Bir Sayfa Seçin

Lüksemburg’un SOPARFI olarak bilinen Société de Participations Financières‘i, çok sayıda finansal avantaj sunan benzersiz bir kurumsal varlıktır. SOPARFI, yatırımcılar tarafından yatırımlarını yapılandırmak için kullanılan bir holding ve finans şirketidir. SOPARFI özel bir yasaya tabi olmamakla birlikte, diğer sermaye şirketleri gibi hem doğrudan hem de dolaylı vergilendirmeye tabi Lüksemburg merkezli bir sermaye şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Bu kılavuz, SOPARFI’nin inceliklerini araştırarak vergi avantajlarına, düzenlemelerine ve optimum mali faydalar için karşılanması gereken koşullara ışık tutmaktadır.

SOPARFI’yi Anlamak: Vergilendirme ve Düzenlemeler

SOPARFI, topluluklar üzerinden alınan gelir vergisi, belediye işletme vergisi, servet vergisi, transfer vergisi ve katma değer vergisi (KDV) hükümleri ile Lüksemburg’un vergi rejimi altında faaliyet göstermektedir. Ancak SOPARFI, iştirakleri elinde tutmaya odaklanarak ve belirli düzenlemelere bağlı kalarak vergi yükünü önemli ölçüde azaltabilir:

1. Temettüler: Vergi Muafiyetlerinin Kilidini Açmak

A. Alınan Brüt Temettü Tutarlarında %100 Muafiyet

Katılım gelirinde tam muafiyete hak kazanmak için SOPARFI aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

 • Ana şirket Lüksemburg’da yerleşik ve tamamen vergiye tabi olmalıdır.
 • Dağıtımı yapan şirket ya Lüksemburg’da mukim ve tamamen vergiye tabi olmalı, ya Ana Şirket-Bağlı Şirket Direktifinin 2. Maddesi kapsamındaki bir Avrupa Topluluğu ülkesinde mukim olmalı ya da Lüksemburg’un kurumlar vergisine benzer bir gelir vergisine (en az %10,5) tabi başka bir ülkede mukim olmalıdır.
 • Yararlanıcı, doğrudan sermayenin en az %10’unu temsil eden bir iştirake sahip olmalı veya sahip olmayı taahhüt etmeli ya da bu iştiraki en az 1.200.000 Avro karşılığında satın almış olmalıdır.

Not: %10,5 vergi oranı koşulu, Avrupa Topluluğu’nda Ana Ortaklık-İştirak Direktifi’nin 2. Maddesi kapsamındaki şirketler için geçerli değildir. Bu, daha elverişli vergi rejimlerine sahip İrlanda veya Madeira merkezli şirketler gibi bu koşulu karşılamayan şirketlerden gelen temettülerin, kanunun kötüye kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece genellikle Lüksemburg vergisinden muaf tutulması gerektiği anlamına gelir.

 • Güncelleme: Artık temettünün dağıtıldığı yılın sonuna kadar katılımı elde tutma zorunluluğu yoktur.
 • Güncelleme: Sahiplik koşulu artık münferit hisseler için geçerli değildir. Gelir muafiyetini etkilemeden katılım yüzdesini belirli bir seviyeye ayarlamak artık mümkün.

2001 yılından bu yana, temettü muafiyeti Lüksemburg sınırlı ortaklıkları gibi şeffaf kuruluşları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yabancı dernekler tarafından yapılan yatırımların muafiyete uygun olup olmadığının ve Lüksemburg Vergi İdaresi’nin bakış açısına göre mali açıdan şeffaf olup olmadığının belirlenmesi için kapsamlı bir analiz yapılması gerekmektedir. Kısmi veya tam tasfiyeler iştiraklerden elde edilen gelir olarak kabul edilir ve temettülerle aynı şekilde vergiden muaftır.

B. Alınan Brüt Temettü Tutarlarında %50 Muafiyet

Alınan temettülerde tam muafiyet koşullarının karşılanmaması halinde, temettü gelirinin elde edilmesi koşuluyla, brüt temettünün %50’si vergiden muaf tutulabilir:

 • Tamamen vergilendirilebilir bir Lüksemburg halka açık limited şirketi.
 • Ana Şirket-İştirak Direktifinin 2. Maddesi kapsamına giren bir Avrupa Topluluğu ülkesinde yerleşik bir şirket.
 • Lüksemburg’un çifte vergilendirme anlaşması imzaladığı bir ülkede yerleşik olan ve Lüksemburg’un kurumlar vergisine benzer bir gelir vergisine tabi olan bir şirket.

2. Sermaye Kazançları: İştiraklerin Elden Çıkarılmasında Vergi Muafiyetleri

İştiraklerin satışından elde edilen sermaye kazançlarına ilişkin muafiyetler aşağıdaki durumlarda tanınır:

 • Şirket Lüksemburg’da yerleşiktir ve tamamen vergiye tabidir.
 • Bağlı halka açık limited şirket, Lüksemburg’da yerleşik ve tamamen vergiye tabi (veya Lüksemburg’un kurumlar vergisine benzer bir gelir vergisine tabi – minimum %10,5) veya Ana Ortaklık-İştirak Direktifi Madde 2 kapsamındaki bir Avrupa Topluluğu ülkesinde yerleşik bir şirkettir (vergi sistemi ne olursa olsun).
 • İştirak, sermayenin en az %10’unu temsil etmektedir (veya satın alma fiyatı en az 6 milyon Avro’dur).
 • Yararlanıcı şirket, iştiraki en az 12 ay boyunca doğrudan ve sürekli olarak elinde tutar veya tutmayı taahhüt eder ve bu süre zarfında iştirak oranı %10 eşiğinin altına düşmez (veya satın alma fiyatı 6 milyon €’nun altına düşmez).

Not: Elden çıkarmadan kaynaklanan sermaye kazancı muafiyeti, yatırımın Lüksemburg sınırlı ortaklıkları gibi şeffaf kuruluşlar tarafından elde tutulması durumunda da mümkündür. Bu nedenle, elde tutma süresi koşulu (12 ay) yerine getirilmese bile, bir iştirakin belirli bir yüzdesinin satışından elde edilen kazanç, şirketin iştirak oranını %10’un altına düşürmeden veya satın alma fiyatını 6.000.000 Avro’nun altına düşürmeden söz konusu iştirakin kalan kısmını en az 12 ay boyunca elinde tutmayı taahhüt etmesi halinde vergiden muaftır.

İştirakin amortismana tabi tutulması durumunda, vergiye tabi gelirden bir karşılık düşülebilir. Ancak, iştirak daha sonra kârla satılırsa, önceden kaydedilen karşılığı aşmadığı ölçüde vergilendirilebilir.

3. Temettü Dağıtımı: Stopaj Vergisi ile İlgili Hususlar

Bir SOPARFI tarafından yerleşik olmayanlara veya gelir vergisine tabi olmayan yerleşiklere dağıtılan temettüler %15 stopaj vergisine tabidir. Bu stopaj vergisinden, ana şirket olması halinde kaçınılabilir:

 • Lüksemburg yasalarına tabi, yerleşik ve tamamen vergiye tabi bir Lüksemburg kamu limited şirketi.
 • Avrupa Toplulukları’nın 23 Temmuz 1990 tarihli Konsey Direktifi’nin (Ana Ortaklık-Bağlı Ortaklık Direktifi) 2. Maddesi kapsamındaki bir Avrupa Topluluğu üyesi.
 • Böyle bir şirketin şubesi veya Lüksemburg’un çifte vergilendirme anlaşması imzaladığı bir ülkede yerleşik bir şirket.

Not: Kâr payı dağıtım tarihinde, ana şirketin aşağıdaki koşullardan birini karşılayan iştirakini en az 12 ay süreyle elinde tutması veya tutmayı taahhüt etmesi halinde, alıcı şirketler stopaj vergisi muafiyetinden yararlanabilir:

 • En az 1.200.000 Avro tutarında satın alma bedeli olan bir iştirak,
 • veya dağıtım yapan şirketin sermayesinin en az %10’unu temsil eden bir iştirak. Lüksemburg’un çifte vergilendirmeyi önlemek için imzaladığı ikili anlaşmaların bu koşulları önemli ölçüde iyileştirebileceğini belirtmek gerekir.

4. 90/435/EEC sayılı Avrupa Ana Şirket-İştirak Direktifi

Temettü ödemeleri üzerinden stopaj vergisi hesaplanmayacaktır:

 • Ana şirket, iştirakini (>%10) en az 24 ay süreyle bağlı ortaklığında tutmayı taahhüt ederse.
 • Eğer bu iki şirket de Avrupa Topluluğunun bir parçasıysa.

Özetle, Lüksemburg uygun yararlanıcı şirketleri tanımlarken Direktifin gerekliliklerinin ötesine geçmiştir.

Vergi avantajları ve elverişli düzenlemeleri ile SOPARFI, finansal operasyonlarını optimize etmek isteyen yatırımcılar ve işletmeler için cazip bir teklif sunmaktadır. Bu kapsamlı kılavuzda özetlenen koşulları ve kriterleri anlamak, finansal stratejinizin bir parçası olarak SOPARFI’yi değerlendirirken bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilir. İster temettüler veya sermaye kazançları için vergi muafiyetlerinden yararlanmak ister stopaj vergisi hususlarında yol almak olsun, SOPARFI Lüksemburg’daki kurumsal finans dünyasında zengin fırsatlar sunmaktadır.

Lüksemburg finans ve holding şirketinizi veya SOPARFI’yi kaydettirmek için lütfen şimdi Damalion uzmanınızla iletişime geçin.