Vælg en side

Den 19. april 2018 vedtog Luxembourgs parlament den nye IP-boks-ordning, der erstatter den intellektuelle ejendoms-boks-ordning, der blev afskaffet i 2016. Den nye IP-boks-ordning er i overensstemmelse med bestemmelserne i lovforslag nr. 7163 udstedt den 7. august 2017.

Den nye IP-boks-ordning introducerer en ny artikel i indkomstskatteloven, der giver op til 80 % fritagelse for alle indkomster optjent som følge af kommercialiseringen af visse IP-rettigheder, samt 100 % fritagelse for nettoformueskat. De nye regler under IP-boks-ordningen er gældende fra regnskabsåret 2018.

Oversigt over IP-boksregime

Den nye IP-boks-lov er i overensstemmelse med den aftale, der blev afsluttet under OECD.G20 BEPS-projektet for patentboks-regimer, der giver præference-IP-regimer, skal være i nøje overholdelse af foreslået endelig rapport om aktion 5 eller aftalen om ændret Nexus-tilgang til IP-ordninger. Under nexus-tilgangen skal virksomheder demonstrere betydelige økonomiske bidrag i lande som Luxembourg, der tilbyder præferenceordninger. Derudover skal virksomhederne skabe en direkte sammenhæng mellem indkomst, der nyder godt af præferencebehandling, og F&U-udgifter, der direkte bidrager til deres respektive indkomster. Desuden skal skatteyderne være i stand til at holde styr på og spore omkostninger og indtægter til IP-aktiver for at bevise, at udgifter er støtteberettigede under præferenceordningen.

Inden indførelsen af den nye IP-boks-ordning var Luxembourg ikke tilpasset de ovennævnte krav i BEPS-rapporten om aktion 5 og blev derfor helt afskaffet. Landets regime blev endeligt afskaffet 1. juli 2016 af kommunal erhvervsskat, og fra 1. januar 2017 af nettoformueskattehensyn. Overgangsreglerne tillader dog, at den tidligere IP-ordning bibeholdes mellem 1. juli 2016 og 30. juni 2021.

Det luxembourgske parlament præciserede, at fordi innovation og F&U-initiativer er af højeste prioritet i landets diversificeringsprogram, havde de brug for en ny ordning for at tiltrække eksisterende private investeringer på lavt niveau i F&U-projekter, samt sikre, at de opretholder den globale konkurrenceevne.

Nye IP Box Regime funktioner

KVALIFICEREDE AKTIVER

Snævrere omfang af kvalificerede aktiver som markedsføringsrelateret IP kan ikke drage fordel af præferenceordningen under nexus-tilgangen.

Kvalificerede aktiver inkluderet er som følger:

 • Patenter og funktionelt lignende rettigheder er juridisk beskyttet af udvidelser af patentbeskyttelsen for visse lægemidler og fytofarmaceutiske produkter, brugsmodeller, planteavlerrettigheder og betegnelser for sjældne lægemidler.
 • Ophavsretligt beskyttede softwareapplikationer

Ovennævnte aktiver skal være udviklet, skabt eller forbedret inden for rammerne af kvalificerede F&U-initiativer efter 31. december 2007.

KVALIFICERENDE NETTOINDKOMST

Nettoindkomst, der er berettiget under den nye ordning, er som følger:

 • Indkomst genereret fra brugen eller koncessionen til at bruge kvalificerede rettigheder såsom royaltyindkomst.
 • IP-indkomst inkluderet i prisen på produkter og tjenester med en direkte forbindelse til berettigede IP-aktiver. Principperne i artikel 56bis i ITL, som indfører kravet om at implementere sammenlignende transaktionsanalyser, skal bruges til at skelne mellem indkomst, der ikke er relateret til IP.
 • Kapitalgevinster genereret ved salg af kvalificerede IP-rettigheder.
 • Godtgørelser baseret på voldgiftskendelse eller en domstolsafgørelse direkte relateret til et brud på en kvalificerende IP-rettighed.

IP-boks-ordningen implementeres på nettoindkomstbasis, hvilket betyder, at omkostninger relateret til et kvalificerende IP-aktiv vil blive dedikeret fra dets kvalificerende bruttoindkomst. Undtagelsen gælder, når en virksomheds globale nettoindtægt opnået fra kvalificerende IP-aktiver er større end de globale udgifter forbundet med kvalificerede IP-rettigheder.

Såfremt der er opstået nettotab på kvalificerede IP-rettigheder i tidligere skatteår, skal alle tab tages i betragtning i det første år, hvor en skatteyder havde positiv nettoindkomst. I henhold til luxembourgsk lovgivning kan der anvendes to metoder til at justere dyrebare tab, afhængigt af om udgifterne blev aktiveret ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt. Denne tilgang var designet til at garantere nettotab i forhold til den præferentielle P-ordning, der ikke opvejer anden skattepligtig indkomst til standardsatser på lang sigt.

NEXUS RATIO TILGANG

I henhold til den modificerede nexus-tilgang måles tilstedeværelsen af vedvarende og væsentlig aktivitet ved tilstedeværelsen af kvalificerende udgifter, der er direkte knyttet til indkomst genereret fra IP-rettigheder. Af denne grund vil kun indtægter fra støtteberettigede investeringer i F&U-initiativer nyde godt af skattefritagelse.

Den nøjagtige andel af kvalificerende nettoindkomst, der kan drage fordel af ydelser, vil være baseret på forholdet mellem kvalificerende udgifter og samlede udgifter, også kaldet nexus ratio. Kvalificerede udgifter består af fire overordnede kategorier, herunder:

 1. F&U-udgifter afholdt af en skatteyder til oprettelse, udvikling og forbedring af støtteberettigede IP-aktiver. Finansieringsomkostninger, IP-anskaffelsesomkostninger, ejendomsomkostninger og omkostninger, der ikke er relateret til kvalificerende IP-rettigheder, vil ikke blive betragtet som kvalificerende udgifter.
 2. Generelle og spekulative F&U-udgifter samt mislykket F&U knyttet på tværs af støtteberettigede IP-aktiver som dokumenteret af skatteyderen.
 3. F&U-udgifter, der afholdes af skattepaterens faste driftssted i følgende tilfælde:
 • Fast etablering i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
 • Fast driftssted skal være fuldt operationelt på det tidspunkt, hvor kvalificerende indkomst genereres.
 • Fast driftssted må ikke nyde godt af en lignende ordning i et andet land
 • IP-rettigheder og indtægter fra F&U-projekter i udenlandske jurisdiktioner skal tildeles Luxembourg baseret på gældende skatteaftaler. Dette sker, når en luxembourgsk skatteyder udfører integrerede funktioner og påtager sig risici relateret til F&U-aktiviteter, der gennemføres i det faste driftssted.
 1. F&U-udgifter outsourcet til en ikke-relateret virksomhed eller organisation. Dette kan omfatte outsourcingløsninger opnået af en nærtstående part, men kun hvis den nærtstående part ikke øger outsourcingomkostningerne.

Samlede udgifter refererer til de samlede støtteberettigede udgifter, IP-anskaffelsesomkostninger og outsourcing af udgifter til nærtstående parter. ITL’s principper i artikel 56bis er kun gældende, når de samlede IP-erhvervelsesomkostninger og outsourcingomkostninger til nærtstående parter bestemmes.

Sammenhængsforholdet bestemmes på et kumulativt grundlag, med udgifter inkluderet på det tidspunkt, de afholdes, uanset behandlingen af regnskabsmæssige eller skattemæssige årsager. Endelig vurderes en stigning på 30 % til kvalificerende udgifter, men kun op til summen af de samlede udgifter .

Dokumentationskrav

I henhold til den nye IP-boks-ordning er skatteyderne forpligtet til at holde styr på både udgifter og indtægter for at komme med deres respektive nexus ratio og nettoberettigede indkomst pr. kvalificerede IP-aktiver, samt fremvise bevis til skatteforvaltningen.

Når en skatteyder er involveret i flere og komplekse IP-relaterede operationer, kan det vise sig at være en vanskelig opgave at holde styr på individuelle aktivtyper. I dette tilfælde har skatteydere tilladelse til at anvende en produktbaseret tilgang, hvor udgifter og indtægter let kan spores og spores til produkter og tjenester eller en gruppe af produkter eller tjenester, der stammer fra berettigede IP-aktiver. Denne tilgang inkluderer alle IP-aktiver, der genereres fra overlappende omkostninger og bidrager til flere indkomststrømme. Skatteydere, der benytter sig af denne fremgangsmåde, skal indsende objektive og verificerbare dokumenter, der begrunder egnetheden af deres fremgangsmåde.

Alle transaktioner skal dokumenteres nøjagtigt i henhold til OECD’s retningslinjer for prissætning fra BEPS-handlingerne 8-10. Ifølge den nye IP-boks-ordning kan alle indtægter opnået fra IP-kommercialisering, hvis en virksomhed afholder alle udgifter til at skabe et kvalificerende IP-aktiv, kvalificere sig til fordele, hvilket resulterer i en effektiv skattesats på op til 5,2 %.

Loven omfatter også kravene i BEPS-aktion 5 og koordinerer Luxembourgs IP-regime med gældende globale standarder. Loven omfatter også bestemmelser, der er beregnet til at styre sameksistensen af den nye ordning og overgangsbestemmelserne i henhold til artikel 50bis i ITL – det, der forbliver gældende indtil 30. juni 2021.

Den nye IP-ordning vil være gavnlig i Luxembourgs mission om yderligere at fremme økonomiske diversificeringsmål og vil give incitamenter til private F&U-investeringer.

Ring til vores Damalion-eksperter i dag, og vi vil mere end gerne give dig de oplysninger, du har brug for, for at få fuld forståelse for, hvordan den nye IP-boks-ordning kan påvirke din virksomhed i Luxembourg.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.