Velg en side

Investeringslandskapet er i stadig endring, og i denne utviklingen har Luxembourg Special Limited Partnership (ScSp) vokst frem som en verdifull ressurs. ScSp ligner på tradisjonelle kommandittselskaper, men har unike fordeler som er attraktive for investeringsfond. I denne guiden går vi nærmere inn på nyansene ved ScSp og ser nærmere på opprettelsen, forvaltningen og ulike aspekter som er viktige for både investorer og bedrifter.

Forståelse av Special limited partnership (SLP): en ny investeringsstruktur

Special Limited Partnership (SLP), eller Société en Commandite Spéciale (SCSp), er et interessant investeringsinstrument i finansverdenen. Selv om det har fellestrekk med tradisjonelle kommandittselskaper, har det særtrekk som er spesielt tilpasset investeringsfond. SCSp er en kommersiell enhet uten status som juridisk person, noe som skiller den fra andre selskapsstrukturer.

Identifisering av egnethet for SLP/(ScSp)

Før man går i gang med et SLP/ScSp, er det viktig å finne ut hvem som kan dra nytte av det. For å etablere et luxembourgsk SLP/SCSp kreves det minst to partnere, én som komplementar og én som kommandittist. Det er bemerkelsesverdig at selv juridiske personer kan påta seg roller i partnerskap, noe som gir fleksibilitet i struktureringen av partnerskap. SCSp er ikke en juridisk person, men har samme identitet som partnerne.

Forutsetninger for å opprette en ScSp

Potensielle investorer må sikre seg de nødvendige tillatelsene før de danner et SLP eller SCSp i Luxembourg. Komplementarer må ha tillatelse til å drive næringsvirksomhet, i motsetning til kommandittister.

Kostnadsbetraktninger

Etablering av et ScSp medfører utgifter til blant annet publisering i Handels- og foretaksregisteret. Notarhjelp er ikke obligatorisk.

Navigere i formasjonen

Opprettelsen av et ScSp begynner med å utarbeide et utkast til stiftelsesdokument eller en partnerskapsavtale, som kan undertegnes privat uten notarius publicus.

Viktige elementer i innlemmelse

Partnerskapsavtalen må inneholde opplysninger om selskapets navn, formål og partnernes bidrag, og sendes inn til RCS for registrering.

Forstå kapitalstruktur

Kapitalen i en ScSp representeres av eierandeler, uten noe minimumskrav. Bidrag, i ulike former, er beskrevet i partnerskapsavtalen.

Utdeling av utbytte og eierskap

Utbytte utdeles i henhold til selskapsavtalen, og eierandelene må registreres, og prosedyrene for overdragelse er beskrevet i selskapsavtalen.

Organisasjonsstruktur: Ledelse

Beslutninger fattes på partnernes generalforsamling, og den daglige driften overvåkes av lederne. Ledere, som kan være komplementarer, representerer selskapet i juridiske spørsmål.

Byrde

Komplementarer har solidarisk ansvar, mens kommandittister har begrenset ansvar. Ledere er kun ansvarlige for handlinger som ligger innenfor deres mandat.

Etterlevelse og rapportering

Det er påkrevd å føre et register med opplysninger om partnerskapet, mens interne revisjoner ikke er obligatoriske. Juridiske publikasjoner formaliserer selskapets eksistens.

Regnskap og skatt

ScSp må føre regnskap, men er ikke forpliktet til å sende inn årsregnskap. Beskatningen varierer, og selve ScSp beskattes ikke.

Utnytte ScSp til investeringer

ScSp er et overbevisende alternativ for strukturering av investeringer på grunn av fleksibiliteten, det begrensede ansvaret og åpenheten. Det er avgjørende for å lykkes at vi overholder lovpålagte krav og forstår skattekonsekvensene.

Konklusjonen er at Luxembourg Special Limited Partnership er en lovende måte å navigere i det komplekse finansielle landskapet på. For å kunne maksimere potensialet i private investeringer er det viktig å forstå kompleksiteten. Ta kontakt med en Damalion-ekspert i dag for å få hjelp til å etablere ScSp.