Vælg en side

Hvad er securitisation?

Securitisation er en metode, hvor man tager aktiver, der leverer en indtjeningsstrøm, sammen med de tilknyttede risici, pakker dem i et SPV (Special Purpose Vehicle) og derefter sælger værdipapirer i SPV’et til interesserede investorer, som får udbytte/renter og tilbagebetaling af hovedstolen på en aftalt dato.

Securitisation bruges ofte til at tjene penge på illikvide aktiver, sænke finansieringsomkostningerne eller ompakke finansielle aktiver og til at justere risikoen.

Du kan læse vores Damalion-guide om securitisering i Luxembourg.

Lovforslaget om modernisering af den luxembourgske lov om værdipapirisering

I de seneste år har den luxembourgske lov af 22. marts 2004 om securitisation (“securitisationsloven”) bekræftet en succesfuld ramme for en lang række securitisations-, repackaging- og finansieringstransaktioner.

Den har etableret en pålidelig og investorvenlig juridisk og skattemæssig ramme for securitisationstransaktioner, der gennemføres af luxembourgske SV’er, og som fremmer en høj grad af fleksibilitet.

Den 9. februar 2022 vedtog det luxembourgske parlament (Chambre des Députés ) et nyt lovforslag om ændring af loven om securitisation.

De vigtigste resultater af det nye lovforslag er opsummeret i de følgende afsnit:

 • Finansiering af værdipapiriseringsinstrumentet (SV): Finansieringen af en transaktion er ikke længere begrænset til værdipapirer, men er åben for ethvert finansielt instrument, så længe det beløb, der skal tilbagebetales, afhænger af de securitiserede risici. Formålet hermed er at bringe Securitisationsloven i overensstemmelse med den europæiske Securitisationsforordning, som ikke kræver finansiering udelukkende i form af værdipapirer.
 • Visse regnskabsspørgsmål vedrørende afdelingerne er blevet løst: Securitisationsloven tillader SV’er med flere segmenter, der er finansieret ved hjælp af egenkapital, at godkende balancen og resultatopgørelsen for hvert segment udelukkende ved hjælp af stemmer fra segmentets aktionærer, forudsat at en sådan mulighed er indeholdt i deres vedtægter. En SV’s vedtægter kan også fastsætte, at overskud, udlodningsbare reserver og obligatoriske lovpligtige reserver for en afdeling specificeres særskilt og uden henvisning til SV’s finansielle situation generelt.
 • Nye juridiske former for SV’er: I forlængelse af udviklingen i den luxembourgske selskabslovgivning indføres der med den nye værdipapiriseringslov yderligere selskabsstrukturer for SV’er: ubegrænsede selskaber (sociétés en nom collectif) (SENC), kommanditselskaber (sociétés en commandite simple) (SCS), særlige kommanditselskaber (sociétés en commandite spéciale) (SCSp) og forenklede aktieselskaber (sociétés par actions simplifiées) (SAS).

Behovet for revision af luxembourgske securitiseringsstrukturer

Alle SV’er (herunder SV’er i form af et almindeligt kommanditselskab (société en commandite simple), et særligt kommanditselskab (société en commandite spéciale) og et ubegrænset selskab (société en nom collectif) skal udarbejde og offentliggøre årsregnskaber, der i hvert enkelt tilfælde skal revideres af en eller flere autoriserede luxembourgske uafhængige revisorer (réviseurs d’entreprises agréés).

 • Præcisering af tilsynet fra den luxembourgske tilsynsmyndighed (CSSF): Den moderniserede værdipapiriseringslov fastslår, at en SV skal være underlagt CSSF’s tilsyn, når den udsteder til offentligheden på løbende basis, i overensstemmelse med den nuværende fortolkning, som CSSF har givet i sine FAQ’er. Det foreslås, at beløbstærsklen for offentlige udstedelser nedsættes fra 125 000 EUR til 100 000 EUR (for at svare til prospektforordningens undtagelse). Det er således kun SV’er, der mere end tre gange om året udsteder værdipapirer til offentligheden med en pålydende værdi på under 100 000 EUR til ikke-professionelle investorer, der skal godkendes af CSSF. En manglende overholdelse af CSSF’s ansøgning om tilladelse i sådanne tilfælde er nu også underlagt sanktioner.
 • Direkte og indirekte besiddelse af aktiver: I den moderniserede værdipapiriseringslov præciseres det, at en SV direkte og indirekte kan besidde de securitiserede aktiver. Det betyder f.eks., at SV’s direkte besiddelse af fast ejendom udtrykkeligt vil være tilladt.
 • Mere fleksibilitet omkring passiv forvaltning: Med den moderniserede lov om værdipapirisering vil aktiv forvaltning være tilladt for SV’er for risici i forbindelse med obligationer, lån eller andre gældsinstrumenter, undtagen hvis finansieringsinstrumenterne er udstedt til offentligheden. Dette skulle gøre det muligt for Luxembourg at tiltrække flere CDO/CLO-strukturer, som historisk set er blevet oprettet i andre jurisdiktioner.
 • Juridisk underordnethed: Den moderniserede værdipapiriseringslov har til formål at gennemføre et formelt juridisk sæt af efterstillingsregler, der gælder for finansielle instrumenter udstedt af et SV.

I henhold til loven,

 • aktier og partnerskabsinteresser vil være efterstillet andre finansielle instrumenter udstedt af SV,
 • aktier og partnerskabsinteresser vil være efterstillet de begunstigede aktier, der udstedes af SV,
 • de begunstigede aktier vil være efterstillet de finansielle gældsinstrumenter, som SV har udstedt, og
 • variable variabelt variabelt forrentede finansielle instrumenter vil være underordnet de fast forrentede finansielle instrumenter, som SV har udstedt.

Der vil dog være plads til fleksibilitet, da reglerne om efterstilling kan tilsidesættes i vedtægterne eller udstedelsesdokumenterne.

 • Der indføres en mere fleksibel ramme for de sikkerhedsrettigheder, som en SV yder: I årevis har finansieringsarrangementer, der involverede et SV, været hæmmet af forbuddet mod, at SV’et kan yde sikkerhedsrettigheder, medmindre de blev ydet til dækning af dets egne forpligtelser eller til fordel for dets investorer. En struktur, hvor den sikrede gæld blev optaget af SV’s moderselskab eller et datterselskab, ville uundgåeligt give anledning til komplikationer. Den nye lov indfører en vis fleksibilitet, som gør det muligt for SV at sikre andre personers forpligtelser, og ikke kun sine egne, så længe disse forpligtelser er forbundet med securitisationstransaktionen. Sanktionen om ugyldighed for en transaktion, der ikke er i overensstemmelse med reglerne, er også blevet afskaffet.
 • Præcisering af securitisationsfonde: Den moderniserede værdipapiriseringslov forklarer yderligere, at værdipapiriseringsfonde (og deres likvidation) skal registreres i det luxembourgske virksomhedsregister, og at nuværende værdipapiriseringsfonde skal registreres inden for seks måneder efter lovforslagets ikrafttræden.
 • Skat: Den moderniserede værdipapiriseringslov indeholder ikke direkte nogen specifik skatteforanstaltning vedrørende SV’er, som allerede i henhold til værdipapiriseringsloven nyder godt af en meget attraktiv skatteordning. SV’er, der er etableret som selskabskoncepter, kan således fuldt ud fratrække forpligtelser eller udlodninger til aktionærer eller investorer fra deres skattegrundlag uden at udløse luxembourgsk kildeskat, uanset hvor aktionærerne og investorerne befinder sig. Da SV’er, der er etableret som selskabsvirksomheder, er fuldt skattepligtige, kan de desuden være omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-direktiver. Endelig kan forvaltningsydelser til SV’er hovedsagelig være afhængige af momsfritagelse.

I lyset af ovenstående har Luxembourg været i stand til at etablere sig som et primært center for securitisationstransaktioner, og i betragtning af den brede vifte af fleksible og investeringsvenlige bestemmelser er der stor sandsynlighed for, at Luxembourg fortsat vil være en succes i denne henseende i fremtiden.

For at registrere dit securitisationsinstrument i Luxembourg, bedes du kontakte din Damalion-ekspert nu.