Επιλογή Σελίδας

Τι είναι η τιτλοποίηση;

Η τιτλοποίηση είναι η μέθοδος που συνίσταται στη λήψη περιουσιακών στοιχείων που αποφέρουν μια ροή εσόδων, μαζί με τους κινδύνους που τους αποδίδονται, στη συγκέντρωσή τους σε ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV) και στη συνέχεια στην πώληση τίτλων στο SPV σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι κερδίζουν μερίσματα/τόκους και την αποπληρωμή του κεφαλαίου σε μια συμφωνημένη ημερομηνία.

Η τιτλοποίηση χρησιμοποιείται συχνά για τη νομισματοποίηση μη ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων, τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης ή την επανασυσκευασία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και την προσαρμογή του κινδύνου.

Μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό Damalion για την τιτλοποίηση στο Λουξεμβούργο.

Το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του νόμου περί τιτλοποιήσεων του Λουξεμβούργου

Τα τελευταία χρόνια, ο νόμος του Λουξεμβούργου της 22ας Μαρτίου 2004 για την τιτλοποίηση (ο “νόμος περί τιτλοποίησης”) έχει επικυρώσει ένα επιτυχημένο πλαίσιο για ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών τιτλοποίησης, ανασυσκευασίας και χρηματοδότησης.

Έχει θεσπίσει ένα αξιόπιστο και φιλικό προς τους επενδυτές νομικό και φορολογικό πλαίσιο για τις συναλλαγές τιτλοποίησης που διενεργούνται από λουξεμβουργιανές SV και προωθεί υψηλό βαθμό ευελιξίας.

Στις 9 Φεβρουαρίου 2022, το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου (Chambre des Députés) ενέκρινε νέο νομοσχέδιο που τροποποιεί τον νόμο περί τιτλοποιήσεων.

Τα κύρια συμπεράσματα από το νέο νομοσχέδιο συνοψίζονται στις ακόλουθες παραγράφους:

 • Χρηματοδότηση του οχήματος τιτλοποίησης (SV): Η χρηματοδότηση μιας συναλλαγής δεν περιορίζεται πλέον στους τίτλους, αλλά είναι ανοικτή σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο, εφόσον το επιστρεπτέο ποσό εξαρτάται από τους τιτλοποιημένους κινδύνους. Σκοπός είναι να ευθυγραμμιστεί ο νόμος περί τιτλοποίησης με τον ευρωπαϊκό κανονισμό περί τιτλοποίησης, ο οποίος δεν απαιτεί χρηματοδότηση αποκλειστικά με τη μορφή τίτλων.
 • Έχουν επιλυθεί ορισμένα λογιστικά ζητήματα σχετικά με τα διαμερίσματα: Ο νόμος περί τιτλοποιήσεων επιτρέπει στις πολυμετοχικές SV που χρηματοδοτούνται με ίδια κεφάλαια, να εγκρίνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε διαμερίσματος μόνο με τις ψήφους των μετόχων του εν λόγω διαμερίσματος, εφόσον η επιλογή αυτή περιλαμβάνεται στο καταστατικό τους. Επίσης, το καταστατικό ενός SV μπορεί να προβλέπει ότι τα κέρδη, τα διανεμητέα αποθεματικά και τα υποχρεωτικά νόμιμα αποθεματικά ενός τμήματος καθορίζονται σε ξεχωριστή βάση και χωρίς αναφορά στην οικονομική κατάσταση του SV γενικά.
 • Νέες νομικές μορφές για τις SV: Ο νέος νόμος για την τιτλοποίηση εισάγει πρόσθετες εταιρικές δομές διαθέσιμες για τις SV: απεριόριστες εταιρείες (sociétés en nom collectif) (SENC), κοινές ετερόρρυθμες εταιρείες (sociétés en commandite simple) (SCS), ειδικές ετερόρρυθμες εταιρείες (sociétés en commandite spéciale) (SCSp) και απλουστευμένες ανώνυμες εταιρείες (sociétés par actions simplifiées) (SAS).

Η ανάγκη ελέγχου για τις δομές τιτλοποίησης του Λουξεμβούργου

Όλες οι SV (συμπεριλαμβανομένων των SV με τη μορφή κοινής ετερόρρυθμης εταιρείας (société en commandite simple), ειδικής ετερόρρυθμης εταιρείας (société en commandite spéciale) και απεριόριστης εταιρείας (société en nom collectif) πρέπει να συντάσσουν και να δημοσιεύουν ετήσιους λογαριασμούς, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχονται από έναν ή περισσότερους εξουσιοδοτημένους ανεξάρτητους ελεγκτές του Λουξεμβούργου (réviseurs d’entreprises agréés).

 • Διευκρινίσεις σχετικά με την εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή του Λουξεμβούργου (CSSF): Ο εκσυγχρονισμένος νόμος περί τιτλοποιήσεων ορίζει ότι ένα SV πρέπει να υπόκειται στην εποπτεία της CSSF, όταν εκδίδει σε συνεχή βάση για το κοινό, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία που δίνει η CSSF στις Συχνές Ερωτήσεις της. Το κατώτατο όριο ονομαστικής αξίας για δημόσιες εκδόσεις προτείνεται να μειωθεί από 125.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ (ώστε να αντιστοιχεί στην εξαίρεση του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο). Έτσι, μόνο οι ΕΕ που εκδίδουν περισσότερες από τρεις φορές ετησίως τίτλους στο κοινό με ονομαστική αξία κάτω των 100.000 ευρώ σε μη επαγγελματίες επενδυτές θα πρέπει να εγκρίνονται από την CSSF. Η μη τήρηση της αίτησης για άδεια από το CSSF σε τέτοιες περιπτώσεις υπόκειται πλέον επίσης σε κυρώσεις.
 • Άμεση και έμμεση κατοχή περιουσιακών στοιχείων: Ο εκσυγχρονισμένος νόμος περί τιτλοποιήσεων διευκρινίζει ότι ένα SV μπορεί να κατέχει, άμεσα και έμμεσα, τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι θα επιτρέπεται ρητά η άμεση κατοχή ακινήτων από ένα SV.
 • Περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την παθητική διαχείριση: Με τον εκσυγχρονισμένο νόμο περί τιτλοποιήσεων, η ενεργητική διαχείριση θα επιτρέπεται για τα SVs για κινδύνους που συνδέονται με ομόλογα, δάνεια ή άλλα χρεωστικά μέσα, εκτός εάν τα χρηματοδοτικά μέσα εκδίδονται στο κοινό. Αυτό θα επιτρέψει στο Λουξεμβούργο να προσελκύσει περισσότερες δομές CDO/CLO που έχουν ιστορικά δημιουργηθεί σε άλλες δικαιοδοσίες.
 • Νομική υποταγή: Ο εκσυγχρονισμένος νόμος περί τιτλοποιήσεων αποσκοπεί στην εφαρμογή ενός επίσημου νομικού συνόλου κανόνων υπαγωγής που ισχύουν για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από ένα SV.

Βάσει του νόμου,

 • οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια θα είναι μειωμένης εξασφάλισης σε σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από την SV,
 • οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια θα είναι μειωμένης εξασφάλισης σε σχέση με τις μετοχές δικαιούχων που εκδίδονται από το SV,
 • οι μετοχές του δικαιούχου θα είναι μειωμένης εξασφάλισης έναντι των χρεωστικών χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδει η SV, και
 • τα μεταβλητά χρηματοπιστωτικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου θα είναι μειωμένης εξασφάλισης έναντι των χρηματοπιστωτικών μέσων σταθερού επιτοκίου που εκδίδει η SV.

Ωστόσο, θα υπάρχει περιθώριο ευελιξίας, καθώς το σύνολο των κανόνων υπαγωγής μπορεί να παρακαμφθεί στα καταστατικά έγγραφα ή στα έγγραφα έκδοσης.

 • Εισάγεται ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τα συμφέροντα ασφάλειας που χορηγούνται από ένα SV: Για χρόνια, οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις στις οποίες συμμετείχε μια SV παρεμποδίζονταν από την απαγόρευση που επιβαλλόταν στην SV να χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, εκτός εάν αυτές χορηγούνταν για τις δικές της υποχρεώσεις ή υπέρ των επενδυτών της. Μια δομή στην οποία το εξασφαλισμένο χρέος αναλαμβανόταν στο επίπεδο της μητρικής ή θυγατρικής της SV ήταν βέβαιο ότι θα αντιμετώπιζε κάποιες επιπλοκές. Ο νέος νόμος εισάγει έναν βαθμό ευελιξίας, ο οποίος επιτρέπει σε μια ΑΕ να διασφαλίζει τις υποχρεώσεις άλλων προσώπων και όχι μόνο τις δικές της, εφόσον οι υποχρεώσεις αυτές συνδέονται με τη συναλλαγή τιτλοποίησης. Η κύρωση της ακυρότητας για τη μη συμμορφούμενη συναλλαγή έχει επίσης εξαλειφθεί.
 • Διευκρινίσεις σχετικά με τα κεφάλαια τιτλοποίησης: Ο εκσυγχρονισμένος νόμος περί τιτλοποίησης εξηγεί περαιτέρω ότι τα ταμεία τιτλοποίησης (και η εκκαθάρισή τους) πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων του Λουξεμβούργου, ενώ τα υφιστάμενα ταμεία τιτλοποίησης πρέπει να καταχωρίζονται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου.
 • Φόρος: Ο εκσυγχρονισμένος νόμος περί τιτλοποιήσεων δεν περιλαμβάνει άμεσα κανένα ειδικό φορολογικό μέτρο σχετικά με τα SV, τα οποία επωφελούνται ήδη βάσει του νόμου περί τιτλοποιήσεων από ένα πολύ ελκυστικό φορολογικό καθεστώς. Πράγματι, οι SV που έχουν συσταθεί ως εταιρικά οχήματα μπορούν να εκπίπτουν πλήρως από τη φορολογητέα βάση τους τις δεσμεύσεις ή τις διανομές προς τους μετόχους ή τους επενδυτές, χωρίς να ενεργοποιούν οποιαδήποτε παρακράτηση φόρου στην πηγή του Λουξεμβούργου, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης των μετόχων και των επενδυτών. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι SV που έχουν συσταθεί ως εταιρικά οχήματα είναι πλήρως φορολογητέες, ενδέχεται να είναι επιλέξιμες για την πρόσβαση σε συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης και σε οδηγίες της ΕΕ. Τέλος, οι υπηρεσίες διαχείρισης προς τις SV μπορούν κυρίως να βασίζονται σε απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το Λουξεμβούργο έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως πρωταρχικό κέντρο για συναλλαγές τιτλοποίησης και, δεδομένου του ευρέος φάσματος ευέλικτων και φιλικών προς τις επενδύσεις διατάξεων, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να είναι επιτυχημένο από την άποψη αυτή στο μέλλον.

Για να καταχωρίσετε το όχημά σας τιτλοποίησης στο Λουξεμβούργο, επικοινωνήστε τώρα με τον ειδικό της Damalion.