Selecteer een pagina

De Société de Participations Financières in Luxemburg, beter bekend als SOPARFI, is een unieke bedrijfsentiteit die een groot aantal financiële voordelen biedt. SOPARFI is een houdster- en financieringsmaatschappij die door beleggers wordt gebruikt om hun beleggingen te structureren. Hoewel SOPARFI niet onder een specifieke wet valt, werkt het als een in Luxemburg gevestigde kapitaalvennootschap die onderworpen is aan zowel directe als indirecte belastingen, net zoals elke andere kapitaalvennootschap. Deze gids duikt in de fijne kneepjes van SOPARFI en werpt een licht op de belastingvoordelen, regelgeving en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor optimale fiscale voordelen.

Inzicht in SOPARFI: Belastingen en voorschriften

SOPARFI opereert onder het Luxemburgse belastingstelsel, met bepalingen voor inkomstenbelasting op gemeenschappen, gemeentelijke bedrijfsbelasting, vermogensbelasting, overdrachtsbelasting en belasting over de toegevoegde waarde (btw). SOPARFI kan zijn belastingdruk echter aanzienlijk verlagen door zich te concentreren op het houden van participaties en zich te houden aan specifieke voorschriften:

1. Dividenden: Belastingvrijstellingen ontsluiten

A. 100% vrijstelling op ontvangen brutodividendbedragen

Om in aanmerking te komen voor een volledige vrijstelling van inkomsten uit deelname, moet SOPARFI aan de volgende criteria voldoen:

 • De moedermaatschappij moet een Luxemburgse ingezetene zijn en volledig belastingplichtig.
 • De uitkerende vennootschap moet ofwel een Luxemburgse ingezetene zijn die volledig belastingplichtig is, ofwel een ingezetene van een land van de Europese Gemeenschap dat valt onder artikel 2 van de moeder-dochterrichtlijn, ofwel een ingezetene van een ander land dat onderworpen is aan een inkomstenbelasting die vergelijkbaar is met de Luxemburgse vennootschapsbelasting (minstens 10,5%).
 • De begunstigde moet rechtstreeks een participatie houden of toezeggen te houden die ten minste 10% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt of deze hebben verworven voor ten minste € 1.200.000.

Opmerking: De voorwaarde van een belastingtarief van 10,5% is niet van toepassing op bedrijven in de Europese Gemeenschap die vallen onder artikel 2 van de Moeder-Dochterrichtlijn. Dit betekent dat dividenden van bedrijven die niet aan deze voorwaarde voldoen, zoals Ierse of op Madeira gevestigde bedrijven met gunstigere belastingregimes, over het algemeen vrijgesteld zouden moeten zijn van Luxemburgse belasting, tenzij misbruik van de wet wordt aangetoond.

 • Update: Het is niet langer verplicht om de participatie aan te houden tot het einde van het jaar waarin het dividend wordt uitgekeerd.
 • Update: De eigendomsvoorwaarde is niet langer van toepassing op individuele aandelen. Het is nu mogelijk om het deelnamepercentage aan te passen tot een bepaald niveau zonder de inkomensvrijstelling te beïnvloeden.

Sinds 2001 is de vrijstelling van dividenden uitgebreid naar transparante entiteiten, zoals Luxemburgse commanditaire vennootschappen. Voor investeringen in handen van buitenlandse verenigingen is een grondige analyse vereist om te bepalen of ze in aanmerking komen voor de vrijstelling en, vanuit het perspectief van de Luxemburgse belastingdienst, fiscaal transparant zijn. Gedeeltelijke of volledige liquidaties worden beschouwd als inkomsten uit deelnemingen en zijn op dezelfde manier vrijgesteld van belasting als dividenden.

B. 50% vrijstelling op ontvangen brutodividendbedragen

Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor volledige vrijstelling op ontvangen dividenden, kan 50% van het brutodividend worden vrijgesteld van belasting, op voorwaarde dat de dividendinkomsten afkomstig zijn van:

 • Een volledig belastbare Luxemburgse naamloze vennootschap.
 • Een ingezeten vennootschap in een land van de Europese Gemeenschap dat onder artikel 2 van de moeder-dochterrichtlijn valt.
 • Een onderneming die gevestigd is in een land waarmee Luxemburg een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft gesloten en die onderworpen is aan een inkomstenbelasting die vergelijkbaar is met de Luxemburgse vennootschapsbelasting.

2. Meerwaarde: Belastingvrijstellingen bij vervreemding van deelnemingen

Vrijstellingen op vermogenswinsten uit de verkoop van deelnemingen worden verleend als:

 • De vennootschap is een Luxemburgse ingezetene en volledig belastbaar.
 • De verbonden naamloze vennootschap is een Luxemburgse ingezetene en volledig belastingplichtig (of een niet-ingezetene die onderworpen is aan een inkomstenbelasting die vergelijkbaar is met de Luxemburgse vennootschapsbelasting – minimaal 10,5%), of een vennootschap die ingezetene is van een land van de Europese Gemeenschap dat valt onder artikel 2 van de moeder-dochterrichtlijn (ongeacht het belastingstelsel).
 • De participatie vertegenwoordigt ten minste 10% van het kapitaal (of de aankoopprijs is ten minste €6 miljoen).
 • De begunstigde onderneming houdt de deelneming rechtstreeks en ononderbroken gedurende ten minste 12 maanden, of zegt toe deze gedurende deze periode te houden, en tijdens deze periode daalt het deelnemingspercentage niet onder de drempel van 10% (of daalt de aankoopprijs niet onder € 6 miljoen).

Opmerking: De vrijstelling op meerwaarden uit vervreemding is ook mogelijk als de investering wordt gehouden door transparante entiteiten, zoals Luxemburgse commanditaire vennootschappen. Daarom is, zelfs als niet wordt voldaan aan de voorwaarde van een houdperiode (12 maanden), een winst op de verkoop van een bepaald percentage van een deelneming vrijgesteld van belasting als het bedrijf zich ertoe verbindt het resterende deel van die deelneming ten minste 12 maanden aan te houden zonder het deelnemingspercentage onder 10% of de verkrijgingsprijs onder € 6.000.000 te brengen.

In het geval van een afschrijving van de deelneming kan een voorziening worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Als de deelneming later echter met winst wordt verkocht, is deze belastbaar voor zover deze winst niet hoger is dan de eerder opgenomen voorziening.

3. Dividenduitkering: Overwegingen met betrekking tot bronbelasting

Dividenden die door een SOPARFI worden uitgekeerd aan niet-ingezetenen of ingezetenen die niet onderworpen zijn aan inkomstenbelasting, zijn onderworpen aan een bronbelasting van 15%. Deze bronbelasting kan worden vermeden als het moederbedrijf:

 • Een Luxemburgse naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, ingezetene en volledig belastbaar.
 • Een lid van de Europese Gemeenschap dat valt onder artikel 2 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1990 (moeder-dochterrichtlijn).
 • Een filiaal van een dergelijke maatschappij of een maatschappij die gevestigd is in een land waarmee Luxemburg een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft ondertekend.

Opmerking: De ontvangende bedrijven kunnen profiteren van een vrijstelling van bronbelasting als het moederbedrijf op de datum van de dividenduitkering zijn participatie voor ten minste 12 maanden aanhoudt of belooft aan te houden, die aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • een participatie met een aankoopprijs van ten minste €1.200.000,
 • of een deelneming die ten minste 10% van het aandelenkapitaal van de uitkerende onderneming vertegenwoordigt. Het is vermeldenswaard dat bilaterale verdragen die Luxemburg heeft ondertekend om dubbele belasting te voorkomen, deze voorwaarden aanzienlijk kunnen verbeteren.

4. De Europese moeder-dochterrichtlijn 90/435/EEG

Er wordt geen bronbelasting berekend op dividendbetalingen:

 • Als de moedermaatschappij zich verplicht om haar participatie (>10%) voor een periode van ten minste 24 maanden in haar dochteronderneming te houden.
 • Als beide bedrijven deel uitmaken van de Europese Gemeenschap.

Samenvattend kan worden gesteld dat Luxemburg verder is gegaan dan de vereisten van de richtlijn bij het definiëren van de in aanmerking komende begunstigde vennootschappen.

SOPARFI biedt met zijn belastingvoordelen en gunstige regelgeving een aantrekkelijk voorstel voor investeerders en bedrijven die hun financiële operaties willen optimaliseren. Als u de voorwaarden en criteria in deze uitgebreide gids begrijpt, kunt u weloverwogen beslissingen nemen wanneer u SOPARFI overweegt als onderdeel van uw financiële strategie. Of het nu gaat om het profiteren van belastingvrijstellingen voor dividenden of vermogenswinsten of het navigeren door bronbelastingoverwegingen, SOPARFI biedt een schat aan mogelijkheden in de wereld van bedrijfsfinanciering in Luxemburg.

Neem nu contact op met uw Damalion-expert om uw Luxemburgse financierings- en holdingmaatschappij of SOPARFI te registreren.