Επιλογή Σελίδας

Το τοπίο των επενδύσεων μεταβάλλεται συνεχώς και, εν μέσω αυτής της εξέλιξης, η Ειδική Εταιρική Σχέση Περιορισμένης Ευθύνης του Λουξεμβούργου (Ε.Ε.Σ.Π.) έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο. Το ScSp, που μοιάζει με τις παραδοσιακές ετερόρρυθμες εταιρείες, παρουσιάζει μοναδικά πλεονεκτήματα που προσελκύουν τα επενδυτικά κεφάλαια. Σε αυτόν τον οδηγό, θα εμβαθύνουμε στις αποχρώσεις του ScSp, διερευνώντας τον σχηματισμό, τη διαχείρισή του και τις διάφορες πτυχές του που είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους επενδυτές όσο και για τις επιχειρήσεις.

Κατανόηση της ειδικής ετερόρρυθμης εταιρίας (SLP): μια νέα επενδυτική δομή

Η Ειδική Ετερόρρυθμη Εταιρεία (SLP), ή Société en Commandite Spéciale (SCSp), είναι ένα ενδιαφέρον επενδυτικό όχημα στον χρηματοπιστωτικό χώρο. Ενώ έχει κοινά χαρακτηριστικά με τις παραδοσιακές ετερόρρυθμες εταιρίες, τα διακριτά χαρακτηριστικά της απευθύνονται ειδικά σε επενδυτικά κεφάλαια. Ειδικότερα, η SCSp είναι μια εμπορική οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα, γεγονός που τη διαφοροποιεί από άλλες εταιρικές δομές.

Προσδιορισμός καταλληλότητας SLP/(ScSp)

Πριν ξεκινήσετε τις προσπάθειες SLP/ScSp, είναι σημαντικό να διακρίνετε ποιος θα επωφεληθεί. Για τη σύσταση μιας SLP/SCSp στο Λουξεμβούργο απαιτούνται τουλάχιστον δύο εταίροι, ο ένας ως ομόρρυθμος εταίρος και ο άλλος ως ετερόρρυθμος εταίρος. Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμη και νομικά πρόσωπα μπορούν να αναλάβουν εταιρικούς ρόλους, προσφέροντας ευελιξία στη διάρθρωση των εταιρικών σχέσεων. Το ίδιο το SCSp δεν έχει νομική προσωπικότητα, ευθυγραμμίζοντας την ταυτότητά του με εκείνη των εταίρων του.

Προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ScSp

Οι δυνητικοί επενδυτές πρέπει να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες πριν από τη σύσταση μιας SLP ή SCSp στο Λουξεμβούργο. Οι ομόρρυθμοι εταίροι χρειάζονται άδεια για εμπορικές δραστηριότητες, σε αντίθεση με τους ετερόρρυθμους εταίρους.

Εκτιμήσεις κόστους

Η ίδρυση μιας ScSp συνεπάγεται έξοδα, όπως η δημοσίευση στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών. Η συμβολαιογραφική συνδρομή δεν είναι υποχρεωτική.

Πλοήγηση στον σχηματισμό

Η σύσταση μιας ScSp αρχίζει με τη σύνταξη μιας πράξης σύστασης ή μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης, η οποία μπορεί να εκτελεστεί ιδιωτικά χωρίς συμβολαιογραφική συμμετοχή.

Βασικά στοιχεία στην ενσωμάτωση

Το σύμφωνο σύμπραξης πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς την επωνυμία της εταιρείας, τον σκοπό και τις εισφορές των εταίρων, και υποβάλλεται στο RCS για εγγραφή.

Κατανόηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης

Το κεφάλαιο σε ένα ScSp αντιπροσωπεύεται από μετοχές ιδιοκτησίας, χωρίς ελάχιστη απαίτηση. Οι εισφορές, σε διάφορες μορφές, περιγράφονται λεπτομερώς στη συμφωνία εταιρικής σχέσης.

Διανομή μερισμάτων και ιδιοκτησία

Τα μερίσματα διανέμονται σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και τα μερίδια ιδιοκτησίας πρέπει να είναι ονομαστικά, με διαδικασίες μεταβίβασης που περιγράφονται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης.

Οργανωτική δομή: Διαχείριση

Η λήψη αποφάσεων επικεντρώνεται στη γενική συνέλευση των εταίρων, ενώ οι διαχειριστές επιβλέπουν τις καθημερινές λειτουργίες. Οι διαχειριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι ομόρρυθμοι εταίροι, εκπροσωπούν την εταιρεία σε νομικά θέματα.

Ευθύνη

Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται εις ολόκληρον, ενώ οι ετερόρρυθμοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη. Οι διευθυντές ευθύνονται μόνο για τις ενέργειες στο πλαίσιο της εντολής τους.

Συμμόρφωση και υποβολή εκθέσεων

Απαιτείται η τήρηση μητρώου με τα στοιχεία των εταιρικών σχέσεων, ενώ οι εσωτερικοί έλεγχοι δεν είναι υποχρεωτικοί. Οι νομικές δημοσιεύσεις επισημοποιούν την ύπαρξη της εταιρείας.

Λογιστική και φορολογία

Η ScSp πρέπει να τηρεί λογιστικά αρχεία, αλλά δεν υποχρεούται να υποβάλλει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η φορολογία ποικίλλει, με το ίδιο το ScSp να μην φορολογείται.

Αξιοποίηση του ScSp για επενδύσεις

Το ScSp αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για τη διάρθρωση επενδύσεων λόγω της ευελιξίας, της περιορισμένης ευθύνης και της διαφάνειας. Η τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και η κατανόηση των φορολογικών επιπτώσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία.

Εν κατακλείδι, η Ειδική Εταιρική Σχέση Περιορισμένης Ευθύνης του Λουξεμβούργου προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη οδό για την πλοήγηση στο πολύπλοκο χρηματοοικονομικό τοπίο. Η κατανόηση των λεπτομερειών της είναι ζωτικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της σε ιδιωτικές επενδύσεις. Για καθοδήγηση σχετικά με τη δημιουργία του ScSp σας, συμβουλευτείτε έναν εμπειρογνώμονα της Damalion σήμερα.