Välj en sida

Luxemburgs Société de Participations Financières, känt som SOPARFI, är en unik företagsenhet som erbjuder en uppsjö av finansiella fördelar. SOPARFI är ett holding- och finansbolag som används av investerare för att strukturera sina investeringar. SOPARFI styrs inte av någon särskild lag, utan fungerar som ett Luxemburgbaserat kapitalbolag som är föremål för både direkt och indirekt beskattning, precis som alla andra kapitalbolag. Den här guiden går djupare in på SOPARFI och belyser dess skattefördelar, regler och de villkor som måste uppfyllas för att få optimala skatteförmåner.

Förståelse för SOPARFI: Beskattning och regelverk

SOPARFI verkar under Luxemburgs skattesystem, med bestämmelser om inkomstskatt för samfund, kommunal företagsskatt, förmögenhetsskatt, överlåtelseskatt och mervärdesskatt (moms). SOPARFI kan dock avsevärt minska sin skattebörda genom att fokusera på innehav av andelar och följa specifika regler:

1. Utdelningar: Upplåsning av skattebefrielser

A. 100% skattebefrielse på mottagna bruttoutdelningsbelopp

För att SOPARFI skall få en fullständig befrielse från inkomst av kapital måste följande kriterier uppfyllas:

 • Moderbolaget ska vara hemmahörande i Luxemburg och vara obegränsat skattskyldigt.
 • Det utdelande bolaget måste antingen vara hemmahörande i Luxemburg och vara obegränsat skattskyldigt, vara hemmahörande i ett land inom Europeiska gemenskapen som omfattas av artikel 2 i direktivet om moderbolag och dotterbolag eller vara hemmahörande i ett annat land med en inkomstskatt som motsvarar den luxemburgska bolagsskatten (minst 10,5 %).
 • Stödmottagaren måste direkt inneha eller förbinda sig att inneha en andel som motsvarar minst 10 % av aktiekapitalet eller ha förvärvat den till ett värde av minst 1 200 000 euro.

Observera: Villkoret om en skattesats på 10,5% gäller inte för företag i Europeiska gemenskapen som omfattas av artikel 2 i direktivet om moderbolag och dotterbolag. Detta innebär att utdelningar från bolag som inte uppfyller detta villkor, såsom irländska eller Madeira-baserade bolag med förmånligare skattesystem, i allmänhet bör vara undantagna från luxemburgsk beskattning om inte ett missbruk av lagen bevisas.

 • Uppdatering: Det finns inte längre något krav på att behålla andelen till slutet av det år då utdelningen distribueras.
 • Uppdatering: Ägarvillkoret gäller inte längre för enskilda aktier. Det är nu möjligt att justera procentsatsen för deltagande till en viss nivå utan att påverka inkomstbefrielsen.

Sedan 2001 har undantaget för utdelningar utvidgats till att omfatta transparenta enheter, såsom luxemburgska kommanditbolag. För investeringar som innehas av utländska föreningar krävs en grundlig analys för att avgöra om de uppfyller kraven för undantaget och, ur den luxemburgska skattemyndighetens perspektiv, är skattemässigt transparenta. Delvis eller fullständig likvidation betraktas som inkomst av andel och är skattefri på samma sätt som utdelning.

B. 50% skattebefrielse på mottagna bruttoutdelningar

Om villkoren för full skattebefrielse på erhållna ut delningar inte är uppfyllda kan 50% av bruttoutdelningen vara skattefri, förutsatt att utdelningsinkomsten kommer från:

 • Ett fullt beskattningsbart luxemburgskt aktiebolag.
 • Ett bolag med hemvist i ett land inom Europeiska gemenskapen som omfattas av artikel 2 i direktivet om moderbolag och dotterbolag.
 • Ett företag med hemvist i ett land med vilket Luxemburg har undertecknat ett dubbelbeskattningsavtal och som är föremål för en inkomstskatt som liknar Luxemburgs bolagsskatt.

2. Kapitalvinster: Skattebefrielse vid avyttring av andelar

Undantag från skatt på kapitalvinster från försäljning av andelar beviljas om:

 • Företaget är hemmahörande i Luxemburg och fullt skattepliktigt.
 • Det anknutna aktiebolaget är hemmahörande i Luxemburg och fullt beskattningsbart (eller ett icke hemmahörande bolag som omfattas av en inkomstskatt som liknar Luxemburgs bolagsskatt – minst 10,5%), eller ett bolag hemmahörande i ett land i Europeiska gemenskapen som omfattas av artikel 2 i direktivet om moderbolag och dotterbolag (oavsett dess skattesystem).
 • Deltagandet motsvarar minst 10 % av kapitalet (eller dess förvärvspris är minst 6 miljoner euro).
 • Det stödmottagande företaget innehar eller förbinder sig att inneha andelen direkt och kontinuerligt under minst 12 månader, och under denna period sjunker inte andelen under tröskelvärdet på 10 % (eller dess förvärvspris sjunker inte under 6 miljoner euro).

Observera: Undantaget för kapitalvinster från avyttring är också möjligt om investeringen innehas av transparenta enheter, t.ex. luxemburgska kommanditbolag. Även om villkoret om innehavsperiod (12 månader) inte uppfylls är en vinst vid försäljning av en viss procentandel av en andel därför skattefri om företaget åtar sig att behålla den återstående delen av andelen i minst 12 månader utan att minska andelen under 10% eller förvärvspriset under €6.000.000.

Vid en nedskrivning av vinstandelen kan en avsättning dras av från den beskattningsbara inkomsten. Om andelarna senare avyttras med vinst är dock vinsten skattepliktig till den del den inte överstiger den tidigare redovisade avsättningen.

3. Utdelning av utdelning: Hänsyn till källskatt

Utdelningar från SOPARFI till personer som inte är bosatta i landet eller till personer som inte är inkomstskattepliktiga är föremål för en källskatt på 15%. Denna källskatt kan undvikas om moderbolaget är:

 • Ett luxemburgskt aktiebolag enligt luxemburgsk lag, med säte i Luxemburg och fullt skattepliktigt.
 • En medlem av Europeiska gemenskapen som omfattas av artikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds direktiv av den 23 juli 1990 (moder- och dotterbolagsdirektivet).
 • En filial till ett sådant företag eller ett företag med hemvist i ett land med vilket Luxemburg har undertecknat ett dubbelbeskattningsavtal.

Obs: De mottagande bolagen kan dra nytta av en befrielse från källskatt om moderbolaget, på dagen för utdelningen, innehar eller förbinder sig att inneha sin andel i minst 12 månader, vilket uppfyller ett av följande villkor:

 • en andel med ett förvärvspris på minst 1 200 000 euro,
 • eller en andel som representerar minst 10% av aktiekapitalet i det distribuerande företaget. Det är värt att notera att bilaterala avtal som Luxemburg undertecknat för att undvika dubbelbeskattning kan förbättra dessa villkor avsevärt.

4. Det europeiska direktivet om moderbolag och dotterbolag 90/435/EEG

Ingen källskatt kommer att beräknas på utdelningsbetalningar:

 • Om moderbolaget åtar sig att behålla sitt innehav (>10%) i dotterbolaget under en period på minst 24 månader.
 • Om båda dessa företag ingår i Europeiska gemenskapen.

Sammanfattningsvis har Luxemburg gått längre än vad som krävs i direktivet när det gäller att definiera vilka företag som kan komma i fråga som förmånstagare.

SOPARFI, med sina skattefördelar och gynnsamma regelverk, erbjuder ett övertygande förslag för investerare och företag som vill optimera sin finansiella verksamhet. Att förstå de villkor och kriterier som beskrivs i denna omfattande guide kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du överväger SOPARFI som en del av din finansiella strategi. Oavsett om det gäller att dra nytta av skattebefrielser för utdelningar eller kapitalvinster eller att hantera källskattefrågor, erbjuder SOPARFI en mängd möjligheter inom corporate finance i Luxemburg.

För att registrera ditt finans- och holdingbolag i Luxemburg eller SOPARFI, vänligen kontakta din Damalion-expert nu.