Φορολόγηση των μερισμάτων σύμφωνα με το Λουξεμβούργο Soparfi - Damalion - Independent consulting firm.
Επιλογή Σελίδας

Η Soparfi του Λουξεμβούργου είναι τεχνικά εμπορική ως προς την εταιρική της μορφή και όχι εταιρική με βάση τους στόχους της. Συνήθως χρησιμοποιείται ως επενδυτικό όχημα του οποίου η κύρια δραστηριότητα περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε εταιρείες του Λουξεμβούργου και άλλες εταιρείες που ανήκουν στο εξωτερικό.

Δεδομένης της στρατηγικής εταιρικής διάρθρωσης, η Soparfi του Λουξεμβούργου επιτρέπει στις εταιρείες να επωφεληθούν από την οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες, όσον αφορά τα οφέλη της φορολογικής απαλλαγής των μερισμάτων και των κεφαλαιακών κερδών, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Αρχές φορολόγησης για μια Soparfi του Λουξεμβούργου

 • Η σύσταση μιας λουξεμβουργιανής Soparfi, με όλες τις τροποποιήσεις του καταστατικού της, υπόκειται σε φόρο εγγραφής 75 ευρώ.
 • Η Soparfi του Λουξεμβούργου υπόκειται σε εταιρικό φόρο εισοδήματος, δημοτικό φόρο επιχειρήσεων, καθώς και σε εισφορά στο ταμείο ανεργίας, με αποτέλεσμα ο συνολικός φορολογικός συντελεστής εισοδήματος να ανέρχεται σε 24,94%.
 • Η Soparfi του Λουξεμβούργου επιβαρύνεται επίσης με φόρο καθαρού πλούτου με συντελεστή 0,5% επί της καθαρής αξίας του ενεργητικού της εταιρείας.
 • Ο φόρος καθαρού πλούτου που υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ υπολογίζεται με φόρο καθαρού πλούτου με συντελεστή 0,05%.
 • Λάβετε υπόψη ότι οι συμμετοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις της απαλλαγής συμμετοχής απαλλάσσονται επίσης από τον φόρο καθαρού πλούτου.
 • Οι υποχρεώσεις που χρηματοδοτούν συμμετοχές που απαλλάσσονται από τον φόρο καθαρού πλούτου δεν εκπίπτουν από τη φορολογική βάση καθαρού πλούτου.
 • Ένας ελάχιστος φόρος καθαρού πλούτου ύψους 4.815 ευρώ θα επιβάλλεται κάθε χρόνο σε μια Λουξεμβουργιανή Soparfi όταν ο ισολογισμός της αποτελείται κατά 90% από πάγια περιουσιακά στοιχεία, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό της ανέρχεται σε 350.000 ευρώ- διαφορετικά ο ελάχιστος φόρος καθαρού πλούτου θα εξαρτάται από το σύνολο του ισολογισμού και θα κυμαίνεται μεταξύ 535 ευρώ και 32.100 ευρώ.

Απαλλαγή συμμετοχής ενός Λουξεμβούργου Soparfi

 • Ο αλλοδαπός φόρος εισοδήματος είναι συγκρίσιμος εάν επιβάλλεται με συντελεστή τουλάχιστον 8,5% σε φορολογική βάση παρόμοια με αυτή του Λουξεμβούργου.
 • Τα μερίσματα που διανέμονται από μια Soparfi θα επιβαρύνονται με παρακράτηση φόρου στην πηγή 15%.
 • Ο παρακρατούμενος φόρος στην πηγή μπορεί να μειωθεί βάσει των διατάξεων μιας εφαρμοστέας φορολογικής συνθήκης ή να απαλλαγεί βάσει της εγχώριας απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου στην πηγή μπορεί να μειωθεί βάσει των διατάξεων μιας εφαρμοστέας φορολογικής συνθήκης ή να απαλλαγεί βάσει της εγχώριας απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου στην πηγή.
 • Ο παρακρατούμενος φόρος μπορεί να αποφευχθεί με την κατάλληλη διάρθρωση.
 • Ένας μη κάτοικος Λουξεμβούργουμέτοχος μιας Soparfiδεν υπόκειται σε φορολογία κεφαλαιακών κερδών κατά την πώληση των μετοχών του.
 • Η ημεδαπή μητρική εταιρεία θα φορολογείται πλήρως.
 • Κατ’ αρχήν, ένας Soparfi υπόκειται σε όλους τους φόρους, αλλά τα μερίσματα και τα έσοδα από την πώληση επενδύσεων απαλλάσσονται από το φόρο, εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Οι προϋποθέσεις για τις φορολογικές απαλλαγές καθορίζονται στον φορολογικό κώδικα του Λουξεμβούργου (άρθρο 166 LIR).

Όσον αφορά τον φόρο καθαρού πλούτου, επιτρέπεται η έκπτωση του εισοδήματος των νομικών προσώπων και του δημοτικού φόρου επί των κερδών. Τα ακόλουθα απαλλάσσονται στη χώρα καταγωγής της μητρικής εταιρείας:

 • Μερίσματα που εισπράττονται από τη θυγατρική εταιρεία
 • Υπολειμματικά περιουσιακά στοιχεία που εισπράχθηκαν ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης θυγατρικής εταιρείας
 • Κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση της θυγατρικής

Μια Soparfi του Λουξεμβούργου μπορεί επίσης να αφαιρέσει το ποσό που έχει επενδύσει σε μια θυγατρική από το σύνολο των φορολογητέων περιουσιακών στοιχείων της.

 • Όσον αφορά την παρακράτηση φόρων στην πηγή επί των μερισμάτων που καταβάλλονται στους μετόχους, μια Soparfi μπορεί να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις αυτές, χωρίς να επιβάλλεται φόρος στην πηγή επί των ανεξόφλητων περιουσιακών στοιχείων από εκκαθάριση που χορηγούνται στους μετόχους.

Προϋποθέσεις φορολογικής απαλλαγής για τη λήψη μερισμάτων ή κεφαλαιακών κερδών

Προϋποθέσεις για θυγατρική ή θυγατρική

 • Η συμμετοχή πρέπει να είναι ουσιαστική- τουλάχιστον 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου μιας συνδεδεμένης εταιρείας ή το συνολικό τίμημα απόκτησης της επένδυσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,2 εκατ. ευρώ ή 6 εκατ. ευρώ για την απαλλαγή των κεφαλαιακών κερδών.
 • Εάν μια συμμετοχή έχει παρόμοιους τίτλους, οι οποίοι όμως αποκτώνται σε διαφορετικές τιμές, η τιμή απόκτησης μπορεί να υπολογιστεί με βάση τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.
 • Η συμμετοχή πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα μήνες.
 • Η συνδεδεμένη επιχείρηση πρέπει να είναι πλήρως φορολογητέα εταιρεία κάτοικος Λουξεμβούργου, ή να είναι εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο εκτός Λουξεμβούργου, το οποίο είναι πλήρως φορολογητέο, αντίστοιχα με το φόρο εισοδήματος εταιρειών, ή να είναι κάτοικος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η συμμετοχή πρέπει να είναι πραγματικά ιδιόκτητη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αρκεί η δέσμευση αγοράς. Αυτό ισχύει ακόμη και αν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης έχει καταθέσει τις κινητές αξίες σε τρίτους.

Οι συνέπειες της φορολόγησης της χαρτοφυλακίου Soparfi του Λουξεμβούργου

Φορολογική απαλλαγή από τα μερίσματα

 • Τα εισοδήματα που κατέχονται από συμμετοχές ή μερίσματα απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο.
 • Ο φορολογούμενος που απέκτησε κέρδη κατά τη διάρκεια του έτους θα επωφεληθεί από μειωμένα φορολογητέα έσοδα. Από την άλλη πλευρά, εάν το οικονομικό έτος λήγει με ζημία, η απαλλαγή αυξάνει τη φορολογική ζημία για το εν λόγω έτος.
 • Η διανομή μερισμάτων δεν ωφελεί μια εταιρεία που έχει υπογράψει φορολογική σύμβαση με το Λουξεμβούργο.

Μη φορολογητέα κεφαλαιακά κέρδη

 • Τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτά ένας Soparfi δεν φορολογούνται σύμφωνα με τον κανονισμό της 21ης Δεκεμβρίου 2001.
 • Η απαλλαγή καλύπτει όλες τις πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, κυρίως την πώληση, την παραλαβή και την ανταλλαγή κινητών αξιών.
 • Εάν η συμμετοχή αποκτήθηκε μέσω ανταλλαγής τίτλων, απαλλάσσεται μόνο το ποσό των κεφαλαιακών κερδών που υπερβαίνει την αξία της ανταλλαγής.

Απαλλαγή από την έκπτωση δαπανών

 • Οι λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τις απαλλασσόμενες συμμετοχές εκπίπτουν.
 • Τα κεφαλαιακά κέρδη ή τα μερίσματα φορολογούνται μέχρι το ποσό αυτό.

Φορολόγηση εμπορικών δραστηριοτήτων

 • Όλες οι εμπορικές δραστηριότητες ενός Soparfi υπόκεινται σε φόρο του κοινού δικαίου.
 • Ορισμένοι τύποι εισοδήματος, όπως το εισόδημα από λογισμικό, εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μπορούν να επωφεληθούν από φορολογικές ελαφρύνσεις.

Το επενδυτικό όχημα Soparfi του Λουξεμβούργου προσφέρει ένα σαφές πλαίσιο για διεθνή φορολογικό σχεδιασμό, καθώς επιτρέπεται από διάφορες διεθνείς φορολογικές συνθήκες και ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό την καθιστά τον προτιμώμενο τύπο δομής εκμετάλλευσης έναντι ενός ιδιωτικού ταμείου διαχείρισης πλούτου, λόγω της επιείκειας που επιδεικνύει όσον αφορά την εφαρμογή της.

Η Damalion προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλές για ξένους επενδυτές και θεσμικούς επενδυτές που επιθυμούν να ανοίξουν ένα επενδυτικό ταμείο σε ένα κορυφαίο χρηματοπιστωτικό κόμβο όπως το Λουξεμβούργο. Αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών μας που αποτελείται από έμπειρους παρόχους υπηρεσιών, καθιστούμε την εγγραφή και την ενσωμάτωση της Soparfi στο Λουξεμβούργο μια ομαλή και χωρίς προβλήματα διαδικασία. Οι ειδικοί μας στο Damalion προσφέρουν επίσης βοήθεια σε διάφορες δραστηριότητες, όπως άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, λογιστική, τήρηση βιβλίων, διαχείριση και φορολογικές συμβουλές. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με έναν ειδικό του Damalion σήμερα.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να εξετάσετεss τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.