkt, som f.eks. Værdipapirer (UCITS), Specialized Investment Fund (SIF) og investeringsselskab i risikokapital eller som uregulerede produkter, såsom et begrænset partnerskab (SCS), Special Limited Partnership (SCSp) eller en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF).

3. Hvad er de vigtigste funktioner i en reserveret alternativ investeringsfond?

 • Reserverede alternative investeringsfonde (RAIF’er) er ikke underlagt nogen form for tilsyn eller tilsyn fra Luxembourg Commission for Supervision of the Financial Sector (CSSF) eller nogen anden tilsynsmyndighed.
 • Med ovenstående i tankerne kan en initiativtager oprette en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) uden forudgående godkendelse fra Luxembourg Commission for Supervision of the Financial Sector (CSSF). Ethvert krav, der stilles af direktivet om alternative investeringsfonde (AIFMD) til alternative fondsforvaltere, anses dog for at være opfyldt.

4. Hvad er kriterierne for at udpege en forvalter af en alternativ investeringsfond til en reserveret alternativ investeringsfond?

En forvalter af alternative investeringsfonde udpeget af den reserverede alternative investeringsfond skal opfylde følgende kriterier:

 • Være behørigt autoriseret til at fungere som en alternativ investeringsfondsforvalter af fonde, der forfølger den relevante investeringsstrategi. Det er vigtigt at bemærke, at tilladelsen til forvaltere af alternative investeringsfonde kun er begrænset til visse strukturer, herunder hedgefonde eller private equity-strategier.
 • Hvis den alternative investeringsfond etableret i et andet EU-medlemsland eller et andet berettiget land har pasrettigheder i Luxembourg og andre EU-medlemsnationer.
 • Hvis en forvalter af en alternativ investeringsfond anvender markedsføringspasordningen, skal stiftelses- og udstedelsesdokumenterne for Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) indsendes til den relevante tilsynsmyndighed. I tilfælde af at en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) er baseret i Luxembourg, er der ikke behov for gennemgang af relevante fondsdokumenter af Luxembourg Commission for Supervision of the Financial Sector (CSSF), selvom de har ret til at nægte pasrettigheder til en alternativ investeringsfond (AIF), hvis de dokumenter, der er indsendt til Luxembourg Commission for Supervision of the Financial Sector (CSSF), begrænser forvaltningen af en fond af typen relevant alternativ investeringsfond (AIF).
 • For at fjerne enhver tvivl er det ikke nødvendigt med myndighedsgodkendelser i forhold til nogen af de trin, der skal udføres i løbet af livscyklussen for en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF).

5. Hvilke typer juridiske former er tilgængelige for reserverede alternative investeringsfonde i Luxembourg?

En reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) kan etableres som en af følgende:

 • Fællesfond (FCP)
 • Investeringsselskab med variabel kapital (SICAV)
 • Aktieselskab (SA)
 • Corporate Partnership Limited by Shares (SCA)
 • Private Limited Liability Company (SARL)
 • Limited Partnership (SCS)
 • Special Limited Partnership (SCSp)

6. Hvad er de tilgængelige paraplystrukturer, der er tilgængelige under loven om reserverede alternative investeringsfonde?

Enhver Reserveret Alternativ Investeringsfond (RAIF) kan vælge en paraplystruktur , som igen sætter dem i stand til at lancere afgrænsede underfonde eller afdelinger ved lejligheder. Hver afdeling svarer til en særskilt del af aktiverne og passiverne i den reserverede alternative investeringsfond.

Reserverede afdelinger for alternative investeringsfonde kan vise funktionerne anført nedenfor:

 • Hvert rum kan have sin egen investeringspolitik
 • Alle bestemmelser vedrørende udstedelse og indløsning af renter og/eller værdipapirer kan tilpasses til hver specifik afdeling. Med dette i tankerne er det muligt følgende midler under én paraply:
 1. Åbne og lukkede fonde
 2. Fuldt finansierede afdelinger og afdelinger med en trækkapitalstruktur
 3. For reserverede alternative investeringsfonde struktureret som kommanditselskaber eller særlige kommanditselskaber, afdelinger, der bruger partnerskabskonti

Alle regler vedrørende en reserveret alternativ investeringsforenings afdelinger er frit fastsat i et udstedelsesdokument for reserverede alternative investeringsfonde. Det er også vigtigt at huske, at afviklingen af en afdeling ikke udløser afvikling af andre afdelinger i den reserverede alternative investeringsfond (RAIF).

En reserveret alternativ investeringsfond ( RAIF ) kan udpege en anden investeringsforvalter for hver af dens underfonde. Efter denne styringsordning kan hver afdeling have sit eget investeringsudvalg eller et separat rådgivende udvalg. På trods af dette skal ledelsesorganet for strukturer som SA, SCA, SCS og SCSp , der består af komplementarer, bestyrelse samt depositar, centraladministrationsagent og revisor være én og samme på niveau med en reserveret alternativ investeringsfond som helhed.

Andre karakteristika ved en reserveret alternativ investeringsfond er som følger:

 • Individuelle afdelinger kan have deres egen gebyrstruktur og fordeling.
 • Individuelle afdelinger kan reserveres til en eller flere investorer.
 • Krydsinvesteringer mellem afdelinger under den samme reserverede alternative investeringsstruktur er tilladt, forudsat at visse betingelser er opfyldt.
 • En reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) og automatisk dens underfonde kan have to eller flere værdipapirtyper, hvor aktiver kan investeres i fællesskab, men er underlagt varierende gebyrstrukturer, markedsføringsmål, distributionspolitikker og sikringsbestemmelser.

7. Hvad er berettigelseskravene for potentielle investorer i en reserveret alternativ investeringsfond-struktur?

Investeringer for reserverede alternative investeringsfonde (RAIF’er) er begrænset til kun velinformerede investorer. I henhold til loven om reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) er en velinformeret investor en eller flere af følgende:

 • Institutionelle investorer
 • Professionelle investorer
 • Investorer, der skriftligt bekræfter, at han eller hun er en velinformeret investor
 • En investor, der kan forpligte sig til en minimumsandel på 125.000 EUR i den reserverede alternative investeringsfond
 • En investor, der opnår et certifikat leveret af et finansielt institut, et investeringsselskab, et administrationsselskab for kollektive investeringer i omsættelige værdipapirer eller en forvalter af alternative investeringsfonde, der attesterer en investors ekspertise, erfaring og kapacitet til at evaluere og vurdere deres investeringer i et reserveret alternativ Investeringsfondens struktur.

Direktører og andre personer, der er involveret i forvaltningen af en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) kan også investere, selvom de ikke falder ind under nogen af kategorierne nævnt ovenfor.

8. Hvilken type skatteordning følger strukturen for den reserverede alternative investeringsfond?

Kort sagt er reserverede alternative investeringsfonde underlagt et dobbelt skattesystem. Følgende bestemmelser er nogle af de generelle skattebestemmelser for køretøjer med reserverede alternative investeringsfonde i Luxembourg:

 • En reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) er underlagt den samme skatteordning, der gælder for specialiserede investeringsfonde (SIF’er). I henhold til denne ordning er reserverede alternative investeringsfonde (RAIF’er) fritaget for selskabsskat og andre skatter i Luxembourg med fritagelsen for tegningsskat beregnet til 0,01 % om året.
 • Tegningsskat pålægges også reserverede alternative investeringsfonde (RAIF’er) struktureret som kommanditselskaber (SCS) og særlige kommanditselskaber (SCSp)
 • Fritagelse for tegningsafgift under visse betingelser kan gives til en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF):
  1. Aktiver er investeret i andre luxembourgske virksomheder for kollektive investeringer, specialiserede investeringsfonde og reserverede alternative investeringsfonde
  2. Reserverede alternative investeringsfonde, hvis eneste formål er kollektiv investering i pengemarkedsinitiativer og placering af indlån i kreditinstitutter
  3. Reserverede alternative investeringsfonde, der investerer i pensionspuljefonde
  4. Reserverede alternative investeringsfonde, der investerer i mikrofinansieringsinstitutioner
 • Valgfri skatteordning gælder for reserverede alternative investeringsfonde (RAIF’er), der investerer i risikovillig kapital. Disse fonde kan anmode om en særlig skatteordning, som er gældende for investeringsselskaber i risikovillig kapital (SICAR’er) og er derfor fritaget for tegningsafgift.
 • Alle reserverede alternative investeringsfonde struktureret som et privat aktieselskab (SARL) , aktieselskab (SA) og aktieselskab (SCA), der vælger en særlig skatteordning, vil være fuldt skattepligtige og giver dem derfor mulighed for at vinde adgang til dobbeltbeskatningsoverenskomster. Derudover kan disse juridiske strukturer også fritages for alle indtægter og kapitalgevinster realiseret fra værdipapirer.
 • Alle indtægter genereret fra ventende investeringer i risikovillig kapital er også fritaget, da kontanterne vil være investeringer i risikovillig kapital inden for en periode på 12 måneder
 • Reserverede alternative investeringsfonde (RAIF’er), der vælger at være under en særlig skatteordning, kan fritages for nettoformueskat, bortset fra betaling af minimumsnettoformueskat gældende for fuldt skattepligtige luxembourgske virksomheder.
 • Reserverede alternative investeringsfonde, der er etableret som et kommanditselskab (SCS) eller et særligt kommanditselskab (SCSp), anses for at være fuldt skattegennemsigtige, og fritager dem derfor for direkte skatter pålagt af det luxembourgske parlament.
 • Paraplystrukturer inden for en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) kan ikke vælge en særlig skatteordning. Derfor er det umuligt at have en særlig skatteordning for hver paraplystruktur, hvor visse afdelinger er underlagt en generel skatteordning, mens andre er underlagt en særlig skatteordning.

De lovpligtige revisorer for en Reserveret Alternativ Investeringsfond (RAIF), der har valgt den særlige skatteordning, skal ved udgangen af hvert regnskabsår indsende en rapport, der bekræfter, at en Reserveret Alternativ Investeringsfond (RAIF) har investeret i risikovillig kapital over en relevant periode. Rapporten vil blive indgivet til den luxembourgske skattemyndighed.

9. Hvorfor er reserverede alternative investeringsfonde forpligtet til at overholde risikospredningsprincippet?

Reserverede alternative investeringsfonde (RAIF’er), bortset fra dem, der investerer i risikovillig kapital og har valgt en særlig skatteordning, er forpligtet til at overholde risikospredningsprincippet.

 • Der er ingen faste retningslinjer med hensyn til minimumsniveau for diversificering, der skal opretholdes i en Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) portefølje.
 • En reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) må ikke investere mere end 30 % af sine bruttoaktiver i en enkelt aktivklasse.
 • Begrænsningen på 30 % gælder ikke for værdipapirinvesteringer garanteret af et OECD-medlemsland eller lokale myndigheder i EU eller af offentlige organisationer, der omfatter EU, regionalt eller verdensomspændende omfang.
 • Begrænsningen på 30 % fraviges også for kollektive investeringsinitiativer, der vurderes med risikospredningskrav til gældende Reservede Alternative Investeringsfonde (RAIF’er)
 • Reserverede alternative investeringsfonde (RAIF’er), der investerer i infrastruktur, har et afslappet risikospredningskrav. De anses for at være tilstrækkeligt diversificerede, idet de har mindst to investeringer, hvor ingen enkelt investering repræsenterer mere end 75 % af dets bruttoaktiver.

1. Hvad er kravene for oprettelse af Reserved Alternative Investment Fund (RAIF)?

Konstituerende dokumenter vil afhænge af en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) struktur:

 • Forvaltningsbestemmelser for investeringsforeninger
 • Vedtægter for privat aktieselskab (SARL), aktieselskab (SA) eller aktieselskab (SCA)
 • Kommanditpartnerskabsaftale for kommanditselskaber (SCS) og særlige kommanditselskaber (SCSp)
 • Vedtægter oprettes ved et notardokument.
 • Ledelsesbestemmelser og kommanditselskabsaftaler etableres typisk af privat hånd.
 • Etablering af en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) skal registreres ved notardokument inden for fem hverdage efter dens oprettelse.
 • En stiftelse af en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) skal offentliggøres inden for 15 dage efter registreringen ved notarskøde, sammen med fastlæggelse af deres udnævnelse til forvalter af alternative investeringsfonde (AIFM)
 • Alle reserverede alternative investeringsfonde (RAIF’er) er officielt noteret i Luxembourgs handels- og selskabsregister inden for 20 hverdage efter notardokumentationen.

10. Kan andre investeringsstrukturer konverteres til en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF)?

 • Del II Foreninger for Kollektive Investeringer, (UCI) Specialized Investment Fund (SIF) og investeringsselskab i risikovillig kapital kan konvertere til Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) for at drage fordel af sin hurtige time to market i tilfælde af lancering af underfonde
 • Uregulerede kommanditselskaber kan konvertere til Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) for at drage fordel af deres paraplystruktur
 • Konvertering af regulerede fonde er typisk betinget af godkendelse af Kommissionen for tilsyn med den finansielle sektor (CSSF), ændring af en fonds konstituerende dokumenter og ændringer af en fonds prospekt.
 • Konvertering af et ureguleret kommanditselskab til en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) kræver ændringer i kommanditselskabsaftalen.
 • Det er også muligt at konvertere en ikke-luxembourgsk enhed til en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF), forudsat at autoriseret gendomicilering er tilladt i henhold til den eksisterende lovgivning i deres oprindelsesland. Hvis ikke, kan konvertering til en reserveret alternativ investeringsfond (RAIF) gennemtvinges i form af bidrag i naturalier, en fusion eller en anden mekanisme.
 • Konvertering er kun tilladt, hvis en enhed fuldt ud overholder direktivet om alternative investeringsfonde (AIFMD) gennem udnævnelse af en behørigt autoriseret fondsforvalter, der fungerer som en ekstern forvalter af alternative investeringsfonde.

Som et velrenommeret uafhængigt konsulentfirma vil Damalion være din betroede partner til at drive forretning i Luxembourg. Du kan stole på ekspertrådgivning fra vores team af Damalion-eksperter til at give dig al den nødvendige information, du har brug for for at træffe velinformerede investeringsbeslutninger, om du vil oprette en reserveret alternativ investeringsfond eller en anden investeringsstruktur, såsom et securitiseringsmiddel . Takket være vores ekspansive netværk af serviceudbydere i Luxembourg, vores mange års erfaring på markedet og større forståelse for det luxembourgske investeringslandskab, kan du være sikker på, at vi altid vil have dine interesser for øje. Kontakt en Damalion-ekspert i dag, hvis du ønsker at lære mere om vores komplette række af konsulenttjenester.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.