Velg en side

Hva er verdipapirisering?

Verdipapirisering er metoden for å ta eiendeler som leverer en inntektsstrøm, sammen med tilskrevet risiko, pakke dem inn i et spesialformål (SPV), og deretter selge verdipapirer i SPV til interesserte investorer som tjener utbytte/renter og tilbakebetaling av hovedstolen beløp på en avtalt dato.

Verdipapirisering brukes ofte til å tjene penger på illikvide eiendeler, redusere finansieringskostnader eller pakke om finansielle eiendeler, og for å justere risiko.

Du kan lese vår Damalion-guide om verdipapirisering i Luxembourg .

Lovforslaget som moderniserer Luxembourgs verdipapiriseringslov

I løpet av de siste årene har Luxembourg-loven datert 22. mars 2004 om verdipapirisering (“Verdipapiriseringsloven”) validert et vellykket rammeverk for et bredt utvalg av verdipapirisering, ompakking og finansieringstransaksjoner.

Den har etablert et pålitelig og investorvennlig juridisk og skattemessig rammeverk for verdipapiriseringstransaksjoner utført av Luxembourg SV-er som fremmer en høy grad av fleksibilitet.

9. februar 2022 vedtok Luxembourg-parlamentet (Chambre des Députés) et nytt lovforslag som endrer verdipapiriseringsloven.

De viktigste uttakene fra det nye lovforslaget er oppsummert i følgende avsnitt:

 • Finansiering av securitization Vehicle (SV): Finansieringen av en transaksjon er ikke lenger begrenset til verdipapirer, men er åpen for ethvert finansielt instrument, så lenge det tilbakebetalbare beløpet avhenger av de verdipapiriserte risikoene. Hensikten med dette er å sette verdipapiriseringsloven i tråd med den europeiske verdipapiriseringsforordningen, som ikke krever finansiering kun i form av verdipapirer.
 • Visse regnskapsmessige problemer knyttet til avdelingene er løst: Verdipapiriseringsloven tillater SV-er med flere avdelinger som er finansiert med egenkapital, å autorisere balansen og resultatregnskapet for hver avdeling kun i kraft av stemmene til slike avdelingers aksjonærer, gitt at en slik mulighet er inkludert i deres vedtekter. En SVs vedtekter kan også bestemme at overskudd, frie reserver og obligatoriske lovreserver for en avdeling spesifiseres på et eget grunnlag og uten henvisning til SVs økonomiske situasjon generelt.
 • Nye juridiske former for SV-er: I takt med veksten i den luxembourgske selskapsloven introduserer den nye verdipapiriseringsloven ytterligere selskapsstrukturer tilgjengelig for SV-ene: ubegrensede selskaper (sociétés en nom collectif) (SENC), felles kommandittselskap (sociétés en commandite simple ) (SCS), spesielle kommandittselskaper (sociétés en commandite spéciale)(SCSp) og forenklede allmennaksjeselskaper (sociétés par actions simplifiées) (SAS).

Behovet for revisjon for Luxembourgs verdipapiriseringsstrukturer

Alle SV-er (inkludert SV-er i form av et felles kommandittselskap (société en commandite simple), et spesielt kommandittselskap (société en commandite spéciale), og et ubegrenset selskap (société en nom collectif) må utarbeide og offentliggjøre årsregnskap, i hver sak skal revideres av en eller flere autoriserte Luxembourgs uavhengige revisorer (réviseurs d’entreprises agréés).

 • Presisering av tilsyn fra den luxembourgske regulatoren (CSSF): Den moderniserte verdipapiriseringsloven fastslår at en SV må være underlagt CSSF-tilsyn, når den utsteder til offentligheten på en kontinuerlig basis, i samsvar med gjeldende tolkning gitt av CSSF i sine vanlige spørsmål. . Terskelen for pålydende for offentlige utstedelser foreslås redusert fra EUR 125 000 til EUR 100 000 (for å samsvare med prospektforordningens unntak). Derfor er det kun SV-er som utsteder mer enn tre ganger i året verdipapirer til offentligheten med en pålydende verdi under EUR 100 000 til ikke-profesjonelle investorer som må godkjennes av CSSF. En manglende respekt for søknad om autorisasjon fra CSSF i slike tilfeller er nå også gjenstand for straff.
 • Direkte og indirekte beholdning av eiendeler: Den moderniserte verdipapiriseringsloven belyser at en SV kan inneha, direkte og indirekte, de verdipapiriserte eiendelene. Dette betyr for eksempel at direkte besittelse av fast eiendom til en SV vil være eksplisitt tillatt.
 • Mer fleksibilitet rundt passiv forvaltning: Med The Modernized Securitization Law vil aktiv forvaltning være tillatt for SV-er for risiko knyttet til obligasjoner, lån eller andre gjeldsinstrumenter, bortsett fra dersom finansieringsinstrumentene er utstedt til allmennheten. Dette bør gjøre det mulig for Luxembourg å tiltrekke seg flere CDO/CLO-strukturer som historisk sett har blitt satt opp i andre jurisdiksjoner.
 • Juridisk underordning: Den moderniserte verdipapiriseringsloven tar sikte på å implementere et formelt juridisk sett med underordningsregler som gjelder finansielle instrumenter utstedt av en SV.

I kraft av loven,

 • aksjer og interessenter vil være underordnet andre finansielle instrumenter utstedt av SV,
 • aksjer og interessenter vil være underordnet mottakeraksjer utstedt av SV,
 • mottakeraksjer vil være underordnet gjeldsfinansielle instrumenter utstedt av SV, og
 • Finansielle instrumenter med variabel flytende rente vil være underlagt finansielle instrumenter med fast rente utstedt av SV.

Det vil imidlertid være rom for fleksibilitet da settet med underordningsregler kan tilsidesettes i grunnlovsdokumentene eller utstedelsesdokumentene.

 • Det innføres et mer fleksibelt rammeverk for sikkerhetsinteressene gitt av en SV: Finansieringsordninger som involverer en SV ble i årevis hindret av forbudet mot SV å innvilge sikkerhetsinteresser, med mindre de ble gitt for egne forpliktelser eller til fordel for dens. investorer. En struktur der den sikrede gjelden ble pådratt på nivå med mor eller et datterselskap av SV, var nødt til å støte på noen komplikasjoner. Den nye loven innfører en grad av fleksibilitet, som gjør at en SV kan sikre andre personers forpliktelser, og ikke bare sine egne, så lenge slike forpliktelser er knyttet til verdipapiriseringstransaksjonen. Nullitetssanksjonen for den ikke-konforme transaksjonen er også eliminert.
 • Presisering om verdipapiriseringsfond: Den moderniserte verdipapiriseringsloven forklarer videre at verdipapiriseringsfond (og avviklingen av dem) må registreres i det luxembourgske forretningsregisteret, og nåværende verdipapiriseringsfond må registreres innen seks måneder etter at lovforslaget trer i kraft.
 • Skatt: Den moderniserte verdipapiriseringsloven inkluderer ikke direkte noen spesifikke skattetiltak angående SV-er, som allerede under verdipapiriseringsloven drar nytte av et svært tiltalende skatteregime. Faktisk kan SV-er etablert som selskapsbiler være i stand til å trekke fullt ut fra sin skattepliktige basis forpliktelser eller utdelinger til aksjonærer eller investorer uten å utløse noen luxemburgsk kildeskatt, uavhengig av hvor aksjonærene og investorene befinner seg. Ettersom SV-er etablert som bedriftskjøretøyer er fullt skattepliktige, kan de dessuten være kvalifisert for tilgang til dobbeltskatteavtaler og EU-direktiver. Endelig kan forvaltningstjenester til SV-er i hovedsak basere seg på et momsfritak.

I lys av det ovennevnte har Luxembourg vært i stand til å etablere seg som et primært senter for verdipapiriseringstransaksjoner, og gitt det brede utvalget av fleksible og investeringsvennlige bestemmelser, er det høyst sannsynlig at det vil fortsette å lykkes i denne forbindelse i fremtiden.

For å registrere ditt verdipapiriseringskjøretøy i Luxembourg, vennligst kontakt din Damalion-ekspert nå .