Selecteer een pagina

Op 19 april 2018 heeft het Luxemburgse parlement de nieuwe regeling inzake intellectuele-eigendomsboxen goedgekeurd, die in de plaats komt van de regeling inzake intellectuele-eigendomsboxen die in 2016 werd afgeschaft. De nieuwe regeling inzake IP-boxen is in overeenstemming met de bepalingen die zijn opgenomen in wetsontwerp nr. 7163 van 7 augustus 2017.

De nieuwe regeling inzake intellectuele-eigendomsboxen introduceert een nieuw artikel in de wet op de inkomstenbelasting, dat voorziet in een vrijstelling tot 80% van alle inkomsten die worden verworven als gevolg van de commercialisering van bepaalde intellectuele-eigendomsrechten, alsook in een vrijstelling tot 100% van de vermogensbelasting. De nieuwe regels in het kader van de IP-boxregeling zijn van toepassing vanaf het belastingjaar 2018.

Overzicht van de IP-boxregeling

De nieuwe wet inzake IP-boxregimes is in overeenstemming met de overeenkomst die tijdens het BEPS-project van de OESO en de G20 voor octrooiboxregimes is gesloten en die voorziet in preferentiële IP-regimes die strikt in overeenstemming moeten zijn met de het voorgestelde eindverslag over actie 5, of de overeenkomst inzake een aangepaste Nexus-benadering voor IP-regelingen. In het kader van de nexusbenadering moeten bedrijven aantonen dat zij een aanzienlijke economische bijdrage hebben geleverd in landen zoals Luxemburg, die een preferentiële regeling aanbieden. Bovendien moeten de ondernemingen een rechtstreeks verband aantonen tussen de inkomsten die in aanmerking komen voor de preferentiële behandeling en de O&O-uitgaven die rechtstreeks bijdragen tot hun respectieve inkomsten. Voorts moeten belastingplichtigen kosten en inkomsten kunnen traceren en volgen tot IP-activa om aan te tonen dat uitgaven in aanmerking komen voor de preferentiële regeling.

Vóór de invoering van de nieuwe regeling inzake IP-boxen was Luxemburg niet in overeenstemming met de bovenvermelde vereisten van het BEPS-verslag over actie 5. De regeling van het land werd uiteindelijk op 1 juli 2016 afgeschaft voor de gemeentelijke belasting op ondernemingen, en vanaf 1 januari 2017 voor de vermogensbelasting. Volgens de overgangsregels kan de vorige regeling inzake intellectuele eigendom echter tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2021 worden gehandhaafd.

Het Luxemburgse parlement verduidelijkte dat, omdat innovatie- en O&O-initiatieven de hoogste prioriteit hebben in het diversificatieprogramma van het land, zij een nieuwe regeling nodig hadden om de bestaande lage particuliere investeringen in O&O-projecten aan te trekken en ervoor te zorgen dat zij hun mondiale concurrentiepositie behouden.

Nieuwe IP Box Regime Kenmerken

KWALIFICERENDE ACTIVA

Een beperktere reikwijdte van de activa die als marketinggerelateerde intellectuele-eigendomsrechten kunnen worden aangemerkt, komt niet in aanmerking voor de preferentiële regeling volgens de nexusbenadering.

De in aanmerking komende activa zijn de volgende:

 • Octrooien en functioneel gelijksoortige rechten die wettelijk worden beschermd door verlengingen van de octrooibescherming voor bepaalde geneesmiddelen en fyto-farmaceutische producten, gebruiksmodellen, kwekersrechten, en de aanwijzing van weesgeneesmiddelen.
 • Auteursrechtelijk beschermde softwaretoepassingen

De bovengenoemde activa moeten na 31 december 2007 zijn ontwikkeld, gecreëerd of verbeterd in het kader van in aanmerking komende O&O-initiatieven.

KWALIFICEREND NETTO-INKOMEN

De netto-inkomsten die onder de nieuwe regeling in aanmerking komen, zijn als volgt:

 • Inkomsten uit het gebruik of de concessie voor het gebruik van in aanmerking komende rechten, zoals royalty-inkomsten.
 • IP-inkomsten die zijn opgenomen in de prijs van producten en diensten met een rechtstreeks verband met in aanmerking komende IP-activa. De beginselen van artikel 56bis van het WIB, dat de verplichting invoert om vergelijkende transactieanalyses uit te voeren, moeten worden gebruikt om inkomsten te onderscheiden die geen verband houden met het OT.
 • Meerwaarden uit de verkoop van in aanmerking komende intellectuele-eigendomsrechten.
 • Schadeloosstellingen op basis van een arbitrage-uitspraak of een rechterlijke beslissing die rechtstreeks verband houdt met een inbreuk op een in aanmerking komend intellectuele-eigendomsrecht.

De regeling inzake de box voor intellectuele-eigendomsrechten wordt toegepast op basis van de netto-inkomsten, wat betekent dat de kosten die verband houden met een in aanmerking komend vermogensbestanddeel van zijn bruto in aanmerking komende inkomsten worden afgetrokken. De vrijstelling is van toepassing wanneer de totale netto-inkomsten van een onderneming uit in aanmerking komende intellectuele-eigendomsrechten hoger zijn dan de totale uitgaven in verband met in aanmerking komende intellectuele-eigendomsrechten.

Indien in voorgaande belastingjaren nettoverliezen zijn geleden op in aanmerking komende intellectuele-eigendomsrechten, moeten alle verliezen in aanmerking worden genomen in het eerste jaar waarin een belastingplichtige een positief netto-inkomen had. Volgens de Luxemburgse wet kunnen twee methodes worden gebruikt om kostbare verliezen te corrigeren, naargelang de uitgaven boekhoudkundig werden geactiveerd. Deze aanpak is opgezet om te garanderen dat nettoverliezen in verband met de preferentiële P-regeling andere belastbare inkomsten tegen standaardtarieven op lange termijn niet zullen compenseren.

NEXUS RATIO-BENADERING

Volgens de gewijzigde nexusbenadering wordt de aanwezigheid van een continue en substantiële activiteit gemeten aan de hand van de aanwezigheid van in aanmerking komende uitgaven die rechtstreeks verband houden met de inkomsten die uit intellectuele-eigendomsrechten worden gegenereerd. Om deze reden zullen alleen de inkomsten uit in aanmerking komende investeringen in O&O-initiatieven in aanmerking komen voor belastingvrijstelling.

Het precieze aandeel van het in aanmerking komende netto-inkomen dat van de voordelen kan profiteren, zal worden gebaseerd op de verhouding tussen de in aanmerking komende uitgaven en de totale uitgaven, ook wel de nexusratio genoemd. De in aanmerking komende uitgaven bestaan uit vier algemene categorieën, waaronder:

 1. O&O-uitgaven die door een belastingplichtige worden gedaan voor het creëren, ontwikkelen en verbeteren van in aanmerking komende IP-activa. Financieringskosten, kosten voor de verwerving van intellectuele eigendomsrechten, onroerend-goedkosten en kosten die geen verband houden met in aanmerking komende intellectuele eigendomsrechten worden niet beschouwd als in aanmerking komende uitgaven.
 2. Algemene en speculatieve O&O-uitgaven, alsmede onsuccesvolle O&O gekoppeld aan in aanmerking komende IP-activa zoals gedocumenteerd door de belastingplichtige.
 3. O&O-uitgaven die worden gedragen door de vaste inrichting van de fiscale pater in de volgende gevallen:
 • Vaste inrichting in een land binnen de Europese Economische Ruimte
 • De vaste inrichting moet volledig operationeel zijn op het tijdstip waarop het in aanmerking komende inkomen wordt gegenereerd.
 • De vaste inrichting mag niet profiteren van een soortgelijke regeling van een ander land
 • IP-rechten en inkomsten uit O&O-projecten in buitenlandse rechtsgebieden moeten op basis van de geldende belastingverdragen aan Luxemburg worden toegewezen. Dit gebeurt wanneer een Luxemburgse belastingplichtige integrale functies uitoefent en risico’s aanvaardt in verband met O&O-activiteiten die in de vaste inrichting worden uitgevoerd.
 1. O&O-uitgaven die zijn uitbesteed aan een niet-verbonden onderneming of organisatie. Dit kan door een verbonden partij verkregen uitbestedingsoplossingen omvatten, maar alleen als de verbonden partij de uitbestedingskosten niet verhoogt.

De totale uitgaven hebben betrekking op de totale in aanmerking komende uitgaven, de kosten voor de verwerving van intellectuele eigendom en de uitgaven voor uitbesteding aan verbonden partijen. De beginselen van artikel 56bis van ITL zijn alleen van toepassing bij de vaststelling van de totale kosten voor de verwerving van IP’s en de uitbestedingskosten aan verbonden partijen.

De “nexus”-verhouding wordt bepaald op cumulatieve basis, waarbij de uitgaven worden opgenomen op het tijdstip waarop zij worden gedaan, ongeacht de behandeling om boekhoudkundige of fiscale redenen. Tenslotte worden de in aanmerking komende uitgaven met 30% verhoogd, doch slechts tot het bedrag van de totale uitgaven.

Documentatie-eisen

Onder de nieuwe regeling voor de IP-box moeten belastingplichtigen zowel hun uitgaven als hun inkomsten bijhouden om hun respectieve nexusratio en in aanmerking komende netto-inkomsten per in aanmerking komend IP-vermogen te bepalen, en moeten zij bewijsstukken overleggen aan de belastingdienst.

Wanneer een belastingplichtige zich bezighoudt met meerdere en complexe activiteiten op het gebied van intellectuele eigendom, kan het een lastige opgave blijken te zijn om de afzonderlijke soorten activa in kaart te brengen. In dit geval mogen belastingplichtigen een productgerichte benadering toepassen, waarbij uitgaven en inkomsten gemakkelijk kunnen worden getraceerd en herleid tot producten en diensten, of een groep van producten of diensten, die zijn afgeleid van in aanmerking komende intellectuele eigendomsrechten. Deze benadering omvat alle IP-activa die worden gegenereerd uit overlappende kosten en bijdragen tot meerdere inkomstenstromen. Belastingplichtigen die van deze aanpak gebruik maken, zullen objectieve en controleerbare documenten moeten overleggen ter staving van de geschiktheid van hun aanpak.

Alle transacties moeten nauwkeurig worden gedocumenteerd volgens de prijsstellingsrichtlijnen van de OESO uit de BEPS-acties 8-10. Volgens de nieuwe IP-boxregeling kunnen, als een onderneming alle uitgaven voor het creëren van een in aanmerking komend IP-actief opbrengt, alle inkomsten uit de commercialisering van IP in aanmerking komen voor voordelen die resulteren in een effectief belastingtarief van maximaal 5,2%.

De wet bevat ook de vereisten van BEPS-actie 5 en coördineert de Luxemburgse IE-regeling met die van de heersende wereldwijde normen. De wet bevat ook bepalingen die bedoeld zijn om de coëxistentie van de nieuwe regeling en de overgangsbepalingen van artikel 50bis van de ITL – die tot 30 juni 2021 van toepassing blijft – in goede banen te leiden.

De nieuwe regeling inzake intellectuele eigendom zal gunstig zijn voor de Luxemburgse missie om de doelstellingen inzake economische diversificatie verder te bevorderen en zal stimulansen bieden voor particuliere O&O-investeringen.

Bel vandaag nog met onze Damalion-experts en wij geven u met plezier de informatie die u nodig hebt om volledig te begrijpen hoe de nieuwe regeling inzake IP-boxen van invloed kan zijn op uw activiteiten in Luxemburg.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.