Vælg en side

Securitisation involverer transformation af aktiver og/eller risici til omsættelige værdipapirer, som kan placeres under et special purpose vehicle (SPV) i Luxembourg. Securitisation af risici og aktiver medfører en række fordele, herunder likviditet for institutionelle investorer og/eller initiativtagere, fjernelse af gæld eller risici fra tidligere balancer og stort potentiale for finansiering fra investorer i Luxembourg og andre europæiske medlemslande.

Fordele ved Luxembourg securitisation køretøj

Securitiseringsinstrumenter i Luxembourg er investeringsselskaber, der tilbyder højeffektive og veletablerede muligheder, der i øjeblikket tilbydes i Storhertugdømmet. Alle securitiseringsvirksomheder er underlagt Luxembourgs securitisationslov af 22. marts 2004 og kan tage form af en securitiseringsfond eller securitiseringsvirksomhed.

Et securitiseringsselskab, der ønsker at drage fordel af gunstige juridiske og regulatoriske rammer i Securitization Act, skal være hjemmehørende i Luxembourg. En luxembourgsk securitiseringsstruktur kan være struktureret i en enkelt- eller tolagsstruktur bestående af et overtagelsesselskab og et udstedende selskab.

Luxembourgs securitisationsvirksomheders tiltrækningskraft blandt originatorer

Et special purpose vehicle (SPV) i Luxembourg har en række fordele blandt fondsforvaltere og/eller initiativtagere:

 • Likviditet

Ikke-sælgelige aktiver med regelmæssig indkomststrøm kan etableres som et securitiseringsmiddel , hvilket øger en initiativtagers likviditet.

 • Større adgang til kapitalmarkeder

Et securitiseringsmiddel giver en initiativtager nem adgang til kapitalmarkederne. Et BBB-vurderet selskab, der kan securitisere aktiver, kan muligvis opnå en AAA-rating. Denne overgang gør det muligt for virksomheder at få adgang til midler til en lavere pris, herunder lave kapitalomkostninger for at oprette et securitiseringsmiddel i Luxembourg.

 • Diversificering af finansieringskilder

Initiativtagere kan hente aktiver fra investorer i EU.

Fordelene ved luxembourgske securitisationsforetagender blandt investorer

 • Fremragende afkast på kvalitetsaktiver

Investorer kan investere i aktiver af høj kvalitet og give bedre afkast over tid. Det lover et mere stabilt afkast baseret på resultaterne af erhvervede aktiver, men ikke på den samlede præstation for et securitiseringsselskab.

 • Kombinerede risici og afkast

Værdipapirer udstedt af et luxembourgsk securitiseringsselskab kommer i forskellige former, som giver forskellige afkast, vil i høj grad afhænge af løbetid eller risikoeksponering. Investorer har frihed til at skalere deres investeringer baseret på deres risikovillighed.

Hvorfor investere i en securitisationsfond eller -virksomhed i Luxembourg?

 • Luxembourg vedtog securitisationsloven for at tilbyde en fleksibel og innovativ juridisk ramme for initiativtagere og investorer, der er interesserede i grænseoverskridende transaktioner.
 • Siden vedtagelsen af securitisationsloven i 2004 er luxembourgske special purpose vehicles blevet brugt til forskellige paneuropæiske securitiseringsvirksomheder.

Fra maj 2019 har Luxembourg opgjort disse statistikker:

 • Der er mere end 1.350 securitiseringsbiler i landet
 • Inden for de 1.350 securitiseringsbiler er 6.000 afdelinger hjemmehørende i Luxembourg
 • Storhertugdømmet er en populær jurisdiktion for securitiseringsstrukturer, hvilket fremgår af dets markedsandel på 30 % af alle securitiseringsbiler i Den Europæiske Union.

Fordelene ved at oprette et securitiseringskøretøj i Luxembourg

 • Forskellige juridiske former under virksomheds- eller fondstypestrukturen.
 • Investorer kan vælge mellem regulerede og uregulerede securitisations-special purpose vehicles.
 • Da securitiseringsbiler af natur er skatteneutrale, nyder de en mere fordelagtig skatteordning.
 • Mulighed for at notere udstedte værdipapirer på en børs.
 • Fremragende investorbeskyttelsesegenskaber, som det fremgår af begrænsede regres- og fjernkonkursbestemmelser.
 • I henhold til securitisationsloven er det tilladt at oprette afdelinger eller afdelinger, hvilket muliggør adskillelse af aktiver og ring-fencing-aktiviteter.
 • Håndhæver begrænset regres, ikke-beslaglæggelse af aktiver, underordning og ingen andragender, for at nævne nogle få.

Aktiver, der kan securitiseres i Luxembourg

Et luxembourgsk securitiseringsselskab kan securitisere følgende:

 • Krav
 • Løsøre og fast ejendom
 • Tjenester udført af tredjeparter, herunder boliglån og kommercielle realkreditlån, kreditkorttilgodehavender, tilgodehavender fra salg, virksomhedslån, gældsbeviser, værdipapirer, finansielle kontrakters rettigheder og krav, driftsvirksomheds rettigheder og krav og mange flere.

Det er vigtigt at bemærke, at der i henhold til Luxembourgs securitisationslov ikke er krav om specifik diversificering af aktiver.

Finansiering af Securitisationer i Luxembourg

Securitisationer finansieres gennem udstedelse af værdipapirer, hvis værdi eller afkast afhænger af securitiserede aktiver. I det væsentlige refererer værdipapirer til enhver form for gælds- og aktieværdipapirer såsom aktier.

Udstedte værdipapirer kan være sikrede eller usikrede, idet securitiseringsvirksomheder tilbyder forskellige værdipapirer, der er specifikke for en specifik afdeling.

Er securitiseringskøretøjer i Luxembourg reguleret eller ureguleret?

Teknisk set er securitiseringsfonde og -virksomheder uregulerede strukturer, forudsat at de ikke udsteder værdipapirer til offentligheden på en kontinuerlig basis (mindst tre værdipapirer om et år). I tilfælde af at de udsteder værdipapirer over grænsen, vil securitiseringsvirksomheder eller -fonde være underlagt autorisation og tilsyn fra Commission for Supervision of the Financial Sector (CSSF). Endelig vil et securitiseringsmiddel være under tilsyn af Kommissionen for tilsyn med den finansielle sektor (CSSF), når dets samlede værdipapirværdi er mindre end 125.000 EUR.

Et luxembourgsk securitiseringsselskabs aktiviteter er begrænset til administration af pengestrømmen og deres underliggende securitisationer. Derfor må et securitiseringsmiddel i Storhertugdømmet ikke deltage i aktiv forvaltning.

Fordelene ved Luxembourg Securitisation Compartments

Et af de vigtigste salgsargumenter for et securitiseringskøretøj i Luxembourg er dets evne til at opsætte rum hurtigt og til en lav pris.

 • Tillader ring-fencing og adskillelse af aktiver og passiver i et enkelt rum.
 • Et securitiseringsselskab eller en fond kan nemt bygge en afdeling efter godkendelse af dets bestyrelse. Opsætning af rum kræver ikke godkendelse fra eksterne kontorer.
 • Hvert rum i et luxembourgsk securitiseringsselskab behandles som en uafhængig enhed uden status som juridisk person, hvilket bidrager til den omkostningseffektive karakter af at oprette en ny juridisk enhed.

Juridiske formularer til securitisationskøretøj i Luxembourg

 • Aktieselskab (SA)
 • Public Limited Liability Company (SARL)
 • Partnerskab begrænset af aktier (SCA)
 • Andelsselskab organiseret som et aktieselskab (SCOP)

Indtil 2016 var den mest populære juridiske form for securitisation aktieselskabet. Denne juridiske form gør det muligt for securitiseringsvirksomheden at tilbyde værdipapirer til offentligheden – en transaktion, der ikke er tilladt for SARL’er. Kort efter blev restriktioner for udstedelse af værdipapirer til offentligheden fjernet for SARL’er i 2016.

Et securitisationsselskab, der er oprettet som en securitiseringsfond, skal forvaltes af et administrationsselskab etableret i Luxembourg.

Den Europæiske Unions pasrettigheder for luxembourgske securitiseringskøretøjer

Securitiseringskøretøjer nyder ikke godt af EU-pasrettigheder . De får derfor ret til at udbyde værdipapirer til offentligheden og tilladelse til at lette handel på et EU-reguleret marked. En initiator af et securitiseringsselskab kan opnå enkeltstående pasrettigheder, hvis det opfylder prospektdirektivets bestemmelser.

Opstillingsperiode for securitisationskøretøjer i Luxembourg

Længden af opsætningen afhænger af, om et securitiseringskøretøj vil fungere som en reguleret eller ureguleret struktur. De fleste securitiseringsbiler er uregulerede og kan blive sat op i løbet af få dage. Udarbejdelse af et securitiseringsselskabs dokumentation vil være baseret på investorernes komplekse struktur og input.

Opsætningsomkostninger for securitisering af køretøjer

Etableringsomkostningerne vil i vid udstrækning afhænge af de typer tjenesteudbydere, der vælges af initiativtagerne til et securitiseringsselskab. Vedligeholdelsesomkostningerne for securitiseringsbilerne er tættere på omkostningerne for en standard kommerciel virksomhed. Et securitiseringsmiddel kan være en paraplystruktur med flere afdelinger med mulighed for at adskille investorernes aktiver uden yderligere omkostninger, bortset fra omkostninger relateret til revision og regnskabsløsninger.

Ved at udnytte vores mange års ekspertise inden for virksomhedsrådgivning forbliver vi hos Damalion forpligtet til at levere dedikeret support og overlegen kundeservice. Rådfør dig med en Damalion-ekspert i dag , og vi vil diskutere, om opsætning af et securitiseringsmiddel i Luxembourg passer bedst til dine behov.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.