Vyberte stránku

Lucemburská společnost Société de Participations Financières, známá jako SOPARFI, je jedinečný podnikatelský subjekt, který nabízí řadu finančních výhod. SOPARFI je holdingová a finanční společnost, kterou investoři využívají ke strukturování svých investic. Ačkoli se SOPARFI neřídí zvláštním zákonem, působí jako kapitálová společnost se sídlem v Lucembursku, která podléhá přímému i nepřímému zdanění stejně jako každá jiná kapitálová společnost. Tento průvodce se zabývá složitostí SOPARFI, osvětluje jeho daňové výhody, předpisy a podmínky, které je třeba splnit pro optimální daňové výhody.

Porozumění SOPARFI: Zdanění a předpisy

Společnost SOPARFI se řídí lucemburským daňovým režimem, který zahrnuje daň z příjmu obcí, obecní daň z podnikání, daň z majetku, daň z převodu nemovitostí a daň z přidané hodnoty (DPH). SOPARFI však může výrazně snížit své daňové zatížení tím, že se zaměří na držbu majetkových účastí a dodržování zvláštních předpisů:

1. Dividendy: Odblokování daňových výjimek

A. 100% osvobození od daně z přijatých hrubých dividend

Pro úplné osvobození od daně z příjmu z účasti musí SOPARFI splňovat následující kritéria:

 • Mateřská společnost musí být lucemburským rezidentem a plně podléhat zdanění.
 • Distribuující společnost musí být buď lucemburským rezidentem, který je plně zdanitelný, nebo rezidentem země Evropského společenství, na kterou se vztahuje článek 2 směrnice o mateřských a dceřiných společnostech, nebo rezidentem jiné země, na kterou se vztahuje daň z příjmu podobná lucemburské dani z příjmu právnických osob (nejméně 10,5 %).
 • Příjemce musí vlastnit nebo se zavázat, že bude přímo vlastnit podíl představující alespoň 10 % základního kapitálu, nebo jej musí získat za minimální částku 1 200 000 EUR.

Poznámka: Podmínka 10,5% daňové sazby se nevztahuje na společnosti v Evropském společenství, na které se vztahuje článek 2 směrnice o mateřských a dceřiných společnostech. To znamená, že dividendy od společností, které tuto podmínku nesplňují, například od společností se sídlem v Irsku nebo na Madeiře, které mají příznivější daňové režimy, by měly být obecně osvobozeny od zdanění v Lucembursku, pokud se neprokáže zneužití práva.

 • Aktualizace: Již není nutné držet účast do konce roku, ve kterém je dividenda rozdělena.
 • Aktualizace: Podmínka vlastnictví se již nevztahuje na jednotlivé akcie. Nyní je možné upravit procento účasti na určitou úroveň, aniž by to mělo vliv na osvobození příjmů.

Od roku 2001 bylo osvobození od daně z dividend rozšířeno na transparentní subjekty, jako jsou lucemburské komanditní společnosti. U investic zahraničních sdružení je třeba provést důkladnou analýzu, aby se zjistilo, zda splňují podmínky pro osvobození a zda jsou z pohledu lucemburské daňové správy daňově transparentní. Částečná nebo úplná likvidace se považuje za příjem z účastí a je osvobozena od daně stejně jako dividendy.

B. 50% osvobození od daně z přijatých hrubých dividend

Pokud nejsou splněny podmínky pro úplné osvobození přijatých dividend od daně, může být 50 % hrubé dividendy osvobozeno od daně, pokud se jedná o příjem z dividend:

 • Plně zdanitelná lucemburská akciová společnost.
 • Společnost se sídlem v zemi Evropského společenství, na kterou se vztahuje článek 2 směrnice o mateřských a dceřiných společnostech.
 • Společnost se sídlem v zemi, se kterou Lucembursko podepsalo smlouvu o zamezení dvojího zdanění a která podléhá dani z příjmu podobné lucemburské dani z příjmu právnických osob.

2. Kapitálové zisky: Osvobození od daně při prodeji majetkových účastí

Osvobození od daně z kapitálových zisků z prodeje majetkových účastí se poskytuje, pokud:

 • Společnost je lucemburským rezidentem a plně podléhá zdanění.
 • Přidružená akciová společnost je lucemburským rezidentem a plně podléhá zdanění (nebo nerezidentem podléhajícím dani z příjmu podobné lucemburské dani z příjmu právnických osob – minimálně 10,5 %), nebo společností se sídlem v zemi Evropského společenství, na kterou se vztahuje článek 2 směrnice o mateřských a dceřiných společnostech (bez ohledu na její daňový systém).
 • Podíl představuje nejméně 10 % kapitálu (nebo jeho pořizovací cena činí nejméně 6 milionů EUR).
 • Společnost, která je příjemcem podpory, drží nebo se zavazuje držet účast přímo a nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců a během tohoto období podíl neklesne pod hranici 10 % (nebo jeho pořizovací cena neklesne pod 6 milionů EUR).

Poznámka: Osvobození od daně z kapitálových zisků z prodeje je možné také v případě, že investice drží transparentní subjekty, jako jsou lucemburské komanditní společnosti. Proto i v případě, že není splněna podmínka doby držení (12 měsíců), je zisk z prodeje určitého procenta podílu osvobozen od daně, pokud se společnost zaváže držet zbývající část tohoto podílu po dobu nejméně 12 měsíců, aniž by došlo ke snížení podílu pod 10 % nebo pořizovací ceny pod 6 000 000 EUR.

V případě odpisu účasti lze rezervu odečíst od zdanitelného příjmu. Pokud je však účast následně prodána se ziskem, podléhá zdanění v rozsahu, který nepřevyšuje dříve zaúčtovanou rezervu.

3. Výplata dividend: Zohlednění srážkové daně

Dividendy vyplácené SOPARFI nerezidentům nebo rezidentům, kteří nepodléhají dani z příjmu, podléhají 15% srážkové dani. Této srážkové dani se lze vyhnout, pokud mateřská společnost:

 • Lucemburská akciová společnost podle lucemburského práva, která je rezidentem a plně podléhá zdanění.
 • Člen Evropského společenství, na kterého se vztahuje článek 2 směrnice Rady Evropských společenství ze dne 23. července 1990 (směrnice o mateřských a dceřiných společnostech).
 • pobočka takové společnosti nebo společnost se sídlem v zemi, s níž Lucembursko podepsalo smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Poznámka: Přijímající společnosti mohou využít osvobození od srážkové daně, pokud mateřská společnost ke dni výplaty dividend drží nebo se zaváže držet svou účast po dobu nejméně 12 měsíců, což splňuje jednu z následujících podmínek:

 • účast s pořizovací cenou nejméně 1 200 000 EUR,
 • nebo podíl představující alespoň 10 % základního kapitálu rozdělující společnosti. Je třeba poznamenat, že dvoustranné smlouvy, které Lucembursko podepsalo za účelem zamezení dvojího zdanění, mohou tyto podmínky výrazně zlepšit.

4. Evropská směrnice 90/435/EHS o mateřských a dceřiných společnostech

Z vyplacených dividend se srážková daň nevypočítává:

 • Pokud se mateřská společnost zaváže držet svůj podíl (>10 %) ve své dceřiné společnosti po dobu nejméně 24 měsíců.
 • Pokud jsou obě tyto společnosti součástí Evropského společenství.

Souhrnně lze říci, že Lucembursko při definování způsobilých přijímajících společností překročilo požadavky směrnice.

SOPARFI se svými daňovými výhodami a příznivými předpisy nabízí zajímavou nabídku pro investory a podniky, které chtějí optimalizovat své finanční operace. Porozumění podmínkám a kritériím uvedeným v této obsáhlé příručce vám může pomoci při rozhodování o SOPARFI jako součásti vaší finanční strategie. Ať už se jedná o využití daňových výjimek pro dividendy nebo kapitálové zisky nebo o orientaci v problematice srážkové daně, SOPARFI představuje bohaté možnosti ve světě podnikových financí v Lucembursku.

Chcete-li zaregistrovat lucemburskou finanční a holdingovou společnost nebo SOPARFI, obraťte se na odborníka společnosti Damalion.