Επιλογή Σελίδας

Γραφείο Damalion Τσεχίας

Doing Business στην Τσεχική Δημοκρατία

Οι ξένοι επενδυτές επιτρέπεται να ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εμπόριο, απόκτηση ακινήτων και άλλες διατάξεις που ισχύουν για τοπικές εταιρείες. Μετά από τέσσερις δεκαετίες κομμουνιστικής διακυβέρνησης, η Τσεχική Δημοκρατία μετατράπηκε σιγά-σιγά σε μια οικονομία εντολών σε μια οικονομία ελεύθερης αγοράς, εμπνευσμένη από τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989. Από το 1990, η Τσεχική Δημοκρατία είναι ένα ελκυστικό μέρος για ξένες επενδύσεις. Το δυναμικό ανάπτυξής του αυξήθηκε περαιτέρω όταν προσχώρησε επίσημα και εναρμόνισε τους νόμους του με αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004.

Τα πλεονεκτήματα των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Τσεχική Δημοκρατία

 • Η Τσεχική Δημοκρατία είναι ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Διαθέτει ένα ανεξάρτητο και ισχυρό κεντρικό τραπεζικό σύστημα που ρυθμίζει ένα σταθερό νόμισμα.

Εξασφαλίζει στη χώρα εύκολη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές καθώς και θετικές σχέσεις με άλλες χώρες εκτός Ευρώπης.

 • Ένας σταθερός χρηματοπιστωτικός τομέας που επέδειξε την απίστευτη ανθεκτικότητά του εν μέσω πρόσφατης κρίσης.
 • Συνολικές δημόσιες δαπάνες σε ελεγχόμενο και ικανοποιητικό επίπεδο.
 • Καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη, δημιουργώντας έτσι ένα ιδανικό και ελκυστικό περιβάλλον για τους ξένους επενδυτές.
 • Η μακροχρόνια φήμη της ισχυρής βιομηχανικής παραγωγής.
 • Ποιοτικό εργατικό δυναμικό με υψηλό ενδιάμεσο κόστος.
 • Σε κεντρική τοποθεσία στην Ευρώπη

Μόλις αποφασίσετε τελικά να δραστηριοποιηθείτε στην Τσεχική Δημοκρατία, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε για να δημιουργήσετε με επιτυχία μια εταιρεία στη χώρα. Παρακάτω παρατίθενται όλες οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά τη σύσταση εταιρείας στην Τσεχική Δημοκρατία.

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Οι ξένοι επενδυτές και οι εταιρείες που θέλουν να δημιουργήσουν επιχειρηματική παρουσία στην Τσεχική Δημοκρατία μπορούν να επιλέξουν από μια μυριάδα επιλογών. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τον Νόμο περί Επιχειρηματικών Εταιρειών, οι κύριες εταιρικές νομικές μορφές μέσω των οποίων μπορούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις στη χώρα είναι οι εξής:

 1. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι μια εταιρεία της οποίας το εταιρικό κεφάλαιο σχηματίζεται από εισφορές των μετόχων.

 • Οι μέτοχοι θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας τους μόνο μέχρι το ποσό των απλήρωτων εισφορών τους που έχουν καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο.
 • Το κύριο εταιρικό έγγραφο μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας εμφανίζεται στο καταστατικό της.
 • Η απαίτηση εγγεγραμμένου κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 CZK, ενώ η ελάχιστη απαίτηση εισφοράς οποιουδήποτε μετόχου είναι 1 CZK.
 • Οι εισφορές σε είδος επιτρέπονται από τα μέλη.
 • Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικά είδη μετοχών με ισχύοντα συγκεκριμένα δικαιώματα.
 • Οι μετοχές σε μια Τσεχική Δημοκρατία περιορισμένης ευθύνης μεταβιβάζονται σύμφωνα με τη συμφωνία μεταβίβασης μετοχών, η οποία τίθεται σε ισχύ από την προκαθορισμένη ημερομηνία στη συμφωνία. Περιορισμοί μεταβίβασης μετοχών μπορούν να δημιουργηθούν και να συμπεριληφθούν στο καταστατικό της εταιρείας.
 • Μπορεί να συσταθεί από έναν μόνο ιδρυτή. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των μετόχων που επιτρέπεται σε ένα πλαίσιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
 • Τα ονόματα των μετόχων είναι δεόντως καταχωρημένα στο Εμπορικό Μητρώο.
 • Οι μέτοχοι προγραμματίζουν μια γενική συνέλευση, η οποία είναι μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο ή το αργότερο εντός έξι μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους.
 • Η διοίκηση πέφτει στην αγκαλιά ενός ή περισσότερων εκτελεστικών διευθυντών, που διορίζονται δεόντως από μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου της εταιρείας.
 • Η δημιουργία εποπτικού συμβουλίου είναι προαιρετική. Όπως και οι μέτοχοι, τα ονόματα των στελεχών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρείας πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Εμπορικό Μητρώο.
 1. Ανώνυμη Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία είναι μια νομική μορφή όπου το εγγεγραμμένο κεφάλαιο σχηματίζεται από εισφορές των μετόχων. Αυτοί οι μέτοχοι γενικά δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις μιας εταιρείας.

 • Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο υποδιαιρείται σε ορισμένο αριθμό μετοχών.
 • Το κύριο εταιρικό έγγραφο είναι το καταστατικό της.
 • Μπορεί να ξεκινήσει από έναν μόνο ιδρυτή χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των μετόχων.
 • Εκτός από ανώνυμη εταιρεία από μοναδικό μέτοχο, στο Εμπορικό Μητρώο καταχωρούνται ονόματα μετόχων.
 • Απαιτούμενο εγγεγραμμένο κεφάλαιο τουλάχιστον 2 εκατ. CZK ή περίπου 78.800 ευρώ.
 • Επιτρέπονται οι μη χρηματικές εισφορές από τους μετόχους.
 • Μπορεί να εκδώσει ανώνυμες ή ονομαστικές μετοχές και παρέχονται με τη μορφή (i) Πιστοποιητικό (έντυπο) ή (ii) έντυπο βιβλίου (χωρίς χαρτί). Η νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας επιτρέπει τη σύσταση διαφορετικών τύπων μετοχών με ισχύοντα συγκεκριμένα δικαιώματα.
 • Οι μετοχές χαρτιού μπορούν να μεταβιβαστούν κατά την παράδοση και την επικύρωση. Για μετοχές χωρίς χαρτί, απαιτείται εγγραφή στα Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών. Τυχόν περιορισμοί ή προϋποθέσεις μεταβίβασης μετοχών ορίζονται στο καταστατικό μιας εταιρείας.
 • Οι μέτοχοι πρέπει να παρίστανται στη γενική συνέλευση, η οποία ιδανικά λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο εντός έξι μηνών στο τέλος του οικονομικού έτους.
 • Μια ανώνυμη εταιρεία με μονιστική δομή απαιτεί το διορισμό διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνοντος συμβούλου
 • Μια ανώνυμη εταιρεία με δυαδική δομή, το διοικητικό συμβούλιο διαδραματίζει εκτελεστικό ρόλο στις λειτουργίες της εταιρείας ενώ ο ρόλος διαχείρισης πέφτει στην αγκαλιά του εποπτικού συμβουλίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, κάθε διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να έχει τρία μέλη που μπορεί να είναι Τσέχοι υπήκοοι ή αλλοδαποί πολίτες. Όλα τα μέλη των εκτελεστικών και εποπτικών οργάνων μιας εταιρείας πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Εμπορικό Μητρώο.
 1. Απεριόριστη Συνεργασία

Στο πλαίσιο μιας απεριόριστης εταιρικής σχέσης, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διευθύνουν την επιχείρηση χρησιμοποιώντας την ίδια επωνυμία. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι εταίροι θα αναλάβουν υποχρεώσεις από κοινού με όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Δεν υπάρχουν καθορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά το εγγεγραμμένο κεφάλαιο.

 1. Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Η ετερόρρυθμη εταιρεία δημιουργείται με δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα. Τουλάχιστον ένας από τους εταίρους πρέπει να προσδιορίζεται ως ετερόρρυθμος εταίρος που θα αναλάβει υποχρεώσεις μέχρι του ποσού της απλήρωτης εισφοράς όπως έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο. Τουλάχιστον ένας εταίρος θα πρέπει να αναλαμβάνει απεριόριστη ευθύνη για οποιοδήποτε από τα χρέη μιας εταιρικής σχέσης.

 1. υποκατάστημα
 • Τεχνικά , ένα υποκατάστημα εγκατεστημένο στην Τσεχική Δημοκρατία δεν θα θεωρείται ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο. Συνεπώς, οποιεσδήποτε ενέργειες γίνονται από το υποκατάστημα θα ερμηνεύονται ως ενέργειες της αλλοδαπής εταιρείας που κατοχύρωσε το υποκατάστημα.
 • Ο επικεφαλής του υποκαταστήματος μπορεί να είναι Τσέχος υπήκοος ή ξένος πολίτης που μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με το υποκατάστημα.
 • Ο προϊστάμενος του υποκαταστήματος θα εγγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο.
 1. Ευρωπαϊκή Εταιρεία
 • Στην ουσία, μια ευρωπαϊκή εταιρεία είναι μια οντότητα που επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη.
 • Μια Ευρωπαϊκή Εταιρεία μπορεί να συσταθεί ως μία από τις ακόλουθες: (i) Συγχώνευση μεταξύ δύο ή περισσότερων μετοχικών εταιρειών από τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, (ii) εταιρεία χαρτοφυλακίου από εταιρείες που πληρούν ειδικούς όρους, (iii) θυγατρική εταιρειών που πληρούν ειδικούς όρους, (iv) μετοχική εταιρεία με θυγατρική σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για τουλάχιστον δύο έτη.
 • Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 120.000 ευρώ.
 1. Ατομική Επιχείρηση

Τσέχοι υπήκοοι και αλλοδαποί μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Τσεχική Δημοκρατία με το δικό τους όνομα αφού συμπληρώσουν έγκυρες εμπορικές άδειες και άλλες σημαντικές επιχειρηματικές άδειες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων αδειών και εξουσιοδοτήσεων εκτός εάν η εκάστοτε επιχειρηματική δραστηριότητα δεν απαιτεί την έκδοση άδειας (όπως στην περίπτωση της μίσθωσης ακινήτων).

 • Για να μπορέσει μια εταιρεία να λειτουργήσει, μια εταιρεία πρέπει να λάβει άδεια εμπορίου σύμφωνα με τον νόμο περί εμπορικών αδειών. Ο νόμος περί εμπορικών αδειών ορίζει διαφορετικούς τύπους εμπορίου, με την πλειοψηφία να προσδιορίζεται ως ελεύθερες συναλλαγές όπου δεν απαιτείται επαγγελματική επάρκεια για τη λειτουργία μιας επιχείρησης.
 • Πριν από την εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο της Τσεχικής Δημοκρατίας, συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στον νόμο περί εμπορικών αδειών θα απαιτούν ειδική εξουσιοδότηση ή άδειες. Αυτό ισχύει για επιχειρήσεις στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και της υγειονομικής περίθαλψης.

ΕΡΓΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την απασχόληση διέπονται από τον νόμο αριθ. 262/2006 Coll. Η απασχόληση προκύπτει συνήθως με βάση μια σύμβαση εργασίας.

Η σύμβαση εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Είδος εργασίας
 • Τόπος ή τόποι εργασίας
 • Ημερομηνία έναρξης απασχόλησης

   

  1. Όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας υποχρεούνται να υποβληθούν σε αρχική ιατρική εξέταση πριν από την έναρξη της εργασίας τους.
  2. Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη για τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο και έως έξι μήνες για διευθυντικές θέσεις, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πρόσληψης.
  3. Η απασχόληση ορισμένου χρόνου επιτρέπεται το πολύ για 36 μήνες και μπορεί να επαναληφθεί δύο φορές. Ουσιαστικά, η απασχόληση ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα χρόνια. Υπάρχουν εξαιρέσεις σε περίπτωση σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων.
  4. Οι λιγότερο άτυπες θέσεις απασχόλησης μπορεί να περιλαμβάνουν συμφωνίες που βασίζονται στην απόδοση της εργασίας και συμφωνίες για συγκεκριμένες εργασιακές δραστηριότητες, όπως στην περίπτωση της εποχικής ή μερικής απασχόλησης.

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Συμφωνία καταγγελίας σε γραπτή μορφή.
 • Η ειδοποίηση καταγγελίας υποβάλλεται εγγράφως και παραδίδεται απευθείας στο άλλο μέρος. Η ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης είναι δύο μήνες και ξεκινά την πρώτη ημερομηνία του μήνα που ακολουθεί την ειδοποίηση παράδοσης στο άλλο μέρος.
 • Οι εργοδότες μπορούν να επιβάλουν καταγγελία σύμφωνα με τους Νόμους του Εργατικού Κώδικα, όπως για λόγους απόδοσης και οργάνωσης, καθώς και για παραβιάσεις υποχρεώσεων.
 • Οι εργαζόμενοι μπορούν να κοινοποιήσουν ειδοποίηση τερματισμού χωρίς να αναφέρουν τον λόγο τους. Η περίοδος προειδοποίησης μπορεί να παραταθεί με ατομική γραπτή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.
 • Επιτρέπεται η άμεση ακύρωση της σύμβασης εργασίας, εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο μέρη για άμεση ακύρωση της απασχόλησης.
 • Ακύρωση κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου είναι δυνατή και για τα δύο μέρη. Ο εργαζόμενος και ο εργοδότης μπορούν να τερματίσουν την εργασία τους χωρίς να αναφέρουν τους λόγους τους.
 • Εάν ένας εργαζόμενος συμφωνήσει να εργαστεί μετά τη συμφωνημένη περίοδο, η φύση της απασχόλησης θα αλλάξει αυτόματα σε απασχόληση για αόριστο χρονικό διάστημα.
 • Για αλλοδαπούς υπηκόους, ακύρωση της άδειας διαμονής τους ή λήξη άδειας εργασίας, μπλε κάρτας, κάρτας υπαλλήλου ή απέλαση.
 • Θάνατος υπαλλήλου

Η νόμιμη ελάχιστη αποζημίωση απόλυσης εκδίδεται στον εργαζόμενο σε περίπτωση απόλυσης από τον εργοδότη για οργανωτικούς λόγους. Κατά κανόνα, η αποζημίωση απόλυσης πρέπει να είναι μία έως τρεις φορές μεγαλύτερη από τις μέσες αποδοχές του υπαλλήλου και να βασίζεται στη διάρκεια της θητείας.

Σε περίπτωση ατυχήματος, επαγγελματικής ιατρικής κατάστασης ή απειλής ανάπτυξης επαγγελματικής ασθένειας, η ελάχιστη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης θα πρέπει να είναι 12 φορές το μέσο μηνιαίο εισόδημα ενός εργαζομένου.

Άλλοι σημαντικοί δείκτες εργασίας και απασχόλησης:

 • Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ελάχιστη άδεια τεσσάρων εβδομάδων.
 • Από το 2018, ο κατώτατος μισθός καθορίζεται από την τσεχική κυβέρνηση σε 12 200 CZK ή 480 ευρώ το μήνα ή 73,20 CZK/ώρα.
 • Η υπερωριακή εργασία θα προσθέσει τουλάχιστον το 25% των μέσων αποδοχών, εκτός εάν ο εργοδότης συμφωνήσει να δώσει σε έναν εργαζόμενο αντισταθμιστική άδεια.
 • Ο μισθός μπορεί να περιλαμβάνει επανάριθμο για υπερωριακή εργασία. Για τους απλούς υπαλλήλους, μπορούν να συμπεριληφθούν το πολύ 150 ώρες ετησίως. Από την άλλη πλευρά, οι διευθυντές μπορούν να έχουν έως και 416 υπερωρίες ανά ημερολογιακό έτος.
 • Οι μέγιστες ώρες εργασίας είναι 40 την εβδομάδα, ή λιγότερες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως σε επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο έως τριών βάρδιων.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις

 • Οι συνδικαλιστικοί σχηματισμοί ρυθμίζονται με νόμο.
 • Η συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να συναφθεί μέσω συνδικαλιστικής οργάνωσης για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, οπότε μπορεί να ακυρωθεί με προειδοποίηση έξι μηνών.
 • Οι απεργίες επιτρέπονται, αλλά όχι αποκλειστικά, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, & ΒΙΣΑ

 • Οι τελωνειακοί έλεγχοι προσώπων ή εμπορευμάτων διενεργούνται σε διεθνή αεροδρόμια, καθώς η Τσεχική Δημοκρατία δεν έχει εξωτερικά σύνορα ΕΕ.
 • Οι εργαζόμενοι από την ΕΕ, την ΕΕ και την Ελβετία και πρώην μέλη της οικογένειάς τους δεν χρειάζονται άδειες εργασίας για να αποκτήσουν απασχόληση στην Τσεχική Δημοκρατία.
 • Οι υπάλληλοι από όλες τις άλλες χώρες απαιτείται να λάβουν άδειες εργασίας και άδειες παραμονής για εργασιακούς λόγους πριν αρχίσουν να εργάζονται.
 • Οι νόμοι που σχετίζονται με τη μακροχρόνια διαμονή μεταξύ αλλοδαπών υπηκόων που αναζητούν εργασία στην Τσεχική Δημοκρατία είναι εξορθολογισμένοι και ευθυγραμμισμένοι με τη νομοθεσία της ΕΕ.
 • Η Κάρτα Υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγείται σε υπαλλήλους συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Ένας υπάλληλος με Κάρτα Υπαλλήλου δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλει αίτηση για ατομική άδεια διαμονής.
 • Οι ξένοι υπήκοοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μπλε κάρτα, η οποία είναι άδεια διαμονής και εργασίας σε μία.
 • Η μπλε κάρτα συνήθως εκδίδεται σε εργαζόμενους με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο ή σε άτομα με σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον ένα έτος με μέσο ακαθάριστο μισθό που είναι τουλάχιστον 1,5 φορές το μέσο μισθό στην Τσεχική Δημοκρατία.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 • Η Τσεχική Δημοκρατία είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) και θεωρείται συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τις Εμπορικές πτυχές των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (TRIPS).
 • Το σύστημα νομικής προστασίας της ΔΙ στην Τσεχική Δημοκρατία είναι συνεπές με τις επικρατούσες αρχές της οικονομίας της αγοράς και εναρμονισμένο με τη νομοθεσία της ΕΕ.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 1. Κανονισμός Επιχειρήσεων

Η IP, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων προστατεύεται στην Τσεχική Δημοκρατία βάσει του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 1. Τραπεζικά και οικονομικά

Η Τσεχική Εθνική Τράπεζα, η κεντρική τράπεζα της χώρας επιβλέπει τις πολιτικές που σχετίζονται με το χρήμα, την τραπεζική εποπτεία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

 • Οι τίτλοι διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Πράγας με δύο αγορές λειτουργίας, συγκεκριμένα το SPAD για επενδυτές μεγάλης και μεσαίας κλίμακας και τις δημοπρασίες ενοτήτων για τους μικρότερους επενδυτές.
 • Το Χρηματιστήριο ανήκει στην CCESEG Aktiengesellschaft- Winer Borse AG.
 1. Έλεγχοι ανταλλαγής

η Τσεχική Δημοκρατία δεν διενεργεί συναλλαγματικό έλεγχο, επιτρέποντας στα κεφάλαια να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα και έξω από τη χώρα. Απαιτείται η υποβολή στατιστικών στοιχείων.

 1. Επενδυτικά Κίνητρα

Η Τσεχική Δημοκρατία προσφέρει μυριάδες επενδυτικά κίνητρα σε διάφορες περιπτώσεις, όπως:

 • Ελάφρυνση φόρου εισοδήματος
 • Ορισμένες απαλλαγές από το φόρο ακίνητης περιουσίας
 • Επιδοτήσεις απασχόλησης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Εκπαίδευση και διατήρηση εργαζομένων
 • Οικονομική υποστήριξη για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων

Η χώρα εκδίδει επίσης επιδοτήσεις για τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και άλλα έργα.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Οι λογιστικές νομοθεσίες είναι εναρμονισμένες με το δίκαιο της ΕΕ.
2. Τα περιεχόμενα των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να δημιουργούνται σύμφωνα με τα τσεχικά γενικά αποδεκτά λογιστικά πρότυπα.
3. Η τσεχική λογιστική διαφέρει ελαφρώς από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ισολογισμό, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και πρόσθετες σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
5. Για εταιρείες με υποχρεωτικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις απαιτείται κατάσταση ταμειακών ροών και κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται από το Εμπορικό Μητρώο και πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τη φορολογική δήλωση εταιρείας στην αρμόδια τοπική φορολογική αρχή.

Λογιστικές οδηγίες

 • Όλες οι ελεγχόμενες οντότητες υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όταν ένας όμιλος εταιρειών σε ενοποιημένη βάση υπερβαίνει τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των 100 εκατομμυρίων CZK, τον κύκλο εργασιών των 200 εκατομμυρίων CZK και τους 50 υπαλλήλους.
 • Ένας μικρός όμιλος δεν απαιτείται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν πρόκειται για εταιρείες δημοσίου συμφέροντος.
 • Οι εταιρείες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα ΔΠΧΠ, όπως τροποποιήθηκαν από τη νομοθεσία της ΕΕ.
 • Οι οντότητες υποχρεούνται να τηρούν λογαριασμούς στην τσεχική γλώσσα. Από την άλλη πλευρά, τα Λογιστικά έγγραφα μπορούν να δημιουργηθούν με χρήση ξένης γλώσσας μόνο εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της κατανοητότητας.
 • Οι οντότητες υποχρεούνται να τηρούν λογαριασμούς σε τσέχικες κορώνες.

Απαιτήσεις Ελέγχου

Σύμφωνα με τον νόμο περί λογιστικής, όλες οι οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις πρέπει να ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή από: (i) μεγάλες και μεσαίες λογιστικές μονάδες, (ii) μικρές λογιστικές μονάδες υπό μορφή μετοχικής εταιρείας, με την προηγούμενη λογιστική περίοδο να πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • συνολικό καθαρό ενεργητικό που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια CZK
 • καθαρός κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατομμύρια CZK ετησίως
 • μέσος αριθμός εργαζομένων όχι περισσότερο από 50
 • Οι μικρολογιστικές μονάδες δεν υποχρεούνται να ελέγχουν τις οικονομικές τους καταστάσεις.
 • Μια νέα εταιρεία στο πρώτο έτος λειτουργίας της ενδέχεται να μην ελεγχθεί εάν είναι πιθανό να μετατραπεί σε εταιρεία μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους.
 • Μια εταιρεία μπορεί να ελεγχθεί για άλλους νομικούς λόγους.
 • Όλες οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

Δημοσίευση και Αρχειοθέτηση

Οι εταιρείες μπορούν να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις στη Συλλογή Τίτλων στο Εμπορικό Μητρώο. Οι ελεγχόμενες εταιρείες θα δημοσιεύονται σε ετήσια έκθεση που θα περιλαμβάνει οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης και έκθεση ελεγκτή.

 • Όλα τα λογιστικά έγγραφα πρέπει να αρχειοθετούνται για τουλάχιστον πέντε έτη ή έως και 30 έτη ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού.
 • Ανεξάρτητα από την αρχειακή περίοδο, τα φορολογικά έγγραφα πρέπει να είναι διαθέσιμα για φορολογητέες περιόδους όπου η παραγραφή παραμένει ενεργή.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο νόμος περί φόρου εισοδήματος της Τσεχίας ρυθμίζει τη φορολογία τόσο για φυσικά πρόσωπα όσο και για εταιρείες. Η τοπική εξουσιοδοτημένη εφορία θα καθοριστεί με βάση την έδρα της εταιρείας ή την κατοικία του φορολογούμενου.

Μια εξειδικευμένη εφορία (STO) έχει εθνική δικαιοδοσία για τους μεγάλους φορολογούμενους, με σημαντικές συνεισφορές στα φορολογικά έσοδα, με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια CZK.

Το χρονοδιάγραμμα και η συχνότητα του φορολογικού ελέγχου θα εξαρτηθούν από τον τόπο κατοικίας του φορολογούμενου. Οι φορολογικοί έλεγχοι γίνονται συνήθως σε μικρότερες πόλεις και δήμους.

Όλοι οι φορολογούμενοι δικαιούνται να ασκήσουν έφεση κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις φορολογικές αρχές μετά από φορολογικό έλεγχο και οδηγούν σε αύξηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Οι προσφυγές πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στις αρμόδιες αρχές εντός της περιόδου που αφορά την απόφαση (30 ημέρες). Οι φορολογούμενοι που δεν είναι ικανοποιημένοι με την απόφαση προσφυγής μπορούν στη συνέχεια να προσφύγουν στα δικαστήρια.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 1. Συντελεστές εταιρικού φόρου εισοδήματος (CIT).
 • Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων που επιβάλλεται με γενικό συντελεστή 19%.
 • Για τα βασικά επενδυτικά κεφάλαια, ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού εισοδήματος ορίζεται σε 5%.
 • Τα συνταξιοδοτικά ταμεία υπόκεινται σε φορολογικό συντελεστή 0%.
 • Για τοπικές και ξένες επιχειρηματικές οντότητες των οποίων ο τόπος λειτουργίας και διαχείρισης είναι στην Τσεχική Δημοκρατία, το εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία είναι το ακαθάριστο παγκόσμιο εισόδημα μείον τα φορολογητέα έξοδα, τα μη φορολογητέα έσοδα και τις επιτρεπόμενες εκπτώσεις.
 • Οι εταιρείες μη κάτοικοι φορολογούνται μόνο από εισοδήματα που παράγονται στην Τσεχική Δημοκρατία.
 • Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι εντός τριμήνου.
 • Για ΑΦΜ κατατίθεται από φορολογικό σύμβουλο ή εάν ο φορολογούμενος είχε υποβληθεί σε έλεγχο, η προθεσμία υποβολής είναι έξι μήνες.
 • Προκαταβολές φόρου που καταβάλλονται ανά εξάμηνο, εάν η τελευταία γνωστή υποχρέωση είναι μεταξύ 30.000 και 150.000 CZK (1.135 και 5.670 ευρώ)
 • Η προκαταβολή θα πρέπει να είναι το 40% της φορολογικής υποχρέωσης.
 • Σε περίπτωση που η τελευταία γνωστή φορολογική υποχρέωση είναι μεγαλύτερη από 150.000 CZK, η προκαταβολή θα πρέπει να είναι το ένα τέταρτο της προηγούμενης φορολογικής υποχρέωσης και να καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση.
 • Όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την απόκτηση και τη διατήρηση φορολογητέου εισοδήματος εκπίπτουν πλήρως από τον φόρο, εκτός εάν αναφέρονται στα μη εκπιπτόμενα στοιχεία ή στοιχεία που εκπίπτουν μόνο μέχρι ένα όριο που ορίζει ο νόμος.
 • Τα έξοδα που προκύπτουν από πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να αφαιρεθούν από τη φορολογική βάση έως 100% και 110% του συνολικού κόστους αντίστοιχα.
 • Το κόστος έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να διεκδικηθεί διπλάσιο από το κόστος των έργων έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να παραμείνει στον υπολογισμό της φορολογικής βάσης έως και τρία χρόνια.
 • Η έκπτωση μπορεί να ληφθεί με δύο τρόπους. Η έκπτωση για περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν για λόγους επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί δύο φορές (i) απόσβεση περιουσιακού στοιχείου που μειώνει τη φορολογική βάση και (ii) έκπτωση έως και 110% της συνολικής αξίας του ενεργητικού κατά το έτος κτήσης.
 • Οι εταιρείες που προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να αφαιρέσουν έως και 200 CZK ανά ώρα εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
 • Οι φορολογικές ζημίες που προκύπτουν μετά το 1993 μεταφέρονται για πέντε έτη.
 • Από τον Ιούλιο του 2020, οι φορολογικές ζημίες μεταφέρονται προς τα πίσω για δύο χρόνια. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να διεκδικηθεί είναι 30 εκατομμύρια CZK.

Φορολογικές απαλλαγές

 • Μερίσματα που καταβάλλονται από θυγατρική από την Τσεχική Δημοκρατία ή κράτος μέλος της ΕΕ, κάτοικος στη μητρική της εταιρεία από την Τσεχική Δημοκρατία ή άλλο κάτοικο μέλος της ΕΕ.
 • Έσοδα από πώληση συμμετοχής σε θυγατρική
 • Τα μερίσματα και τα εισοδήματα που προκύπτουν από την πώληση μιας συμμετοχής σε θυγατρική, εάν το μέρος είναι κάτοικος μη μέλος της ΕΕ από σύμβαση διπλής φορολογίας, θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος εταιρειών που δεν είναι χαμηλότερος από 12%.

Οι ξένοι επενδυτές μπορούν να διεκδικήσουν εξαιρέσεις με τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 • Η μητρική εταιρεία πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 10% της θυγατρικής για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες.
 • Το εισόδημα απαλλάσσεται από τον φόρο εάν καταβάλλεται σε Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία επίσης.

Κίνητρα

Τα επενδυτικά κίνητρα είναι διαθέσιμα τόσο για ντόπιους κατοίκους όσο και για ξένους επενδυτές στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Τεχνολογικά κέντρα
 • Μεταποιητική βιομηχανία
 • Πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, όπως κέντρα ανάπτυξης λογισμικού, κέντρα κοινών υπηρεσιών, εγκαταστάσεις επισκευής τεχνολογίας higg, τηλεφωνικά κέντρα και κέντρα δεδομένων.

Τα επενδυτικά κίνητρα μπορούν να παρέχονται με τις ακόλουθες μορφές όταν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις:

 • Ελάφρυνση φόρου εισοδήματος για έως και 10 χρόνια
 • Οικονομική βοήθεια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • Οικονομική υποστήριξη για την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση νέων εργαζομένων
 • Οικονομική ενίσχυση στρατηγικών επενδύσεων σε τεχνολογικά κέντρα και μεταποιητικές εταιρείες.
 • Μεταβίβαση δημόσιας γης σε ιδανικές τιμές.
 • Απαλλαγή φόρου ακίνητης περιουσίας για πέντε χρόνια.
 1. Παρακρατούμενος φόρος
 • Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε κατοίκους και μη κατοίκους αποτιμώνται με παρακράτηση φόρου 15%.
 • Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές-θυγατρικές, τα μερίσματα που καταβάλλονται από μια θυγατρική στη μητρική εταιρεία θα απαλλάσσονται από τη φορολογία όταν η μητρική κατέχει τουλάχιστον το 10% των μετοχών της θυγατρικής για 12 συνεχείς μήνες.
 • Για μερίσματα που καταβάλλονται από θυγατρική της CZ σε μητρική εταιρεία με έδρα στην Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν θα απαλλάσσονται από τη φορολογία.
 • Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου 35% εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μερίσματα καταβάλλονται σε άλλες δικαιοδοσίες εκτός ΕΕ και ΕΟΧ.

Ενδιαφέρον

 • Οι τόκοι που καταβάλλονται σε μη κατοίκους υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15%.
 • Η απαλλαγή ισχύει όταν καταβάλλονται τόκοι από κάτοικο της περιοχής σε εταιρεία με μόνιμη κατοικία στην ΕΕ, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.
 • Οι φορολογούμενοι από την ΕΕ και τον ΕΟΧ επιτρέπεται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για να μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με τις πληρωμές τόκων.
 • Επιτόκιο 35% ισχύει όταν καταβάλλονται τόκοι σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ με τα οποία η CZ δεν έχει συνάψει συμφωνίες διπλής φορολογίας.

Δικαιώματα

 • Τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε μη κατοίκους υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15%.
 • Η εξαίρεση ισχύει όταν τα δικαιώματα που καταβάλλονται από κάτοικο της περιοχής σε εταιρεία με μόνιμη κατοικία στην ΕΕ, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.
 • Οι φορολογούμενοι από την ΕΕ και τον ΕΟΧ επιτρέπεται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για να μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με τα δικαιώματα.
 • Ο συντελεστής 35% ισχύει όταν καταβάλλονται δικαιώματα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ με τα οποία η CZ δεν έχει συνάψει συμφωνίες διπλής φορολογίας.
 1. Κανόνες κατά της αποφυγής

Λεπτή χρήση κεφαλαίων

 • Εάν ο λήπτης του δανείου είναι τράπεζα ασφαλιστικής εταιρείας, απαγορεύεται να αφαιρέσει τα έξοδα τόκων από το συνολικό ποσό του δανείου όταν το sim των δανείων κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης φορολογικής περιόδου ανέρχεται στο εξαπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων.

Υπερβολικό Κόστος Δανεισμού

 • Εκπίπτει φόρος μέχρι ένα προκαθορισμένο όριο. Το όριο ορίζεται στο 30% του φορολογικού κέρδους προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων ή έως 80 εκατομμύρια CZK.
 • Η μείωση της φορολογικής βάσης (διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων) επιτρέπεται στη φορολογική περίοδο όταν ο φορολογούμενος δεν τηρεί το όριο του υπερβολικού κόστους δανεισμού.

Ελεγχόμενη Εξωτερική Εταιρεία

 • Κατά τον καθορισμό της φορολογικής βάσης για μια ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία, η ελεγχόμενη εταιρεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα έσοδα που επιτυγχάνονται, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που καλύπτουν όπως εισόδημα από μερίσματα, τέλη άδειας χρήσης, έσοδα από πώληση μετοχών ιδιοκτησίας, έσοδα από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών από ή προς συνδεδεμένες εταιρείες με ελάχιστη έως καθόλου προστιθέμενη αξία, ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
 • Τα περιλαμβανόμενα έσοδα περιλαμβάνονται στη φορολογική βάση της ελέγχουσας εταιρείας σε αναλογία με το μετοχικό κεφάλαιο της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας. Κατά κανόνα, η προσαρμογή της φορολογικής βάσης της ελέγχουσας εταιρείας δεν εκτελείται εάν η προσαρμογή θα είχε ως αποτέλεσμα μειωμένη φορολογική βάση.

DAC6

Η Τσεχική Δημοκρατία εισήγαγε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ DAC VI που περιλαμβάνουν διασυνοριακές ρυθμίσεις που δυνητικά οδηγούν σε φορολογικά πλεονεκτήματα, τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να αναφέρονται στις φορολογικές αρχές.

Τιμολόγηση μεταφοράς

Η τιμολόγηση μεταφοράς ισχύει για τοπικά και ξένα συνδεδεμένα μέρη. Τα μέρη βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση εάν ένα από τα μέρη έχει 25% συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαιώματα ψήφου. Τα μέρη μπορεί επίσης να συνδέονται όταν το ίδιο άτομο συμμετέχει στη διαχείριση και τον έλεγχο και των δύο μερών. Όταν οι τιμές συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών είναι διαφορετικές από τις τιμές αγοράς με τη διαφορά να μην αιτιολογείται, η φορολογική βάση θα προσαρμόζεται αυτόματα με τη διαφορά.

ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Συνθήκες διπλής φορολογίας

Κατάργηση διπλής φορολογίας, πίστωση ή απαλλαγή είναι διαθέσιμες βάσει ορισμένων συμβάσεων διπλής φορολογίας. Το αχρησιμοποίητο μέρος του φόρου εξωτερικού θα αφαιρεθεί ως έξοδο φόρου στην επόμενη φορολογική περίοδο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 • Συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 21%.
 • Μειωμένος ΦΠΑ 15% ισχύει για φυτά τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών, ειδικά προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικά προϊόντα.
 • Μειωμένος ΦΠΑ 10% ισχύει για φάρμακα, εμβόλια, βιβλία, τιμές νερού και αποχέτευσης, μέσα μαζικής μεταφοράς, υπηρεσίες εστίασης, ξενοδοχειακά καταλύματα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, κομμωτήρια και μικροεπισκευές.
 • Υποκείμενο στο φόρο είναι κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα στην Τσεχική Δημοκρατία.
 • Τα φορολογητέα γεγονότα μπορεί να περιλαμβάνουν (i) την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με οικονομική δραστηριότητα εντός της Τσεχικής Δημοκρατίας, (ii) ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, και (iii) εισαγόμενα αγαθά στην Τσεχική Δημοκρατία.
 • Το φορολογητέο ποσό είναι το συνολικό τίμημα που χρεώνεται για την προμήθεια, χωρίς ΦΠΑ, αλλά συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών φόρων κατανάλωσης, καθώς και άλλων φόρων και τελών.
 • Η φορολογική περίοδος μπορεί να είναι σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών των προηγούμενων 12 συνεχόμενων μηνών. Η υποχρεωτική φορολογική περίοδος για τους νέους φορολογούμενους ΦΠΑ είναι ημερολογιακός μήνας.
 • Από το 2016, οι υπόχρεοι ΦΠΑ υποχρεούνται να παρέχουν μια ανακεφαλαιωτική κατάσταση που να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ στην Τσεχική Δημοκρατία και τις συναλλαγές για διεκδικούμενες εκπτώσεις ΦΠΑ εισροών.
 • Το όριο για την υποχρεωτική εγγραφή ΦΠΑ για κάθε υποκείμενο στο φόρο φυσικό πρόσωπο με έδρα, τόπο επιχείρησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Τσεχική Δημοκρατία είναι ο κύκλος εργασιών του 1 εκατομμυρίου CZK για τους προηγούμενους 12 διαδοχικούς ημερολογιακούς μήνες. Ισχύει επίσης εθελοντικός ΦΠΑ.
 • Ένας αλλοδαπός υποκείμενος στον φόρο που πραγματοποιεί υπεραστικές πωλήσεις (μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας) στην Τσεχική Δημοκρατία σε οποιοδήποτε μη εγγεγραμμένο πρόσωπο ΦΠΑ στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να εγγράψει ΦΠΑ στην Τσεχική Δημοκρατία για αγαθά και προμήθειες που φτάνουν τα 1,14 εκατομμύρια CZK ή τα 43.110 ευρώ σε ημερολόγιο έτος.
 • Το όριο ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου 2021 θα είναι 10.000 ευρώ για όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στο φόρο. Ο ενιαίος ΦΠΑ ΕΕ προσφέρεται επίσης ως επιλογή για αυτόν τον τύπο συναλλαγής.
 • Οι υποκείμενοι στο φόρο πρέπει να εγγραφούν ως ταυτοποιημένο πρόσωπο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες ή οντότητες εγκατεστημένες εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας αλλά με κόμβο εφοδιασμού στην Τσεχική Δημοκρατία, (ii) παροχή υπηρεσιών με κόμβο εφοδιασμού σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, (iii) ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
 • Οι εγγραφές ομάδων ΦΠΑ πρέπει να εφαρμόζονται σε υποκείμενους στο φόρο με έδρα την έδρα της επιχείρησης ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση εντός της Τσεχικής Δημοκρατίας και συνδέονται οικονομικά, χρηματοοικονομικά και οργανωτικά θα θεωρούνται ως ενιαίος υποκείμενος στον φόρο.

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΟΙ

 • Δεν υπάρχει φόρος καθαρής αξίας στην Τσεχική Δημοκρατία. .
 • Ο φόρος ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνει φόρους γης, κτιρίων και διαμερισμάτων. Το ποσό του φόρου ακίνητης περιουσίας θα εξαρτηθεί από τον κύριο σκοπό της γης, του κτιρίου ή του διαμερίσματος, καθώς και από την τοποθεσία. Οι βασικοί συντελεστές φόρου ακίνητης περιουσίας μπορούν να αναπροσαρμοστούν σε επίπεδο δήμου.
 • Συντελεστής φόρου μεταβίβασης ακινήτων ορίστηκε σε 4%.
 • Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται σε μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα που είναι ταξινομημένα στην Τσεχική Δημοκρατία και χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς λόγους. Ανεξάρτητα από τον σκοπό, τα οχήματα που ξεπερνούν τους 3,5 τόνους θα υπόκεινται σε φόρο.
 • Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης θα επιβάλλονται σε ορυκτέλαια, ηλεκτρική ενέργεια, άνθρακα, φυσικό αέριο, μπύρα, κρασί και προϊόντα καπνού.
 • Τα εμπορεύματα που εισάγονται από κράτη μη μέλη της ΕΕ υπόκεινται σε εισαγωγικό εκτελωνισμό.

Για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση της διαδικασίας εγγραφής επιχειρήσεων στην Τσεχική Δημοκρατία, συνιστούμε ιδιαίτερα στους ξένους επενδυτές να αναζητήσουν συνεργασία με μια έμπειρη και καταρτισμένη εταιρεία συμβούλων. Εδώ στο Damalion’s, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς ίδρυση και ανάπτυξη εταιρειών της Τσεχικής Δημοκρατίας , συμπεριλαμβανομένων νομικών συμβουλών, λογιστικών συμβουλών, συμβουλευτικών συμβουλών σε θέματα οικονομικών συμβουλών, εταιρικής διαχείρισης, ελέγχων, φορολογικών συμβουλευτικών λύσεων, συμβουλών ανθρώπινου δυναμικού, προσλήψεων και πολλά άλλα. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και αφήστε τους ειδικούς της Damalion να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τις προκλήσεις της δημιουργίας μιας επιχείρησης στην Τσεχική Δημοκρατία.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να καταχωρήσετε την εταιρεία σας στην Τσεχική Δημοκρατία

Το γραφείο μας Damalion Czech Republic θα σας απαντήσει σύντομα. Συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα για να περιγράψετε τις ανάγκες σας

7 + 14 =

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Damalion Czech Republic Desk;

Η Damalion σας προσφέρει συμβουλές κατ ‘εξαίρεση που παρέχονται από άμεσα επιχειρησιακούς ειδικούς στους τομείς που προκαλούν την επιχείρησή σας.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε τις καλύτερες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτησή σας και να επιστρέψουμε σε εσάς τις επόμενες 8 ώρες.