Välj en sida

Investeringslandskapet är i ständig förändring och i denna utveckling har Luxemburgs Special Limited Partnership (ScSp) framstått som en värdefull tillgång. ScSp liknar traditionella kommanditbolag, men har unika fördelar som tilltalar investeringsfonder. I den här guiden kommer vi att fördjupa oss i ScSp:s nyanser och utforska dess bildande, förvaltning och olika aspekter som är avgörande för både investerare och företag.

Förståelse för Special limited partnership (SLP): en ny investeringsstruktur

Special Limited Partnership (SLP), eller Société en Commandite Spéciale (SCSp), är ett intressant investeringsinstrument på den finansiella arenan. Även om det delar drag med traditionella kommanditbolag, är dess distinkta egenskaper specifikt anpassade för investeringsfonder. Framför allt är SCSp en kommersiell enhet som saknar juridisk personlighet, vilket skiljer den från andra företagsstrukturer.

Identifiering av lämplighet för SLP/(ScSp)

Innan man påbörjar ett SLP/ScSp-projekt är det viktigt att avgöra vem som kan dra nytta av det. För att bilda ett SLP/SCSp i Luxemburg krävs minst två delägare, en som komplementär och en som kommanditdelägare. Anmärkningsvärt är att även juridiska personer kan anta partnerskapsroller, vilket ger flexibilitet vid strukturering av partnerskap. SCSp är inte en juridisk person, vilket innebär att dess identitet är densamma som partnernas.

Förutsättningar för att etablera en ScSp

Potentiella investerare måste inhämta nödvändiga tillstånd innan de bildar en SLP eller SCSp i Luxemburg. General partners behöver tillstånd för kommersiell verksamhet, till skillnad från limited partners.

Överväganden avseende kostnader

Bildandet av en ScSp medför kostnader för bl.a. registrering i handels- och föreningsregistret. Notariehjälp är inte obligatoriskt.

Att navigera i bildandet

Bildandet av ett ScSp börjar med att man upprättar en stiftelseurkund eller ett partnerskapsavtal, som kan undertecknas privat utan notarius publicus inblandning.

Viktiga faktorer vid bolagsbildning

Partnerskapsavtalet måste innehålla uppgifter om företagsnamn, syfte och partnerbidrag, som skickas till RCS för registrering.

Förståelse av kapitalstruktur

Kapitalet i en ScSp representeras av ägarandelar, utan minimikrav. Bidrag, i olika former, specificeras i partnerskapsavtalet.

Utdelning och ägande

Utdelning sker i enlighet med partnerskapsavtalet, och ägarandelar måste registreras, med överföringsförfaranden som beskrivs i partnerskapsavtalet.

Organisationsstruktur: Ledning

Beslutsfattandet är centrerat kring partnerstämman, med chefer som övervakar den dagliga verksamheten. Företagsledare, som kan vara komplementärer, företräder företaget i juridiska frågor.

Ansvar

General partners har ett solidariskt ansvar, medan limited partners har ett begränsat ansvar. Chefer är endast ansvariga för åtgärder inom ramen för sina mandat.

Efterlevnad och rapportering

Det är obligatoriskt att föra ett register med uppgifter om partnerskapet, medan interna revisioner inte är obligatoriska. Juridiska publikationer formaliserar företagets existens.

Redovisning och beskattning

ScSp måste föra bokföring men är inte skyldigt att lämna in årsredovisning. Beskattningen varierar och ScSp i sig beskattas inte.

Utnyttja ScSp för investeringar

ScSp är ett övertygande alternativ för att strukturera investeringar på grund av dess flexibilitet, begränsade ansvar och transparens. Att följa lagstadgade krav och förstå skattekonsekvenser är avgörande för framgång.

Sammanfattningsvis erbjuder Luxembourg Special Limited Partnership en lovande väg för att navigera i det komplexa finansiella landskapet. För att kunna maximera potentialen i privata investeringar är det viktigt att förstå hur den fungerar. Kontakta en Damalion-expert idag om du vill ha hjälp med att etablera din ScSp.