Selecteer een pagina

Securitisatie houdt in dat activa en/of risico’s worden omgezet in verhandelbare effecten die in Luxemburg onder een special purpose vehicle (SPV) kunnen worden geplaatst. Het effectiseren van risico’s en activa brengt tal van voordelen met zich mee, zoals liquiditeit voor institutionele beleggers en/of initiatiefnemers, het verwijderen van schulden of risico’s van eerdere balansen, en een groot potentieel voor financiering door beleggers in Luxemburg en andere Europese lidstaten.

Voordelen van een Luxemburgs effectiseringsvehikel

Securitisatie-instrumenten in Luxemburg zijn beleggingsondernemingen die zeer efficiënte en gevestigde opties bieden die momenteel in het Groothertogdom worden aangeboden. Alle effectiseringsondernemingen zijn onderworpen aan de Luxemburgse effectiseringswet van 22 maart 2004, en kunnen de vorm aannemen van een effectiseringsfonds of een effectiseringsonderneming.

Een securitisatie-instrument dat van het gunstige wettelijke en regelgevingskader van de Securitization Act wenst te profiteren, moet in Luxemburg gedomicilieerd zijn. Een Luxemburgse effectiseringsstructuur kan gestructureerd zijn als een “single tier” of een “two tier” structuur bestaande uit een overname-instrument en een emissie-instrument.

Aantrekkelijkheid van Luxemburgse effectiseringsondernemingen voor initiatoren

Een special purpose vehicle (SPV) in Luxemburg biedt tal van voordelen voor fondsbeheerders en/of initiatiefnemers:

 • Liquiditeit

Niet-verkoopbare activa met een regelmatige inkomstenstroom kunnen als securitisatie-instrument worden gebruikt, waardoor de liquiditeit van de initiator wordt vergroot.

 • Grotere toegang tot de kapitaalmarkten

Een securitisatie-instrument biedt een initiatiefnemer gemakkelijk toegang tot de kapitaalmarkten. Een bedrijf met een BBB-rating dat activa kan securitiseren, kan een AAA-rating krijgen. Dankzij deze overgang krijgen ondernemingen tegen lagere kosten toegang tot fondsen, waaronder lage kapitaalkosten voor het opzetten van een securitisatie-instrument in Luxemburg.

 • Diversificatie van financieringsbronnen

Initiatiefnemers kunnen activa aantrekken van investeerders in de Europese Unie.

De voordelen van Luxemburgse effectiseringsondernemingen voor beleggers

 • Uitstekend rendement op kwaliteitsactiva

Beleggers kunnen beleggen in activa van hoge kwaliteit en op termijn een beter rendement behalen. Het belooft een stabieler rendement dat gebaseerd is op de prestaties van de verworven activa, maar niet op de algemene prestaties van een effectiseringsbedrijf.

 • Gecombineerde risico’s en opbrengsten

De door een Luxemburgs effectiseringsvehikel uitgegeven effecten zijn er in diverse vormen, die verschillende rendementen opleveren die grotendeels afhankelijk zijn van de looptijd of de risicoblootstelling. Beleggers hebben de vrijheid om hun beleggingen te schalen op basis van hun risicobereidheid.

Waarom investeren in een Securitisatie Fonds of Onderneming in Luxemburg?

 • Luxemburg heeft de Securitisatiewet uitgevaardigd om een flexibel en innovatief rechtskader te bieden aan initiatiefnemers en beleggers die belangstelling hebben voor grensoverschrijdende transacties.
 • Sinds de inwerkingtreding van de Securitization Act in 2004 zijn Luxemburgse special purpose vehicles gebruikt voor diverse pan-Europese securitisatieondernemingen.

Vanaf mei 2019 heeft Luxemburg deze statistieken opgeteld:

 • Er zijn meer dan 1.350 securitisatie-instrumenten in het land
 • Binnen de 1.350 effectiseringsinstrumenten zijn 6.000 compartimenten in Luxemburg gedomicilieerd
 • Het Groothertogdom is een populair rechtsgebied voor securitisatiestructuren, zoals blijkt uit het marktaandeel van 30% van alle securitisatie-instrumenten in de Europese Unie.

De voordelen van het opzetten van een effectiseringsvehikel in Luxemburg

 • Diverse rechtsvormen in de vorm van een vennootschap of een fonds.
 • Beleggers kunnen kiezen tussen gereglementeerde en niet-gereglementeerde special purpose vehicles voor securitisatie.
 • Aangezien effectiseringsinstrumenten van nature belastingneutraal zijn, genieten zij een gunstiger belastingregime.
 • Mogelijkheid om uitgegeven effecten op een effectenbeurs te noteren.
 • Uitstekende kenmerken ter bescherming van de belegger, zoals blijkt uit de bepalingen inzake beperkt verhaal en faillissement op afstand.
 • Krachtens de Securitisatiewet is het toegestaan subfondsen of compartimenten op te richten, waardoor scheiding van activa en afscherming van activiteiten mogelijk worden.
 • Beperkt verhaal, geen beslag op activa, achterstelling en geen verzoekschrift bepalingen, om er een paar te noemen.

Activa die in Luxemburg kunnen worden gesecuritiseerd

Een Luxemburgs effectiseringsvehikel mag het volgende effectiseren:

 • Vorderingen
 • Roerende en onroerende activa
 • Door derden verrichte diensten, met inbegrip van woning- en commerciële hypothecaire leningen, vorderingen op kredietkaarten, handelsvorderingen, bedrijfsleningen, schuldbewijzen, aandelen, rechten en vorderingen uit hoofde van financiële contracten, rechten en vorderingen uit hoofde van exploitatiebedrijven, en vele andere.

Het is belangrijk op te merken dat de Luxemburgse Securitisatiewet geen vereiste bevat inzake specifieke activadiversificatie.

Financiering van effectiseringen in Luxemburg

Securitisatie wordt gefinancierd door de uitgifte van effecten, waarvan de waarde of het rendement afhankelijk is van gesecuritiseerde activa. Effecten verwijzen in wezen naar alle soorten schuld- en aandeleneffecten, zoals aandelen.

De uitgegeven effecten kunnen gedekt of ongedekt zijn, waarbij securitisatie-instrumenten verschillende effecten aanbieden die specifiek zijn voor een bepaald compartiment.

Zijn securitisatie-instrumenten in Luxemburg al dan niet gereglementeerd?

Technisch gesproken zijn securitisatiefondsen en -maatschappijen niet-gereglementeerde structuren, op voorwaarde dat zij niet op continue basis effecten aan het publiek uitgeven (ten minste drie effecten per jaar). Indien zij effecten uitgeven die de limiet overschrijden, zullen effectiseringsvennootschappen of -fondsen onderworpen zijn aan de goedkeuring van en het toezicht op de Commissie voor het toezicht op de financiële sector (CSSF). Ten slotte zal een effectiseringsvehikel onder toezicht staan van de Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) wanneer de totale waarde van de effecten minder dan 125.000 euro bedraagt.

De activiteiten van een Luxemburgs effectiseringsvehikel blijven beperkt tot het beheer van de geldstroom en de onderliggende effectiseringen. Daarom mag een effectiseringsvehikel in het Groothertogdom niet aan actief beheer doen.

De voordelen van Luxemburgse securitisatiecompartimenten

Een van de belangrijkste verkoopargumenten van een effectiseringsvehikel in Luxemburg is de mogelijkheid om snel en tegen lage kosten compartimenten op te zetten.

 • Maakt ring-fencing en scheiding van activa en passiva in één compartiment mogelijk.
 • Een effectiseringsmaatschappij of -fonds kan gemakkelijk een compartiment opbouwen na goedkeuring door de raad van bestuur. Compartimentering behoeft geen goedkeuring van externe kantoren.
 • Elk compartiment binnen een Luxemburgs effectiseringsvehikel wordt behandeld als een onafhankelijke entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, wat bijdraagt tot het kostenefficiënte karakter van de oprichting van een nieuwe juridische entiteit.

Rechtsvormen voor Luxemburgse securitisatie-instrumenten

 • Naamloze Vennootschap (S.A.)
 • Naamloze vennootschap (S.A.R.L.)
 • Commanditaire vennootschap op aandelen (S.C.A.)
 • Coöperatie met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (S.C.O.P)

Tot 2016 was de meest populaire rechtsvorm voor securitisatie de naamloze vennootschap. Deze rechtsvorm stelt het securitisatie-instrument in staat effecten aan het grote publiek aan te bieden – een transactie die niet is toegestaan voor S.A.R.L’s. Kort daarna werden de beperkingen op de uitgifte van effecten aan het grote publiek voor S.A.R.L’s in 2016 opgeheven.

Een als securitisatiefonds opgezette effectiseringsmaatschappij moet worden beheerd door een in Luxemburg gevestigde beheermaatschappij.

Europese Unie-passagerechten voor Luxemburgse securitisatie-instrumenten

Securitisatie-instrumenten genieten geen EU-paspoortrechten. Bijgevolg krijgen zij het recht effecten aan het publiek aan te bieden en mogen zij de handel op een door de EU gereglementeerde markt vergemakkelijken. Een initiator van een securitisatie-instrument kan enkelvoudige paspoortrechten verkrijgen indien hij voldoet aan de bepalingen van de Prospectusrichtlijn.

Opstartperiode voor Luxemburgse securitisatie-instrumenten

Hoe lang een securitisatie-instrument moet worden opgezet, hangt af van de vraag of het als een gereguleerde of niet-gereguleerde structuur zal opereren. De meeste securitisatie-instrumenten zijn niet gereglementeerd en kunnen in een paar dagen worden opgezet. Bij het opstellen van de documenten van een securitisatie-instrument wordt uitgegaan van de complexe structuur en de inbreng van de beleggers.

Securitisatie-instrumenten Oprichtingskosten

De oprichtingskosten zullen grotendeels afhangen van de soorten dienstverleners die door de initiatiefnemers van een securitisatie-instrument worden gekozen. De onderhoudskosten van de securitisatie-instrumenten liggen dichter bij de kosten van een standaard handelsonderneming. Een securitisatievehikel kan een paraplustructuur zijn met meerdere compartimenten die de mogelijkheid bieden de activa van de beleggers te scheiden zonder extra kosten, met uitzondering van kosten in verband met accountantscontrole en boekhoudkundige oplossingen.

Gebruikmakend van onze jarenlange expertise in business consulting, blijven we bij Damalion toegewijd aan het leveren van toegewijde ondersteuning en superieure klantenservice. Overlegvandaag nog met een Damalion-expert of het opzetten van een effectiseringsvehikel in Luxemburg het best aan uw behoeften beantwoordt.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.