Select Page

19. aprillil 2018 võttis Luksemburgi parlament vastu uue IP boxi korra, mis asendab 2016. aastal kaotatud intellektuaalomandi kasti režiimi. Uus IP-boksi režiim on kooskõlas seaduseelnõus nr. 7163, välja antud 7. augustil 2017.

Uue intellektuaalomandi kasti režiimiga lisatakse tulumaksuseadusesse uus artikkel, mis näeb ette kuni 80% vabastuse kogu sissetulekust, mis on teenitud teatud intellektuaalomandi õiguste kommertsialiseerimise tulemusena, ning 100% vabastuse netovaramaksust. IP boxi režiimi uued eeskirjad kehtivad alates 2018. eelarveaastast.

IP-boksi režiimi ülevaade

Uus IP boxi režiimi seadus on kooskõlas OECD käigus sõlmitud lepinguga. Patendiboksi režiimide G20 BEPS projekt, mis näeb ette intellektuaalomandi eelisrežiimid, peab rangelt järgima kavandatud lõpparuanne meetme kohta 5 või leping intellektuaalomandi režiimide muudetud seoste lähenemisviisi kohta. Seose lähenemisviisi kohaselt peavad ettevõtted näitama olulist majanduslikku panust sellistes riikides nagu Luksemburg, mis pakuvad soodusrežiimi. Lisaks peavad ettevõtted pakkuma otsest seost sooduskohtlemisest saadava tulu ning nende vastavatesse sissetulekutesse otseselt panustavate teadus- ja arendustegevuse kulutuste vahel. Lisaks peavad maksumaksjad suutma jälgida ja jälgida intellektuaalomandi varade kulusid ja tulusid, et tõestada, et kulud on sooduskorra alusel abikõlblikud.

Enne uue IP-boksi režiimi kehtestamist ei järgitud Luksemburgi ülalnimetatud BEPS-i aruandes 5. meetme kohta sätestatud nõudeid ja seepärast kaotati see täielikult. Riigi kord kaotati lõplikult 1. juulil 2016 munitsipaalettevõtlusmaksu ja 1. jaanuarist 2017 netovaramaksu põhjustel. Üleminekueeskirjad lubavad aga säilitada varasem intellektuaalomandi režiim ajavahemikul 1. juulist 2016 kuni 30. juunini 2021.

Luksemburgi parlament selgitas, et kuna innovatsiooni- ja teadus- ja arendustegevuse algatused on riigi mitmekesistamisprogrammis ülimalt tähtsad, vajasid nad uut korda, et meelitada ligi olemasolevaid madalatasemelisi erainvesteeringuid teadus- ja arendusprojektidesse ning tagada nende ülemaailmse konkurentsivõime säilitamine.

Uued IP-boksi režiimi funktsioonid

KVALIFITSEERITUD VARAD

Turundusega seotud intellektuaalomandina kvalifitseeruvate varade kitsam ulatus ei saa eeliskorrast kasu seose lähenemisviisi alusel.

Kaasatud kvalifitseeruvad varad on järgmised:

 • Patendid ja funktsionaalselt sarnased õigused, mis on seaduslikult kaitstud teatud ravimite ja fütofarmatseutiliste toodete patendikaitse laiendustega, kasulikud mudelid, sordiaretaja õigused ja harva kasutatavate ravimite nimetused.
 • Autoriõigustega kaitstud tarkvararakendused

Eespool nimetatud varad peavad olema pärast 31. detsembrit 2007 kvalifitseeruvate teadus- ja arendustegevuse algatuste raames välja töötatud, loodud või täiustatud.

KVALIFITSEERIV NETOTULU

Uue korra alusel abikõlblik puhastulu on järgmine:

 • Kvalifitseeruvate õiguste (nt litsentsitasu) kasutamisest või kontsessioonist saadud tulu.
 • Intellektuaalomandi tulu, mis sisaldub selliste toodete ja teenuste hinnas, millel on otsene seos kõlblike intellektuaalomandi varadega. IP-ga mitteseotud tulude eristamiseks tuleb lähtuda ITL artikli 56bis põhimõtetest, mis kehtestavad tehingute võrdleva analüüsi rakendamise nõude.
 • Kvalifitseeritud intellektuaalomandi õiguste müügist saadav kapitalikasum.
 • Vahekohtu otsusel või kohtuotsusel põhinevad hüvitised, mis on otseselt seotud kvalifitseeruva intellektuaalomandi õiguse rikkumisega.

IP boxi režiimi rakendatakse puhastulu alusel, mis tähendab, et kvalifitseeruva IP varaga seotud kulud eraldatakse selle kvalifitseeruvast brutotulust. Erand kehtib juhul, kui ettevõtte kvalifitseeruva intellektuaalomandi varade ülemaailmne netotulu on suurem kui kvalifitseeruva intellektuaalomandi õigustega seotud kogukulu.

Kui eelmistel maksuaastatel tekkis intellektuaalomandi õigustest puhaskahjum, tuleb kõiki kahjusid arvesse võtta esimesel aastal, mil maksumaksjal oli positiivne netosissetulek. Luksemburgi seaduste kohaselt võib väärtuslike kahjude korrigeerimiseks kasutada kahte metoodikat, olenevalt sellest, kas kulud kapitaliseeriti raamatupidamise seisukohast. Selle lähenemisviisi eesmärk oli tagada, et P-soodustusrežiimiga seotud puhaskahjum ei kompenseeriks pikaajaliselt muid tavamääraga maksustatavaid tulusid.

NEXUSE SUHTE LÄHENEMISVIIS

Muudetud seose lähenemisviisi kohaselt mõõdetakse pideva ja olulise tegevuse olemasolu intellektuaalomandi õigustest saadava tuluga otseselt seotud kvalifitseeruvate kulutuste olemasoluga. Sel põhjusel saavad maksuvabastuse ainult tulud, mis on saadud abikõlblikest investeeringutest teadus- ja arendustegevuse algatustesse.

Täpne osa kvalifitseeruvast netosissetulekust, mis saab hüvitistest kasu, põhineb kvalifitseeruvate kulutuste ja üldkulude suhtel, mida nimetatakse ka seose suhteks. Kvalifitseeruvad kulutused koosnevad neljast üldisest kategooriast, sealhulgas:

 1. Maksumaksja teadus- ja arendustegevuse kulud abikõlblike intellektuaalomandi varade loomiseks, arendamiseks ja täiustamiseks. Finantseerimistasusid, intellektuaalomandi omandamise kulusid, kinnisvarakulusid ja kvalifitseeruvate intellektuaalomandi õigustega mitteseotud kulusid ei loeta kvalifitseeruvateks kuludeks.
 2. Üldised ja spekulatiivsed uurimis- ja arenduskulud, samuti ebaõnnestunud teadus- ja arendustegevus, mis on seotud maksumaksja dokumenteeritud abikõlblike intellektuaalomandi varadega.
 3. Maksupateri püsiva tegevuskoha uurimis- ja arenduskulud järgmistel juhtudel:
 • Püsiv tegevuskoht Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis
 • Püsiv tegevuskoht peab kvalifitseeruva tulu tekkimise ajal täielikult toimima.
 • Püsivale tegevuskohale ei tohi kehtida teise riigi samalaadne kord
 • Intellektuaalomandi õigused ja tulu välisriigi jurisdiktsioonides toimuvatest teadus- ja arendusprojektidest tuleb Luksemburgile määrata kehtivate maksulepingute alusel. See juhtub siis, kui Luksemburgi maksumaksja täidab lahutamatuid ülesandeid ja võtab endale riske, mis on seotud püsivas tegevuskohas teostatava teadus- ja arendustegevusega.
 1. Teadus- ja arenduskulud, mis on tellitud sõltumatule ettevõttele või organisatsioonile. See võib hõlmata seotud osapoole hangitud allhankelahendusi, kuid ainult juhul, kui seotud osapool ei suurenda allhanke kulusid.

Üldkulud viitavad abikõlblikele kogukuludele, intellektuaalomandi omandamise kuludele ja seotud osapooltele allhankekuludele. ITL-i artikli 56bis põhimõtteid kohaldatakse ainult IP omandamise kogukulude ja seotud isikutelt allhankekulude kindlaksmääramisel.

Seoste suhe määratakse kumulatiivselt, kusjuures kulud on kaasatud nende tegemise ajal, olenemata raamatupidamis- või maksualaste põhjuste käsitlemisest. Lõpuks hinnatakse kvalifitseeruvate kulude suurenemist 30%, kuid ainult kogukulude summani .

Nõuded dokumentidele

Uue IP-kasti režiimi kohaselt peavad maksumaksjad jälgima nii kulusid kui ka tulusid, et leida oma vastav seossuhte suhe ja kõlblik puhastulu kvalifitseeruva intellektuaalomandi varade kohta, samuti esitama maksuametile tõendid.

Kui maksumaksja tegeleb mitme ja keeruka IP-ga seotud toiminguga, võib üksikute varatüüpide jälgimine osutuda keeruliseks ülesandeks. Sel juhul on maksumaksjatel lubatud kohaldada tootepõhist lähenemisviisi, kus kulutusi ja sissetulekuid saab hõlpsasti jälgida ning jälgida, et need tooted ja teenused või toote- või teenuste rühmad pärinevad kõlblikest intellektuaalomandi varadest. See lähenemisviis hõlmab kõiki kattuvatest kuludest tekkinud intellektuaalomandi varasid ja aitab kaasa mitmele tuluvoogule. Seda lähenemisviisi kasutavad maksumaksjad peavad esitama objektiivsed ja kontrollitavad dokumendid, mis õigustavad nende lähenemisviisi sobivust.

Kõik tehingud peavad olema täpselt dokumenteeritud vastavalt OECD hinnakujundussuunistele BEPS-i tegevustes 8–10. Uue IP-boksi režiimi kohaselt, kui ettevõte kannab kõik kulutused kvalifitseeruva intellektuaalomandi vara loomiseks, võib kogu intellektuaalomandi turustamisel saadud tulu saada soodustusi, mille tulemuseks on kuni 5,2% efektiivne maksumäär.

Seadus sisaldab ka BEPS-i meetme 5 nõudeid ja kooskõlastab Luksemburgi intellektuaalomandi režiimi kehtivate ülemaailmsete standarditega. Seadus sisaldab ka sätteid, mis on mõeldud uue korra ja üleminekusätete kooseksisteerimiseks ITL artikli 50bis alusel, mis kehtib kuni 30. juunini 2021.

Uus intellektuaalomandi kord on kasulik Luksemburgi missioonile edendada veelgi majanduse mitmekesistamise eesmärke ja ergutada erasektori investeeringuid teadus- ja arendustegevusse.

Helistage meie Damalioni ekspertidele juba täna ja me anname teile rohkem kui hea meelega teavet, mida vajate, et saada täielik ülevaade sellest, kuidas uus IP-boksi režiim võib teie ettevõtet Luksemburgis mõjutada.

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.