Επιλογή Σελίδας

Το Λουξεμβούργο προχωρά στην ενίσχυση της θέσης του ως ενός από τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για επενδυτικά οχήματα. Το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου εργάζεται ακατάπαυστα για να βελτιώσει την επενδυτική του εργαλειοθήκη για διαχειριστές επενδύσεων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να οργανώσουν στρατηγικά τις επενδύσεις τους προστατεύοντας παράλληλα τα βέλτιστα συμφέροντα των επενδυτών.

Ως μια από τις πρωτοπόρες χώρες της ΕΕ για την ενσωμάτωση του AIFMD στην τοπική νομοθεσία, το Λουξεμβούργο αναπτύσσεται γρήγορα ως ελκυστικός προορισμός για ταμεία εναλλακτικών επενδύσεων. Από το πρώτο τρίμηνο του 2021, το Λουξεμβούργο φιλοξενεί σχεδόν 400 εταιρείες διαχείρισης, 250 από τις οποίες είναι εξουσιοδοτημένοι ΔΟΕΕ και περισσότερες από τις μισές από αυτές που προσφέρουν υπηρεσίες ΔΟΕΕ τρίτων. Επιπλέον, υπάρχουν περισσότεροι από 605 εγγεγραμμένοι διαχειριστές υποκατωφλίου στο Μεγάλο Δουκάτο.

Το Damalion σάς παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των γνωστών μη ρυθμιζόμενων οχημάτων αμοιβαίων κεφαλαίων που μπορούν να ενσωματωθούν στο Λουξεμβούργο σε μεγάλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικές στρατηγικές.

 

RAIF

 

παράγοντας προστασίας

 

Όχημα τιτλοποίησης

 

Μη ρυθμισμένο SCS/SCSp

 

Συνήθης Λουξεμβουργιανή Εταιρεία

Ισχύουσα Νομοθεσία

Νόμος της 23ης Ιουλίου 2016

(Νόμος RAIF)

Νόμος της 11ης Μαΐου 2007

(Νόμος SPF)

Νόμος της 22ας Μαρτίου 2004

(Νόμος τιτλοποιήσεων)

Νόμος της 10ης Αυγούστου 1915

(Εταιρικό δίκαιο)

Νόμος της 10ης Αυγούστου 1915

(Εταιρικό δίκαιο)

Εξουσιοδότηση και επίβλεψη από την CSSF

Οχι Οχι Όχι, εκτός εάν μια εταιρεία εκδίδει συνεχώς τίτλους στο κοινό. Οχι  

Οχι

 

Πιστοποίηση ως ΟΕΕ

Πάντα Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο Κατ’ αρχήν, όχι. Όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τις θεμελιώδεις έννοιες της Οδηγίας ΔΟΕΕ, η SPF δεν αντλεί κεφάλαια από επενδυτές, καθώς η δομή χρησιμοποιείται για την επένδυση ιδιωτικού πλούτου ενός προϋπάρχοντος ομίλου. Όχι στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Ένα όχημα κατηγοριοποιείται ως όχημα ειδικού σκοπού τιτλοποίησης ή SPV τιτλοποίησης βάσει του νόμου περί ΔΟΕΕ.

-Η εταιρεία εκδίδει εξασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις.

-Χρησιμοποιεί αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους

-Η οντότητα δεν εποπτεύεται βάσει επενδυτικής πολιτικής όπως ορίζεται από το Νόμο περί ΔΟΕΕ.

Θεωρείται μη εναλλακτικό ταμείο, εκτός εάν οι δραστηριότητες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 (39) του νόμου περί ΔΟΕΕ. Θεωρείται μη εναλλακτικό ταμείο, εκτός εάν οι δραστηριότητες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 (39) του νόμου περί ΔΟΕΕ.
Εξαίρεση από το πλήρες καθεστώς AIFMD υπό ελαφρύτερο καθεστώς (καθεστώς εγγραφής AIFMD) Οχι Δεν εφαρμόζεται Δυνατόν Δυνατόν Δυνατόν
Απαίτηση Εξωτερικού Εξουσιοδοτημένου ΔΟΕΕ

Πάντα απαίτηση

Δεν εφαρμόζεται

Απαίτηση εάν μια οντότητα κατηγοριοποιείται ως ΔΟΕΕ που δεν είναι αυτοδιαχειριζόμενη από τη φύση της και τοποθετείται πάνω από το όριο του ΔΟΕΕ. Απαίτηση εάν μια οντότητα κατηγοριοποιείται ως ΔΟΕΕ που δεν είναι αυτοδιαχειριζόμενη από τη φύση της και τοποθετείται πάνω από το όριο του ΔΟΕΕ. Απαίτηση εάν μια οντότητα κατηγοριοποιείται ως ΔΟΕΕ που δεν είναι αυτοδιαχειριζόμενη από τη φύση της και τοποθετείται πάνω από το όριο του ΔΟΕΕ.
Επιλέξιμοι Επενδυτές

Καλά ενημερωμένοι επενδυτές

Περιορίζεται στα ακόλουθα:

-Διαχειριστικές οντότητες που ενεργούν προς το συμφέρον του ιδιωτικού καταπιστεύματος περιουσίας ή ιδιωτικών ιδρυμάτων.

-Φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν το ρόλο του διαχειριστή της προσωπικής τους περιουσίας.

– Παντός τύπου μεσάζοντες που ενεργούν για λογαριασμό φυσικών προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται παραπάνω.

Απεριόριστος Απεριόριστος Απεριόριστος
Αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία Χωρίς περιορισμούς, εκτός από τις περιπτώσεις όπου μια οικονομική οντότητα συμμετέχει σε επιχειρηματικά κεφάλαια χαρτοφυλακίου. Περιορίζεται στα ακόλουθα:

-Απόκτηση, κράτηση, διαχείριση και εκπλήρωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Ένα SPF απαγορεύεται να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες ή να κατέχει απευθείας ακίνητη περιουσία, εκτός από προσωπική χρήση ή μέσω συμμετοχών.

Απεριόριστος

Όλα τα είδη τιτλοποιήσεων που ενέχουν κινδύνους που σχετίζονται με απαιτήσεις, περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τρίτους ή αυτούς που είναι εγγενείς σε όλες ή εν μέρει δραστηριότητες τρίτων.

 

Απεριόριστος

 

Απεριόριστος

Απαιτήσεις Διαφοροποίησης Κινδύνων Οι απαιτήσεις διαφοροποίησης κινδύνου ευθυγραμμίζονται με εκείνες που ισχύουν για τα SIF, εκτός εάν μια RAIF αποφασίσει να επενδύσει αποκλειστικά σε επιχειρηματικά κεφάλαια και μια τέτοια απόφαση περιλαμβάνεται στα καταστατικά της. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις διαφοροποίησης κινδύνου. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις διαφοροποίησης κινδύνου. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις διαφοροποίησης κινδύνου. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις διαφοροποίησης κινδύνου.
Νομική Μορφή
 • FCP
 • SICAV (SA, Sarl , SCA, SCoSA, SCS, SCSp)
 • SICAF (SA, Sarl, SCA, SCoSA, SCS, SCSp)
 • Οι οντότητες μπορεί να είναι είτε ανοιχτού είτε κλειστού τύπου
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • Sarl
 • SCA
 • SCoSA

 

 

Τα οχήματα τιτλοποίησης μπορεί να συσταθούν ως εταιρεία (SA, Sarl, SCA, SCoSA) ή μπορεί να συσταθούν ως αμοιβαίο κεφάλαιο που αποτελείται από πολλές ιδιοκτησίες ή πολλά νομικά ακίνητα υπό την εποπτεία μιας εταιρείας διαχείρισης.

 

 • SCS
 • SCSP

 

 

 • SA, Sarl, SCA
 • SAS
 • SCosa
 • SCS
 • SCSP
Δομή ομπρέλας Ναί Οχι Ναί  

Οχι

 

Οχι
Απαιτήσεις κεφαλαίου Για FCP:

-Το ποσό των 1.250.000 ευρώ θα επιτευχθεί εντός 12 μηνών από την έναρξη της διαχειριστικής επιβολής.

Για SICAV

-1.250.000 ευρώ που θα επιτευχθεί εντός 12 μηνών από την έναρξη της σύστασης της SICAV.

 

Διαφέρει ανάλογα με τη φόρμα:

 

-SA/SCA: 30.000 ευρώ

-SCoSA: Καμία ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίου

-Sarl: 12.000 ευρώ

 

 

Για οχήματα τιτλοποίησης που έχουν συσταθεί ως εταιρεία, οι απαιτήσεις ποικίλλουν:

-SA/SCA: 30.000 ευρώ

SARL: 12.000 ευρώ

Για οχήματα τιτλοποίησης που έχουν συσταθεί ως αμοιβαίο κεφάλαιο, δεν υπάρχει ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίου.

Δεν απαιτείται ελάχιστο μερίδιο κεφαλαίου.

Οι απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη νομική μορφή:

-SA/SCA: 30.000 ευρώ

-Sarl: 12.000 ευρώ

Καμία ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίου για άλλες νομικές μορφές.

Απαιτούμενοι πάροχοι υπηρεσιών Για την FCP, ενδέχεται να απαιτούνται υπηρεσίες εταιρείας διαχείρισης.

-Τράπεζα θεματοφύλακα ή απόκτηση υπηρεσιών επαγγελματία που προσφέρει υπηρεσίες θεματοφύλακα, σε εκκρεμότητα για έγκριση.

-Διοικητικός πράκτορας.

-Εφορέας και μεταγραφέας.

-Εγκεκριμένος αδειούχος και ορκωτός ελεγκτής.

 

Καταρχήν, ο εγγεγραμμένος ελεγκτής δεν αποτελεί απαίτηση εκτός εάν πληροί δύο από τα ακόλουθα κριτήρια:

-Καθαρός κύκλος εργασιών 8,8 εκατ. ευρώ και άνω.

-Ισολογισμός άνω των 4,4 εκατ. ευρώ

-Μέσος αριθμός εργαζομένων άνω των 50.

Ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας, μπορεί να ζητηθεί να οριστεί ένας επίτροπος λογαριασμών.

 

 

 

 

 

-Για οχήματα τιτλοποίησης που έχουν συσταθεί ως fund τότε πρέπει να λάβει τις υπηρεσίες μιας εταιρείας διαχείρισης.

-Εκτός εάν πρόκειται για ρυθμιζόμενα οχήματα τιτλοποίησης, δεν υπάρχει ανάγκη για ίδρυμα θεματοφύλακα.

-Δεν χρειάζεται διοικητικός πράκτορας.

 

 

-SCS πιστοποιημένο ως ΟΕΕ: Διαχειριστής Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΔΟΕΕ)

-SCS πιστοποιημένος ως ΟΕΕ με ΔΟΕΕ: Δεν χρειάζεται να ορίσετε θεματοφύλακα

-SCSp πιστοποιημένος ως ΟΕΕ: Διαχειριστής εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων (ΔΟΕΕ)

-Ο SCSp πιστοποιήθηκε ως ΟΕΕ με ΔΟΕΕ: Δεν χρειάζεται να ορίσετε θεματοφύλακα

 

 

 

 

 

Κατ’ αρχήν, ο εγγεγραμμένος ελεγκτής δεν θεωρείται απαίτηση, εκτός εάν πληρούνται οι περιπτώσεις όπου μια εταιρεία χαρακτηρίζεται ως ΟΕΕ και διοικείται από ΔΟΕΕ με AUM πάνω από το όριο ή δύο από τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω:

-Καθαρός κύκλος εργασιών 8,8 εκατ. ευρώ και άνω.

-Ισολογισμός άνω των 4,4 εκατ. ευρώ

-Μέσος αριθμός εργαζομένων άνω των 50.

Ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας, μπορεί να ζητηθεί να οριστεί ένας επίτροπος λογαριασμών.

Δυνατότητα Καταχώρησης Ναί Οχι Οχι

Κατά κανόνα, και η SCS και η SCSP μπορούν να εκδώσουν χρεόγραφα που είναι επιλέξιμα για εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Ναί
Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Ναί Οχι Όχι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο πλήρες καθεστώς του ΔΟΕΕ. Όχι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο πλήρες καθεστώς του AIFMD. Όχι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο πλήρες καθεστώς του ΔΟΕΕ.
Υπολογισμός Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και Συχνότητα Εξαγοράς Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για λόγους αναφοράς. Δεν είναι απαίτηση. Δεν είναι απαίτηση. Δεν είναι απαίτηση. Δεν είναι απαίτηση.
Συνολικός φόρος εισοδήματος (εταιρικός φόρος εισοδήματος και δημοτικός φόρος επιχειρήσεων) Εξαιρείται του φόρου εισοδήματος, εκτός εάν η εταιρεία συμμετέχει σε επιχειρηματικά κεφάλαια, τότε θα εφαρμοστεί φορολογικό καθεστώς SICAR.

Χωρίς φόρο εισοδήματος.

Το γενικό σύνολο για τις εταιρείες τιτλοποίησης διαμορφώθηκε στο 24,94%.

Η τιτλοποίηση θα πρέπει να αφαιρεί από τα ακαθάριστα κέρδη το λειτουργικό τους κόστος και τα μερίσματα ή τους τόκους που διανέμονται στους μετόχους ή τους πιστωτές.

Οι εταιρείες τιτλοποίησης δεν θα πρέπει να παράγουν σημαντικό φορολογητέο εισόδημα και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι φορολογικά ουδέτερες.

Δεν εφαρμόζεται φόρος εισοδήματος εταιρειών.

Ο δημοτικός φόρος επιχειρήσεων που ορίζεται στο 6,75% εφαρμόζεται σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις:

– Η SCS/SCSp εκτελεί εμπορικές δραστηριότητες

– Η SCS/SCSp απαιτείται για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων στην περίπτωση που ο ομόρρυθμος εταίρος είναι λουξεμβουργιανή ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που κατέχει 5% ή περισσότερο των εταιρικών συμφερόντων.

Η σωστή διάρθρωση των εταιρικών συμφερόντων ενός ομόρρυθμου εταίρου θα βοηθήσει στην αποφυγή των εμπορικών χαρακτηριστικών του SCS/SCSp.

 

 

Το γενικό συνολικό επιτόκιο ορίστηκε σε 24,94% αλλά εξαίρεση 100% εάν τα μερίσματα, τα έσοδα εκκαθάρισης και τα κέρδη κεφαλαίου από επιλέξιμες συμμετοχές.

Φόρος Συνδρομής Ποσοστό: 0,01% της καθαρής αξίας ενεργητικού ετησίως. Ετήσιος φόρος συνδρομής 0,25% του ποσού του καταβεβλημένου κεφαλαίου και του ασφαλίστρου έκδοσης (εάν υπάρχει) Χωρίς φόρο συνδρομής. Χωρίς φόρο συνδρομής. Χωρίς φόρο συνδρομής.
Φόρος περιουσίας Χωρίς φόρο περιουσίας Χωρίς φόρο περιουσίας Χωρίς φόρο περιουσίας Χωρίς φόρο περιουσίας Αξιολογήθηκε με 0,05% NAV την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους,

Από το 2017, ο ελάχιστος φόρος καθαρής περιουσίας για εταιρείες χαρτοφυλακίου και χρηματοπιστωτικές εταιρείες, γνωστές συλλογικά ως Soparfi, τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα ενδοεταιρικά δάνεια, οι κινητές αξίες και τα μετρητά στην τράπεζα που υπερβαίνουν περισσότερο από το 90% του ακαθάριστου ενεργητικού τους ή ποσό άνω των 350.000 είναι εκτιμάται με 4.815 ευρώ ετησίως.

Ο ελάχιστος φόρος καθαρής περιουσίας για άλλες εταιρείες του Λουξεμβούργου δεν έχει αλλάξει καθόλου, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπολογιστούν με 535 ευρώ με συνολικό ισολογισμό έως 350.000 ευρώ.

 

Παρακράτηση φόρου στα μερίσματα Δεν υπολογίζεται με παρακράτηση φόρου. Δεν υπολογίζεται με παρακράτηση φόρου. Δεν υπολογίζεται με παρακράτηση φόρου. Δεν υπολογίζεται με παρακράτηση φόρου.  

Κατ’ αρχήν, τα μερίσματα που διανέμονται από μια εταιρεία του Λουξεμβούργου αποτιμώνται με παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, εκτός εάν ισχύει εγχώρια εξαίρεση ή συνθήκη μειωμένου φόρου.

 

Επωφεληθείτε από το Δίκτυο Συνθήκης Διπλής Φορολογίας Οι RAIF επενδύουν σε χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών κεφαλαίων, όπως στην περίπτωση των SICAR.

Η πρόσβαση μπορεί να δημιουργηθεί εάν έχει συσταθεί ως εταιρική οντότητα, εκτός από εταιρείες που έχουν συσταθεί ως SCS ή SCSp.

Η RAIF δεν επενδύει σε χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών κεφαλαίων όπως SICAR, αλλά έχει διαμορφωθεί ως:

-SICAV/SICAF αλλά περιορίζεται σε ορισμένες συνθήκες διπλής φορολογίας. (βλ. εγκύκλιο LG -A αρ. 61 της φορολογικής διοίκησης Δεκεμβρίου 2017.)

-FCP: (ανατρέξτε στην εγκύκλιο LG -A αρ. 61 της φορολογικής διοίκησης Δεκεμβρίου 2017.)

 

Οχι Ναι, για εταιρείες τιτλοποίησης. Οχι Ναί
Επωφεληθείτε από την οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές-θυγατρικές Όχι, εκτός εάν η RAIF επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο κινδύνου
κεφάλαιο (όπως μια SICAR).
Οχι Ναί Οχι Ναί
Κανόνες λεπτής κεφαλαιοποίησης Χωρίς αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια.  

Φόρος 0,25% σε χρέη που υπερβαίνει το οκταπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και προσαυξάνεται κατά ασφάλιστρο έκδοσης.

 

Χωρίς αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια. Χωρίς αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια.  

Δεν υπάρχουν διατάξεις στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες διοικητικές πρακτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

 

Εφαρμογές  

– Hedge funds

-Ιδιωτικά κεφάλαια

-Ταμεία υποδομών

– Ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου

-Κεφάλαια ακινήτων

-Διαταραγμένα ταμεία χρέους

-Ισλαμικά ταμεία χρηματοδότησης

-Κοινωνικά υπεύθυνα επενδυτικά κεφάλαια

-Κεφάλαια ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

– Οποιοδήποτε άλλο είδος εναλλακτικών κεφαλαίων

 

Άτομα που θέλουν να βελτιστοποιήσουν τον προσωπικό φορολογικό σχεδιασμό τους ή για ιδιωτική εφαρμογή διαχείρισης περιουσίας.  

-Πραγματικές πωλήσεις και συνθετικές τιτλοποιήσεις.

-Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου χρεογράφων.

-Η τιτλοποίηση ως δομή για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες εντός του ομίλου.

-Τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

-Τιτλοποίηση μειωμένων απαιτήσεων.

 

-Ιδιωτικά κεφάλαια

-Επιχειρηματικών κεφαλαίων

-Επενδύσεις σε ακίνητα

-Άλλες εναλλακτικές επενδύσεις

 

-Διεξαγωγή και χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

-Εμπορική δραστηριότητα

-Διατήρηση IP

 

Η Damalion είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης συμβούλων με εκτενή εμπειρία στη σύσταση επενδυτικών κεφαλαίων στο Λουξεμβούργο . Είμαστε περήφανοι για την τεχνογνωσία μας στην παροχή εξαιρετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της υψηλής ανταπόκρισης υποστήριξης πελατών, βοηθώντας τους επενδυτές να λαμβάνουν καλά ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Για να εξερευνήσετε τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές για τις ανάγκες σας, επικοινωνήστε σήμερα με τους ειδικούς της Damalion .

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.