Valitse sivu

Luxemburgin parlamentti hyväksyi 19. huhtikuuta 2018 uuden IP-boksijärjestelmän, joka korvaa vuonna 2016 lakkautetun immateriaalioikeuslaatikkojärjestelmän. Uusi IP-boksijärjestelmä on lakiehdotuksen nro. 7163, julkaistu 7. elokuuta 2017.

Uusi IP box -järjestelmä tuo tuloverolakiin uuden artiklan, joka tarjoaa jopa 80 prosentin vapautuksen kaikista tuloista, jotka on ansaittu tiettyjen immateriaalioikeuksien kaupallistamisen seurauksena, sekä 100 prosentin vapautuksen nettovarallisuusverosta. IP box -järjestelmän uudet säännöt ovat voimassa tilivuodesta 2018 alkaen.

IP Box -järjestelmän yleiskatsaus

Uusi IP box -laki on linjassa OECD:n aikana valmistuneen sopimuksen kanssa. Patenttilaatikkojärjestelmien G20 BEPS -projektissa, joka tarjoaa etuuskohteluun oikeuttavia IP-järjestelmiä, on noudatettava tiukasti ehdotettu loppuraportti toiminnasta 5 tai sopimus muutettua Nexus-lähestymistapaa teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmille. Nexus-lähestymistavan mukaan yritysten on osoitettava merkittävä taloudellinen panos sellaisissa maissa, kuten Luxemburg, jotka tarjoavat etuuskohtelun. Lisäksi yritysten on luotava suora yhteys etuuskohtelusta hyötyvien tulojen ja niiden tuloihin suoraan vaikuttavien T&K-menojen välillä. Lisäksi veronmaksajien on pystyttävä seuraamaan ja jäljittämään kustannukset ja tulot teollis- ja tekijänoikeuksiin osoittaakseen, että menot ovat tukikelpoisia etuusjärjestelmän mukaisesti.

Ennen uuden IP box -järjestelmän voimaantuloa Luxemburg ei noudattanut edellä mainittuja BEPS:n toimea 5 koskevassa raportissa asetettuja vaatimuksia, ja siksi se lakkautettiin kokonaan. Maan järjestelmä lakkautettiin lopullisesti 1.7.2016 kunnallisista elinkeinoveroista ja 1.1.2017 alkaen nettovarallisuuden verotuksesta. Siirtymäsäännöt sallivat kuitenkin aiemman IP-järjestelmän säilyttämisen 1. heinäkuuta 2016 ja 30. kesäkuuta 2021 välisenä aikana.

Luxemburgin parlamentti selvensi, että koska innovaatio- ja T&K-aloitteet ovat äärimmäisen tärkeitä maan monipuolistamisohjelmassa, ne tarvitsivat uuden järjestelmän houkutellakseen olemassa olevia vähäisiä yksityisiä investointeja T&K-hankkeisiin sekä varmistaakseen, että ne säilyttävät maailmanlaajuisen kilpailukyvyn.

Uudet IP Box -järjestelmän ominaisuudet

KELTOKOHTAISET OMAISUUDET

Markkinointiin liittyvien immateriaalioikeuksien kapeampi laajuus ei voi hyötyä etuuskohtelusta nexus-lähestymistavan mukaisesti.

Mukana olevat ehdot ovat seuraavat:

 • Patentit ja toiminnallisesti samanlaiset oikeudet, jotka on laillisesti suojattu patenttisuojan laajennuksilla tietyille lääkkeille ja fytofarmaseuttisille tuotteille, hyödyllisyysmalleille, kasvinjalostajan oikeuksille ja harvinaislääkkeiden nimityksille.
 • Tekijänoikeudella suojatut ohjelmistosovellukset

Edellä mainittuja omaisuuseriä on kehitettävä, luotava tai parannettava 31. joulukuuta 2007 jälkeen hyväksyttyjen T&K-aloitteiden puitteissa.

KELPOINEN NETTOTULO

Uuden järjestelmän mukaan tukikelpoiset nettotulot ovat seuraavat:

 • Tulot, jotka syntyvät oikeutettujen oikeuksien, kuten rojaltitulojen, käytöstä tai käyttöluvasta.
 • Teollis- ja tekijänoikeustulot sisältyvät tuotteiden ja palvelujen hintaan, ja niillä on suora linkki kelvolliseen immateriaaliomaisuuteen. ITL:n 56 bis §:n periaatteita, joissa edellytetään vertailevien transaktioanalyysien toteuttamista, on hyödynnettävä IP-aikaan liittymättömien tulojen erottamisessa.
 • Hyväksyttyjen immateriaalioikeuksien myynnistä saatu myyntivoitto.
 • Korvaukset, jotka perustuvat välimiesoikeuden päätökseen tai tuomioistuimen päätökseen, jotka liittyvät suoraan oikeutetun immateriaalioikeuden loukkaamiseen.

IP box -järjestelmä toteutetaan nettotuloperusteisesti, mikä tarkoittaa, että vaatimukset täyttävään IP-omaisuuteen liittyvät kustannukset osoitetaan sen ehdot täyttävistä bruttotuloista. Vapautus koskee, kun yrityksen vaatimukset täyttävistä teollis- ja tekijänoikeuksista saama maailmanlaajuinen nettotulo on suurempi kuin vaatimukset täyttäviin immateriaalioikeuksiin liittyvät maailmanlaajuiset menot.

Mikäli ehdot täyttävistä immateriaalioikeuksista on aiheutunut nettotappioita aiempina verovuosina, kaikki tappiot on otettava huomioon ensimmäisenä vuonna, jolloin verovelvollisella oli positiivinen nettotulo. Luxemburgin lain mukaan arvokkaiden tappioiden korjaamiseen voidaan käyttää kahta menetelmää sen mukaan, onko menot aktivoitu kirjanpidon kannalta. Tämä lähestymistapa on suunniteltu takaamaan, että etuuskohteluun oikeuttavaan P-järjestelmään liittyvät nettotappiot eivät pitkällä aikavälillä kompensoi muita veronalaisia tuloja, joilla on vakiokanta.

NEXUS-SUHTEEN LÄHESTYMISTAPA

Muunnetun yhteyden mukaan jatkuvan ja merkittävän toiminnan esiintyminen mitataan tukikelpoisilla menoilla , jotka liittyvät suoraan immateriaalioikeuksista saatuihin tuloihin. Tästä syystä vain T&K-hankkeisiin tehdyistä tukikelpoisista investoinneista saadut tulot hyötyvät verovapaudesta.

Tarkka osuus ehdot täyttävistä nettotuloista, jotka voivat hyötyä etuuksista, perustuu vaatimukset täyttävien menojen suhteeseen kokonaismenoihin, jota kutsutaan myös nexus-suhteeksi. Tukikelpoiset menot koostuvat neljästä yleisestä kategoriasta, mukaan lukien:

 1. Veronmaksajan maksamat T&K-kulut tukikelpoisten immateriaaliomaisuuden luomiseen, kehittämiseen ja parantamiseen. Rahoituskuluja, IP-hankintakustannuksia, kiinteistökuluja ja kustannuksia, jotka eivät liity oikeutettuihin IPR-oikeuksiin, ei pidetä hyväksyttävinä kuluina.
 2. Yleiset ja spekulatiiviset T&K-kulut sekä epäonnistunut tutkimus- ja kehitystyö, joka on linkitetty tukikelpoisiin teollis- ja tekijänoikeuksiin veronmaksajan dokumentoimalla tavalla.
 3. Veropaperin kiinteän toimipaikan T&K-menot seuraavissa tapauksissa:
 • Pysyvä toimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa
 • Kiinteän toimipaikan on oltava täysin toiminnassa edellytykset täyttävien tulojen syntyhetkellä.
 • Pysyvä toimipaikka ei saa hyötyä toisen maan vastaavasta järjestelmästä
 • Teollis- ja tekijänoikeudet ja ulkomaisten lainkäyttöalueiden tutkimus- ja kehityshankkeista saadut tulot on siirrettävä Luxemburgille voimassa olevien verosopimusten perusteella. Näin tapahtuu, kun luxemburgilainen verovelvollinen hoitaa kiinteässä toimipaikassa toteutettavaan T&K-toimintaan liittyviä keskeisiä toimintoja ja ottaa riskejä.
 1. T&K-menot ulkoistettu etuyhteydettömälle yritykselle tai organisaatiolle. Tämä voi sisältää lähipiirin hankkimia ulkoistusratkaisuja, mutta vain jos lähipiiri ei lisää ulkoistuskustannuksia.

Kokonaismenoilla tarkoitetaan tukikelpoisia kokonaiskustannuksia, IP-hankintakustannuksia ja ulkoistamiskuluja lähipiiriin kuuluville tahoille. ITL:n 56bis artiklan periaatteita sovelletaan vain määritettäessä IP-hankinnan kokonaiskustannuksia ja ulkoistamiskustannuksia lähipiiriin kuuluville osapuolille.

Nexus-suhde määritellään kumulatiivisesti, ja menot sisältyvät syntymishetkellä riippumatta kirjanpito- tai verotussyistä. Lopuksi arvioidaan 30 prosentin lisäys ehdot täyttäviin kuluihin, mutta vain kokonaiskustannusten summaan asti .

Dokumentaatiovaatimukset

Uuden IP box -järjestelmän mukaan veronmaksajien on seurattava sekä menoja että tuloja saadakseen selville vastaavan suhdesuhteensa ja tukikelpoisen nettotulonsa vaatimukset täyttävää IP-omaisuutta kohden sekä esitettävä todisteet verohallinnolle.

Kun veronmaksaja suorittaa useita ja monimutkaisia IP-toimintoja, yksittäisten omaisuustyyppien seuraaminen voi osoittautua vaikeaksi tehtäväksi. Tässä tapauksessa veronmaksajat voivat soveltaa tuoteperusteista lähestymistapaa, jossa menot ja tulot voidaan helposti jäljittää ja jäljittää tuotteisiin ja palveluihin tai tuote- tai palveluryhmään, jotka on johdettu tukikelpoisista immateriaaliomaisuudesta. Tämä lähestymistapa sisältää kaiken päällekkäisistä kustannuksista syntyneen IP-omaisuuden ja edistää useita tulovirtoja. Tätä lähestymistapaa käyttävien veronmaksajien on toimitettava objektiiviset ja todennettavissa olevat asiakirjat, jotka osoittavat lähestymistapansa sopivuuden.

Kaikki tapahtumat on dokumentoitava tarkasti BEPS-toimien 8–10 OECD:n hinnoitteluohjeiden mukaisesti . Uuden IP box -järjestelmän mukaan, jos yritys maksaa kaikki kustannukset kelvollisen IPR-omaisuuden luomiseen, kaikki IP-kaupallistamisesta saadut tulot voivat oikeuttaa etuihin, jotka johtavat jopa 5,2 prosentin efektiiviseen veroprosenttiin.

Laki sisältää myös BEPS-toimen 5 vaatimukset ja koordinoi Luxemburgin immateriaalioikeusjärjestelmän vallitsevien maailmanlaajuisten standardien kanssa. Laki sisältää myös säännöksiä, jotka on tarkoitettu hallitsemaan uuden järjestelmän rinnakkaiseloa ja siirtymäsäännöksiä ITL:n 50 bis §:ssä, jota sovelletaan 30.6.2021 asti.

Uusi immateriaalioikeusjärjestelmä on hyödyllinen Luxemburgin tehtävässä edistää edelleen talouden monipuolistamista koskevia tavoitteita ja kannustaa yksityisiä T&K-investointeja.

Soita Damalion-asiantuntijoillemme tänään , niin autamme mielellämme antamaan sinulle tiedot, joita tarvitset saadaksesi täydellisen käsityksen siitä, kuinka uusi IP-boksijärjestelmä voi vaikuttaa yritykseesi Luxemburgissa.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.