Επιλογή Σελίδας

Η Société de Participations Financières του Λουξεμβούργου, γνωστή ως SOPARFI, είναι μια μοναδική εταιρική οντότητα που προσφέρει πληθώρα οικονομικών πλεονεκτημάτων. Η SOPARFI είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου και χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται από τους επενδυτές για τη διάρθρωση των επενδύσεών τους. Ενώ η SOPARFI δεν διέπεται από συγκεκριμένο νόμο, λειτουργεί ως κεφαλαιουχική εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία υπόκειται σε άμεση και έμμεση φορολογία, όπως κάθε άλλη κεφαλαιουχική εταιρεία. Αυτός ο οδηγός εμβαθύνει στις περιπλοκές του SOPARFI, ρίχνοντας φως στα φορολογικά πλεονεκτήματα, τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τα βέλτιστα φορολογικά οφέλη.

Κατανόηση του SOPARFI: SOPAROPAR: Φορολογία και Κανονισμοί

Η SOPARFI λειτουργεί υπό το φορολογικό καθεστώς του Λουξεμβούργου, με διατάξεις για τον φόρο εισοδήματος των κοινοτήτων, τον δημοτικό φόρο επιχειρήσεων, τον φόρο περιουσίας, τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Ωστόσο, η SOPARFI μπορεί να μειώσει σημαντικά τη φορολογική της επιβάρυνση, εστιάζοντας στην κατοχή συμμετοχών και τηρώντας συγκεκριμένους κανονισμούς:

1. Μερίσματα: Φορολογικές απαλλαγές

A. 100% απαλλαγή επί των ακαθάριστων ποσών μερισμάτων που λαμβάνονται

Για να τύχει πλήρους απαλλαγής από το εισόδημα συμμετοχής, το SOPARFI πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Η μητρική εταιρεία πρέπει να είναι κάτοικος Λουξεμβούργου και να φορολογείται πλήρως.
 • Η διανέμουσα εταιρεία πρέπει να είναι είτε κάτοικος Λουξεμβούργου και πλήρως φορολογητέα, είτε κάτοικος χώρας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που καλύπτεται από το άρθρο 2 της οδηγίας για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες, είτε κάτοικος άλλης χώρας που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος παρόμοιο με τον φόρο εισοδήματος εταιρειών του Λουξεμβούργου (τουλάχιστον 10,5%).
 • Ο δικαιούχος πρέπει να κατέχει ή να δεσμεύεται να κατέχει άμεσα συμμετοχή που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή να την έχει αποκτήσει έναντι τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ.

Σημείωση: Η προϋπόθεση του φορολογικού συντελεστή 10,5% δεν ισχύει για τις εταιρείες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που καλύπτονται από το άρθρο 2 της οδηγίας για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι τα μερίσματα από εταιρείες που δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση, όπως οι εταιρείες με έδρα την Ιρλανδία ή τη Μαδέρα με ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα, θα πρέπει γενικά να απαλλάσσονται από τη φορολόγηση στο Λουξεμβούργο, εκτός εάν αποδειχθεί κατάχρηση του νόμου.

 • Ενημέρωση: Δεν υπάρχει πλέον η απαίτηση διακράτησης της συμμετοχής μέχρι το τέλος του έτους κατά το οποίο διανέμεται το μέρισμα.
 • Ενημέρωση: Η προϋπόθεση ιδιοκτησίας δεν ισχύει πλέον για μεμονωμένες μετοχές. Είναι πλέον δυνατή η προσαρμογή του ποσοστού συμμετοχής σε ένα ορισμένο επίπεδο χωρίς να επηρεάζεται η απαλλαγή εισοδήματος.

Από το 2001, η απαλλαγή των μερισμάτων έχει επεκταθεί σε διαφανείς οντότητες, όπως οι ετερόρρυθμες εταιρείες του Λουξεμβούργου. Για τις επενδύσεις που κατέχουν αλλοδαπές ενώσεις, απαιτείται ενδελεχής ανάλυση για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις προϋποθέσεις της απαλλαγής και, από την άποψη της φορολογικής διοίκησης του Λουξεμβούργου, είναι φορολογικά διαφανείς. Οι μερικές ή πλήρεις ρευστοποιήσεις θεωρούνται εισόδημα από συμμετοχές και απαλλάσσονται από το φόρο με τον ίδιο τρόπο όπως τα μερίσματα.

B. Απαλλαγή 50% επί των ακαθάριστων ποσών μερισμάτων που λαμβάνονται

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την πλήρη απαλλαγή των ληφθέντων μερισμάτων, το 50% του ακαθάριστου μερίσματος μπορεί να είναι αφορολόγητο, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από το μέρισμα προέρχεται από:

 • Πλήρως φορολογητέα ανώνυμη εταιρεία του Λουξεμβούργου.
 • Εταιρεία κάτοικος χώρας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που καλύπτεται από το άρθρο 2 της οδηγίας μητρικής-θυγατρικής.
 • Εταιρεία που εδρεύει σε χώρα με την οποία το Λουξεμβούργο έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας και η οποία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος παρόμοιο με τον φόρο εισοδήματος εταιρειών του Λουξεμβούργου.

2. Κεφαλαιακά κέρδη: Φορολογικές απαλλαγές κατά τη διάθεση συμμετοχών

Οι απαλλαγές για τα κεφαλαιακά κέρδη που πραγματοποιούνται από την πώληση των συμμετοχών χορηγούνται εάν:

 • Η εταιρεία είναι κάτοικος Λουξεμβούργου και φορολογείται πλήρως.
 • Η συνδεδεμένη ανώνυμη εταιρεία είναι κάτοικος Λουξεμβούργου και πλήρως φορολογούμενη (ή μη κάτοικος που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος παρόμοιο με τον φόρο εισοδήματος εταιρειών του Λουξεμβούργου – ελάχιστο 10,5%), ή εταιρεία κάτοικος χώρας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που καλύπτεται από το άρθρο 2 της οδηγίας μητρικών-θυγατρικών εταιρειών (ανεξάρτητα από το φορολογικό της σύστημα).
 • Η συμμετοχή αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου (ή η τιμή απόκτησής της είναι τουλάχιστον 6 εκατ. ευρώ).
 • Η δικαιούχος εταιρεία κατέχει ή δεσμεύεται να κατέχει τη συμμετοχή άμεσα και συνεχώς για τουλάχιστον 12 μήνες, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ποσοστό συμμετοχής δεν πέφτει κάτω από το όριο του 10% (ή η τιμή απόκτησής της δεν πέφτει κάτω από 6 εκατ. ευρώ).

Σημείωση: Η απαλλαγή των κεφαλαιακών κερδών από τη διάθεση είναι επίσης δυνατή εάν η επένδυση κατέχεται από διαφανείς οντότητες, όπως οι ετερόρρυθμες εταιρείες του Λουξεμβούργου. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν δεν πληρούται η προϋπόθεση της περιόδου διακράτησης (12 μήνες), το κέρδος από την πώληση ενός συγκεκριμένου ποσοστού μιας συμμετοχής απαλλάσσεται από το φόρο, εάν η εταιρεία δεσμεύεται να διακρατήσει το υπόλοιπο τμήμα της εν λόγω συμμετοχής για τουλάχιστον 12 μήνες χωρίς να μειώσει το ποσοστό συμμετοχής κάτω από 10% ή την τιμή απόκτησης κάτω από 6.000.000 ευρώ.

Σε περίπτωση απομείωσης της συμμετοχής, μια πρόβλεψη μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημα. Ωστόσο, εάν η συμμετοχή πωληθεί στη συνέχεια με κέρδος, φορολογείται στο βαθμό που δεν υπερβαίνει την προηγουμένως σχηματισθείσα πρόβλεψη.

3. Διανομή μερίσματος: Παρακράτηση φόρου στην πηγή

Τα μερίσματα που διανέμονται από ένα SOPARFI σε μη κατοίκους ή κατοίκους που δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15%. Αυτός ο φόρος στην πηγή μπορεί να αποφευχθεί εάν η μητρική εταιρεία είναι:

 • Ανώνυμη εταιρεία του Λουξεμβούργου σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, κάτοικος Λουξεμβούργου και πλήρως φορολογητέα.
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που καλύπτεται από το άρθρο 2 της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 23ης Ιουλίου 1990 (οδηγία μητρικής-θυγατρικής).
 • Υποκατάστημα τέτοιας εταιρείας ή εταιρεία που εδρεύει σε χώρα με την οποία το Λουξεμβούργο έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.

Σημείωση: Οι λήπτριες εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στην πηγή εάν, κατά την ημερομηνία διανομής του μερίσματος, η μητρική εταιρεία κατέχει ή δεσμεύεται να κατέχει τη συμμετοχή της για τουλάχιστον 12 μήνες, η οποία πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • συμμετοχή με τιμή κτήσης τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ,
 • ή συμμετοχή που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της διανέμου εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διμερείς συνθήκες που έχει υπογράψει το Λουξεμβούργο για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά αυτές τις συνθήκες.

4. Η ευρωπαϊκή οδηγία 90/435/ΕΟΚ για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες

Δεν θα υπολογίζεται φόρος στην πηγή στις πληρωμές μερισμάτων:

 • Εάν η μητρική εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει τη συμμετοχή της (>10%) για περίοδο τουλάχιστον 24 μηνών στη θυγατρική της.
 • Εάν και οι δύο αυτές εταιρείες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Συνοπτικά, το Λουξεμβούργο υπερέβη τις απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά τον καθορισμό των επιλέξιμων δικαιούχων εταιρειών.

Το SOPARFI, με τα φορολογικά πλεονεκτήματα και τους ευνοϊκούς κανονισμούς, προσφέρει μια ελκυστική πρόταση για επενδυτές και επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Η κατανόηση των όρων και των κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτόν τον αναλυτικό οδηγό μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις όταν εξετάζετε το SOPARFI ως μέρος της χρηματοοικονομικής σας στρατηγικής. Είτε πρόκειται για την αξιοποίηση των φορολογικών απαλλαγών για μερίσματα ή κεφαλαιακά κέρδη είτε για την πλοήγηση σε θέματα παρακράτησης φόρου στην πηγή, η SOPARFI παρουσιάζει μια πληθώρα ευκαιριών στον κόσμο της εταιρικής χρηματοδότησης στο Λουξεμβούργο.

Για να καταχωρήσετε την εταιρεία χρηματοδότησης και χαρτοφυλακίου του Λουξεμβούργου ή την SOPARFI, επικοινωνήστε τώρα με τον εμπειρογνώμονα της Damalion.