Επιλογή Σελίδας

Στις 19 Απριλίου 2018, το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου ενέκρινε το νέο καθεστώς πλαισίων IP που αντικαθιστά το καθεστώς θυρίδων πνευματικής ιδιοκτησίας που καταργήθηκε το 2016. Το νέο καθεστώς IP box είναι σύμφωνο με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου αριθ. 7163 που εκδόθηκε στις 7 Αυγούστου 2017.

Το νέο καθεστώς IP box εισάγει ένα νέο άρθρο στη νομοθεσία περί φόρου εισοδήματος, παρέχοντας απαλλαγή έως και 80% σε όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται ως αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης ορισμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και 100% απαλλαγή από τον φόρο καθαρής περιουσίας. Οι νέοι κανόνες στο πλαίσιο του καθεστώτος IP box ισχύουν από το οικονομικό έτος 2018.

Επισκόπηση καθεστώτος IP Box

Ο νέος νόμος του καθεστώτος πλαισίων IP είναι σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία που οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου BEPS του OECD. προτεινόμενη τελική έκθεση για τη δράση 5 , ή τη συμφωνία για την τροποποιημένη προσέγγιση Nexus για καθεστώτα ΔΙ. Σύμφωνα με την προσέγγιση του Nexus, οι εταιρείες πρέπει να επιδείξουν σημαντική οικονομική συνεισφορά σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο που προσφέρουν προτιμησιακό καθεστώς. Επιπλέον, οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν μια άμεση σύνδεση μεταξύ του εισοδήματος που επωφελείται από προνομιακή μεταχείριση και των δαπανών Ε&Α που συμβάλλουν άμεσα στα αντίστοιχα εισοδήματά τους. Επιπλέον, οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να παρακολουθούν το κόστος και το εισόδημα στα περιουσιακά στοιχεία ΔΙ για να αποδείξουν ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προτιμησιακού καθεστώτος.

Πριν από τη θέσπιση του νέου καθεστώτος πλαισίων IP, το Λουξεμβούργο δεν ευθυγραμμιζόταν με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις που ορίζονται στην έκθεση BEPS για τη δράση 5 και, ως εκ τούτου, καταργήθηκε εντελώς. Το καθεστώς της χώρας καταργήθηκε οριστικά την 1η Ιουλίου 2016 για λόγους δημοτικού φόρου επιχειρήσεων και από την 1η Ιανουαρίου 2017 για λόγους καθαρού φόρου περιουσίας. Οι κανόνες μετάβασης, ωστόσο, επιτρέπουν τη διατήρηση του προηγούμενου καθεστώτος ΔΙ μεταξύ 1ης Ιουλίου 2016 και 30ης Ιουνίου 2021.

Το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου διευκρίνισε ότι επειδή οι πρωτοβουλίες καινοτομίας και Ε&Α αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα στο πρόγραμμα διαφοροποίησης της χώρας, χρειαζόταν ένα νέο καθεστώς για την προσέλκυση υφιστάμενων ιδιωτικών επενδύσεων χαμηλού επιπέδου σε έργα Ε&Α, καθώς και για τη διασφάλιση της διατήρησης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

Νέες δυνατότητες καθεστώτος IP Box

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το στενότερο εύρος των περιουσιακών στοιχείων που πληρούν τις προϋποθέσεις ως ΔΙ που σχετίζονται με το μάρκετινγκ δεν μπορούν να επωφεληθούν από το προτιμησιακό καθεστώς στο πλαίσιο της προσέγγισης nexus.

Τα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι τα ακόλουθα:

 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λειτουργικά παρόμοια δικαιώματα που προστατεύονται νομικά από επεκτάσεις προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για ορισμένα φάρμακα και φυτοφαρμακευτικά προϊόντα, μοντέλα χρησιμότητας, δικαιώματα κτηνοτρόφων φυτών και ονομασίες ορφανών φαρμάκων.
 • Εφαρμογές λογισμικού που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να έχουν αναπτυχθεί, δημιουργηθεί ή βελτιωθεί στο πλαίσιο εγκεκριμένων πρωτοβουλιών Ε&Α μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ

Τα καθαρά έσοδα που είναι επιλέξιμα με το νέο καθεστώς έχουν ως εξής:

 • Έσοδα που προέρχεται από τη χρήση ή την παραχώρηση για τη χρήση ειδικών δικαιωμάτων, όπως το εισόδημα από δικαιώματα.
 • Το εισόδημα ΔΙ συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών με άμεση σύνδεση με επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία IP. Οι αρχές του άρθρου 56α του ITL, το οποίο εισάγει την απαίτηση εφαρμογής συγκριτικών αναλύσεων συναλλαγών, πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των εσόδων που δεν σχετίζονται με την ΠΕ.
 • Κεφάλαια που προκύπτουν από την πώληση αναγνωρισμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Αποζημιώσεις που βασίζονται σε απόφαση διαιτησίας ή δικαστική απόφαση που σχετίζονται άμεσα με παραβίαση εγκεκριμένου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το καθεστώς πλαισίων IP εφαρμόζεται σε βάση καθαρού εισοδήματος, πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος που σχετίζεται με ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις IP θα αφιερωθεί από τα ακαθάριστα εισοδήματά του. Η εξαίρεση ισχύει όταν το συνολικό καθαρό εισόδημα μιας εταιρείας που αποκτά από τα απαιτούμενα περιουσιακά στοιχεία ΔΙ είναι μεγαλύτερο από τις συνολικές δαπάνες που συνδέονται με τα κατάλληλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκαν καθαρές ζημίες από τα κατάλληλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε προηγούμενα φορολογικά έτη, όλες οι ζημίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το πρώτο έτος κατά το οποίο ένας φορολογούμενος είχε θετικό καθαρό εισόδημα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, δύο μεθοδολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των πολύτιμων ζημιών, ανάλογα με το εάν οι δαπάνες κεφαλαιοποιήθηκαν από λογιστική άποψη. Αυτή η προσέγγιση σχεδιάστηκε για να εγγυηθεί ότι οι καθαρές ζημίες σε σχέση με το προτιμησιακό καθεστώς P δεν θα αντισταθμίσουν άλλα φορολογητέα έσοδα με κανονικούς συντελεστές σε μακροπρόθεσμη βάση.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ NEXUS

Σύμφωνα με την προσέγγιση της τροποποιημένης σχέσης , η παρουσία συνεχούς και ουσιαστικής δραστηριότητας μετράται με την παρουσία ειδικών δαπανών που συνδέονται άμεσα με τα έσοδα που παράγονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για το λόγο αυτό, μόνο τα κέρδη από επιλέξιμες επενδύσεις σε πρωτοβουλίες Ε&Α θα ωφεληθούν από φορολογική απαλλαγή.

Το ακριβές ποσοστό του καθαρού εισοδήματος που πληροί τις προϋποθέσεις που μπορεί να επωφεληθεί από τα οφέλη θα βασίζεται στην αναλογία των επιλέξιμων δαπανών προς τις συνολικές δαπάνες, που ονομάζεται επίσης αναλογία σύνδεσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες αποτελούνται από τέσσερις γενικές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 1. Δαπάνες Ε&Α που βαρύνουν έναν φορολογούμενο για τη δημιουργία, ανάπτυξη και βελτίωση επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων ΔΙ. Οι χρεώσεις χρηματοδότησης, οι δαπάνες απόκτησης ΔΙ, οι δαπάνες ακινήτων και οι δαπάνες που δεν σχετίζονται με τα κατάλληλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες.
 2. Γενικές και κερδοσκοπικές δαπάνες Ε&Α, καθώς και ανεπιτυχείς Ε&Α που συνδέονται με επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία IP, όπως τεκμηριώνεται από τον φορολογούμενο.
 3. Δαπάνες Ε&Α που καλύπτονται από τη μόνιμη εγκατάσταση φορολογικού pater στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
 • Η μόνιμη εγκατάσταση πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική τη στιγμή που δημιουργείται το κατάλληλο εισόδημα.
 • Η μόνιμη εγκατάσταση δεν πρέπει να επωφελείται από παρόμοιο καθεστώς άλλης χώρας
 • Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα έσοδα από έργα Ε&Α σε ξένες δικαιοδοσίες πρέπει να εκχωρηθούν στο Λουξεμβούργο με βάση τις ισχύουσες φορολογικές συνθήκες. Αυτό συμβαίνει όταν ένας φορολογούμενος από το Λουξεμβούργο εκτελεί ολοκληρωμένες λειτουργίες και αναλαμβάνει κινδύνους που σχετίζονται με δραστηριότητες Ε&Α που εφαρμόζονται στη μόνιμη εγκατάσταση.
 1. Δαπάνες Ε&Α που ανατίθενται σε τρίτους σε μη συνδεδεμένη επιχείρηση ή οργανισμό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει λύσεις εξωτερικής ανάθεσης που αποκτήθηκαν από συνδεδεμένο μέρος, αλλά μόνο εάν το συνδεδεμένο μέρος δεν αυξήσει το κόστος ανάθεσης.

Οι συνολικές δαπάνες αναφέρονται στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες, τις δαπάνες απόκτησης ΔΙ και τις δαπάνες εξωτερικής ανάθεσης σε συνδεδεμένα μέρη. Οι αρχές του άρθρου 56bis του ITL ισχύουν μόνο κατά τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους απόκτησης IP και του κόστους ανάθεσης σε συνδεδεμένα μέρη.

Ο λόγος σύνδεσης προσδιορίζεται σε σωρευτική βάση, με τις δαπάνες να περιλαμβάνονται τη στιγμή που πραγματοποιήθηκαν, ανεξάρτητα από τη μεταχείριση για λογιστικούς ή φορολογικούς λόγους. Τέλος, αξιολογείται μια αύξηση 30% στις επιλέξιμες δαπάνες, αλλά μόνο μέχρι το άθροισμα των συνολικών δαπανών .

Απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος IP, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν τόσο τις δαπάνες όσο και τα έσοδα για να καταλήξουν στην αντίστοιχη αναλογία σύνδεσης και το καθαρό επιλέξιμο εισόδημα ανά επιλέξιμο περιουσιακό στοιχείο IP, καθώς και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία στη φορολογική διοίκηση.

Όταν ένας φορολογούμενος εμπλέκεται σε πολλαπλές και σύνθετες λειτουργίες που σχετίζονται με τη ΔΙ, η παρακολούθηση των επιμέρους τύπων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη εργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται στους φορολογούμενους να εφαρμόσουν μια προσέγγιση βάσει προϊόντων, όπου οι δαπάνες και τα έσοδα μπορούν εύκολα να παρακολουθηθούν και να εντοπιστούν σε προϊόντα και υπηρεσίες, ή ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών, που προέρχονται από επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία ΔΙ. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία IP που δημιουργούνται από επικαλυπτόμενα κόστη και συμβάλλουν σε πολλαπλές ροές εσόδων. Οι φορολογούμενοι που χρησιμοποιούν αυτήν την προσέγγιση θα πρέπει να υποβάλλουν αντικειμενικά και επαληθεύσιμα έγγραφα που δικαιολογούν την καταλληλότητα της προσέγγισής τους.

Όλες οι συναλλαγές πρέπει να τεκμηριώνονται με ακρίβεια σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές τιμολόγησης του ΟΟΣΑ από τις ενέργειες BEPS 8-10. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς IP box, εάν μια εταιρεία καλύψει όλες τις δαπάνες για τη δημιουργία ενός κατάλληλου περιουσιακού στοιχείου IP, όλα τα έσοδα που αποκτήθηκαν από την εμπορευματοποίηση της IP ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για οφέλη που έχουν ως αποτέλεσμα πραγματικό φορολογικό συντελεστή έως και 5,2%.

Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης τις απαιτήσεις της δράσης BEPS 5 και συντονίζει το καθεστώς ΔΙ του Λουξεμβούργου με αυτό των επικρατούντων παγκόσμιων προτύπων. Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που προορίζονται για τη διαχείριση της συνύπαρξης του νέου καθεστώτος και των μεταβατικών διατάξεων βάσει του άρθρου 50bis του ITL – αυτό που παραμένει σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Το νέο καθεστώς ΔΙ θα είναι επωφελές στην αποστολή του Λουξεμβούργου να προωθήσει περαιτέρω τους στόχους οικονομικής διαφοροποίησης και θα παράσχει κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις Ε&Α.

Καλέστε τους ειδικούς μας στο Damalion σήμερα και θα χαρούμε πολύ να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κατανοήσετε πλήρως πώς το νέο καθεστώς IP box μπορεί να επηρεάσει την επιχείρησή σας στο Λουξεμβούργο.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.