Zaznacz stronę

Czym jest sekurytyzacja?

Sekurytyzacja to metoda polegająca na przejęciu aktywów, które zapewniają strumień przychodów, wraz z przypisanym im ryzykiem, pakowaniu ich w spółkę celową (SPV), a następnie sprzedaży papierów wartościowych w SPV zainteresowanym inwestorom, którzy otrzymują dywidendy/odsetki i spłatę kwoty głównej w uzgodnionym terminie.

Sekurytyzacja jest często stosowana w celu spieniężenia niepłynnych aktywów, obniżenia kosztów finansowania lub przepakowania aktywów finansowych oraz dostosowania ryzyka.

Możesz przeczytać nasz przewodnik Damalion o luksemburskiej sekurytyzacji.

Projekt ustawy modernizującej luksemburską ustawę o sekurytyzacji

W ostatnich latach luksemburska ustawa z dnia 22 marca 2004 r. o sekurytyzacji (zwana dalej “ustawą o sekurytyzacji”) stanowiła udane ramy dla wielu różnych transakcji sekurytyzacji, przepakowywania i finansowania.

Ustanowiła ona niezawodne i przyjazne dla inwestorów ramy prawne i podatkowe dla transakcji sekurytyzacyjnych przeprowadzanych przez luksemburskie SV, promując wysoki stopień elastyczności.

W dniu 9 lutego 2022 r. Parlament Luksemburga (Chambre des Députés) przyjął nowy projekt ustawy modyfikującej prawo sekurytyzacyjne.

Podstawowe wnioski z nowej ustawy zostały podsumowane w poniższych punktach:

 • Finansowanie wehikułu sekurytyzacyjnego (SV): Finansowanie transakcji nie jest już ograniczone do papierów wartościowych, ale jest otwarte na każdy instrument finansowy, o ile kwota zwrotna zależy od sekurytyzowanego ryzyka. Ma to na celu dostosowanie ustawy o sekurytyzacji do europejskiego rozporządzenia o sekurytyzacji, które nie wymaga finansowania wyłącznie w formie papierów wartościowych.
 • Rozwiązano niektóre kwestie księgowe związane z grupami: Ustawa o sekurytyzacji pozwala SV z wieloma przedziałami, które są finansowane z kapitału własnego, na zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat każdego przedziału wyłącznie głosami akcjonariuszy takiego przedziału, pod warunkiem że taka opcja jest zawarta w ich statucie. Ponadto statut SV może przewidywać, że zyski, rezerwy przeznaczone do podziału oraz obowiązkowe rezerwy prawne grupy są określane na odrębnej podstawie i bez odniesienia do ogólnej sytuacji finansowej SV.
 • Nowe formy prawne dla SV: Nadążając za wzrostami w luksemburskim prawie spółek, nowa ustawa o sekurytyzacji wprowadza dodatkowe struktury korporacyjne dostępne dla SV: nieograniczone spółki (sociétés en nom collectif) (SENC), wspólne spółki komandytowe (sociétés en commandite simple) (SCS), specjalne spółki komandytowe (sociétés en commandite spéciale)(SCSp) oraz uproszczone spółki akcyjne (sociétés par actions simplifiées) (SAS).

Potrzeba audytu w przypadku luksemburskich struktur sekurytyzacyjnych

Wszystkie SV (w tym SV w formie zwykłej spółki komandytowej (société en commandite simple), specjalnej spółki komandytowej (société en commandite spéciale) oraz nieograniczonej spółki (société en nom collectif) muszą sporządzać i publikować roczne sprawozdania finansowe, w każdym przypadku podlegające badaniu przez jednego lub kilku uprawnionych luksemburskich niezależnych audytorów (réviseurs d’entreprises agréés).

 • Wyjaśnienie dotyczące nadzoru ze strony luksemburskiego organu regulacyjnego (CSSF): Zmodernizowana Ustawa o Sekurytyzacji zapewnia, że SV musi podlegać nadzorowi CSSF, gdy wydaje publicznie w sposób ciągły, zgodnie z aktualną interpretacją podaną przez CSSF w swoich FAQ. Proponuje się obniżenie progu nominału dla emisji publicznych z 125 000 EUR do 100 000 EUR (w celu zachowania zgodności z wyłączeniem przewidzianym w rozporządzeniu w sprawie prospektu emisyjnego). Tym samym jedynie SV emitujące częściej niż trzy razy w roku papiery wartościowe dla inwestorów nieprofesjonalnych o nominale poniżej 100.000 EUR musiałyby być zatwierdzone przez CSSF. Nieprzestrzeganie wniosku o autoryzację przez CSSF w takich przypadkach podlega teraz również karom.
 • Bezpośrednie i pośrednie posiadanie aktywów: Zmodernizowana Ustawa o Sekurytyzacji wyjaśnia, że SV może posiadać, bezpośrednio i pośrednio, sekurytyzowane aktywa. Oznacza to, że na przykład bezpośrednie posiadanie nieruchomości przez SV byłoby wyraźnie dozwolone.
 • Większa elastyczność w zakresie pasywnego zarządzania: Dzięki Zmodernizowanej Ustawie o Sekurytyzacji, aktywne zarządzanie będzie dozwolone dla SV dla ryzyka związanego z obligacjami, kredytami lub innymi instrumentami dłużnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdy instrumenty finansowe są emitowane publicznie. Powinno to umożliwić Luksemburgowi przyciągnięcie większej liczby struktur CDO/CLO, które historycznie były tworzone w innych jurysdykcjach.
 • Podporządkowanie prawne: Zmodernizowana ustawa o sekurytyzacji ma na celu wdrożenie formalnoprawnego zestawu zasad podporządkowania mających zastosowanie do instrumentów finansowych emitowanych przez SV.

Na mocy prawa,

 • akcje i udziały w spółkach będą podporządkowane innym instrumentom finansowym emitowanym przez SV,
 • akcje i udziały w spółkach będą podporządkowane akcjom beneficjentów emitowanym przez SV,
 • akcje beneficjentów będą podporządkowane dłużnym instrumentom finansowym emitowanym przez SV, oraz
 • instrumenty finansowe o zmiennym oprocentowaniu będą podporządkowane instrumentom finansowym o stałym oprocentowaniu emitowanym przez SV.

Będzie jednak miejsce na elastyczność, ponieważ zbiór zasad podporządkowania może być nadrzędny w dokumentach konstytucyjnych lub dokumentach emisyjnych.

 • Wprowadzono bardziej elastyczne ramy dla zabezpieczeń udzielanych przez SV: Przez wiele lat ustalenia dotyczące finansowania z udziałem SV były utrudnione ze względu na nałożony na SV zakaz przyznawania zabezpieczeń, chyba że były one przyznawane na poczet jego własnych zobowiązań lub na rzecz jego inwestorów. Struktura, w której zabezpieczony dług powstawał na poziomie jednostki dominującej lub spółki zależnej SV, z pewnością napotykała na pewne komplikacje. Nowa ustawa wprowadza pewną elastyczność, która pozwala SV zabezpieczać zobowiązania innych osób, a nie tylko swoje własne, o ile takie zobowiązania są związane z transakcją sekurytyzacyjną. Wyeliminowana została również sankcja nieważności transakcji niezgodnej z przepisami.
 • Wyjaśnienie dotyczące funduszy sekurytyzacyjnych: Zmodernizowana ustawa o sekurytyzacji dodatkowo wyjaśnia, że fundusze sekurytyzacyjne (i ich likwidacja) muszą być zarejestrowane w luksemburskim rejestrze przedsiębiorstw, przy czym obecne fundusze sekurytyzacyjne muszą się zarejestrować w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie projektu ustawy.
 • Podatek: Zmodernizowana ustawa o sekurytyzacji nie zawiera bezpośrednio żadnego konkretnego środka podatkowego dotyczącego SV, które już na mocy ustawy o sekurytyzacji korzystają z bardzo atrakcyjnego systemu podatkowego. SV ustanowione jako spółki osobowe mogą bowiem w pełni odliczyć od swojej podstawy opodatkowania zobowiązania lub wypłaty dokonane na rzecz akcjonariuszy lub inwestorów, nie powodując powstania luksemburskiego podatku u źródła, niezależnie od miejsca zamieszkania akcjonariuszy i inwestorów. Ponadto, ponieważ SV ustanowione jako spółki kapitałowe podlegają pełnemu opodatkowaniu, mogą być uprawnione do korzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw UE. Wreszcie, usługi zarządzania na rzecz SV mogą zasadniczo opierać się na zwolnieniu z VAT.

W związku z powyższym Luksemburg zdołał osiągnąć pozycję głównego ośrodka transakcji sekurytyzacyjnych, a biorąc pod uwagę szeroki wachlarz elastycznych i przyjaznych dla inwestycji przepisów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości nadal będzie odnosił sukcesy w tym zakresie.

Aby zarejestrować pojazd sekurytyzacyjny w Luksemburgu, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion.