Välj en sida

Vad är värdepapperisering?

Värdepapperisering är en metod där man tar tillgångar som ger en intäktsström med tillhörande risker, paketerar dem i ett specialföretag (SPV) och sedan säljer värdepapper i SPV:et till intresserade investerare som får utdelning/ränta och återbetalning av kapitalbeloppet vid en överenskommen tidpunkt.

Värdepapperisering används ofta för att tjäna pengar på illikvida tillgångar, sänka finansieringskostnader eller ompaketera finansiella tillgångar och för att justera riskerna.

Du kan läsa vår Damalion-guide om värdepapperisering i Luxemburg.

Lagförslaget om modernisering av den luxemburgska lagen om värdepapperisering

Under de senaste åren har den luxemburgska lagen av den 22 mars 2004 om värdepapperisering (“värdepapperiseringslagen”) bekräftat att den utgör en framgångsrik ram för en mängd olika värdepapperiseringar, ompaketeringar och finansieringstransaktioner.

Den har skapat en tillförlitlig och investerarvänlig rättslig och skattemässig ram för värdepapperiseringstransaktioner som genomförs av luxemburgska SV-bolag som främjar en hög grad av flexibilitet.

Den 9 februari 2022 antog det luxemburgska parlamentet (Chambre des Députés ) ett nytt lagförslag om ändring av lagen om värdepapperisering.

De viktigaste slutsatserna av den nya lagförslaget sammanfattas i följande punkter:

 • Finansiering av värdepapperiseringsinstrumentet (SV): Finansieringen av en transaktion är inte längre begränsad till värdepapper utan är öppen för alla finansiella instrument, så länge det återbetalningsbara beloppet beror på de värdepapperiserade riskerna. Syftet med detta är att anpassa värdepapperiseringslagen till den europeiska värdepapperiseringsförordningen, som inte kräver finansiering enbart i form av värdepapper.
 • Vissa bokföringsproblem i samband med avdelningarna har lösts: Lagen om värdepapperisering tillåter SV-företag med flera avdelningar som finansieras med eget kapital att godkänna balansräkningen och resultaträkningen för varje avdelning med hjälp av rösterna från endast avdelningens aktieägare, förutsatt att denna möjlighet finns med i deras bolagsordning. Det kan också i stadgarna för en SV föreskrivas att vinster, utdelningsbara reserver och obligatoriska lagstadgade reserver för en avdelning specificeras separat och utan hänvisning till SV:s finansiella situation i allmänhet.
 • Nya juridiska former för SV: Den nya lagen om värdepapperisering, som följer utvecklingen av den luxemburgska bolagsrätten, inför ytterligare företagsstrukturer för SV: obegränsade bolag (sociétés en nom collectif) (SENC), kommanditbolag (sociétés en commandite simple) (SCS), specialkommanditbolag (sociétés en commandite spéciale) (SCSp) och förenklade publika aktiebolag (sociétés par actions simplifiées) (SAS).

Behovet av revision för värdepapperiseringsstrukturer i Luxemburg

Alla SV (inklusive SV i form av ett vanligt kommanditbolag (société en commandite simple), ett särskilt kommanditbolag (société en commandite spéciale) och ett obegränsat bolag (société en nom collectif) måste upprätta och offentliggöra årsbokslut, som i samtliga fall ska revideras av en eller flera auktoriserade luxemburgska oberoende revisorer (réviseurs d’entreprises agréés).

 • Förtydligande av den luxemburgska tillsynsmyndighetens (CSSF) tillsyn: I den moderniserade lagen om värdepapperisering fastställs att en SV måste vara föremål för tillsyn av CSSF när den kontinuerligt ger ut värdepapper till allmänheten, i enlighet med den nuvarande tolkningen som CSSF har gjort i sina vanliga frågor och svar (FAQ). Tröskelvärdet för denominering för offentliga emissioner föreslås sänkas från 125 000 euro till 100 000 euro (för att motsvara undantaget i prospektförordningen). Det är således endast SV som mer än tre gånger per år emitterar värdepapper till allmänheten med ett nominellt värde på mindre än 100 000 euro till icke-professionella investerare som skulle behöva godkännas av CSSF. Om CSSF:s ansökan om tillstånd inte respekteras i sådana fall kan det nu också leda till sanktioner.
 • Direkt och indirekt innehav av tillgångar: I den moderniserade lagen om värdepapperisering anges att ett SV får inneha de värdepapperiserade tillgångarna direkt och indirekt. Detta innebär till exempel att ett SV:s direkta innehav av fastigheter skulle vara uttryckligen tillåtet.
 • Större flexibilitet när det gäller passiv förvaltning: I och med den moderniserade lagen om värdepapperisering kommer aktiv förvaltning att tillåtas för SVs för risker kopplade till obligationer, lån eller andra skuldinstrument, utom om finansieringsinstrumenten är utgivna till allmänheten. Detta bör göra det möjligt för Luxemburg att attrahera fler CDO/CLO-strukturer som historiskt sett har inrättats i andra jurisdiktioner.
 • Rättslig underordning: Den moderniserade lagen om värdepapperisering syftar till att införa en formell rättslig uppsättning regler om efterställning som är tillämpliga på finansiella instrument som emitterats av en SV.

I kraft av lag,

 • aktier och andelar i partnerskap kommer att vara efterställda andra finansiella instrument som SV har utfärdat,
 • aktier och andelar i partnerskap kommer att vara efterställda de förmånsberättigade andelar som utfärdas av SV,
 • De mottagande aktierna kommer att vara efterställda de finansiella skuldinstrument som SV har emitterat.
 • Finansiella instrument med rörlig ränta kommer att vara efterställda finansiella instrument med fast ränta som SV har utfärdat.

Det kommer dock att finnas utrymme för flexibilitet, eftersom reglerna för efterställning kan åsidosättas i de konstitutionella dokumenten eller emissionsdokumenten.

 • En mer flexibel ram för de säkerhetsintressen som beviljas av en SV införs: Under flera år har finansieringsarrangemang som involverade ett SV hindrats av förbudet för SV att bevilja säkerhetsrätter, såvida de inte beviljades för egna åtaganden eller till förmån för investerare. En struktur där den säkrade skulden uppstod på moderbolagets eller ett av SV:s dotterbolag var dömd att stöta på vissa komplikationer. Genom den nya lagen införs en viss flexibilitet som gör det möjligt för en SV att garantera andra personers skyldigheter, och inte bara sina egna, så länge som dessa skyldigheter är kopplade till värdepapperiseringstransaktionen. Sanktionen om ogiltighet för en transaktion som inte uppfyller kraven har också tagits bort.
 • Förtydligande om värdepapperiseringsfonder: I den moderniserade lagen om värdepapperisering förklaras vidare att värdepapperiseringsfonder (och deras likvidation) måste registreras i Luxemburgs företagsregister, och att nuvarande värdepapperiseringsfonder måste registrera sig inom sex månader efter det att lagförslaget har trätt i kraft.
 • Skatt: Den moderniserade lagen om värdepapperisering innehåller inte direkt någon särskild skatteåtgärd för SV, som redan enligt lagen om värdepapperisering åtnjuter ett mycket tilltalande skattesystem. SV som etablerats som bolagsvagnar kan helt och hållet dra av från sin skattebas åtaganden eller utdelningar till aktieägare eller investerare utan att utlösa någon luxemburgsk källskatt, oavsett var aktieägarna eller investerarna befinner sig. Eftersom SV som inrättas som bolagsvagnar är fullt beskattningsbara kan de dessutom vara berättigade till tillträde till dubbelbeskattningsavtal och EU-direktiv. Slutligen kan förvaltningstjänster till SVs i huvudsak vara beroende av ett momsundantag.

Mot bakgrund av ovanstående har Luxemburg lyckats etablera sig som ett primärt centrum för värdepapperiseringstransaktioner, och med tanke på det breda utbudet av flexibla och investeringsvänliga bestämmelser är det mycket troligt att Luxemburg kommer att fortsätta att vara framgångsrikt i detta avseende i framtiden.

Kontakta din Damalion-expert nu för att registrera ditt värdepapperiseringsinstrument i Luxemburg.