Wat is securitisatie?

Securitisatie is de methode waarbij activa die een inkomstenstroom opleveren, samen met de bijbehorende risico’s, worden verpakt in een special purpose vehicle (SPV), en vervolgens effecten in het SPV worden verkocht aan geïnteresseerde beleggers die dividenden/rente ontvangen en de hoofdsom op een overeengekomen datum terugbetalen.

Securitisatie wordt vaak gebruikt om illiquide activa te gelde te maken, financieringskosten te verlagen of financiële activa te herverpakken, en om het risico aan te passen.

U kunt onze Damalion-gids over Luxemburgse securitisatie lezen.

Het wetsvoorstel tot modernisering van de Luxemburgse securitisatiewet

In de afgelopen jaren heeft de Luxemburgse wet van 22 maart 2004 inzake securitisatie (de “securitisatiewet”) een succesvol kader opgeleverd voor een breed scala aan securitisatie-, herverpakkings- en financieringstransacties.

Zij heeft een betrouwbaar en beleggersvriendelijk juridisch en fiscaal kader voor door Luxemburgse SV’s uitgevoerde securitisatietransacties tot stand gebracht dat een hoge mate van flexibiliteit bevordert.

Op 9 februari 2022 heeft het Luxemburgse parlement (Chambre des Députés) een nieuw wetsontwerp tot wijziging van de securitisatiewet aangenomen.

De belangrijkste elementen van het nieuwe wetsontwerp worden in de volgende punten samengevat:

 • Financiering van het securitisatie-instrument (SV): De financiering van een transactie is niet langer beperkt tot effecten, maar staat open voor elk financieel instrument, zolang het terug te betalen bedrag afhangt van de geëffectiseerde risico’s. Hiermee wordt beoogd de securitisatiewet in overeenstemming te brengen met de Europese securitisatieverordening, die niet vereist dat de financiering uitsluitend in de vorm van effecten plaatsvindt.
 • Bepaalde boekhoudkundige problemen in verband met de compartimenten zijn opgelost: De Securitisation Law staat SV’s met meerdere compartimenten die met eigen vermogen worden gefinancierd, toe de balans en de winst- en verliesrekening van elk compartiment goed te keuren op grond van de stemmen van de aandeelhouders van dat compartiment, mits die mogelijkheid in hun statuten is opgenomen. Ook kunnen de statuten van een SV bepalen dat de winst, de uitkeerbare reserves en de verplichte wettelijke reserves van een compartiment afzonderlijk en zonder verwijzing naar de financiële situatie van de SV in het algemeen worden gespecificeerd.
 • Nieuwe rechtsvormen voor SV’s: In navolging van de ontwikkelingen in het Luxemburgse vennootschapsrecht introduceert de nieuwe Securitisation Law aanvullende bedrijfsstructuren voor de SV’s: onbeperkte vennootschappen (sociétés en nom collectif) (SENC), gewone commanditaire vennootschappen (sociétés en commandite simple) (SCS), speciale commanditaire vennootschappen (sociétés en commandite spéciale) (SCSp) en vereenvoudigde naamloze vennootschappen (sociétés par actions simplifiées) (SAS).

De noodzaak van een audit voor Luxemburgse securitisatiestructuren

Alle SV’s (met inbegrip van SV’s in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap (société en commandite simple), een bijzondere commanditaire vennootschap (société en commandite spéciale) en een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (société en nom collectif) moeten jaarrekeningen opstellen en publiceren, die telkens door een of meer erkende Luxemburgse onafhankelijke accountants (réviseurs d’entreprises agréés) moeten worden gecontroleerd.

 • Verduidelijking van het toezicht door de Luxemburgse toezichthouder (CSSF): De gemoderniseerde Securitisatiewet bepaalt dat een SV onder toezicht van de CSSF moet staan wanneer zij doorlopend emissies aan het publiek verricht, overeenkomstig de huidige interpretatie die de CSSF in haar FAQ’s geeft. Voorgesteld wordt de drempelwaarde voor openbare emissies te verlagen van EUR 125.000 tot EUR 100.000 (in overeenstemming met de vrijstelling van de Prospectusverordening). Zo zouden alleen SV’s die meer dan drie keer per jaar effecten aan het publiek uitgeven met een nominale waarde van minder dan EUR 100.000 aan niet-professionele beleggers door de CSSF moeten worden goedgekeurd. Als de CSSF in dergelijke gevallen de vergunningsaanvraag niet inwilligt, worden voortaan ook sancties opgelegd.
 • Direct en indirect bezit van activa: De gemoderniseerde securitisatiewet bepaalt dat een SV de gesecuritiseerde activa direct en indirect mag aanhouden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het rechtstreeks bezit van onroerend goed door een SV uitdrukkelijk wordt toegestaan.
 • Meer flexibiliteit rond passief beheer: Met de gemoderniseerde securitisatiewet wordt actief beheer toegestaan voor SV’s voor risico’s die verband houden met obligaties, leningen of andere schuldinstrumenten, behalve als de financieringsinstrumenten aan het publiek worden uitgegeven. Hierdoor zou Luxemburg meer CDO/CLO-structuren moeten kunnen aantrekken die in het verleden in andere rechtsgebieden werden opgezet.
 • Wettelijke achterstelling: De gemoderniseerde securitisatiewet beoogt de invoering van een formele wettelijke reeks achterstellingsregels die van toepassing zijn op door een SV uitgegeven financiële instrumenten.

Krachtens de wet,

 • aandelen en partnerschapsbelangen worden achtergesteld bij andere door de SV uitgegeven financiële instrumenten,
 • aandelen en partnerschapsbelangen worden achtergesteld bij de door de SV uitgegeven begunstigde aandelen,
 • begunstigde aandelen worden achtergesteld bij door de SV uitgegeven schuldbewijzen, en
 • financiële instrumenten met variabele variabele rente worden achtergesteld bij door de SV uitgegeven financiële instrumenten met vaste rente.

Er zal echter ruimte zijn voor flexibiliteit, aangezien de achterstellingsregels in de oprichtingsdocumenten of uitgiftedocumenten kunnen worden opgeschort.

 • Er wordt een soepeler kader voor de door een SV verleende zekerheidsrechten ingevoerd: Jarenlang werden financieringsregelingen waarbij een SV betrokken was, belemmerd door het verbod voor de SV om zekerheidsrechten te verlenen, tenzij deze werden verleend voor haar eigen verplichtingen of ten gunste van haar investeerders. Een structuur waarbij de gewaarborgde schuld werd aangegaan op het niveau van de moedermaatschappij of een dochteronderneming van de SV kon niet anders dan op complicaties stuiten. De nieuwe wet voert een zekere flexibiliteit in, waardoor een SV de verplichtingen van andere personen, en niet alleen die van haarzelf, kan waarborgen, zolang die verplichtingen verband houden met de securitisatietransactie. Ook de sanctie van nietigheid voor de niet-conforme transactie is geschrapt.
 • Verduidelijking over securitisatiefondsen: In de gemoderniseerde securitisatiewet wordt verder uitgelegd dat securitisatiefondsen (en de liquidatie ervan) moeten worden geregistreerd in het Luxemburgse ondernemingsregister, waarbij de huidige securitisatiefondsen zich binnen zes maanden na de inwerkingtreding van het wetsontwerp moeten laten registreren.
 • Belastingen: De gemoderniseerde securitisatiewet bevat geen specifieke belastingmaatregel voor SV’s, die reeds onder de securitisatiewet profiteren van een zeer aantrekkelijke belastingregeling. Als vennootschapsvehikel opgerichte SV’s kunnen immers vastleggingen of uitkeringen aan aandeelhouders of beleggers volledig aftrekken van hun belastbare grondslag zonder dat zij enige Luxemburgse bronbelasting verschuldigd zijn, ongeacht de locatie van de aandeelhouders en beleggers. Aangezien SV’s die als vennootschapsvehikels zijn opgezet, volledig belastbaar zijn, kunnen zij bovendien in aanmerking komen voor toegang tot dubbelbelastingverdragen en EU-richtlijnen. Ten slotte kunnen beheersdiensten aan SV’s voornamelijk rekenen op een btw-vrijstelling.

In het licht van het bovenstaande is Luxemburg erin geslaagd zich te vestigen als een primair centrum voor securitisatietransacties, en gezien het brede scala aan flexibele en beleggingsvriendelijke bepalingen is het zeer waarschijnlijk dat het in dit opzicht in de toekomst succesvol zal blijven.

Neem nu contact op met uw Damalion-expert om uw effectiseringsvehikel in Luxemburg te registreren.