Valitse sivu

Luxemburgin Société de Participations Financières, joka tunnetaan nimellä SOPARFI, on ainutlaatuinen yhtiö, joka tarjoaa lukuisia taloudellisia etuja. SOPARFI on holding- ja rahoitusyhtiö, jota sijoittajat käyttävät sijoitustensa jäsentämiseen. Vaikka SOPARFIa ei säännellä erityisellä lailla, se toimii Luxemburgiin sijoittautuneena pääomayhtiönä, joka on sekä välittömän että välillisen verotuksen alainen, aivan kuten mikä tahansa muukin pääomayhtiö. Tässä oppaassa syvennytään SOPARFI-verotuksen kiemuroihin ja selvitetään sen veroetuja, säännöksiä ja edellytyksiä, jotka on täytettävä optimaalisten veroetujen saamiseksi.

SOPARFI:n ymmärtäminen: SOPAROPAR: Verotus ja asetukset

SOPARFI toimii Luxemburgin verojärjestelmän mukaisesti, johon sisältyy yhteisöjen tulovero, kunnallinen elinkeinovero, varallisuusvero, varainsiirtovero ja arvonlisävero. SOPARFI voi kuitenkin vähentää verorasitustaan merkittävästi keskittymällä omistusosuuksien hallussapitoon ja noudattamalla erityissäännöksiä:

1. Osingot: Verovapautusten avaaminen

A. 100 prosentin verovapaus saaduista brutto-osinkomääristä

Saadakseen täydellisen vapautuksen osallistumistuloista SOPARFI:n on täytettävä seuraavat kriteerit:

 • Emoyhtiön on oltava Luxemburgissa asuva ja täysin verovelvollinen.
 • Jakavan yhtiön on oltava joko Luxemburgissa asuva ja täysimääräisesti verovelvollinen, emo- ja tytäryhtiödirektiivin 2 artiklan soveltamisalaan kuuluvassa Euroopan yhteisön maassa asuva tai muussa maassa asuva, johon sovelletaan Luxemburgin yhtiöveroa vastaavaa tuloveroa (vähintään 10,5 prosenttia).
 • Edunsaajalla on oltava tai hänen on sitouduttava omistamaan suoraan osakkuus, joka vastaa vähintään 10 prosenttia osakepääomasta, tai hän on hankkinut sen vähintään 1 200 000 eurolla.

Huomautus: 10,5 prosentin verokantaedellytystä ei sovelleta emo- ja tytäryhtiödirektiivin 2 artiklan soveltamisalaan kuuluviin Euroopan yhteisön yhtiöihin. Tämä tarkoittaa, että sellaisten yritysten, jotka eivät täytä tätä edellytystä, kuten Irlannissa tai Madeiralla sijaitsevien yritysten, joilla on edullisempi verojärjestelmä, osingot olisi yleensä vapautettava Luxemburgin verotuksesta, ellei lain väärinkäyttöä voida osoittaa.

 • Päivitys: Osakkuutta ei enää tarvitse pitää sen vuoden loppuun asti, jona osinko jaetaan.
 • Päivitys: Omistusehto ei enää koske yksittäisiä osakkeita. Osallistumisprosenttia on nyt mahdollista säätää tietylle tasolle vaikuttamatta tulovapautukseen.

Vuodesta 2001 lähtien osinkovapautus on laajennettu koskemaan avoimia yhteisöjä, kuten Luxemburgin kommandiittiyhtiöitä. Ulkomaisten yhdistysten omistamien sijoitusten osalta on tehtävä perusteellinen analyysi sen määrittämiseksi, voidaanko niihin soveltaa verovapautusta ja ovatko ne Luxemburgin verohallinnon näkökulmasta verotuksellisesti läpinäkyviä. Osittaiset tai täydelliset realisoinnit katsotaan omistusosuuksien tuotoksi, ja ne ovat verovapaita samalla tavalla kuin osingot.

B. 50 prosentin verovapaus saaduista brutto-osinkomääristä

Jos saadun osingon täydellisen verovapauden edellytykset eivät täyty, 50 prosenttia brutto-osingosta voi olla verovapaata edellyttäen, että osinkotulo on peräisin:

 • Täysin verovelvollinen luxemburgilainen osakeyhtiö.
 • Emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklan soveltamisalaan kuuluva, Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa asuva yhtiö.
 • Yritys, jonka kotipaikka on maassa, jonka kanssa Luxemburg on allekirjoittanut kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen, ja johon sovelletaan Luxemburgin yhteisöveroa vastaavaa tuloveroa.

2. Pääomatulot: Verovapautukset omistusosuuksien luovuttamisesta.

Vapautus osuuksien myynnistä saaduista myyntivoitoista myönnetään, jos:

 • Yritys on Luxemburgissa asuva ja täysin verovelvollinen.
 • Osakeyhtiö on Luxemburgissa asuva ja täysimääräisesti verovelvollinen (tai ulkomailla asuva yhtiö, johon sovelletaan Luxemburgin yhtiöveroa vastaavaa tuloveroa – vähintään 10,5 prosenttia), tai yhtiö, joka asuu emo- ja tytäryhtiödirektiivin 2 artiklan soveltamisalaan kuuluvassa Euroopan yhteisön maassa (riippumatta sen verojärjestelmästä).
 • Osakkuuden osuus on vähintään 10 prosenttia pääomasta (tai sen hankintahinta on vähintään 6 miljoonaa euroa).
 • Edunsaajayritys pitää omistusosuuttaan tai sitoutuu pitämään sitä suoraan ja jatkuvasti vähintään 12 kuukauden ajan, ja tänä aikana omistusosuus ei laske alle 10 prosentin kynnysarvon (tai sen hankintahinta ei laske alle 6 miljoonan euron).

Huomautus: Luovutusvoitoista vapauttaminen on mahdollista myös silloin, kun sijoitus on läpinäkyvien yhteisöjen, kuten luxemburgilaisten kommandiittiyhtiöiden, hallussa. Vaikka omistusaikaa koskeva edellytys (12 kuukautta) ei täyttyisikään, tietyn prosenttiosuuden myynnistä saatu voitto on verovapaa, jos yritys sitoutuu pitämään omistusosuuden jäljellä olevan osan vähintään 12 kuukautta ilman, että omistusosuus alenee alle 10 prosenttiin tai hankintahinta alle 6 000 000 euron.

Jos kyseessä on osuuden arvonalennus, varaus voidaan vähentää verotettavasta tulosta. Jos osakkuus kuitenkin myydään myöhemmin voitolla, se on veronalaista siltä osin kuin se ei ylitä aiemmin kirjattua varausta.

3. Osingonjako: Lähdeveroa koskevat näkökohdat

SOPARFI: n muille kuin maassa asuville tai maassa asuville, jotka eivät ole tuloverovelvollisia, jakamista osingoista peritään 15 prosentin lähdevero. Tämä lähdevero voidaan välttää, jos emoyhtiö on:

 • Luxemburgin lainsäädännön mukainen Luxemburgissa asuva osakeyhtiö, joka on täysin verovelvollinen.
 • Euroopan yhteisön jäsen, joka kuuluu 23 päivänä heinäkuuta 1990 annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin (emo- ja tytäryhtiödirektiivi) 2 artiklan soveltamisalaan.
 • Tällaisen yhtiön sivuliike tai yhtiö, jonka kotipaikka on sellaisessa maassa, jonka kanssa Luxemburg on allekirjoittanut kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen.

Huomautus: Vastaanottavat yhtiöt voivat saada vapautuksen lähdeverosta, jos emoyhtiöllä on osingonjakopäivänä hallussaan tai se sitoutuu pitämään hallussaan vähintään 12 kuukauden ajan omistusosuutensa, joka täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

 • osakkuus, jonka hankintahinta on vähintään 1 200 000 euroa,
 • tai osakkuus, joka edustaa vähintään 10 prosenttia jakavan yhtiön osakepääomasta. On syytä huomata, että Luxemburgin allekirjoittamat kahdenväliset sopimukset kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi voivat parantaa näitä edellytyksiä merkittävästi.

4. Eurooppalainen emo- ja tytäryhtiödirektiivi 90/435/ETY.

Osingoista ei lasketa lähdeveroa:

 • Jos emoyhtiö sitoutuu pitämään omistusosuutensa (>10 %) tytäryhtiössään vähintään 24 kuukauden ajan.
 • Jos molemmat yritykset ovat osa Euroopan yhteisöä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Luxemburg on ylittänyt direktiivin vaatimukset määritellessään tukikelpoiset edunsaajayritykset.

SOPARFI tarjoaa veroetujensa ja suotuisten säädöstensä ansiosta houkuttelevan tarjouksen sijoittajille ja yrityksille, jotka haluavat optimoida rahoitustoimintansa. Tässä kattavassa oppaassa esitettyjen ehtojen ja kriteerien ymmärtäminen voi auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, kun harkitset SOPARFI-rahoitusta osana rahoitusstrategiaasi. Olipa kyse osinkojen tai myyntivoittojen verovapautusten hyödyntämisestä tai lähdeveroasioiden selvittämisestä, SOPARFI tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia Luxemburgin yritysrahoituksen maailmassa.

Jos haluat rekisteröidä luxemburgilaisen rahoitus- ja holdingyhtiön tai SOPARFI-yhtiön, ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaasi nyt.