Επιλογή Σελίδας

Η οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές-θυγατρικές εταιρείες στοχεύει κυρίως στην εξάλειψη της διπλής φορολογίας για τις θυγατρικές και τις μητρικές εταιρείες που έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη της ΕΕ.

 • Αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήματος για τους μεγαλομετόχους
 • Κατά κανόνα, οι μεγάλες συμμετοχές υπολογίζονται με φόρο εισοδήματος από κεφάλαιο κατά τη διανομή μερισμάτων. Επιπλέον, συνήθως υπολογίζονται με φόρο εισοδήματος εταιρειών και φόρο επιχειρήσεων κατά τη λήψη μερισμάτων.
 • Αποφύγετε τη διπλή φορολόγηση της υπεραξίας ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης μεγάλων μετόχων, η οποία κατά κανόνα υπόκειται τόσο σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων όσο και σε φόρο καθαρής θέσης.
 • Αποφύγετε τη διπλή φορολόγηση των μετοχών, οι οποίες αρχικά υπόκεινται σε φόρο καθαρής θέσης.

Οι συναλλαγές μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικής ενδέχεται επίσης να τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές-θυγατρικές.

Ποιοι περιλαμβάνονται στο καθεστώς μητρικής-θυγατρικής της ΕΕ;

Τόσο για τις μητρικές όσο και για τις θυγατρικές εταιρείες απαιτείται να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια για να επωφεληθούν από το καθεστώς μητρικών-θυγατρικών της ΕΕ.

 • Η κεφαλαιουχική εταιρεία υπολογίζεται με φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων ή με παρόμοιο εταιρικό φόρο στη χώρα καταγωγής της
 • Απαιτείται να πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά το ποσοστό των μετοχών
 • Ιδιωτικές εταιρείες
 • Ανώνυμες εταιρείες
 • ευρωπαϊκές εταιρείες
 • ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οντότητες

Έσοδα από Εξαιρούμενες Συμμετοχές

Σύμφωνα με το άρθρο 166 LIR, εισοδήματα που προέρχονται από μετόχους θα εξαιρούνται μόνο εάν η μητρική εταιρεία έχει δεσμευτεί να διατηρήσει για τουλάχιστον 12 μήνες, δεδομένου ότι κατέχει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου μιας θυγατρικής ή στην περίπτωση που η τιμή αγοράς είναι τουλάχιστον 1,2 ευρώ εκατομμύριο.

Κεφαλαιουχική Κέρδη από Απαλλαγή Μεταβιβάσεων

Κεφαλαιουχικό κέρδος από μεταβιβάσεις μετοχών μπορεί να εξαιρεθεί μόνο εάν η μητρική εταιρεία κατείχε ή έχει δεσμευτεί να κατέχει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ή στην περίπτωση που η τιμή αγοράς αποτιμάται σε 6 εκατ. ευρώ.

Φορολογία εισοδήματος από εκμεταλλεύσεις

 • Απαλλαγή Διανομής Μερίσματος

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές-θυγατρικές, το άρθρο 147 LIR, οι θυγατρικές δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση παρακράτησης φόρου επί του εισοδήματος από κεφάλαιο με σκοπό τη διανομή μερισμάτων στη μητρική εταιρεία.

Η εταιρεία διανομής θεωρείται ότι δηλώνει το συνολικό ποσό του απαλλασσόμενου φόρου για εισόδημα από κεφάλαιο κατά την υποβολή της δήλωσης παρακράτησης φόρου επί του κεφαλαίου εισοδήματος. Το έντυπο γνωστό και ως έντυπο 900 πρέπει να υποβληθεί στο Λουξεμβούργο Inland Revenue εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία που το εισόδημα από κεφάλαιο καθίσταται διαθέσιμο.

 • Παραλαβή Μερισμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 166 LIR, τα έσοδα από κρίσιμες συμμετοχές που καταβάλλονται στη μητρική εταιρεία από τη θυγατρική θα απαλλάσσονται από τον φόρο επιχειρήσεων και το φόρο εισοδήματος εταιρειών.

Επιπλέον, όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το εισόδημα, όπως στην περίπτωση των τόκων, των εξόδων διαχείρισης, των εκπτώσεων και των αποσβέσεων, δεν θα αφαιρεθούν συνολικά.

Ο δικαιούχος πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα μερίσματα που έλαβε από τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων και τα έξοδά του σε σχέση με τη συμμετοχή σύμφωνα με το άρθρο 166 LIR (έντυπο 506A), καθώς και να υποδείξει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος εταιρειών (έντυπο 500) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εξαιρούνται έσοδα από σημαντικές συμμετοχές
 • Μερίδιο κερδών σε συλλογικές εμπορικές επιχειρήσεις και μερίδια κέρδους από συμμετοχή τουλάχιστον 10% σε μια πλήρως φορολογητέα εταιρεία, όπως εκπτώσεις και δημοτικοί φόροι επιχειρήσεων.

Φορολογία Κεφαλαιουχικής Κέρδους από Μεταβιβάσεις

Στο πλαίσιο της Οδηγίας της ΕΕ για τις μητρικές-θυγατρικές εταιρείες, τυχόν υπεραξία από τη μεταβίβαση μετοχών που κατέχει μητρική εταιρεία στο κεφάλαιο μιας θυγατρικής θα απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών.

Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το απαλλασσόμενο εισόδημα, όπως στην περίπτωση των εκπτώσεων για αποσβέσεις, τόκους και έξοδα διαχείρισης δεν θα εκπίπτουν συνολικά.

Φορολογητέα Κεφαλαιουχική Κέρδη από Απαλλαγή Μεταβιβάσεων

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη από μεταβίβαση μπορούν να φορολογηθούν κατά τη στιγμή της μεταβίβασης των συμμετοχών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου έχει αφαιρέσει ένα έξοδο σε σχέση με τη συμμετοχή της. Σε αυτό το σενάριο, η υπεραξία θα φορολογείται πλήρως με βάση το συνολικό ποσό των κρατήσεων.
 • Στην περίπτωση που μια εταιρεία χαρτοφυλακίου αποκτήθηκε μέσω επανεπένδυσης υπεραξίας. Το επανεπενδυμένο κεφαλαιουχικό κέρδος θα φορολογείται μέχρι ποσού που είχε προηγουμένως μεταφερθεί και απαλλάσσεται από τον φόρο.

Για αυτό, ο δικαιούχος πρέπει να συμπληρώσει το άρθρο 66 LIR και να υποβάλει μαζί με τη φορολογική δήλωση και άλλα σχετικά έγγραφα.

Εάν αναρωτιέστε εάν η θυγατρική σας πληροί τις προϋποθέσεις για την Οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές θυγατρικές, μπορείτε να βασιστείτε στην αξιόπιστη ομάδα ειδικών της Damalion για να σας βοηθήσει στις φορολογικές σας ανησυχίες . Ως εταιρεία συμβούλων, θα σας καθοδηγήσουμε επίσης στον καθορισμό της σωστής νομικής μορφής κατά την ίδρυση μιας εταιρείας στο Λουξεμβούργο , όπως μια Soparfi ή ένα επενδυτικό ταμείο . Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Οδηγία μητρικών-θυγατρικών, απευθυνθείτε σήμερα σε έναν ειδικό της Damalion .

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.